ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

part

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *part*, -part-

part ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
part (n.) ส่วน See also: ส่วนหนึ่ง, ชิ้นส่วน, ส่วนประกอบ Syn. piece, portion, fragment Ops. whole, total, agrregate
part (n.) อัตราส่วน See also: ส่วนแบ่ง Syn. ration
part (n.) บทบาทในการแสดง See also: บทบาท
part (n.) บทพูด See also: บทละคร
part (n.) เสียงดนตรี Syn. chorus, second
part (vt.) แยก See also: แบ่งแยก, แยกออก, แยกกัน, แยกทาง Syn. divide, split Ops. unite, join
part (adj.) ซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ง
part company with (phrv.) แยกกับ See also: แยกทางกับ, จากกันกับ
part company with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ขัดแย้งกับ
part from (phrv.) แยกจาก See also: แยกทางกับ
part of (adj.) บ้าง Syn. some, a little
part of speech (n.) ชนิดของคำ See also: ประเภทของคำ Syn. grammatical form, word class, lexeme
part song (adj.) เพลงเสียงประสาน Syn. glee, mardigal
part with (phrv.) จ่าย See also: ให้ (บางสิ่ง)
part-time (adj.) นอกเวลา (คำย่อคือ PT) See also: ซึ่งไม่เต็มเวลา
part-time (adv.) นอกเวลา See also: ไม่เต็มเวลา
part-time job (n.) งานนอกเวลา Syn. freelance work
partake (vt.) กินหรือดื่มร่วมกัน Syn. taste
partake (vi.) เข้าร่วม See also: มีส่วนร่วม Syn. participate, share, take Ops. abstain, forgo
partake in (phrv.) มีส่วนร่วมกับ See also: มีส่วนใน Syn. participate in
partake of (phrv.) มีส่วนใน See also: มีส่วนร่วมใน (บางสิ่ง)
partake of (phrv.) มีคุณสมบัติของ
partaker (n.) ผู้เข้าร่วม See also: ผู้มีส่วนร่วม Syn. sharer, participator
parted (adj.) ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน Syn. separated Ops. joint
parted (adj.) ซึ่งแยกจากกัน Syn. separated Ops. joint
parted (adj.) ร้าว See also: แตก Syn. cleft Ops. unsubdivided
parterre (n.) แปลงดอกไม้ Syn. shrubbery, flowerbed
parthenogenesis (n.) การสืบพันธุ์ที่ไข่เพศเมียไม่ได้ผสมพันธุ์กับอสุจิของเพศผู้ Syn. virgin birth
Parthenon (n.) วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล
parti-colored (adj.) ซึ่งมีหลากหลายสี
parti-coloured (adj.) ซึ่งมีหลากหลายสี Syn. colorful
partial (adj.) ซึ่งเป็นบางส่วน See also: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด Syn. incomplete, imperfect Ops. complete, whole, perfect
partial (adj.) ซึ่งไม่ยุติธรรม See also: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม
partial paralysis (n.) ภาวะเหน็บชาเฉพาะส่วน See also: ภาวะอัมพาตบางส่วน
partiality (n.) ความอยุติธรรม See also: ความลำเอียง, ความไม่เที่ยงธรรม Syn. favourable bias
partially (adv.) บางส่วน Syn. uncompletely Ops. completely
participant (n.) ผู้มีส่วนร่วม See also: ผู้เข้าร่วม Syn. actor, contributor
participants (n.) ผู้ร่วมอภิปราย See also: สมาชิกในกลุ่มผู้อภิปราย Syn. discussant
participate (vi.) มีส่วน See also: มีส่วนร่วม, เข้าร่วม, ร่วมมือ, เกี่ยวข้อง Syn. take part Ops. abstain, forgo
participate in (phrv.) มีส่วนร่วมใน See also: เข้าร่วม Syn. partake in
English-Thai: HOPE Dictionary
part(พาร์ท) n. ส่วน,บริเวณ,หน้าที่ vi.,vt. แบ่งแยก
part musicn. ดนตรีที่มีส่วนสำหรับการแสดงอย่างอิสระ
part of speechn. ส่วนต่าง ๆ ของคำพูดหรือข้อความ
part songn. เพลงเสียงประสาน
part-timeadj. adv. นอกเวลา
partake(พาร์เทค) v. เข้าร่วม,มีส่วน
parted(พาร์ท'ทิด) adj. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ตาย, See also: partedness n.
