ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่อยู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่อยู่*, -ที่อยู่-

ที่อยู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่อยู่ (n.) source Syn. ถิ่น, ที่
ที่อยู่ (n.) centre See also: location, spot, area, venue, position, place Syn. ถิ่น, บริเวณ, ศูนย์รวม, แห่ง, ที่
ที่อยู่ (n.) habitat See also: natural environment Syn. ที่พัก
ที่อยู่ (n.) house See also: abode, residence, dwelling place, home Syn. เรือน, บ้าน
ที่อยู่ (n.) habitation Syn. ที่อาศัย, ที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ (n.) dwelling See also: residence, house, home
ที่อยู่ (n.) area See also: region, part Syn. ที่, แดน
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling, official residence Syn. บ้าน, เรือน, เคหสถาน, ที่อาศัย, ที่พัก, จวน, พระราชวัง, ตำหนัก
ที่อยู่ (n.) residence See also: dwelling house, house, home Syn. ที่พัก, บ้าน
ที่อยู่ (n.) home See also: house, habitation Syn. บ้าน, ที่พัก, อาคารบ้านเรือน
ที่อยู่ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง
ที่อยู่ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง
ที่อยู่ (n.) mansion See also: residence, villa, home, fine house Syn. บ้าน, นิวาสสถาน, เรือน
ที่อยู่ (n.) a place of worship Syn. ที่ประทับ
ที่อยู่ (n.) residence See also: domicile, dwelling place, home Syn. ที่อาศัยถาวร
ที่อยู่ (n.) habitat See also: residence Syn. ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: abode Syn. ที่ทำการ
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: resting place, quarters, dwelling place, lodgings, lodging house Syn. ที่พักอาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) house See also: home, abode, residence, dwelling-place, Syn. บ้าน, เรือน, บ้านเรือน, เหย้า
ที่อยู่อาศัย (n.) houses See also: residence, dwellings Syn. บ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย (n.) housing See also: housing project Syn. ที่พักอาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) homestead See also: dwelling, dwelling place, residence, home, house Syn. บ้าน, บ้านเรือน, ที่พักอาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) habitation Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย
ที่อยู่อาศัย (n.) home See also: house, habitation Syn. บ้านเรือน
ที่อยู่อาศัย (n.) residence See also: domicile, habitation, home, house Syn. บ้าน, ที่พัก
English-Thai: HOPE Dictionary
dogholeที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
doghutchที่อยู่คับแคบ,ที่อยู่สกปรก
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
adjacency(อะเจ' เซินซี) n., (pl. -cies) ภาวะที่อยู่ชิดกัน, ภาวะประชิดกัน, การอยู่ติดต่อกัน, ของที่ติดต่อกัน., Syn. juxtaposition
advisee(แอดไวซี') n. ผู้ที่ได้รับการปรึกษา,นักเรียนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์
alsatian(แอลเซ' เซียน) adj. เกี่ยวกับ Alsace และคนที่อยู่บริเวณนั้น
alto clefเครื่องหมายดนตรีที่อยู่กลาง C บนเส้นที่สามของ staff., Syn. viola clef
altocumulus(แอลโทคิว' มิสลัส) n., (pl. -lus) ชั้นเมฆที่อยู่สูงปานกลางระดับ 8,000-20,000 ฟุต มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มที่กลม
ambient(แอม' บิเอินทฺ) adj. ล้อมรอบ, ที่อยู่, ล้อมรอบ, Syn. encompassing
