ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reverse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reverse*, -reverse-

reverse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reverse (adj.) ตรงกันข้าม See also: กลับกัน, พลิกกลับ Syn. centrary, opposite
reverse (adj.) ซึ่งถอยกลับ See also: ซึ่งถอยหลัง Syn. backward
reverse (n.) ด้านตรงกันข้าม Syn. contrary, opposite
reverse (n.) การถอยหลัง Syn. back, rear
reverse (n.) ความล้มเหลว See also: ความพ่ายแพ้ Syn. misfortune, failure, setback
reverse (vt.) กลับกัน See also: เลี้ยวกลับ, วกกลับ Syn. invert, turn round
reverse (vt.) ถอยกลับ See also: ถอยหลัง Syn. go backwards, retreat
reverse (vt.) กลับคำพิพากษา See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม Syn. countermand, quash, overrule
reverse charges (adv.) โดยเก็บเงินปลายทาง See also: โดยให้ผู้รับเป็นคนจ่ายเงิน
reverse-charge (adj.) ซึ่งเก็บเงินปลายทาง
reversed (adj.) ที่ตรงกันข้าม Syn. opposite
English-Thai: HOPE Dictionary
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร
English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอยวิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับ (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert Syn. พลิก, กลับด้าน
กลับกัน (v.) reverse See also: invert Syn. ตรงข้าม
กลับด้าน (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert Syn. พลิกด้าน
กลับตาลปัตร (v.) reverse See also: make a reversal Syn. กลับกัน, พลิกกลับ, เปลี่ยน
พลิกกลับ (v.) reverse See also: make a reversal
พลิกด้าน (v.) reverse See also: turn upside down, turn inside out, invert
ย้อนขน (adj.) reverse See also: inverse, turned, against the hair Syn. ทวนกลับ, ทวน, กลับ
วิโลม (adj.) reverse See also: inverse, turned, against the hair Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ
โอละพ่อ (v.) reverse Syn. กลับตาลปัตร
ตระบัดสัตย์ (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา Ops. ซื่อสัตย์
ผิดสัญญา (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์ Ops. ซื่อสัตย์
ก้อย (n.) reverse side See also: reverse of a coin Ops. หัว
สวนกระแส (v.) reverse trend Ops. ตามกระแส
แปรผันแบบผกผัน (v.) reverse variation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hooper, reverse her!ฮูเปอร์ กลับสําเรือ!
She's looking for a way to reverse the process, a way to eradicate the problem.เป็นงานที่ตรงข้ามกับผม เพราะงานเธอต้องแก้ปัญหา
Ok. start sending the launch sequence in reverse order. yes, sir.เราจะสลับวงจรการบิน ป้อนวงจรการบินย้อนกลับ Fitz-Hume ถือสายนี้ไว้ ให้สายต่อกันตลอด
Let me try to reverse that.ผมขอหาคำตอบเองดีกว่า
That's reverse psychology. Dad used to pull it on me all the time.มันคือจิตวิทยาย้อนกลับ พ่อใช้มันกับฉันอยู่บ่อยๆ
My blood will soon reverse its flow.ไม่ช้า เลือดฉันจะไหลย้อนกลับ
All engines, reverse full. Get us out of here.กลับทิศทางเคลื่อนที่ของทุกเครื่องยนต์ เอาเราออกไปจากที่นี่ก่อน
Think of it like a reverse bear trap.ลองคิดถึงกับดักหมีดูสิ
Is that reverse psychology?นายกำลังแกล้งฉันเล่นใช่มั้ย ?
We should stay here until we can define the extent of our changes... and figure out how to reverse them.เราจะอยู่ที่นี่คนกว่าค้นพบว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเรา... แล้วหากระบวนการย้อนกลับ.
[Man #2] We're on it already. We're gonna do a reverse hose lay.เรากำลังทำอยู่ เราต้องวางท่อไปอีกทาง
To really help you'd have to reverse the massive theft of property that has taken place.ถ้าจะช่วยจริงๆ.. ..เธอจะต้องทำให้ที่ดินที่ถูกปล้นไปกลับคืนมา

reverse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 逆向] backwards; reverse direction
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, 倒流] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage)
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, 反转录 / 反轉錄] reverse transcription
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, 反面] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side
逆反心理[nì fǎn xīn lǐ, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, 逆反心理] reverse psychology
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ, 逆反应 / 逆反應] reverse reaction; counter-reaction; inverse response
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, 逆转录酶 / 逆轉錄酶] reverse transcriptase
打翻身仗[dǎ fān shēn zhàng, ㄉㄚˇ ㄈㄢ ㄕㄣ ㄓㄤˋ, 打翻身仗] to work hard towards a turn-around; to fight to reverse sth
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
倒像[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒影[dào yǐng, ㄉㄠˋ ˇ, 倒影] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒立像[dào lì xiàng, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒立像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
反向[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 反向] opposite direction; reverse
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)
挫折[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ, 挫折] setback; reverse
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, 扭转 / 扭轉] to reverse; to turn around (an undesirable situation)