parterren. แปลงดอกไม้,พื้นที่ที่รวมทั้งพื้นที่ปลูกสิ่งก่อสร้างเอาไว้.
parthenocarpyn. การเกิดผลโดยไม่มีการปฏิสนธิ.
parthenophobian. โรคกลัวผู้หญิง
parthina shot(glance) n. คำพูดทิ้งทวน,การยิงธนูหรือศรทิ้งทวน
parti prisn. ความคิดเห็นของคนรุ่นก่อน,ความคิดที่เป็นอคติ
parti-coloredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
partial(พาร์'ซัล) adj. บางส่วน, See also: partedness n.
partial derivativen. (คณิตศาสตร์) derivativeของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง (ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่)
partial differentialn. (คณิตศาสตร์) นิพจน์ที่ได้จากตัวแปร (variables) หลายตัวโดยทำให้เกิดpartial derivative (ดู)
partial fractionn. (เรขาคณิต) เศษส่วนบางส่วน
partiality(พาร์แชล'ลิที) n. ความเป็นบางส่วน,ความไม่สมบูรณ์,ความลำเอียง
partiblen. adj. แบ่งแยกได
particeps criminisn. ผู้ร่วมกระทำความผิด
participant(พาร์ทิส'ซะพันทฺ) n. ผู้ร่วมกระทำ,ผู้ร่วม,ผู้ร่วมมือ. adj. ร่วมด้วย,ร่วมมือ
participate(พาร์ทิส'ซะเพท) v. ร่วมกระทำ, See also: participant n. participation n.
participation(พาร์ทิส'ซะเพ'เชิน) n. การเข้าร่วม,การมีส่วนร่วม
participial(พาร์ทิชิพ'เพียล) adj. เกี่ยวกับกริยาช่อง 3
participle(พาร์ทิชิพ'เพิล) n. กริยาช่อง 3
particle(พาร์'ทิเคิล) n. อนุภาค,ส่วนที่น้อยที่สุด,ปริมาณที่น้อยที่สุด,ธุลี,ผลคุลี,อณู,คำศัพท์เล็กน้อย
particular(พาร์ทิค'คิวละ) adj. โดยเฉพาะ,จำเพาะ
particularise(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particularismn. การให้ความสนใจเป็นพิเศษ
particularity(พาร์ทิค'คิวแล'ริที) n. ความมีลักษณะเฉพาะเจาะจง,ความพิถีพิถันมากเกินไป,ความจู้จี้
particularize(พาร์ทิค'คิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นลักษณะเฉพาะ,ระบุ,แจ้งละเอียด,แยกรายละเอียด,เจาะจง,กวดขัน., See also: particularisation n. particularization n. particulariser n. particularizer n
particulate(พาร์ทิค'คิวลิท) adj. เป็นอนุภาค,เป็นอณู
parting(พาร์ท'ทิง) n. การแยกออก,การจากกัน
parting shotn. การรุกล้ำก่อนจากไป
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง,ผู้ถือพรรคถือพวก
partitan. อนุกรมการผันแปร
partite(พาร์'ไทท) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,แบ่งแยก
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง,แยก,ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
partitive(พาร์'ทิทิฟว) adj. แบ่งแยก n. ข้อความแบ่งส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
part(n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ
partake(vi) ร่วมมือ,สมรู้ร่วมคิด,เข้าร่วม,มีส่วนแบ่ง
partaker(n) ผู้ร่วมมือ,ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้เข้าร่วม
partial(adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม
partiality(n) ความลำเอียง,ความอคติ,ความไม่ยุติธรรม
partially(adv) เพียงบางส่วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่ทั้งหมด
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ
participate(vi) เข้าร่วม,ร่วมมือ,สมทบ,มีส่วนร่วม
participation(n) การเข้าร่วม,ความร่วมมือ,การมีส่วนร่วม
participial(adj) เกี่ยวกับคำกริยาช่อง3
participle(n) คำกริยาช่อง3
particle(n) อนุภาค,ธุลี,ผงคลี,อณู
particular(adj) เฉพาะราย,โดยเฉพาะ,พีถีพิถัน,จู้จี้,เจาะจง
particularize(vt) ชี้เฉพาะ,กล่าวโดยละเอียด,เจาะจง,ระบุ
particularly(adv) โดยเฉพาะ,อย่างเป็นพิเศษ,อย่างเจาะจง
parting(adj) แยกทางกัน,จากกันไป,พรากจากกัน,ขาด,แตก
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง,ซึ่งถือพรรคถือพวก,ซึ่งเข้าข้าง
partition(n) การแบ่ง,ผนังกั้น,กำแพง,ฉาก
partizan(n) ผู้เข้าข้าง,พรรคพวก,พวกพ้อง,พลพรรค
partly(adv) เป็นบางส่วน,ไม่ทั้งหมด
partner(n) หุ้นส่วน,คู่คิด,คู่ขา,ผู้ร่วมมือ
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน
partridge(n) นกกระทา
parturition(n) การคลอดลูก,การให้กำเนิด
party(n) พรรค,พวก,ฝ่าย,งานเลี้ยง,คู่ความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
part ofบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
partedเป็นแฉก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenocarpyการเกิดผลลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
parthenogenesisการเกิดโดยไม่ผสมพันธุ์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
partialย่อย, บางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial derivativeอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์ย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partial fractionเศษส่วนย่อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partialityความลำเอียง [ดู bias] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partially ordered setเซตอันดับบางส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partible landsที่ดินที่อาจแบ่งแยกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particeps criminis (L.)ผู้มีส่วนทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
participationการมีส่วนร่วม, การเข้าร่วม, การร่วม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
particleอนุภาค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
particularเฉพาะราย, เฉพาะส่วน, สิ่งเฉพาะ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
particularismคติถือประโยชน์เฉพาะถิ่น, คติถือประโยชน์เฉพาะกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
particulate filtrationการกรองละอองธุลี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
partingแนวแยก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partnerผู้เป็นหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parturient๑. -การคลอด, -กำลังคลอด๒. ผู้คลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parturitionการคลอด [ดู delivery] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
party๑. พรรค (การเมือง)๒. ภาคี, คู่กรณี, คู่ความ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party lineแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Part-time employmentการจ้างงานไม่เต็มเวลา [TU Subject Heading]
Partialการใส่ฟันเทียมบางส่วนถาวร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]
Participation Processesกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Particle อนุภาค [สิ่งแวดล้อม]
Particulate ฝุ่น อนุภาคของแข็งที่สามารถฟุ้งกระจาย ปลิว หรือ ลอยอยู่ในอากาศได้ [สิ่งแวดล้อม]
Partition ส่วน [คอมพิวเตอร์]
Partnerหุ้นส่วน [การบัญชี]
Partnershipหุ้นส่วน [TU Subject Heading]
Party disciplineวินัยในพรรคการเมือง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัณฑ์ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life
ครรธาตุ (n.) important part of a stupa Syn. เรือนธาตุ
ชายกระเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกะเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ชายกะเบน (n.) end of the rolled part of the loin-cloth which is fastened to the belt behind Syn. หางกระเบน, ชายกระเบน
ทศพร (n.) the 1st part of the story of lord Buddha life Syn. กัณฑ์ทศพร
ท้องแขน (n.) inside part of the arm
ธาตุครรภ (n.) important part of a stupa Syn. ครรธาตุ, เรือนธาตุ
พก (n.) pocket or pouch formed by the knotted part of panung or sarong
ร่มผ้า (n.) shameful part of the body which should remain covered
ลูกเนื้อลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body
ลูบตัว (v.) bathe/wash the upper part of one´s body Syn. ลูกเนื้อลูบตัว
เครื่องล่าง (n.) lower part of car supporters
เรือนธาตุ (n.) important part of a stupa Syn. ครรธาตุ
ตอน (n.) part See also: portion, section, passage, paragraph Syn. ส่วน
พราก (v.) part See also: separate, deprive Syn. จาก, แยก
ภาค (n.) part See also: section Syn. ส่วน, ตอน
ภาค (n.) part See also: region, area, district, quarter Syn. ถิ่น, เขต, ท้องที่
ระวาง (n.) part See also: section, portion Syn. ส่วน, ตอน