amphibian(แอมฟิบ' เบียน) n. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก, พืชที่อยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก, เครื่องบินวิ่งบนน้ำและบนบกได้. -adj. เกี่ยวกับ amphilbia, กระทำได้ทั้งบนน้ำและบนบก
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
anatolian(แอนนะโท' เลียน) adj., n. เกี่ยวกับ Anatolia, ภาษาหรือประชาชนที่อยู่แถว Anatolia, Syn. Anatolic
antimonsoon(แอนทีอมนซูน') n. ลมที่อยู่เหนือลมมรสุม และเคลื่อนไปทางทิศตรงกันข้ามกับของลมมรสุม (anti-+Monsoon)
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
aqueous humorของเหลวคล้ายน้ำที่อยู่ในช่องระหว่างกระจกตากับเลนส์ตา
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
archdeacon(อาร์คดี'คัน) n. ตำแหน่งพระคริสเตียนที่อยู่ถัดลงไปจาก bishop, รองบาทหลวง -archdeaconate, archdeaconry, archdeaconship n. (an ecclesiastic)
arctic zoneส่วนผิวหน้าของโลกที่อยู่ระหว่าง Arctic Circle กับขั้วโลกเหนือ
arcus(อาร์'คัส) n., (pl. -cus) เมฆหน้ารูปโค้งที่อยู่ส่วนหน้าที่ต่ำลงของกลุ่มเมฆ cumulonimbus (roll cloud)
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
art theaterโรงภาพยนต์หนังต่างประเทศหรือหนังที่อยู่ระหว่างทดลองฉาย
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
audio conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก แต่สามารถได้ยินเสียงของกันและกันได้ การส่งเสียงดังกล่าวอาจทำให้ผ่านสายโทรศัพท์หรือสัญญาณดาวเทียมก็ได้
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
audiographic conferenceการประชุมทางไกลด้วยเสียงและภาพหมายถึง การประชุมระหว่างคนสองคนหรือมากกว่า ที่อยู่ห่างไกลกันมาก นอกจากจะได้ยินเสียงของกันและกันแล้ว ยังสามารถเห็นภาพประกอบการประชุมได้ด้วย ภาพดังกล่าวน่าจะเป็นภาพกราฟิกส์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
backcountryn. เขตทุรกันดาร,เขตที่อยู่ห่างไกล
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
backwoods(แบค'วูดซ) n.,pl. เขตป่าที่อยู่ไกล,ไร้ชื่อเสียง
bankroll(แบงคฺ'โรล) n. เงินที่อยู่ในครอบครอง,แหล่งของเงิน,เงินทุน vt. เสนอเงินให้แก่, See also: bankroller n.
base addressหมายถึง ตำแหน่งเริ่มต้นที่ใช้เพื่อการคำนวณหาเลขที่อยู่ (address) ในแหล่งเก็บข้อมูล จากเลขที่อยู่สัมพัทธ์ (relative address)
basket(บาส'คิท) n. ตะกร้า,กระจาด,กระเช้า,เข่ง,สิ่งที่อยู่ในตะกร้า,คะแนนของบาสเกตบอล (ที่หย่อนเข้าแต่ละครั้ง), Syn. pannier
bear(แบร์) {bore,borne/born,bearing,bears} vt.,vi. ค้ำ,รับ,พยุง,หนุน,แบก,รับภาระ,พบ,ทรงไว้,อดทน,ทาน,ทน,มี,ออกลูก,มีลูก,มีความรู้สึก,ถือ,พัด,พา,กด,ดัน,ให้,แสดง,ไปทาง,วางท่าทาง n. หมี,คนหยาบคาย,คนงุ่มง่าม,ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้,Little B
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
beyond(บิยอนดฺ') prep. พ้น,ไกลจาก,โพ้น,อยู่ทางนั้น,ถัดไป,หลัง (เวลา) ,มากกว่า,เหนือกว่า,เหนือ,นอกจาก n. the beyond สิ่งที่อยู่ไกลมาก -Phr. (the great beyond ชาติหน้า)
bon vivantn. (บอน'วีวาน) n. คนที่อยู่หรูหรากินอาหารและดื่ม เครื่องดื่มอย่างดี,เพื่อที่ชอบสนุกครีกครื้น
English-Thai: Nontri Dictionary
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
dwelling(n) ที่พำนัก,ที่พักพิง,ที่อาศัย,ที่อยู่อาศัย
forefront(n) สิ่งที่อยู่หน้าสุด,หัวแถว,ตอนหน้า,แถวหน้า,ส่วนหน้า
foreground(n) พื้นหน้า,ส่วนหน้า,ตอนหน้า,ภาพที่อยู่ใกล้
habitat(n) ถิ่นที่อยู่,เคหสถาน,ที่พักอาศัย,ที่พำนัก,ที่อยู่อาศัย
habitation(n) การพักพิง,การอยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พำนัก,ที่สิงสู่
home(n) บ้านเรือน,ที่อยู่อาศัย,ถิ่นกำเนิด
homestead(n) เคหสถาน,นิวาสถาน,ที่อยู่อาศัย
intrinsic(adj) เนื้อแท้,แท้จริง,ที่อยู่ภายใน