reverse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロキシ[, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy
リバースプロクシ[, riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy
倒叙[とうじょ, toujo] (n) reverse chronological order
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo)
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] (n) {comp} reverse video mode
裏目[うらめ, urame] (n) (1) reverse side; opposite (of the expected); backfire; (2) purl stitch (knitting); (P)
褒め殺し;誉め殺し[ほめごろし, homegoroshi] (n) lavish compliments and criticism; reverse compliment; "damning with faint praise"
逆カルチャーショック[ぎゃくカルチャーショック, gyaku karucha-shokku] (n) reverse culture shock
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) {comp} shielding; reverse clipping
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] (n) {comp} shielding; reverse clipping
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
逆浸透膜[ぎゃくしんとうまく, gyakushintoumaku] (n) reverse osmosis membrane
逆転写酵素[ぎゃくてんしゃこうそ, gyakutenshakouso] (n) reverse transcriptase
逆遺伝学[ぎゃくいでんがく, gyakuidengaku] (n) reverse genetics
遮蔽;遮へい[しゃへい, shahei] (n,vs) screen; shielding; reverse clipping
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P)
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed)
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed)
バック[, bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P)
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising
リバース[, riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反面[はんめん, hanmen] (n-adv,n) on the other hand; opposite side; reverse; (P)
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
裏表[うらおもて, uraomote] (n) (1) both sides; (2) wrong side out; reverse; opposite; (3) (See 表裏) double-dealing; two faces (c.f. two-faced); (P)
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P)
[ぎゃく, gyaku] (adj-na,n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P)
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P)
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P)
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic

reverse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ด้านตรงกันข้าม[n. exp.] (dān trongka) EN: reverse FR: côté opposé [m] ; revers [m]
หัน[v.] (han) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change FR: tourner ; orienter ; diriger
เกียร์ถอยหลัง[n. exp.] (kīa thøilan) EN: reverse gear FR: marche arrière [f]
กลับด้าน[v. exp.] (klap dān) EN: reverse FR:
กลับกัน[v. exp.] (klap kan) EN: reverse ; invert FR: inverser ; intervertir
กลับคำพิพากษา[v. exp.] (klap khamph) EN: reverse a judgment FR:
กลับลำ[v. (loc.)] (klaplam) EN: do an about face ; reverse one's self FR:
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
ก้อย[n.] (køi) EN: reverse side ; reverse of a coin FR: revers [m]
ไหลย้อนกลับ[n. exp.] (lai yønklap) EN: reverse flow FR:
หลัง[adj.] (lang) EN: rear ; back ; hind ; reverse FR: arrière ; opposé
หน้ามือเป็นหลังมือ[v. exp.] (nā meū pen ) EN: reverse ; turn out to be just the opposite FR:
โอละพ่อ[v.] (ōlaphø) EN: reverse ; turn upside down ; flip the other way around FR:
ออสโมซิสผันกลับ[n. exp.] (øtmōsit pha) EN: reverse osmosis FR: osmose inverse [f]
ปฏิโลม[adv.] (patilōm) EN: in reverse order FR:
ผันกลับ[adj.] (phan klap) EN: turned around ; reversible ; reverse FR:
พลิกด้าน[v. exp.] (phlik dān) EN: reverse ; turn upside down ; turn inside out ; invert FR:
พลิกกลับ[v. exp.] (phlik klap) EN: reverse ; make a reversal FR:
ผวน[v.] (phūan) EN: reverse ; invert ; return FR:
เปลี่ยนแปลง[v.] (plīenplaēng) EN: change ; transform ; vary ; alter ; turn into ; transform into ; convert ; modify ; reform ; adapt ; become ; reorganize ; restyle ; exchange ; reverse FR: changer ; modifier ; transformer ; réformer ; varier ; inverser ; dégrader
แปรผันแบบผกผัน[v.] (praēphanbaē) EN: reverse variation FR:
ร้อยละผันกลับ[n. exp.] (røila phan ) EN: reverse percentage FR:
สวนกระแส[v. exp.] (sūan krasaē) EN: go against ; reverse trend ; buck the trend ; be unorthodox FR: aller à contre-courant
ทิศทางย้อนกลับ[n. exp.] (thitthāng y) EN: reverse direction FR:
ถอยหลัง[v.] (thøilang) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress ; recede FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsa) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order ; revoke an order ; rescind an order FR:
ตระบัดสัตย์[v.] (trabatsat) EN: break a promise ; reverse one' s promise ; go back on one's word FR:
วิโลม[X] (wilōm) EN: reverse FR:
ย้อนกลับ[adj.] (yønklap) EN: reverse FR: inverse
ย้อนรอย[v.] (yønrøi) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step FR: revenir sur ses traces

reverse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rückwärtsgang {m} [auto] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse
Ausblenden {n} (Grafik)shielding; reverse clipping
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement
Gegenstrom {m}reverse flow
Rücknahmeautomat {m} (für Leergut)reverse vending machine
Rückseite {f}reverse side
Rückwärts-Richtung {f}reverse direction
Rückwärtszähler {m}reverse counter
Sperrvorspannung {f}reverse bias
Sperrspannung {f} [electr.]reverse voltage; inverse voltage
Umkehrosmose {f}reverse osmosis
Wendegetriebe {n}reverse gear unit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reverse
Back to top