ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irradiate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irradiate*, -irradiate-

irradiate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irradiate (vt.) ฉายรังสี (เพื่อถนอมอาหาร)
irradiate (vi.) เปล่งแสง See also: ส่องแสง Syn. shine
irradiate (adj.) สว่างไสว See also: สว่าง Syn. bright
English-Thai: Nontri Dictionary
irradiate(vi) ฉายแสง,ฉายรังสี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irradiateฉายรังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Irradiatedการฉายแสง, นำไปผ่านรังสี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาหารฉายรังสี (n.) irradiated food
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You drop these rods, you could irradiate this entire airfield.มันปล่อยรังสีทั้งสนามบินได้นะ
It's definitely an irradiated fluid of some sort.ดูก็รู้ว่ามันเป็นราสีอะไรสักอย่าง
In case of a breach, they release irradiated steam.คุณมองผมเหมือนผมเป็นคนบ้า

irradiate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
照射[zhào shè, ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 照射] shine; irradiate

irradiate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi r) EN: irradiated food FR: nourriture irradiée [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irradiate
Back to top