landsman(n) คนที่อยู่หรือทำงานบนบก
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
locality(n) ท้องถิ่น,ละแวก,สถานที่,ตำบล,ตำแหน่งที่ตั้ง,ถิ่นที่อยู่
lodge(n) ที่อยู่,ที่อาศัย,ที่พัก,บ้าน,เคหสถาน,หอ,กระท่อม
marine(adj) เกี่ยวกับการเดินเรืธ,ที่อยู่ในทะเล,เกี่ยวกับทะเล
migration(n) การท่องเที่ยวไป,การอพยพ,การย้ายที่อยู่,การย้ายถิ่น
nest(n) รังนก,ที่อยู่,ที่หลบภัย,ซ่องโจร
nursling(n) เด็กที่อยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยง
parishioner(n) คนที่อยู่ในละแวกวัด,ลูกวัด
penthouse(n) บ้านที่อยู่บนยอดตึก
residence(n) ถิ่นที่อยู่,ที่อยู่,ที่อาศัย,การอยู่อาศัย
residential(adj) สำหรับอยู่อาศัย,เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์,ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์
ward(n) ผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอง,ตึกคนไข้,ห้องพยาบาล,ท้องที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
celibateที่อยู่เป็นโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
furnished dwellingที่อยู่อาศัยพร้อมเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
insufficiently occupied dwellingที่อยู่อาศัยมีผู้อยู่เบาบาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
shelterที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
supra riparianที่อยู่ใกล้ต้นน้ำกว่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfurnished dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีเครื่องเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
unoccupied dwellingที่อยู่อาศัยไม่มีผู้อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
web siteที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
alibiการอ้างฐานที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
base addressเลขที่อยู่ฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
caravanยานพาหนะที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
destination addressเลขที่อยู่ปลายทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dwellingเคหสถาน, ที่อยู่อาศัย [ดู mansion-house] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
effective addressเลขที่อยู่ยังผล, เลขที่อยู่ประสิทธิผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitationการอยู่อาศัย, ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
homeless personคนไร้ที่อยู่อาศัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
latest change of residenceการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ครั้งล่าสุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lying byเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิทั้งที่อยู่ในที่นั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandamus (L.); mandamus, writ ofหมายบังคับของศาลให้ปฏิบัติการ (ที่อยู่ในหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marriageable populationประชากรที่อยู่ในเกณฑ์สมรสได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
one address-เลขที่อยู่เดียว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relocateย้ายที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
residenceสถานที่อยู่, ถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resident alienคนต่างด้าวที่เข้ามามีถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
residential mobilityการย้ายถิ่นที่อยู่ (ภายในท้องถิ่น) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