วิภาค (n.) part See also: section Syn. ส่วน, ตอน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've gotta be part of thisฉันต้องเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้
Now, you can be part of the actionตอนนี้คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการนี้
I'm a part of this, whether you like it or notฉันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ไม่ว่าคุณจะชอบมันหรือไม่ก็ตาม
They'll have a party for their 10th wedding anniversaryพวกเขาจะจัดปาร์ตี้ครบรอบวันแต่งงานปีที่ 10
Somebody told my boss I have a part-time jobบางคนบอกกับเจ้านายของฉันว่าฉันทำงานนอกเวลา
Just under the departure sign thanksตรงใต้ป้ายออกเดินทางนั่นค่ะ ขอบคุณมาก
Somebody told my boss I have a part-time jobใครบางคนบอกหัวหน้าฉันว่าฉันทำงานพาร์ทไทม์
We could have a partyพวกเราควรจะจัดปาร์ตี้นะ
We'll have our first anniversary partyพวกเราจะจัดปาร์ตีฉลองครบรอบหนึ่งปี
Everybody enjoyed themselves at the partyทุกคนต่างก็สนุกสนานที่งานปาร์ตี้
She won't allow a party in this houseเธอไม่ยอมให้มีปาร์ตี้ในบ้านหลังนี้
She won't allow us to have a partyเธอจะไม่ปล่อยให้เราจัดปาร์ตี้
I haven't been to a party by myself in a long timeฉันไม่เคยไปงานปาร์ตี้ด้วยตนเองนานแล้ว
Here comes my favorite partมาแล้วส่วนที่ฉันชอบมากที่สุด
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
I had no idea there was gonna be a party hereฉันไม่รู้ว่าจะมีปาร์ตี้กันที่นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hear it's one of the biggest places in that part of the country, and you just can't beat it for beauty.ได้ยินมาว่ามันเป็นคฤหาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้น และไม่มีที่ไหนสวยสู้มันได้
"You'd look rather foolish trying to divorce me now after four days of marriage, so I'll play the part of a devoted wife, mistress of your precious Manderley."คุณต้องดูโง่เง่าเเน่ที่พยายามจะหย่ากับฉัน หลังจากเเต่งงานได้เพียง 4วัน' "ดังนั้นฉันจะเล่นตามบท เป็นภรรยาที่อุทิศตัว และเป็นนายหญิงให้แมนเดอเลย์ที่คุณรัก"
And we know how to deal with it in our part of the world, strange as it may seem to you.เเละเรารู้ว่าจะจัดการกับคนเเบบนี้ยังไง คุณฟังเเล้วอาจจะไม่เข้าใจ
The Commandant has his villa nearby, where his wife does her part to keep up a respectable family life, just like in any other garrison town.ส่วนผู้บังคับบัญชา มีคฤหาสน์อยู่ใกล้ๆนั่นเอง และภรรยาของพวกเค้า ก็ทำหน้าที่ดูแลครอบครัว เหมือนๆกับทุกครอบครัวตามชานเมือง
These new towns are part of their economy.เมืองใหม่เหล่านี้ ก็จะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญ
It don't prove anything. It's just part of the picture.มันไม่ได้พิสูจน์อะไร มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
All of the projecting part of the hook... ... the curve and the point, was covered with sardines... ... each sardine hooked through both eyes so they made a garland of the projecting steel.และทุกส่วนที่ยื่นของเบ็ด เส้นโค้งและจุดที่ถูกปกคลุม ด้วย ปลาซาร์ดีนสด แต่ละปลา ซาร์ดีนติดยาเสพติด
There was no part of the hook that a fish could feel... ... that was not sweet-smelling and good-tasting.มีส่วนหนึ่งของเบ็ดไม่ได้ ว่าเป็นปลาที่ดีอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้ หวานกลิ่นและรสชาติดี
Perhaps he has been hooked before, and he remembers part of it.และเขาจำได้ว่าส่วนหนึ่งของ มัน
He knew quite well the pattern of what could happen... ... when he reached the inner part of the current... ... but there was nothing to be done now.เขารู้ว่าค่อนข้างดีรูปแบบของ สิ่งที่อาจ เกิดขึ้นเมื่อเขาไปถึงส่วนด้าน ใน ของปัจจุบัน แต่ก็มี
When the worst part of a nightmare has been realized, there's nothing very much to be afraid of, is there?{\cHFFFFFF}When the worst part of a nightmare has been realized, {\cHFFFFFF}there's nothing very much to be afraid of, is there?
