ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

location

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *location*, -location-

location ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
location (n.) การหาที่ตั้ง See also: การหาชัยภูมิ, การหาทำเลที่เหมาะ, การหาตำแหน่ง, การหาสถานที่, การหาทำเลเหมาะ
location (n.) ตำแหน่งที่ตั้ง See also: ตำแหน่ง, สถานที่ตั้ง Syn. place, spot, section
location (n.) สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเป็นฉากภายนอกโรงถ่าย See also: ฉากภายนอกโรงถ่ายทำภาพยนตร์
English-Thai: HOPE Dictionary
location(โลเค'เชิน) n. ตำแหน่งที่ตั้ง,ตำแหน่ง,สถานที่,การวัด,การกำหนดที่ตั้ง,การหาแหล่งที่ตั้ง,การให้เช่า,สถานที่ถ่ายฉากภายนอก, Syn. site
English-Thai: Nontri Dictionary
location(n) ที่ตั้ง,ทำเล,การตั้ง,สถานที่,ตำแหน่งที่ตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
locationตำแหน่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Locationตำแหน่งของทรัพยากรสารสนเทศ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
ฐิติ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ฐิติ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง, ที่อยู่
ตำแหน่ง (n.) location See also: place, position, seat Syn. ที่ตั้ง
ทำเลที่ตั้ง (n.) location See also: place, site, area, position, spot Syn. ทำเล, สถานที่, บริเวณ, ที่ตั้ง
ที่ตั้ง (n.) location See also: position, situation, site Syn. ทำเล
ที่อยู่ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง
ที่อยู่ (n.) location See also: place Syn. ตำแหน่ง
บริเวณ (n.) location See also: place, site, area, position, spot Syn. ทำเล, สถานที่, ที่ตั้ง
พิธีมณฑล (n.) location See also: fixed area for performing a ceremony, site of rite
ทำเลดี (n.) golden location See also: good spot, good location
ทำเลทอง (n.) golden location See also: good spot, good location Syn. ทำเลดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We gotta go to a secure locationเราต้องไปในที่ที่ปลอดภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you put the Staff in a certain place at a certain time, the sun shone through here and made a beam on the floor, giving the location of the Well of Souls.ถ้าคุณเอาไม้เท้านั่นไปไว้ตรงกลางห้อง ในเวลาที่เหมาะสม, พระอาทิตย์ฉายแสงผ่านตรงนี้ ทำให้เกิด สำแสงตรงไปบนพื้น, เพื่อให้ตำแหน่งของกำแพงแห่งวิญญาณ
I'm not authorized to give you the full operational packet, but I'll tell you the location of your initial drop will be well inside the borders of Pakistan.ฉันไม่ได้รับอนุญาต ให้แจ้งรายละเอียดของภารกิจ
It doesn't reveal the location of the Grail, I'm afraid, but the knight promised that two markers, that had been left behind, would.มันไม่ได้เปิดเผย สถานที่ซ่อนของจอกศักดิ์สิทธิ์, ผมคิดว่าอย่างนั้น, แต่ว่า อัศวินได้ให้สัญญา
These pages are taken from Professor Jones' diary, Your Highness, and they include a map that pinpoints the exact location of the Grail.หน้านี้ ถูกเอาไป จาก ไดอารี่ของศาสตราจารย์โจนส์, พะยะค่ะ, และร่วมทั้งแผนที่ด้วย
Clever. It changes location every seven minutes.หลักแหลมจริงๆ มันเปลี่ยนที่ไปทุกๆ 7นาที
Do you have a source location yet?คุณมีแหล่งที่ตั้งยัง?
But maybe that code was the location of some rebel army in North Africa or Middle East.แต่ถ้ารหัสนั้นเป็นของฝ่ายกบถทหารใน อาฟริกาหรือตะวันออกกลางล่ะ
The content of the mail exchange on the tablets the sites they visit the location of each one via GPSเนื้อหาของอีเมลที่แลกเปลี่ยนกัน บนแท็บเล็ต สถานที่ที่เค้าไป สถานที่ตั้งของแต่ละคนผ่านทาง GPS
Time and location yet to be confirmedยังไม่รู้เวลาและสถานที่
I need your location to be able to help you.ฉันต้องการที่อยู่ของคุณเพื่อที่จะได้ช่วยคุณ
The location of of hidden items of historic and intrinsic value.สถานที่ของ... ...ที่ถูกซ่อนทาง ประว้ติศาสตร์ และ คุณค่าทางจิตใจ.