return addressเลขที่อยู่กลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
specific addressเลขที่อยู่จำเพาะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
three address-สามเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
two address-สองเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
unborn beneficiariesผู้รับประโยชน์ที่อยู่ในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gensus Tractที่อยู่อาศัย [การแพทย์]
Habitationsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Dwellingsที่อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Agglomerate1.วัสดุคอมพาวด์: กลุ่มอนุภาคของวัสดุหนึ่งหรือหลายกลุ่มที่อยู่ด้วยกันอย่างหลวมๆ 2.น้ำยาง: กลุ่มของอนุภาคยางในสารละลายแขวนลอยน้ำยาง 3.เขม่าดำ: การรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนของเขม่าดำที่ยึดกันด้วยแรงแวนเดอวาล์ว (van der waal) เนื่องจากปกติอนุภาคของเขม่าดำจะไม่อยู่แยกกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ แต่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มของอนุภาคและกลุ่มของอนุภาคจะรวมตัวกันเป็นกลุ่ม ก้อนอย่างถาวร [เทคโนโลยียาง]
Air Pollution อากาศเสีย ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นไอเสีย กลิ่นควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง เถ้าถ่าน หรือมลสารอื่นที่มีสภาพละเอียดบางเบาจนสามารถรวมตัวอยู่ในบรรยากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Anticipated operational occurrenceอุบัติการณ์ที่อยู่ในความคาดหมาย, เหตุการณ์ที่เบี่ยงเบนไปจากการทำงานตามปกติของโรงงานนิวเคลียร์ ซึ่งคาดว่าตลอดอายุการใช้งานจะเกิดขึ้นได้อย่างน้อยหนึ่งครั้ง แต่ได้มีการออกแบบรองรับเหตุการณ์นี้ไว้แล้วเพื่อความปลอดภัย และป้องกันมิให้ลุกลามเป็นอุบัติเหตุ เช่น หากพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้แก่เครื่องสูบน้ำของระบบระบายความร้อนเกิดขัดข้อง ระบบไฟฟ้าสำรองก็จะทำงานทันที
Apophysisศูนย์การเจริญของกระดูกที่อยู่ภายใต้แรงดึง [การแพทย์]
Atrioventricular Valveลิ้นที่อยู่ระหว่างเอเทรียมและเวนทริเคิล [การแพทย์]
Autochthonous คนดั้งเดิม ใช้เรียกคนที่เกิดในดินแดนที่คนอาศัยอยู่ และมีบรรพบุรุษเป็นผู้ที่เกิดและอาศัยอยู่เดิมในอาณาเขตนั้นมานาน และถ้าเป็นพวกกลุ่มคนที่อยู่ในเขตนั้นมาแต่โบราณนานมาก จะเรียกว่า คนพื้นเมืองดั้งเดิม (aboriginal) [สิ่งแวดล้อม]
Baccal Stageระยะกลืนที่อยู่ในปาก [การแพทย์]
Blanketแบล็งเคต, ชั้นวัสดุเฟอร์ไทล์ เช่น ยูเรเนียม-238 หรือทอเรียม-232 ที่อยู่ล้อมรอบแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็นวัสดุเกิดฟิชชันได้ [นิวเคลียร์]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
celestial bodyวัตถุท้องฟ้า, วัตถุที่อยู่ในฟากฟ้า  เช่น ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ เนบิวลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Cesspool บ่อซึม บ่อผิวดินรองรับน้ำเสียจากบ้าน และของเหลวจะซึมออกสู่ดินที่อยู่รอบ ๆ บางครั้งเรียก leaching cesspool [สิ่งแวดล้อม]
Commuter ผู้ไปกลับเป็นประจำ บุคคลที่เดินทางจากสถานที่อยู่อาศัย ไปยังสถานที่ทำงานเป็นประจำ [สิ่งแวดล้อม]
date lineเส้นวันที่, เส้นที่อยู่ ณ ลองจิจูด 180 องศา ใช้เป็นเส้นกำหนดการเปลี่ยนวันที่เมื่อมีการเดินทางข้ามเส้นนี้ไป เช่น ผู้เดินทางไปทางทิศตะวันตกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องเพิ่มวันที่ขึ้นเป็นอีก 1 วัน หรือผู้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเมื่อข้ามเส้นนี้จะต้องลดวันที่ลง 1 วัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Deepลึก,ส่วนที่อยู่ลึก [การแพทย์]