We forget that the men who started our country... had that same kind of passion that Deong had, and that these other new leaders have, and unless we recognize their fight for independence to be part of our own,{\cHFFFFFF}We forget that the men who started our country... {\cHFFFFFF}had that same kind of passion that Deong had, {\cHFFFFFF}and that these other new leaders have,

part ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 舍不得 / 捨不得] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge
精华[jīng huá, ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, 精华 / 精華] best feature; most important part of an object; quintessence; essence; soul
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
胸胁[xiōng xié, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄝˊ, 胸胁 / 胸脅] chest and hypochondrium; upper part of the body
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
套包[tào bāo, ㄊㄠˋ ㄅㄠ, 套包] collar part of horse harness
初叶[chū yè, ㄔㄨ ㄧㄝˋ, 初叶 / 初葉] early part (of a decade, century etc); the first years
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 畸零] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, 馏分 / 餾分] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate)
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, 前端] front; front end; forward part of sth
[sāi, ㄙㄞ, 腮] gills; lower part of cheeks
[rèn, ㄖㄣˋ, 祍] variant of 衽 overlapping part of Chinese gown
[rèn, ㄖㄣˋ, 衽] overlapping part of Chinese gown
[jīn, ㄐㄧㄣ, 衿] lapel; overlapping part of Chinese gown; same as 襟
[cān, ㄘㄢ, 参 / 參] take part in; participate; join; attend; to join; unequal; varied; irregular; to counsel; uneven; not uniform; abbr. for 參議院|参议院 Senate, Upper House
汉口[Hàn kǒu, ㄏㄢˋ ㄎㄡˇ, 汉口 / 漢口] Hankou, part of Wuhan 武漢|武汉 at the junction of Han river and Changjiang in Hubei
[chā, ㄔㄚ, 插] insert; stick in; pierce; to take part in; to interfere; to interpose
加里曼丹[Jiā lǐ màn dān, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄇㄢˋ ㄉㄢ, 加里曼丹 / 加裡曼丹] Kalimantan (Indonesian part of the island of Borneo)
交拜[jiāo bài, ㄐㄧㄠ ㄅㄞˋ, 交拜] to bow to one another; to kneel and kowtow to one another; formal kowtow as part of traditional wedding ceremony
难分难舍[nán fēn nán shě, ㄋㄢˊ ㄈㄣ ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ, 难分难舍 / 難分難捨] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难分[nán shě nán fēn, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄈㄣ, 难舍难分 / 難捨難分] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
难舍难离[nán shě nán lí, ㄋㄢˊ ㄕㄜˇ ㄋㄢˊ ㄌㄧˊ, 难舍难离 / 難捨難離] loath to part (成语 saw); emotionally close and unwilling to separate
乳突[rǔ tū, ㄖㄨˇ ㄊㄨ, 乳突] mastoid process (posterior part of temporal bone, at back of middle ear)
形旁[xíng páng, ㄒㄧㄥˊ ㄆㄤˊ, 形旁] part of Chinese character indicating the meaning; also called significative or radical
意符[yì fú, ㄧˋ ㄈㄨˊ, 意符] part of Chinese character indicating the meaning; also called significative or radical
韵母[yùn mǔ, ㄩㄣˋ ㄇㄨˇ, 韵母 / 韻母] medial and final of a Chinese syllable (excluding initial consonant and tone); the rhyming part of a Chinese syllable; rhyme; vowel; character used in traditional phonetics to indicate value of rhyme; final sound; phoneme
不欢而散[bù huān ér sàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 不欢而散 / 不歡而散] to part on bad terms; (of a meeting etc) to break up in discord
北方[běi fāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ, 北方] north; the northern part a country; China north of the Yellow River
词性[cí xìng, ㄘˊ ㄒㄧㄥˋ, 词性 / 詞性] part of speech (noun, verb, adjective etc); lexical category
外侧裂周区[wài cè liè zhōu qū, ㄨㄞˋ ㄘㄜˋ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄡ ㄑㄩ, 外侧裂周区 / 外側裂周區] perisylvian (the part of the brain surrounding the lateral sulcus or Sylvian fissure), involved in speech
扮演[bàn yǎn, ㄅㄢˋ ㄧㄢˇ, 扮演] play the part of; act
政教[zhèng jiào, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, 政教] punishment and rewards as part of political re-education
