ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

domicile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *domicile*, -domicile-

domicile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
domicile (vt.) ทำให้อยู่เป็นหลักแหล่ง See also: พักแรม Syn. camp, house, lodge
domicile (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่, บ้าน Syn. residence, dwelling, home
English-Thai: HOPE Dictionary
domicile(ดอม'ซิไซลฺ,ดอม'มิเซิล) n. ภูมิลำเนา,ถิ่นที่อยู่,บ้าน vt. ตั้งภูมิลำเนา., See also: domiciliary adj., Syn. abode,home
English-Thai: Nontri Dictionary
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
domicileภูมิลำเนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domicileภูมิลำเนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกราก (n.) domicile See also: residence Syn. หลักแหล่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Agents werner and harrison were sharing a domicile at the time.นักสืบเวิร์นเนอร์และแฮริสันแบ่งบ้านกันอยู่
...private domicile and I won't be harassed.ที่พักอาศัยส่วนบุคคล และฉันม่ต้องการให้รบกวน
The witnesses in Rome also attest the will grants the family domicile in Rome and the villa here in Capua.พยานในกรุงโรม ยังยืนยัน ทุนจะ ภูมิลำเนาของครอบครัวในกรุงโรม และวิลล่าที่นี่ในปัว
This is a domicile, a residence, and thus protected by the Fourth Amendment from unlawful search and seizure.นี่คือบริเวณที่พักอาศัย และดังนั้นได้รับการคุ้มครอง โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญ จากการเข้าค้นสิ่งที่ผิดกฎหมาย และยึดทรัพย์สิน
There was a firearm discharged inside of this "domicile. "อาวุธปืนยิงเข้าไปในที่อยู่อาศัยนี้
This is my own private domicile, and I will not be harassed.นี่คือที่พักอาศัยส่วนบุคคลที่ฉันเป็นเจ้าของ และฉันไม่ต้องการให้รบกวน

domicile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祖籍[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, 祖籍] ancestral hometown; original domicile (and civil registration)
寄籍[jì jí, ㄐㄧˋ ㄐㄧˊ, 寄籍] to register as domiciled in another land; naturalization

domicile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
住み所[すみどころ, sumidokoro] (n) residence; address; domicile
原籍地[げんせきち, gensekichi] (n) (one's) domicile
本籍地[ほんせきち, honsekichi] (n) permanent domicile
無籍[むせき, museki] (n,adj-no) lacking a registered domicile
送籍[そうせき, souseki] (n,vs) transfer of legal domicile
住所[じゅうしょ, juusho] (n) address (e.g. of house); residence; domicile; (P)
原籍[げんせき, genseki] (n) original domicile; permanent address
家宅[かたく, kataku] (n) domicile; premises; (P)
族籍[ぞくせき, zokuseki] (n) one's class (and legal domicile)
[せき, seki] (n,n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P)

domicile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบภูมิลำเนา[n. exp.] (bai phūmila) EN: FR: certificat de domicile [m]
บ้าน[n.] (bān) EN: house ; home ; habitation ; dwelling place ; pad (inf.) FR: maison [f] ; logis [m] ; logement [m] ; demeure [f] ; habitation [f] ; résidence [f] ; domicile [m] ; home [m] ; toit [m] ; foyer [m] ; pénates [fpl] (fig., fam.) ; crèche [f] (vx, fam.) ; bicoque [f] (fam., péj.)
บ้านพักอาศัย [n. exp.] (bānphak āsa) EN: residence ; domicile ; habitation ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m] ; habitation [f]
บริการอาหารจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān āhā) EN: meals on wheels FR: livraison de repas à domicile [f]
บริการส่งถึงบ้าน[n. exp.] (børikān son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [f]
ฝังรกราก[v. exp.] (fang rokrāk) EN: settle ; settle down (in) ; put down roots (in) FR: élire domicile ; établir son domicile ; s'installer ; se fixer ; s'établir
จรจัด[adj.] (jønjat) EN: vagrant ; unsettled ; aimless ; homeless ; stray FR: errant ; nomade ; sans domicile fixe ; vagabond
การจัดส่งถึงบ้าน[n. exp.] (kān jat son) EN: home delivery FR: livraison à domicile [m]
การละทิ้งภูมิลำเนา[n. exp.] (kān lathing) EN: abandonment of domicile FR: abandon du domicile [m]
การตั้งถิ่นฐาน[n. exp.] (kān tang th) EN: habitation ; domicile ; establishment ; settlement ; residence FR:
เคหสถาน[n.] (khēhasathān) EN: homestead ; dwelling ; dwelling place ; residence ; home ; house FR: résidence [f] ; domicile [m]
ลำเนา[n.] (lamnao) EN: locality ; district ; land ; zone ; region ; domicile FR:
ในบ้าน[adv.] (nai bān) EN: at home FR: à domicile ; à la maison
นัดเหย้า[n. exp.] (nat yao) EN: home match FR: rencontre à domicile [f]
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmilamnao) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m] ; terre natale [f]
ภูมิลำเนา[n. exp.] (phūmlamnao ) EN: domicile ; home town ; native town ; native habitat FR: domicile [m] ; ville natale [f] ; village natal [m]
เรือน[n.] (reūoen) EN: house ; building ; domicile ; dwelling ; structure FR: maison [f] ; logis [m] ; demeure [f] ; habitation [f]
รกราก[n.] (rokrāk) EN: origins ; lineage ; birthplace ; old home ; domicile FR: domicile [m] ; souche [f] (fig.)
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ที่อยู่อาศัย [n.] (thīyū-āsai) EN: residence ; place of residence ; domicile ; dwelling ; homestead FR: résidence [f] ; domicile [m] ; logement [m]
ที่อยู่ถาวร[n. exp.] (thīyū thāwø) EN: permanent address ; legal residence FR: adresse permanente [f] ; domicile légal [m]
จัดส่งถึงบ้าน[v. exp.] (jat song th) EN: FR: livrer à domicile
เล่นในบ้าน[v. exp.] (len nai bān) EN: FR: jouer à domicile
มีภูมิลำเนา[adj.] (mī phūmilam) EN: domiciled FR:
หนีออกจากบ้าน[v. exp.] (nī øk jāk b) EN: run away from home FR: fuir son domicile
ปราศจากที่อยู่อาศัย [v. exp.] (prātsajāk t) EN: be homeless FR: être sans domicile
ถึงบ้าน[X] (theung bān) EN: home FR: à domicile

domicile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า domicile
Back to top