Demersal พวกคืบคลาน สิ่งมีชีวิตหน้าดินที่ดำรงชีวิตโดยอาศัยพื้น ท้องน้ำเป็นที่อยู่เพื่อการ หาอาหาร การหลบซ่อนตัว และการเคลื่อนที่ไปมา เช่น ปูม้า ดาวทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Crosswalks ครอสวอล์คเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้เมทาดาทาเพื่อให้เกิดทำงานข้ามระบบกันไำด้ โดยการจับคู่ (mapping) ระหว่างเมทาดาทาด้วยกัน (เช่น ระหว่างมาร์ค และดับลินคอร์เมทาดาทา) ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาและเข้าถึงตัวสารสนเทศที่อยู่ข้าม/ต่างโดเมนกัน การใช้เค้าร่าง/หลักเกณฑ์ (Schema) ของเมทาดาทาที่เป็นมาตรฐานจะช่วยอำนวยความสะดวกให้มีการแลกเปลี่ยนเมทาดาทา หรืออีกนัยหนึ่งทำให้มีการใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น
Dynamic RAM (DRAM)ไดนามิกแรม หรือดีแรม, หน่วยความจำที่ใช้ในการจดจำข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำที่มีใช้งานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือพีซีมากที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพงและมีความจุสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Earphones, External Type Hearing Aidหูฟังชนิดที่อยู่ภายนอก [การแพทย์]
Endogenousในตัวบุคคล,การกระตุ้นภายใน,ในกาย,ภายในตัว,สิ่งที่อยู่ภายในร่างกาย,เกิดขึ้นภายในร่างกาย,ในร่างกาย,สาเหตุภายในร่างกาย [การแพทย์]
Environmentสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น [สิ่งแวดล้อม]
Epiphysisอีพิฟัยซิล,แอพีไฟซีส,อีพิฟัยซิส,โรคที่ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงที่ส่วนสร้างกระดูก,กระดูกอ่อนที่อยู่ชิดแผ่นส่วนสร้างกระดูก [การแพทย์]
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Explicit knowledgeความรู้ที่อยู่ภายนอก, ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น หนังสือ คู่มือ ตำรา เอกสารต่างๆ คนทั่วไปสามารถเข้าถึงความรู้ประเภทนี้ได้ง่าย [การจัดการความรู้]
Fetal and Perinatal Healthสุขภาพของทารกที่อยู่ในครรภ์ [การแพทย์]
Fillerสารตัวเติมเป็นวัสดุที่อยู่ในรูปของแข็ง มีขนาดอนุภาคเล็ก ซึ่งอาจจะเติมลงไปในยางหรือน้ำยางได้ในปริมาณมากเพื่อปรับปรุงสมบัติต่างๆ หรือเพื่อลดต้นทุนการผลิต [เทคโนโลยียาง]
Genotype ลักษณะสำคัญของพันธุกรรม คู่ยีนส์ที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
graafian follicleกราเฟียนฟอลลิเคิล, กลุ่มเซลล์ภายในรังไข่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งเป็นที่อยู่ของไข่  หลังจากปล่อยไข่ออกไปแล้วกราเฟียนฟอลลิเคิลกลายเป็นคอร์ปัสลูเทียม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Dune ; Sand Dune เนินทราย ; สันทราย เนินที่เกิดขึ้นในบริเวณทะเลทราย หรือบริเวณใกล้ฝั่งทะเล เนื่องจากลมได้พัดพาเอาทรายละเอียดมากองทับถมกันไว้ และเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนมีขนาดโตเป็นเนินทรายหรือ สันทรายเตี้ยๆ และมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีสิ่งกีดขวางทิศทางลม จึงกั้นทรายที่ถูกลมพัดหอบมาเอาไว้ และตกลงมาทับถมกันเป็นกองโตปกคลุมสิ่งกีดขวางนั้นจนมิด ด้านของเนินที่อยู่ทางต้นลมจะมีลักษณะลาด ส่วนด้านที่อยู่ทางปลายลมจะชัน [สิ่งแวดล้อม]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Ground zeroกราวนด์ซีโร, ตำแหน่งบนผิวดินในแนวดิ่ง ที่อยู่เหนือหรือใต้จุดศูนย์กลางการระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
nest (n.) ที่อยู่ See also: บ้าน
quarter (n.) ที่อยู่ Syn. accommodation, house, lodge, residence, room
out-of-door (adj.) ที่อยู่กลางแจ้ง Syn. outdoor, outside Ops. indoor, inside
outdoor (adj.) ที่อยู่กลางแจ้ง Syn. alfresco, outside Ops. indoor
manse (n.) ที่อยู่ของพระ Syn. rectory, vicarage