余留[yú liú, ㄩˊ ㄌㄧㄡˊ, 余留 / 餘留] remainder; fractional part (after the decimal point); unfinished
仪礼[yí lǐ, ㄧˊ ㄌㄧˇ, 仪礼 / 儀禮] Rites and Ceremonies, part of the Confucian Classic of Rites 禮記|礼记
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, 初刻拍案惊奇 / 初刻拍案驚奇] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初
南方[nán fāng, ㄋㄢˊ ㄈㄤ, 南方] south; the southern part of the country; the South
雄蕊[xióng ruǐ, ㄒㄩㄥˊ ㄖㄨㄟˇ, 雄蕊] stamen (male part of flower)
外带[wài dài, ㄨㄞˋ ㄉㄞˋ, 外带 / 外帶] take-way (fast food); (outer part of) tire; as well; besides; into the bargain; outer zone
[yù, ㄩˋ, 与 / 與] take part in

part ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] (n) {comp} address field; address part
アングロアメリカ[, anguroamerika] (n) (1) Anglo-America; (2) English-speaking part of America
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift)
かくかくしかじか[, kakukakushikajika] (exp) blah-blah yadda-yadda; expression used to replace part of conversation
ご挨拶;御挨拶[ごあいさつ, goaisatsu] (n) (1) (pol) (See 挨拶) greeting; (2) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark)
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] (n) {comp} spare part
ちょい役[ちょいやく, choiyaku] (n) bit part (e.g. in a film); extra
ナックルパート[, nakkurupa-to] (n) knuckle part
パートタイム[, pa-totaimu] (n) (See アルバイト・1) part time (esp. female part time employees); (P)
パートタイム従業員[パートタイムじゅうぎょういん, pa-totaimu juugyouin] (n) part time employee
ハミパン;はみパン[, hamipan ; hami pan] (n) (abbr) (sl) having part of one's underwear exposed from their shorts
ヒール役[ヒールやく, hi-ru yaku] (n) someone who plays the part of a 'heel' (bad guy) in wrestling, films, etc.
ラストスパート[, rasutosupa-to] (n) last spurt; home stretch; last part of a race or period of time where you give it your best effort; (P)
七分[しちぶん, shichibun] (n) (See 川崎七分) type of baggy tobi trousers with the baggy part taking up seven-tenths of the full length of the trouser leg
上前[うわまえ, uwamae] (n) (1) (See 下前) part of the fabric that is wrapped farthest from the skin when wearing a garment that is wrapped in front of one (such as a kimono); (2) (See 上米・うわまい・1) percentage; commission
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
与する[くみする, kumisuru] (vs-s) to take part in; to be implicated in; to side with; to support
与る[あずかる, azukaru] (v5r,vi) (1) (uk) to participate in; to take part in; (2) to receive; to enjoy; to be given
中心となる[ちゅうしんとなる, chuushintonaru] (exp,v5r) to play a central role; to take a leading part
主文[しゅぶん, shubun] (n) {ling} the text; the main clause; the main part of a document
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
伏鉢;覆鉢[ふくばち, fukubachi] (n) (obsc) fukubachi (inverted bowl-shaped part of a pagoda finial)
係う;拘う;拘らう[かかずらう, kakazurau] (v5u,vi) (1) (uk) to be mixed up with; to have a connection with (a troublesome matter); (2) to be a stickler about; to be finicky about (some triviality); (3) to take part (in some work); to hang about; to bother (someone)
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock)
内教坊[ないきょうぼう, naikyoubou] (n) (arch) part of the imperial palace where dancing girls were trained (Nara and Heian periods)
出鼻;出端;出っ端;出っ鼻[ではな(出鼻;出端);でばな(出鼻;出端);でっぱな, dehana ( debana ; shutsu haji ); debana ( debana ; shutsu haji ); deppana] (n) (1) (出鼻 only) projecting part (of a headland, etc.); (2) outset; moment of departure; beginning of work; starting out
列する[れっする, ressuru] (vs-s) (1) to line up with; to be a member of; to rank with; (2) to attend; to take part in
別れる[わかれる, wakareru] (v1,vi) to be divided; to part from; to separate; to bid farewell; (P)
別れを惜しむ[わかれをおしむ, wakarewooshimu] (exp,v5m) to loathe to part with
剣状軟骨[けんじょうなんこつ, kenjounankotsu] (n,adj-no) xiphoid (relating to the lower part of the sternum); chondroxiphoid
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
半ケツ[はんケツ, han ketsu] (n) jeans worn low, exposing part of buttocks
占める[しめる, shimeru] (v1,vt) (1) to comprise (some part of the whole); to account for; to make up (of); (2) to hold; to occupy; (P)
