ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flawed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flawed*, -flawed-

flawed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flawed (adj.) บกพร่อง See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์แบบ, ซึ่งมีข้อเสีย Syn. defective Ops. flawless, perfect

flawed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flawed
Back to top