Let's enter the carp size to find the date and location of the dump.มาจดขนาดของปลากันเถอะ เพื่อจะได้รู้ว่ามันถูกปล่อยมาจากที่ไหนและเมื่อไหร่

location ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到了[dào le, ㄉㄠˋ ㄌㄜ˙, 到了] at last; finally; in the end; has arrived; when subj. arrives at a location or time
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
格林尼治[Gé lín ní zhì, ㄍㄜˊ ㄌㄧㄣˊ ㄋㄧˊ ㄓˋ, 格林尼治] Greenwich (former location of Greenwich observatory, at zero longitude); refers to Greenwich mean time
伊萨卡[Yī sà kǎ, ㄧ ㄙㄚˋ ㄎㄚˇ, 伊萨卡 / 伊薩卡] Ithaca, Island state of Greece, the home of Odysseus 奧迪修斯|奥迪修斯; Ithaca NY, location of Cornell University 康奈爾|康奈尔
宿营地[sù yíng dì, ㄙㄨˋ ˊ ㄉㄧˋ, 宿营地 / 宿營地] location of camp
寸口[cùn kǒu, ㄘㄨㄣˋ ㄎㄡˇ, 寸口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
气口[qì kǒu, ㄑㄧˋ ㄎㄡˇ, 气口 / 氣口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
脉口[mài kǒu, ㄇㄞˋ ㄎㄡˇ, 脉口 / 脈口] location on wrist over the radial artery where pulse is taken in traditional Chinese medicine
载途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, 载途 / 載途] covering the road; distance (between road locations)
地脉[dì mài, ㄉㄧˋ ㄇㄞˋ, 地脉 / 地脈] lay of the land (fengshui describing good or bad locations); ley lines
目的地[mù dì dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ ㄉㄧˋ, 目的地] destination (location)
脱臼[tuō jiù, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄡˋ, 脱臼] dislocation (of a joint)
回声定位[huí shēng dìng wèi, ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 回声定位 / 回聲定位] echolocation
山珍海味[shān zhēn hǎi wèi, ㄕㄢ ㄓㄣ ㄏㄞˇ ㄨㄟˋ, 山珍海味] exotic delicacies; luxury foodstuff from distant locations
厂址[chǎng zhǐ, ㄔㄤˇ ㄓˇ, 厂址 / 廠址] factory site; location
集约[jí yuē, ㄐㄧˊ ㄩㄝ, 集约 / 集約] farming several crops in one location; intensive (farm production)
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, 地利] favorable location; in the right place; productivity of land
档案分配区[dàng àn fēn pèi qū, ㄉㄤˋ ㄢˋ ㄈㄣ ㄆㄟˋ ㄑㄩ, 档案分配区 / 檔案分配區] file allocation table; FAT
设在[shè zài, ㄕㄜˋ ㄗㄞˋ, 设在 / 設在] located at; set up in a particular location
[zhǐ, ㄓˇ, 址] location; site
场所[chǎng suǒ, ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ, 场所 / 場所] location; place
所在地[suǒ zài dì, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ ㄉㄧˋ, 所在地] location; site
迷失[mí shī, ㄇㄧˊ ㄕ, 迷失] lost; not knowing one's location
香格里拉[Xiāng gé lǐ lā, ㄒㄧㄤ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄌㄚ, 香格里拉 / 香格裡拉] Shangri-La (mythical location); Shangri-La, adopted name of Zhong Dian 中甸 in southwest Yunnan (Tibetan Gyeltang or Gyalthang, in former Tibetan province of Kham)
停车位置[tíng chē wèi zhi, ㄊㄧㄥˊ ㄔㄜ ㄨㄟˋ ㄓ˙, 停车位置 / 停車位置] parking location; parking bay
[wèi, ㄨㄟˋ, 位] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes)
定位[dìng wèi, ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˋ, 定位] position; location; localization
要地[yào dì, ㄧㄠˋ ㄉㄧˋ, 要地] strategic location

location ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギースポット[, enerugi-supotto] (n) (See パワースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
[, de] (prt) (1) indicates location of action; at; in; (2) indicates time of action; (3) indicates means of action; cause of effect; by; (conj) (4) and then; so; (aux) (5) (alternate form of 〜て used for some verb types) (See て) indicates continuing action; (P)