vicarage (n.) ที่อยู่ของพระในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิแคน Syn. parsonage
website (n.) ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
lower (adj.) ที่อยู่ชั้นล่าง See also: ข้างล่าง Ops. upper
high-ranking (adj.) ที่อยู่ชั้นสูง
eternal (adj.) ที่อยู่ชั่วนิรันดร์ See also: ชั่วนิรันดร์, กัลปาวสาน, ไม่สิ้นสุด, ไม่รู้จักตาย Syn. endless, everlasting, never-ending
left-hand (adj.) ที่อยู่ซ้ายมือ Syn. left Ops. right, right-hand
outside (adj.) ที่อยู่ด้านนอก See also: ที่อยู่ข้างนอก Syn. external, outer Ops. internal, interior
amidships (adj.) ที่อยู่ตรงกลางลำเรือ
opposite (adj.) ที่อยู่ตรงกันข้าม See also: ตรงข้าม Syn. contrary, reverse Ops. same, like
piedmont (adj.) ที่อยู่ตีนเขา
next-door (adj.) ที่อยู่ถัดไป See also: ข้างๆ, ที่อยู่ต่อไป Syn. next
eastern (adj.) ที่อยู่ทางทิศตะวันออก
cloister (n.) ที่อยู่ทางศาสนา (เช่น วัด) Syn. religious residence
religious residence (n.) ที่อยู่ทางศาสนา (เช่น วัด)
eddress (sl.) ที่อยู่ทางอีเมล์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who is the guy over there?ผู้ชายที่อยู่ตรงนั้นเป็นใครหรือ
That's the future in your handsนั่นคืออนาคตที่อยู่ในมือคุณ
We got a place to stayพวกเราได้ที่อยู่แล้ว
He is a very difficult man to live withเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยยาก
I feel like I can be myself around youฉันรู้สึกเหมือนเป็นตัวของตัวเองเวลาที่อยู่ใกล้ๆ คุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, save receipts on that. His address.โอเคเก็บใบเสร็จไว้ ที่อยู่ เขา
You're Suh Boeun, 1st grade, right?เธอ คิอ โบอ้วน ที่อยู่ ม.4 ใช่ไหม
So we have an address, a dry cleaning ticket and a book of matches.ตกลงตอนนี้เรามี ที่อยู่ ตั๋วซักแห้ง และก็ไม้ขีดไฟ
Reason for separation/indifference Address/Mapo-guเหตุผลที่บอกเลิก/ จำเจ ที่อยู่ / มาโปกุ
Reason for separation/Too naive. Address/Dongjakเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้เดียงสาเกินไป ที่อยู่ / ดองจัก
Reason for separation/incompetence Address/Dongjak Bridgeเหตุผลที่บอกเลิก / ไร้น้ำยา ที่อยู่ / สะพานดองจัก
Reason for separation/found a new love Residence/Mapoเหตุผลที่บอกเลิก / พบรักใหม่ ที่อยู่ / มาโป
One thing you learn when you're walking the steps is that you never outsource a blame that belongs in your own backyard.อย่างนึงที่คุณจะได้เรียนรู้ เมื่อคุณก้าวเดิน นั่นคือคุณ ไม่สามารถโทษคนอื่น ที่อยู่ ร่วมกับคุณ
And if there was something I could do for you... then I thought of Dami in the hospitalแล้วฉันจะทำอะไรให้นาย... แล้วฉันก็คิดถึง ทามิ ที่อยู่ โรงพยาบาล
I'm being kidnapped. I work at Brieter, Smith and Steinberg.ไบร์ทเตอร์ สมิทสเตนเบิร์ก ที่อยู่ 2370 Park Ave.
Well, I locked you out of the computer system using the remote console that every room in Castle is equipped with.ผมก็ปิดระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้รีโมตควบคุม ที่อยู่ ในทุกๆห้อง
Uh, look, the address is on the card if you're interested.เออใช่ ที่อยู่ อยู่ในการ์ดนี่,ถ้าคุณสนใจ
"Those who'd been summoned against their will, who were in sight of the girl were set free, and set right and sent back from whence they came."\"และทุกสิ่งที่ถูกเรียกมาโดยไม่รู้ตัว \ ที่อยู่ ณ ที่นั้น ก็เป็นอิสระ กลับสู่สภาวะปกติ และกลับไปยังที่ที่จากมา"
Address and bio are coming...ต่างประเทศ ที่อยู่ และประวัติกำลังมา...
