ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

right-hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *right-hand*, -right-hand-

right-hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
right-hand (adj.) มือขวา
right-handed (adj.) ถนัดมือขวา
right-hander (n.) ผู้ถนัดมือขวา
English-Thai: HOPE Dictionary
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
right-hand derivative; right derivativeอนุพันธ์ขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right-handed limitลิมิตขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนสนิท (n.) right-hand man See also: valuable assistant
มือขวา (n.) right-hand man See also: valuable assistant Syn. คนสนิท
ขวามือ (n.) right-hand side See also: on the right hand Ops. ซ้ายมือ
ถนัดขวา (v.) be right-handed See also: be dextrous with the right hand Syn. ถนัดมือขวา
ถนัดมือขวา (v.) be right-handed See also: be dextrous with the right hand
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we make our move there, you'll be my right-hand man.When we make our move there, you'll be my right-hand man.
Two blocks down, right-hand side.ไกลออกไป 2 ช่วงตึก ขวามือ
Now, if there is a secret message, it'll probably be marked by a symbol in the upper right-hand corner.ทีนี้ ถ้ามีข้อความลับ, ส่วนมากมันจะทำเครื่องหมาย ไว้ที่มุมขวาด้านบน.
Mr. and Mrs. Copperbottom, I came all this way to tell you in person that your son, Rodney the man who got me off my big titanium tochis is now my right-hand bot and my eventual successor.คุณและคุณนายค็อปเปอร์บัทท่อม ผมมาที่เมืองนี้ เพื่อจะบอกคุณอย่างเป็นทางการว่า ร็อดนี่ย์ ลูกชายของคุณ ที่ย้ายก้นไทเทเนี่ยมเก่าๆ ของผม ออกมาจากความคิดเดิมๆ
Ju-Mong, you will be my right-hand man.จูมง เจ้าจะเป็นมือขวาของข้า
I'm Kyle, one of Jacob's right-hand men.ผมไคล์ เป็นมือขวาของ จาคอบครับ
To search by cause of death, Go to the upper right-hand --ถ้าจะหาจากสาเหตุการตาย กดปุ่มด้านขวามือ
As we make a right-hand turn, look to your left.ในขณะที่เราเลี้ยวขวามองไปทางด้านซ้ายมือ
As we make a right-hand turn on Boston Street, look to your right.ในขณะที่เราเลี้ยวขวาที่ถนนบอสตัน มองไปทางขวาของคุณ
The number-two spot here at the buy more,my right-hand man, the captain of the ship when I'm not around,which,as we both know,is often.เป็นเบอร์ 2 ของที่นี่ ที่Buy more เป็นหัวเรือเมื่อฉันไม่อยู่
The Alpine Antiquarian Bookshop should be at the end of this street and on the right-hand side of the square.ร้านหนังสือ อัลไพน์ แอนทิควอเรี่ยน น่าจะอยู่สุดถนนนี่ ...ทางขวามือของจตุรัส
But Nobunaga's right-hand man, Toyotomi Hideyoshi, suppressed Mitsuhide. As Nobunaga's successor, he established the Toyotomi Administration.จากนั้นไม่นาน โทโยโทมิ ฮิเดโยชิ มือขวาของ โนบุนากะ\ ขับไล่ มัตซึฮิเดะ ออกไปได้และเข้าปกครองแผ่นดินแทน...

right-hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
右方[yòu fāng, ㄧㄡˋ ㄈㄤ, 右方] right-hand side; credit side of a balance sheet; also 貸方|贷方
右手[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, 右手] right-hand

right-hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule)
右手の法則[みぎてのほうそく, migitenohousoku] (n) (See フレミングの法則) (Fleming's) right-hand rule
後方一致[こうほういっち, kouhouicchi] (n) {comp} (See 前方一致,部分一致) right-hand match; ends-with match; backward match; matching a sub-string with the end of a field
懐刀[ふところがたな, futokorogatana] (n) confidant; right-hand man; dagger
爪牙[そうが, souga] (n) claws and tusks; devious design; right-hand man
股肱[ここう, kokou] (n) one's right-hand man; one's trusted henchman
右利き[みぎきき, migikiki] (n,adj-no) right-handedness; right-hander
右回り[みぎまわり, migimawari] (n) clockwise rotation; CW; right-handed rotation
右手座標系[みぎてざひょうけい, migitezahyoukei] (n) {comp} right-handed coordinate system

right-hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุพันธ์ขวา[n. exp.] (anuphan khw) EN: right derivative ; right-hand derivative FR:
ฝั่งขวาของถนน[X] (fang khwā k) EN: on the right-hand side of the road FR: du côté droit de la rue/route
ข้างขวา[adv.] (khāng khwā) EN: on the right side ; on the right ; right-hand side FR: à droite ; sur la droite ; du côté droit
ขวามือ[X] (khwāmēu) EN: right-hand side ; on the right hand FR: à droite ; à main droite
กฎมือขวา[n. exp.] (kot meū khw) EN: right-hand rule FR:
ลิมิตขวา[n. exp.] (limit khwā) EN: right-hand limit ; right-handed limit FR:
มือขวา[n.] (meūkhwā) EN: right-hand man ; valuable assistant FR: bras droit [m] ; principal collaborateur [m] ; principal assistant [m]
ผู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด [n. exp.] (phū thī pra) EN: right-hand man FR: bras droit [m] (fig.)
ผู้ที่น่าไว้วางใจที่สุด [n. exp.] (phū thī nāw) EN: right-hand man FR: bras droit [m] (fig.)
ทักษิณ[X] (thaksin) EN: right ; right hand ; right-hand side FR:
ถนัดขวา[adj.] (thanatkhwā) EN: right-handed ; dexterous FR: droitier
ถนัดมือขวา[adj.] (thanat meū ) EN: right-handed ; dexterous FR: droitier
ตัวดำเนินการด้านขวา[n. exp.] (tūa damnoēn) EN: right-handed operator FR:

right-hand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechtsabbiegerspur {f}right-hand turn lane
Rechtsgewinde {n}right-hand thread
Rechtsgewinde {n} (Seiltrommel)right-hand groove
Rechtskurve {f}right-hand bend

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า right-hand
Back to top