[, ni] (prt) indicates such things as location of person or thing, location of short-term action, etc.; (P)
にて[, nite] (prt) indicates location of action (formal literary form of "de"); at; in; (P)
パワースポット[, pawa-supotto] (n) (See エネルギースポット) location thought to be flowing with mystical energy (wasei
マイクロケ[, maikuroke] (n) (abbr) microphone location
ロケーションハンティング[, roke-shonhanteingu] (n) location scouting (wasei
ロケハン[, rokehan] (n) (abbr) (See ロケーションハンティング) location scouting (wasei
ロケ地[ロケち;ロケチ, roke chi ; rokechi] (n) local site; location for making or filming a movie
会見場[かいけんじょう, kaikenjou] (n) location of a press conference; press conference room
位置カーソル[いちカーソル, ichi ka-soru] (n) {comp} location cursor
位置認識[いちにんしき, ichininshiki] (n) location awareness (as in a system or device)
修羅場[しゅらば;しゅらじょう(ok), shuraba ; shurajou (ok)] (n) (1) fighting scene; scene of carnage (bloodshed); (2) (しゅらじょう only) location of the fight between Asura and Sakra devanam Indra
勧請[かんじょう, kanjou] (n,vs) (1) praying for the coming of a deity; (2) (See 分霊) ceremonial transfer of a divided tutelary deity to a new location
奥山放獣[おくやまほうじゅう, okuyamahoujuu] (n) relocation of wild animals to a remote location
巷;岐;衢[ちまた, chimata] (n) (1) the public; (2) street; district; quarters; (3) location (of a battle, etc.); (4) divide (e.g. between life and death); (5) (orig. meaning) fork (in a road); crossroads
撮影現場[さつえいげんば, satsueigenba] (n) movie set; filming location
[こう, kou] (suf) harbour (in location names)
現地着[げんちちゃく, genchichaku] (n) (abbr) (See 現地到着) arrival on location
現場到着[げんばとうちゃく, genbatouchaku] (n,vs) arrival on scene; arrival on location
現場着[げんばちゃく, genbachaku] (n) (abbr) (See 現場到着) arrival on scene; arrival on location
番外地[ばんがいち, bangaichi] (n) location without an address; unnumbered plot of land
群生[ぐんせい;ぐんじょう, gunsei ; gunjou] (n,vs) (1) (ぐんせい only) growing en masse in a location (plants); (2) (ぐんせい only) living gregariously (animals, people); (n) (3) all animate creation
職住一体[しょくじゅういったい, shokujuuittai] (n) having one's workplace at home; living and working at the same location (independent farmers, home workers, storekeepers, etc.)
腹の虫[はらのむし, haranomushi] (n) (1) roundworm (Ascaris lumbricoides); mawworm; intestinal worm; (2) (See 腹の虫が治まらない・はらのむしがおさまらない) (metaphor for) location of one's feelings or sentiments; (3) (See 腹の虫が鳴る・はらのむしがなる) (metaphor for) empty stomach; feeling of hunger
記者会見場[きしゃかいけんじょう, kishakaikenjou] (n) (See 会見場) location of a press conference; press conference room
配架場所[はいかばしょ, haikabasho] (n) shelving location of books (in a library)
アロケーション[, aroke-shon] (n) allocation
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location)
エコロケーション;エコーロケーション[, ekoroke-shon ; eko-roke-shon] (n) echolocation
オールロケ[, o-ruroke] (n) (abbr) all locations
コロケーション[, koroke-shon] (n) (1) collocation; (2) co-location
ダイナミックアロケーション[, dainamikkuaroke-shon] (n) {comp} dynamic allocation
ファイルアロケーションテーブル[, fairuaroke-shonte-buru] (n) {comp} file allocation table; FAT
[, mi] (suf) (1) (also written with the ateji 味) (See 甘み) -ness (nominalizing suffix, esp. of sensory or subjective adjectives); (2) (See 深み) nominalizing suffix indicating location; (3) (See 降りみ降らずみ) (as ...mi ...mi) alternating between ... and ...