取付金具;取り付け金具[とりつけかなぐ, toritsukekanagu] (n) mounting bracket; metal part for mounting; metal fitting
受け壺;受壺[うけつぼ, uketsubo] (n) (See 掛け金・かけがね・1) part of a lock that receives the latch; keeper; strike
号(P);號[ごう, gou] (n,n-suf) (1) number; edition; make; model; issue; part of that group; (2) sobriquet; pen-name; (P)
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
品詞[ひんし, hinshi] (n) {ling} part of speech; (P)
国者[くにもの, kunimono] (n) (1) (arch) (See 田舎者) country bumpkin; (2) (arch) someone from the same part of the country
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アプリケーション部[アプリケーションぶ, apurike-shon bu] application part
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part
可変部[かへんぶ, kahenbu] variant part
本体部暗号化表示[ほんたいぶあんごうかひょうじ, hontaibuangoukahyouji] body part encryption indication
補足編[ほそくへん, hosokuhen] auxiliary part
サードパーティー[さーどぱーていー, sa-dopa-tei-] third party
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition
パーツ[ぱーつ, pa-tsu] parts (as in computer parts)
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning
分割[ぶんかつ, bunkatsu] division (vs), segmenting, partition, splitting
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set
区分編成ファイル[くぶんへんせいファイル, kubunhensei fairu] partitioned file
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
生成子部分集合[せいせいしぶぶんしゅうごう, seiseishibubunshuugou] partial generator set
発加入者[はっかにゅうしゃ, hakkanyuusha] calling subscriber, calling party
着加入者[ちゃかにゅうしゃ, chakanyuusha] called party, called subscriber
複式本体[ふくしきほんたい, fukushikihontai] multi-part body
通信相手[つうしんあいて, tsuushin'aite] communications partner, entity at the end of a communication
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] responsible party, responsible person
部分けた上げ[ぶぶんけたあげ, bubunketaage] partial carry
部分全体関係[ぶぶんぜんたいかんけい, bubunzentaikankei] part-whole relation, partitive relation
部分回復[ぶぶんかいふく, bubunkaifuku] partial recovery
部分実装[ぶぶんじっそう, bubunjissou] partially populated (a-no)
部分属性要求[ぶぶんぞくせいようきゅう, bubunzokuseiyoukyuu] partial-attribute-request
部分文字列[ぶぶんもじれつ, bubunmojiretsu] partial (character) string, substring
部分的[ぶぶんてき, bubunteki] partial(ly)
部分語[ぶぶんご, bubungo] partitive term
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
こだわる[こだわる, kodawaru] Thai: ยึดติดกับเรื่องใดเป็นพิเศษ English: to be particular about
一部[いちぶ, ichibu] Thai: ส่วนหนึ่ง, ส่วนย่อย English: part
出場[しゅつじょう, shutsujou] Thai: การเข้าร่วมกิจกรรม English: participation
分かれる[わかれる, wakareru] Thai: แยกจากกัน English: to part
参加[さんか, sanka] Thai: การเข้าร่วม English: participation (vs)
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: เกี่ยวข้องในกิจกรรม English: to participate
携わる[たずさわる, tazusawaru] Thai: มีส่วนร่วมในกิจกรรม English: to take part
相手[あいて, aite] Thai: คู่ครอง หรือ ผู้ที่กระทำอะไรร่วมกัน English: partner
[か, ka] Thai: แผนก English: department

part ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; segregate ; bisect FR: morceler ; démembrer
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บางส่วน[adv.] (bāng suan) EN: partly ; in part FR: partiellement ; en partie
บั้นปลาย[n.] (banplāi) EN: end ; final part FR: phase finale [f]
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part ; section FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
ชั่งน้ำหนัก[v. exp.] (chang nāmna) EN: FR: faire la part des choses
ชนิดของคำ[n. exp.] (chanit khøn) EN: part of speech FR:
ชิ้น[n.] (chin) EN: piece ; slice ; fragment ; lump ; chunk ; flake ; part ; bit FR: morceau [m] ; tranche [f] ; bout [m]
ชิ้นส่วน[n. exp.] (chin suan) EN: component ; component part ; part ; piece ; fragment FR: composant [m] ; pièce [f] ; élément [m]
ชิ้นส่วนของเครื่องจักร[n. exp.] (chin suan k) EN: machine part FR:
ชั่ว[prep.] (chūa) EN: during ; for a length of time ; throughout ; for ; in every part of FR: durant ; à travers
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ได้ส่วน[X] (dāisuan) EN: in the right proportion ; as for ; as regards ; so far as ;on the part of FR:
