ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flawless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flawless*, -flawless-

flawless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flawless (adj.) ไม่มีตำหนิ See also: ไม่มีข้อบกพร่อง, ไม่มีจุดบกพร่อง, ไม่มีที่ติ Syn. faultless, perfect, unblemished Ops. imperfect, flawed
flawlessly (adv.) อย่างยอดเยี่ยม See also: อย่างดีเลิศ, อย่างสมบูรณ์แบบ Syn. ideally, superbly Ops. imperfectly
flawlessness (n.) ลักษณะที่ดีพร้อม See also: ลักษณะที่สมบูรณ์แบบ, ลักษณะที่ดีเยี่ยม Ops. imperfection
English-Thai: Nontri Dictionary
flawless(adj) ไม่มีที่ติ,ไม่มีตำหนิ,ไม่ด่างพร้อย,ไม่มีมลทิน,ไม่มีข้อเสีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But you are the instrument of a flawless design.แต่คุณคือเครื่องมือที่ออกแบบมาอย่างไร้ที่ติ
And they will find us unless we're flawless with our plan.แล้วพวกเราจะต้องหาจุดบกพร่องนั้น ตามแผนฉัน
I want a flawless plan.ฉันต้องการแผนการที่ดีไม่บกพร่อง
Great Leader has a flawless plan.เป็นแผนของท่านผู้นำของพวกเรา
Pearls, diamonds, flawless rubies.ไข่มุก เพชร ทับทิมจากตะวันออก
A flawless gem imported at great costเพชรพลอยไร้ตำหนินำเข้าราคาสูง
I even took to modifying my own flawless form just to feel something.ฉันไปแปลงโฉมตัวเองจากที่ไร้ที่ติอยู่แล้ว เพื่อให้รู้สึกแตกต่างบ้าง เดี๋ยวนะ
The thing is, she's got flawless instincts;ความจริงคือเธอมีสัญชาติญาณ
Yeah. But he's got over 50 known aliases, flawless fake passports.ค่ะ แต่มันมีฉายากว่า 50 ชื่อ
Right now I need to know if anyone's moving D flawless diamonds, a lot of them.ไว้เราค่อยมารื้อฟื้นกันทีหลังดีกว่่า ตอนนี้ฉันอยากรู้ว่า ช่วงนี้มีใครกระจาย เพชร จำนวนเยอะๆ
Tried to take my temp on a piece of art covered with a crapload of flawless D's.ดูหลบๆซ่อนๆ พยายามจะหาทางเคลื่อนย้าย งานชิ้นหนึ่ง เต็มไปด้วยเพชรที่งามไร้ที่ติ
Serena's contact a few days ago, asking about D flawless diamonds.ในระหว่างที่เค้าติดต่อกับแหล่งข้อมูลของเซเรน่าได้ 2-3วันก่อน เค้ามาถามเกี่ยวกับเรื่อง เพชร น่ะ

flawless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
醍醐[tí hú, ㄊㄧˊ ㄏㄨˊ, 醍醐] refined cream cheese; fig. crème de la crème; nirvana; Buddha nature; Buddhist truth; broth; flawless personal character
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired

flawless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天衣無縫[てんいむほう, ten'imuhou] (adj-na,n) perfect beauty with no trace of artifice; flawless
面向不背[めんこうふはい, menkoufuhai] (n) flawless
万全[ばんぜん, banzen] (adj-na,n) perfection; flawlessness; (P)
卒なくこなす;卒なく熟す[そつなくこなす, sotsunakukonasu] (v5s) (uk) to handle flawlessly
完ぺきさ;完璧さ[かんぺきさ, kanpekisa] (n) perfection; completeness; flawlessness
完全無欠[かんぜんむけつ, kanzenmuketsu] (adj-na,n,adj-no) flawless; absolute perfection
完璧(P);完ぺき;完壁(iK)[かんぺき(P);かんべき(完壁)(ik), kanpeki (P); kanbeki ( kanpeki )(ik)] (adj-na) perfect; complete; flawless; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
無欠[むけつ, muketsu] (adj-na,n,adj-no) flawlessness
金甌無欠[きんおうむけつ;きんのうむけつ, kin'oumuketsu ; kinnoumuketsu] (n) (1) flawless; perfect; (2) (a nation) having never been invaded by outside forces

flawless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริบวรณ์[v.] (børibūan) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
บริบูรณ์[v.] (børibūn) EN: be perfect ; be complete ; be flawless FR:
ไม่มีข้อบกพร่อง[adj.] (mai mī khø ) EN: flawless ; irreproachable FR:
ไม่มีตำหนิ[adj.] (mai mī tamn) EN: flawless ; irreproachable FR: sans défaut ; irréprochable
ไม่มีที่ติ[adj.] (mai mī thī ) EN: flawless ; perfect FR:
สะอาด[adj.] (sa-āt) EN: clean ; tidy ; immaculate ; spotless ; unblemished ; flawless ; pure ; unpolluted ; untainted FR: propre ; net
สมบูรณ์แบบ[adv.] (sombūn baēp) EN: formal ; flawless ; exemplary ; perfect ; total FR: formel ; en bonne et due forme ; parfait ; total
ไม่มีที่ติ[adv.] (mai mī thī ) EN: perfectly ; impeccably ; supremely ; wonderfully ; flawlessly ; superbly FR: parfaitement ; impeccablement ; superbement

flawless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
makellos; perfekt {adj}flawless; perfect

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flawless
Back to top