ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

region

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *region*, -region-

region ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
region (n.) ขอบเขต See also: แถบ, บริเวณ Syn. area, land
region (n.) ภูมิภาค See also: แคว้น Syn. country, district
regional (adj.) เกี่ยวกับดินแดน See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ Syn. countrified, provincial
English-Thai: HOPE Dictionary
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล, See also: regional adj., Syn. area,place
English-Thai: Nontri Dictionary
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regionบริเวณ, ส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ท้องถิ่น (n.) region See also: area Syn. แคว้น, ภาค, ดินแดน, ขอบเขต, อาณาเขต
บริเวณ (n.) region See also: territory, area Syn. ดินแดน
ภูมิภาค (n.) region See also: area, part, district Syn. ภาค, เขต, ถิ่น
แดนดิน (n.) region See also: territory, area Syn. ดินแดน, บริเวณ
แว่นแคว้น (n.) region See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร
เขตปกครองตนเอง (n.) autonomous region
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Every region of the country was sampled.ดื่มซักแก้วสองแก้วสิ
My engineers unearthed it in the mountain region north of Ankara while excavating for copper.วิศวกรของผมขุดขึ้นมา ในภูเขาทางตอนเหนือของแอนการา ขณะที่ขุดคันหาแร่ทองแดง
It was just so magical to come from the North, where it's cold... to the South, where it's warm... and see the tremendous differences from region to region... in this incredible country of ours.มันเป็นเพียงเพื่อให้วิเศษที่จะมาจากทางเหนือที่มันเย็น ... ไปทางทิศใต้ที่มันอบอุ่น ... และดูความแตกต่างอย่างมากจากภูมิภาคในพื้นที่ ...
Been in this region for thousands of years.อยู่ในพื้นที่แถบนี้ มากว่า 1,000 แล้ว
Well, I'm no expert, but... it could be that the hydrothermic properties of this region produce hurricane-force ice storms that cause the ocean to freeze and then melt and then refreeze, resulting in a semisolid migrating land massก็... ฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่... มันอาจจะเป็นอุณหภูมิของเขตนี้
We're calling in half the region on this one.,ครึ่งนึงของที่นี่ได้มั้ง.
There's not one part of one's body one should be ashamed of, be it one's pubic region or one's breasts, as in the case with you young ladies... (ALL CHEERING)There's not one part of one's body ควรจะอายเรื่องที่ เอ่อ... มันเป็นส่วหนึ่งที่อยู่รวมกัน
The region is heading for the worst drought in living memory.เรากำลังจะพบสภาพแห้งแล้ง อย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน
The inhabitants of the region known as the Upper East Side have the most prosperous, yet idiosyncratic social systems on the planet.ผู้คนในย่านนี้รู้จักกันดีในชื่อ ดิอัพเพอร์อีสต์ไซด์ ร่ำรวยเป็นส่วนใหญ่ แต่นิสัยไม่ค่อยต่าง ระบอบสังคมบนดาวเคราะห์ดวงนี้
He won't be using that region for a while.เขาคงจะไม่ได้ใช้งานส่วนนั้น ไปอีกพักนึงเลย
When they finally stopped screaming, brain scans showed a complete inactivity of the self-preservation region of the cortex.หลังจากพวกเค้าหยุดส่งเสียงกรีดร้อง ผลการสแกนสมอง แสดงภาวะหยุดนิ่งโดยสิ้นเชิง ของสมองบริเวญที่ควบคุมสัญชาตญาณการเอาตัวรอด ของสมองส่วน Cortex
Mrs. West, you'll be pleased to hear that the fish from this region is a particularly powerful aphrodisiac.คุณเวสต์ คุณจะพอใจมากที่รู้ว่าเป็นปลาท้องถิ่น ซึ่งให้พลังงานทางเพศ

region ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿江[yán jiāng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄤ, 沿江] along the river; the region around the river
沿线[yán xiàn, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 沿线 / 沿線] along the line (e.g. railway); the region near the line
亚美尼亚[Yà měi ní yà, ㄧㄚˋ ㄇㄟˇ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, 亚美尼亚 / 亞美尼亞] Armenia, former Soviet republic in Caucasus and region of northern Turkey
阿塞拜疆[Ā sài bài jiāng, ㄚ ㄙㄞˋ ㄅㄞˋ ㄐㄧㄤ, 阿塞拜疆] Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus
勃艮第[bó gěn dì, ㄅㄛˊ ㄍㄣˇ ㄉㄧˋ, 勃艮第] Burgundy (Bourgogne), kingdom during medieval period, now region of France
南宁[Nán níng, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ, 南宁 / 南寧] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
南宁市[Nán níng shì, ㄋㄢˊ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 南宁市 / 南寧市] Nanning prefecture level city and capital of Guangxi Zhuang autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 桂] Cinnamonum cassia; abbr. for Guangxi autonomous region in south China 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
顿涅斯克[Dùn niè sī kè, ㄉㄨㄣˋ ㄋㄧㄝˋ ㄙ ㄎㄜˋ, 顿涅斯克 / 頓涅斯克] Donetsk region of W. Ukraine
聚居[jù jū, ㄐㄩˋ ㄐㄩ, 聚居] inhabit a region (esp. an ethnic group); congregate
内蒙古[Nèi měng gǔ, ㄋㄟˋ ㄇㄥˇ ㄍㄨˇ, 内蒙古 / 內蒙古] Inner Mongolia; abbr. for Inner Mongolia autonomous region 內蒙古自治區|内蒙古自治区
阿布哈兹[Ā bù hā zī, ㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄚ ㄗ, 阿布哈兹 / 阿布哈茲] Abkhazia, region in Georgia
拉萨[Lā sà, ㄌㄚ ㄙㄚˋ, 拉萨 / 拉薩] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区
拉萨市[Lā sà shì, ㄌㄚ ㄙㄚˋ ㄕˋ, 拉萨市 / 拉薩市] Lhasa, capital city of Tibet autonomous region 西藏自治區|西藏自治区
那不勒斯[Nà bù lè sī, ㄋㄚˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ ㄙ, 那不勒斯] Napoli, capital of Campania region of Italy; Naples
林区[lín qū, ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩ, 林区 / 林區] region of forest
[huāng, ㄏㄨㄤ, 肓] region between heart and diaphragm
阿不来提.阿不都热西提[Ā bù lái tí Ā bù dū rè xī tí, ㄚ ㄅㄨˋ ㄌㄞˊ ㄊㄧˊ ㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄨ ㄖㄜˋ ㄒㄧ ㄊㄧˊ, 阿不来提.阿不都热西提 / 阿不來提.阿不都熱西提] Abdulaidi Amudurexiti (chairman of Xinjiang autonomous region)
辖区[xiá qū, ㄒㄧㄚˊ ㄑㄩ, 辖区 / 轄區] administrative region
农业区[nóng yè qū, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄑㄩ, 农业区 / 農業區] agricultural region
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
[qū, ㄑㄩ, 区 / 區] area; region; district; small; distinguish
区域[qū yù, ㄑㄩ ㄩˋ, 区域 / 區域] area; region; district
地域[dì yù, ㄉㄧˋ ㄩˋ, 地域] area; district; region
自治区[zì zhì qū, ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 自治区 / 自治區] autonomous region, namely: Inner Mongolia 內蒙古自治區|内蒙古自治区, Guangxi 廣西壯族自治區|广西壮族自治区, Tibet 西藏自治區|西藏自治区, Ningxia 寧夏回族自治區|宁夏回族自治区, Xinjiang 新疆維吾爾自治區|新疆维吾尔自治区
巴登[Bā dēng, ㄅㄚ ㄉㄥ, 巴登] Baden (region in Germany)
[dài, ㄉㄞˋ, 带 / 帶] band; belt; girdle; ribbon; tire; area; zone; region; to wear; to carry; to lead; to bring; to look after; to raise
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, 封疆] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times)
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, 郡] canton; county; region
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
海疆[hǎi jiāng, ㄏㄞˇ ㄐㄧㄤ, 海疆] coastal border region
中央凹[zhōng yāng āo, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄠ, 中央凹] fovea centralis (depression in the macula retina, most sensitive optic region)
灾区[zāi qū, ㄗㄞ ㄑㄩ, 灾区 / 災區] disaster area; stricken region
阿公[ā gōng, ㄚ ㄍㄨㄥ, 阿公] father-in-law (regional dialect)
[yù, ㄩˋ, 域] field; region; area; domain (taxonomy)
大湄公河次区域[Dà Méi gōng hé cì qū yù, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ, 大湄公河次区域 / 大湄公河次區域] Greater Mekong Subregion (GMS), area of economic cooperation between China and Vietnam
大湄公河次区域合作[Dà Méi gōng hé cì qū yù hé zuò, ㄉㄚˋ ㄇㄟˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄘˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ, 大湄公河次区域合作 / 大湄公河次區域合作] Greater Mekong Subregion (GMS), economic cooperation program between China and Vietnam
孤岛[gū dǎo, ㄍㄨ ㄉㄠˇ, 孤岛 / 孤島] isolated region
中原[zhōng yuán, ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain
山地[shān dì, ㄕㄢ ㄉㄧˋ, 山地] mountainous region; hilly area; hilly country

region ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region
アジア太平洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture)
パスモ[, pasumo] (n) (See スイカ) PASMO (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train and bus ticket in the greater Tokyo region and also as electric money in some stores)
三の丸[さんのまる, sannomaru] (n) (See 本丸,二の丸) outermost region of the castle
中国[ちゅうごく, chuugoku] (n) (1) China; (2) South-west most region of Honshu; middle of a country; the Hiroshima area; (P)
中国地方[ちゅうごくちほう, chuugokuchihou] (n) Chugoku region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, Shimane, Tottori and Yamaguchi prefectures)
九州地方[きゅうしゅうちほう, kyuushuuchihou] (n) Kyushu region (incl. Southwestern Islands)
京地[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs)
回折領域[かいせつりょういき, kaisetsuryouiki] (n) diffraction region
地域取引[ちいきとりひき, chiikitorihiki] (n) regional trade; local trade; exchange within a region
天涯[てんがい, tengai] (n) horizon; distant land; skyline; heavenly shores; remote region
山陽地方[さんようちほう, sanyouchihou] (n) San-you region of western Honshu (inc. Okayama, Hiroshima, southern Yamaguchi and sometimes western Hyogo prefectures)
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
旅烏;旅鴉[たびがらす, tabigarasu] (n) (1) wanderer; stranger; vagrant; vagabond; (2) disparaging term used to refer to someone from another region
日本のチベット[にほんのチベット, nihonno chibetto] (exp) (col) unpopulated, undeveloped or high-altitude region of Japan
浣腸;潅腸;灌腸[かんちょう, kanchou] (n,vs) (1) (giving an) enema; (2) (uk) (sl) prank where the anal region of another person is poked with index fingers
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity
腸満[ちょうまん, chouman] (n) bloating of the abdominal region
自治区[じちく, jichiku] (n,adj-no) (See 行政区) territory; autonomous region
蛮地[ばんち, banchi] (n) barbaric region
農村地帯[のうそんちたい, nousonchitai] (n) agrarian community; farming area; farming region
都市圏[としけん, toshiken] (n) urban area; metropolitan area; metropolitan region
関西地方[かんさいちほう, kansaichihou] (n) Kansai region (south-western half of Japan, including Osaka)
飛騨の匠[ひだのたくみ, hidanotakumi] (n) historical system whereby the Hida region provided 10 carpenters per village the central government in place of taxes
鼠径部;鼠蹊部;鼠頚部;鼠頸部;鼡径部[そけいぶ, sokeibu] (n) groin; groin region; inguinal region
鼠蹊;鼠径;鼡径[そけい, sokei] (n,adj-f) groin; inguinal region
アジア太平洋[アジアたいへいよう, ajia taiheiyou] (n) Asia-Pacific (region)
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris)
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions)
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region)
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region)
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO
ゴルノバダフシャン自治州[ゴルノバダフシャンじちしゅう, gorunobadafushan jichishuu] (n) Gorno-Badakhshanskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Badakhshanskaya Autonomous Region; Gorno-Badakhshanskaya AO
スイカ[, suika] (n) (See パスモ) Suica (rechargeable prepaid IC card that can be used as a train pass in the greater Tokyo, Osaka and Sendai regions and also as electric money in some stores)
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor
三十三所[さんじゅうさんしょ, sanjuusansho] (n) (See 西国三十三所) any of a number of sets of thirty-three holy places enshrining Avalokitesvara (esp. those comprising a popular pilgrimage in the Kinki region)
九泉[きゅうせん, kyuusen] (n) hades; nether regions
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
リージョン[りーじょん, ri-jon] region
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US)
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US)
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US)
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region

region ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region ; vicinage ; surrounding area ; bounds FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อันต-[pref.] (anta-) EN: boundary ; region ; territory FR:
บริเวณ[n.] (børiwēn) EN: area ; zone ; secteur ; compound ; precinct ; region ; tract FR: quartier [m] ; zone [f] ; secteur [m] ; partie [f] ; coin [m] ; étendue [f] ; région [f]
บริเวณเชื่อมโยงเชิงเดียว[n. exp.] (børiwēn che) EN: simply connected region FR:
บริเวณเชื่อมโยงหลายเชิง[n. exp.] (børiwēn che) EN: multiply connected region FR:
บริเวณขาหนีบ[n. exp.] (børiwēn khā) EN: inguinal region FR:
บริเวณความเชื่อมั่น[n. exp.] (børiwēn khw) EN: confidence region FR:
บริเวณไม่มีขอบเขต[n. exp.] (børiwēn mai) EN: unbounded region FR:
บริเวณภาคเหนือ[n. exp.] (børiwēn phā) EN: FR: région du nord [f]
บริเวณภูเขาสูง[n. exp.] (børiwēn phū) EN: FR: région de haute montagne [f]
บริเวณวิกฤติ[n. exp.] (børiwēn wik) EN: critical region FR:
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: countryside ; country ; rural area ; upcountry FR: campagne [f] ; région rurale [f]
ด้าว[n.] (dāo) EN: land ; territory ; country ; region ; area FR: territoire [m]
ดินแดนของฝรั่งเศส[n. exp.] (din daēn kh) EN: overseas department and region of France FR: département et région d'outre-mer français (DOM) [m]
ดินแดนปกครองตนเอง[n. exp.] (din daēn po) EN: FR: région autonome [f] ; territoire autonome [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
จักร[n.] (jak) EN: sphere ; region FR:
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.) FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; territoire [m] ; abords [mpl]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihā) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China FR:
เขตการปกครองพิเศษ[n. exp.] (khēt kān po) EN: special administrative region FR:
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk p) EN: regional border FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
เขตภูเขา [n. exp.] (khēt phūkha) EN: highland ; mountain area FR: région montagneuse [f]
เขตภูเขาสูง[n. exp.] (khēt phūkha) EN: FR: région de haute montagne [f]
เขตปกครองตนเอง[n. exp.] (khēt pokkhr) EN: autonomous region FR: région autonome [f]
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Guangxi Zhuang Autonomous Region ; Guangxi FR: région autonome Zhuang du Guangxi [f]
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Inner Mongolia autonomous region FR: région autonome de Mongolie-Intérieure [f]
เขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Ningxia Hui Autonomous Region ; Ningxia FR: région autonome Hui du Ningxia [f] ; Ningxia
เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ = เขตปกครองตนเองซินเจียง-อุยกูร์[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Xinjiang Uyghur Autonomous Region FR: région autonome ouïghoure du Xinjiang [f] ; Turkestan oriental [m]
เขตปกครองตนเองทิเบต[n. prop.] (Khēt Pokkhr) EN: Tibet Autonomous Region ; Xizang FR: région autonome du Tibet [f] ; région autonome du Xizang [f]
เขตร้อน[n. exp.] (khēt røn) EN: tropical area ; tropics FR: région tropicale [f] ; zone tropicale [f]
เขตวัลลูน[n. prop.] (Khēt Wallūn) EN: Wallonia FR: Région wallonne [f] ; Wallonie [f]
ขอบเขตวิกฤต[n. exp.] (khøpkhēt wi) EN: critical region FR:
แคว้น[n.] (khwaēn) EN: country ; nation ; state ; region ; territory ; land FR: pays [m] ; région [f] ; territoire [m] ; État [m]
แคว้นเบรอตาญ[n. prop.] (Khwaēn Broē) EN: Brittany FR: Bretagne [f] ; Région Bretagne [f]
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล[n. exp.] (Krungthēp M) EN: Bangkok Metropolitan Region FR:
กรุงเทพปริมณฑล ; กรุงเทพฯและปริมณฑล[n. exp.] (Krungthēp P) EN: Bangkok Metropolitan Region FR:
แหล่งเพาะปลูก[n. exp.] (laeng phǿpl) EN: FR: région de culture [f]
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile FR:
แม่ทัพภาคที่ 1 = แม่ทัพภาคที่ ๑[n. exp.] (maēthap phā) EN: First Army Region commander ; 1st Army Region commander FR:

region ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alpenraum {m}Alpine region
Trockengebiet {n} [geogr.]arid region
Basiszone {f}base region
Baskenland {n}Basque region
Durchbruchsbereich {m}breakdown region
Herzgegend {f}cardiac region
Stadtregion {f}city region
Äschenregion {f}grayling region
Lendengegend {f}lumbar region
Gebirgsgegend {f}mountainous region
Normalbereich {m}normal region
Referenzbereich {m}reference region
Bereich {m}; Region
Toleranzbereich {m}tolerance region
Tarifverhandlung {f} | regionale Tarifverhandlungencollective bargaining | area wide bargaining
Nahbereich {m}area; region; neighborhood; vicinity; surroundings
Fernfeldmessplatz {n}region measuring station
Regionalleiter {m}; Regionalleiterin
Region {f} | Regionen
regional {adv}regionally
regionale Ebene {f}regional level
regionale wirtschaftliche Integration {f}regional economic integration
Heimatdichter {m}regional literature
Landesamt {n}regional authorities
Landesbibliothek {f}regional library
Landeskunde {f}regional and cultural studies
Raumordnung {f}regional planning; regional development
Raumordnung {f}regional policy
Wasser- und Schiffahrtsdirektion {f}regional Waterways and Shipping Directorate
Heimatfilm {m}sentimental film with regional background

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า region
Back to top