ด้านบน[n. exp.] (dān bon) EN: top ; apex ; top part ; upper part FR: sommet [m] ; face supérieure [f] ; dessus [m]
ด้านล่าง[n. exp.] (dān lāng) EN: bottom part ; lower part FR: partie inférieure [f] ; dessous [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration FR: défiler ; manifester
โดยมาก[adv.] (dōi māk) EN: mostly ; for the most part ; mainly ; generally FR: surtout ; pour beaucoup ; principalement
โดยสาร[v.] (dōisān) EN: take part ; join in FR: participer (à)
โดยส่วนใหญ่แล้ว[adv.] (dōi suanyai) EN: for the most part ; mostly FR:
เอกเทศ[n.] (ēkkathēt) EN: separated part FR:
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector ; wing FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่ายหนึ่ง[n. exp.] (fāi neung) EN: on the one side ; on the one part FR:
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
หวง[adj.] (hūang) EN: jealous ; possessive ; unwilling to part with ; protective (of) FR:
หัวพุงหัวมัน[n.] (hūaphunghūa) EN: the best part FR: la meilleure partie
หุ้น[n.] (hun) EN: share ; stake ; part ; bond FR: action boursière [f] ; action [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: share ; part ; interest FR: participation [f]
เอี่ยว[v.] (īo) EN: have a part ; have a stake ; be involved FR: participer ; être impliqué dans
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำนวนจริงของจำนวนเชิงซ้อน[n. exp.] (jamnūanjing) EN: real part of a complex number FR: partie réelle d'un nombre complexe [f]
จิตไร้สำนึก [n.] (jitraisamne) EN: unconscious ; mind's hidden part FR: inconscience [f]
จิตใต้สำนึก[n.] (jittāisamne) EN: subconscious mind ; subconscious ; unconscious part of the mind FR: subconscient [m]
จุดจบ[n.] (jutjop) EN: end ; end point ; final part ; termination ; close ; conclusion ; journey's end FR: point final [m] ; conclusion [f]
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
กัณฑ์[n.] (kan) EN: chapter ; portion ; part ; section FR: chapitre [m]

part ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zubehörteil {m}accessory part
freundschaftlich; freundlich; friedlich {adj} | sich friedlich trennenamicable | to part on amicable terms
Auslandsstartgenehmigung {f}authorisation to take part in events abroard
Basspartie {f}bass part
Hauptrolle {f}chief part; leading part
Beschreibungseinleitung {f}introduction to the description; preamble; introductory part
Rigorosum {n}doctoral viva; oral part of the doctoral examination
Abschlussteil {n}end part
Geräteliste {f}equipment list; part list
Befestigungsteil {n}fixing part
Bestandteil {m}integral part; essential part
Unterteil {n}lower part; bottom part
Operandenteil {m}operand part
Operationsteil {m}operation part
Hinterteil {n}rear part
Ersatzteil {n}replacement part
Sechstel {n}sixth part
Sechzehntel {n}sixteenth part
Sechzigstel {n}sixtieth part
Ersatzteillager {n}spare part storage
Sprechrolle {f}speaking part
Normteil {n}standard part
teamfähig {adj} | teamfähig seinable to work as part of a team; team-oriented | to be a good team player
tausend {num} | tausende | tausendmal | tausendste | tausendstelthousand | thousands | a thousand times | thousandth | thousandth part
Titelrolle {f}title role; main part
Zwölftel {n}twelfth part
Oberkörper {m} | den Oberkörper freimachen | mit freiem Oberkörperupper part of the body | to strip to the waist | stripped to the waist
Oberteil {n}upper part; top part
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
Abmeldung {f}notice of departure
Buchhaltung {f}accounting department
Aktive {m,f}; Aktiveractive participant
Verwaltung {f}administration department
Geschädigte {m,f}; Geschädigteraggrieved party
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Schwebstoff-Partikel {n}airborne particle
Abflughafen {m}airport of departure; departure airport
Abgangsflughafen {m}airport of departure
Ambulanz {f}ambulance; outpatients' department; out-patient care
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า part
Back to top