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] (n) {comp} memory allocation
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] (n) {comp} resource allocation, assignment
[なり, nari] (aux-v) (1) (uk) (arch) (meaning 〜だ、〜である) to be (an affirmation); (2) (uk) (arch) (meaning 〜にある、〜にいる. Usu. なる) (See なる・1) to be (location); (n,suf) (3) (usu. 也) sum of money (used to express an exact sum on a receipt, envelope, certificate, etc.)
予算配分[よさんはいぶん, yosanhaibun] (n) budgetary allocation
位置付け(P);位置づけ[いちづけ(P);いちつけ(位置付け), ichiduke (P); ichitsuke ( ichiduke )] (n) placement; fixed position; mapping out; location; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メモリロケーション[めもりろけーしょん, memoriroke-shon] memory location
ロケーション[ろけーしょん, roke-shon] location
位置カーソル[いちカーソル, ichi ka-soru] location cursor
拠点[きょてん, kyoten] location
記憶場所[きおくばしょ, kiokubasho] location
記憶番地[きおくばんち, kiokubanchi] storage location
ファイルアロケーションテーブル[ふぁいるあろけーしょんてーぶる, fairuaroke-shonte-buru] file allocation table (FAT)
メモリ割り当て[メモリわりあて, memori wariate] memory allocation
リソース割当[リソースわりあて, riso-su wariate] resource allocation, assignment
再配置[さいはいち, saihaichi] relocation (vs)
分布[ぶんぷ, bunpu] distribution (vs), dissemination, allocation
分散[ぶんさん, bunsan] distribution (vs), dissemination, allocation
分配[ぶんぱい, bunpai] distribution (vs), dissemination, allocation
動的な帯域割当[どうてきなたいいきわりあて, doutekinataiikiwariate] dynamic bandwidth allocation
動的再配置[どうてきさいはいち, doutekisaihaichi] dynamic relocation
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
帯域割り当て[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
帯域割当[たいいきわりあて, taiikiwariate] bandwidth allocation
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms
自動記憶割振り[じどうきおくわりふり, jidoukiokuwarifuri] automatic storage allocation
解放[かいほう, kaihou] deallocation (vs), release, setting free
資源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation

location ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเช่า [n. exp.] (bān chao) EN: rented house ; house to let FR: maison à louer [f] ; maison en location [f]
บริการให้เช่า[n. exp.] (børikān hai) EN: FR: service de location [m]
แห่ง[n.] (haeng) EN: place ; location ; spot ; stop ; point FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
ให้เช่า[v. exp.] (hai chao) EN: lease ; let ; for rent FR: louer ; donner en location ; à louer ; affermer
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องขายตั๋ว[n. exp.] (hǿng khāi t) EN: box office ; booking office ; ticket booth FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
ห้องตีตั๋ว [n. exp.] (hǿng tī tūa) EN: box office FR: bureau de location [m] ; guichet [m]
จุด[n.] (jut) EN: point of location ; point in space ; point ; spot FR: endroit [m] ; point [m] ; lieu [m]
การเช่า[n.] (kān chao) EN: hiring ; tenancy FR: location [f] ; louage [m] (vx)
การเช่าเหมา[n.] (kān chaomao) EN: hiring FR: location [f]
การเช่ารถ[n. exp.] (kān chao ro) EN: can hire FR: location de voiture [f]
ค่าเช่า[n.] (khāchao) EN: rent ; rental fee ; charge FR: loyer [m] ; coût de location [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: centre ; location ; spot ; area ; venue ; place ; quarter ; district FR: centre [m] ; endroit [m] ; lieu [m] ; quartier [m] ; foyer [m] ; site [m] ; milieu [m]
แหล่งท่องเที่ยว[n. exp.] (laeng thǿng) EN: tourist site ; tourist attraction ; tourism location FR: lieu touristique [m] ; endroit touristique [m] ; site touristique [m] ; attraction touristique [f]
รับจ้าง[adj.] (rapjāng) EN: for hire FR: de location ; loué
ระวาง[n.] (rawāng) EN: position ; location FR:
รถเช่า[n. exp.] (rot chao) EN: rented car ; rental car ; car for rent ; hired car ; self-drive car ; drive-yourself car FR: voiture de location [f]
สำนักงานจองตั๋ว[n. exp.] (samnakngān ) EN: booking office FR: bureau de location [m]