Trying to find Pacific State Hospital on Old la Honda.ฉันกำลังหาทางไป โรงพยาบาลแปซิฟิคสเตท ที่อยู่ โอลลาฮอนดา
Mrs. Nelson's fourth grade class watching you from the school.ลูกของคุณนายเนลสัน ที่อยู่ ป.4 ชอบจ้องดูคุณ จากโรงเรียน
How about, uh, the reading of the Gettysburg Address?ประมาณว่า อืม การอ่านเกี่ยวกับ ที่อยู่ เก็ตตี้เบริก
He went after Eloise, that huge yellow cat a couple doors down.มันวิ่งไล่ Eloise เจ้าแมวตัวอ้วนสีเหลือง ที่อยู่ 2-3 หลังถัดไปน่ะ
Address, address, address.ที่อยู่ ที่อยู่ ที่อยู่
My guy, Lantos, got Schumacher's IP address and turns out he's a victim, too.คนที่แต่งตัวประหลาด, ทอของฉัน ที่อยู่ IP ของชูมัคเกอร์ได และกลับกลายเป็นว่าเขาเป็นเหยื่อมากเกินไป.
I've got a possible location.ผมคิดว่าได้ ที่อยู่ ของเขาแล้ว
It's mostly codes and addresses... Dates.ส่วนใหญ่เป็นรหัส ที่อยู่ วันที่
Any news on Aiden's whereabouts?มีข่าว ที่อยู่ ของเอเดนบ้างไหม
Ask her where she is, if there's an address, a landmark?ถามเธอได้มั๊ยว่าเธออยู่ที่ไหน ที่อยู่ หรือ จุดสังเกต
My name, my address, and number... you took everything.ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลข... ของฉัน เธอเอาไปหมด
Then why did you take that? And why did you get your name, address and number taken from you?งั้นทำไมต้องเอาป้ายชื่อมาล่ะ แล้วทำไมถึงถูกเอาชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรไป
Apparently, tying up six years of insurance payments in hopes of a housing Armageddonหกปีของเงินประกัน ในความหวังของ นรก ที่อยู่ อาศัย
Due to our close proximity in both age and location... and for no other reason I could ever discern... we soon became friends.ทั้งอายุ และ ที่อยู่ และไม่มีเหตุผลอื่น ที่ผมจะบอกได้อีก
Address: 72-3, 2nd Ave, Myung Apartments, Joong district, Seoulที่อยู่ : 72-3, 2nd Ave, Myung Apartments, Joong district, Seoul
Address/Kangnam It's cut to bits. Okay? Cut.ที่อยู่ / คังนัม มันหักเป็นชิ้นๆ หักน่ะ เข้าใจมั้ย?
Who just disappears just because she has a new boyfriend.ที่อยู่ ๆ ก็หายไปแค่เพราะมีแฟนใหม๋
Address 135 Sungbuk-gu, Seoul...ที่อยู่ 135 ซังบุ๊ค-กู โซล...
The IP addresses match, but there are big discrepancies in the TTL values, and the headers are failing to authenticate.ที่อยู่ IP ตรงกัน แต่มีความต่างที่ใหญ่มาก ในค่าของการสื่อสารข้อมูล และการส่งก็ไม่ได้ผ่าน การตรวจสอบว่ามีการรับส่งข้อมูล
Addresses, FBI clearances, biometric data.ที่อยู่ ข้อมูลด้านศุลกากร และข้อมูลชีวมิติ
Address. I can type it in again here.ที่อยู่ ฉันสามารถพิมพ์ใส่ตรงนี้อีกครั้ง
What address did they just say?ที่อยู่ เท่าไหร่ ที่ วิทยุบอกนะ
Address, Crescent hotel.ที่อยู่ โรงแรมเครสเซ่น
Who lives in Ohio. When this is done today, Josh and I are flying back to L.A. First class.ที่อยู่ โอไฮโอ้ พอจบเรื่องนี้ จอชกับฉัน จะบินกลับ L.A. ชั้นหนึ่ง
The address, phone number and security number are the same.ที่อยู่,เบอร์โทรและ เบอร์ฉุกเฉินก็เบอร์นี้
Address/Jamsil a break-up message from Heung-seok.ที่อยู่/ จัมซี ข้อความบอกเลิกจากฮุงซุก

ที่อยู่ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
領土[りょうど, ryoudo] Thai: ดินแดนที่อยู่ในอาณัติการปกครอง English: dominion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่อยู่
Back to top