ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alfresco

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alfresco*, -alfresco-

alfresco ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alfresco (adv.) กลางแจ้ง Syn. outdoor
English-Thai: HOPE Dictionary
alfresco(แอลเฟรส' โค) adv., adj. oอกบ้าน, กลางแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลางแปลง (adj.) alfresco See also: outdoor, open-air, in the playground Syn. กลางแจ้ง

alfresco ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋外[おくがい, okugai] (n,adj-no) outdoors; alfresco; (P)

alfresco ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กลางแจ้ง[adv.] (klāngjaēng) EN: outdoors ; in the open air ; in the open ; outside ; alfresco FR: en plein air ; à l'extérieur ; à ciel ouvert ; à l'air libre ; dehors

alfresco ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
draußen {adv}; im Freienalfresco

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alfresco
Back to top