ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plainly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plainly*, -plainly-

plainly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plainly (adv.) อย่างชัดเจน Syn. distinctly
plainly (adv.) โดยตรง See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. directly
plainly (adv.) อย่างเปิดเผยให้รู้ Syn. candidly, openly
plainly (adv.) อย่างง่ายๆ See also: อย่างเรียบๆ, อย่างธรรมดา Syn. naturally Ops. unnaturally

plainly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一览无遗[yī lǎn wú yí, ㄧ ㄌㄢˇ ˊ ㄧˊ, 一览无遗 / 一覽無遺] be plainly visible
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly

plainly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
噛み砕く;噛砕く[かみくだく, kamikudaku] (v5k,vt) (1) to crunch; to masticate; (2) to simplify; to explain plainly
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P)
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight

plainly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally FR:
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
พูดจาประสาซื่อ[v. exp.] (phūtjā pras) EN: speak plainly FR:
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plainly
Back to top