สัญญาเช่า[n. exp.] (sanyā chao) EN: contract of rent ; tenancy agreement ; lease FR: contrat de location [m]
สถานที่[n.] (sathānthī) EN: place ; spot ; locality ; location ; site ; venue ; locale FR: lieu [m] ; endroit [m] ; place [f] ; site [m]
สถานที่อยู่[n.] (sathānthī y) EN: location ; habitation FR: localisation [f] ; emplacement [m]
ตำแหน่ง[n.] (tamnaeng) EN: position ; situation ; place ; location ; seat FR: place [f] ; position [f] ; situation [f] ; emplacement [m] ; localisation [f]
ทำเล[n.] (thamlē) EN: site ; location ; place ; district ; area FR: endroit [m] ; localité [f]
ทำเลที่เหมาะสม[n. exp.] (thamlē thī ) EN: suitable location ; suitable site FR:
ทำเลที่ตั้ง[n. exp.] (thamlē thīt) EN: location ; place ; site ; area ; position ; spot FR:
ทำเลทอง[n. exp.] (thamlē thøn) EN: golden location ; good spot ; good location FR:
ที่[n.] (thī) EN: place ; spot ; location ; locality ; site ; space ; position FR: endroit [m] ; lieu [m] ; espace [m] ; place [f] ; position [f] ; emplacement [m]
ที่เดิม[n. exp.] (thī doēm) EN: the same place ; the original location FR:
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ที่ตั้ง[n.] (thītang) EN: location ; position ; situation ; site ; place FR: localisation [f] ; situation [f] ; endroit [m] ; lieu [m]
ฐิติ[n.] (thiti) EN: location ; place FR: place [f]
ย่าน[n.] (yān) EN: region ; district ; section ; area ; place ; location ; locality ; quarter ; site ; zone ; neighbourhood FR: quartier [m] ; zone [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m]
เบี้ยบำนาญ[n. exp.] (bīa bamnān) EN: pension ; life pension FR: pension [f] ; allocation de retraite [f]
เช่า[v.] (chao) EN: rent ; lease ; hire FR: louer ; prendre en location
การแบ่งส่วน[n. exp.] (kān baeng s) EN: apportionment ; allocation ; segmentation ; partition FR: allocation [f]
การเช่าช่วง [n.] (kān chaochū) EN: sublease FR: sous-location [f]
การจัดสรร[n.] (kān jatsan) EN: allocation ; appropriation FR: allocation [f[
การจัดสรรแบบพลวัต[n. exp.] (kān jatsan ) EN: dynamic allocation FR: allocation dynamique [f]
การจัดสรรเงิน (ทรัพย์สิน)[n. exp.] (kān jatsan ) EN: asset allocation FR:
การจัดสรรเงินทุน[n. exp.] (kān jatsan ) EN: allocation of funds FR:

location ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heimatdatei {f}home location register
räumliche Lokalität {f} [comp.]spatial location
Speicherelement {n}storage location
Allokationsabteilung {f}allocation branch
Abweichungsverteilung {f}allocation of variances
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Ausgabenzuweisung {f}allocation of expenditure
Erfolgszurechnung {f}allocation of earnings
Gemeinkostenumlage {f}allocation of overhead
Kostenumlage {f}allocation of cost
Marktaufteilung {f}allocation of customers
Nummernvergabe {f}allocation of numbers
Verrechnungsgrundlage {f}allocation base
Verrechnungskonto {n}allocation account
Verteilungsschlüssel {m}allocation formula
Zuordnungsdaten {pl}allocation data
Bereichsauflösung {f}area deallocation
Basisadressverschiebung {f} [comp.]base relocation
Besetzung {f}allocation
Dateibelegungstabelle {f}file allocation table
Ankerkopfverschiebung {f}dislocation of anchor head
Echolotung {f}echolocation
Gruppenverteilung {f}group allocation
Adresspegelzähler {m}location counter
Außenaufnahme {f} (Film)location shot
Geschäftsstelle {f}location of a company
Ortskurve {f} [math.]location curve
Standortfaktor {m}location factor
Umsiedlung {f} | Umsiedlung von Lebensräumenrelocation | relocation of entire habitats
Umzugsbeihilfe {f}relocation allowance
Rollenverteilung {f}role allocation
Versetzung {f} (eines Halbleiters)dislocation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า location
Back to top