ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

everlasting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *everlasting*, -everlasting-

everlasting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
everlasting (n.) ความไม่สิ้นสุด Syn. eternity, infinity
everlasting (adj.) ตลอดกาล See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น Syn. eternal, perpetual, unending
everlastingly (adv.) ตลอดไป See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตลอดไป, ตลอดเวลา Syn. evermore, eternally
English-Thai: HOPE Dictionary
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal
English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อมตะ (adj.) everlasting See also: long-lasting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต.
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ
I truly believed I had found everlasting paradise... until one night...ผมเชื่อจริงๆ ว่าผมเจอสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้ว จนกระทั่งคืนหนึ่ง
You're saying you don't believe in everlasting love?แกกำลังบอกว่า แกไม่เชื่อในเรื่อง รักกันชั่วนิรันดรเหรอ?
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride.
* Please bless them * with everlasting love* โปรดอวยพรให้กับพวกเขา * ให้มีความรักที่มั่นคงนิจนิรันดร์
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ
And that means, whoever believes in him will not die, but will have everlasting life.และนั่นแปลว่าใครก็ตาม ที่ศรัทธาในพระองค์ จะไม่ตาย แต่มีชีวิตเป็นนิรันดร์
I mean, even if I could... Everlasting life?แม้ว่าผมอาจทำได้ ชีวิตอมตะตลอดกาล
"keep us who are still in the body in everlasting fellowshipช่วยปกปักรักษาผู้ซึ่งมีกายา.. อยู่ในพันธะอันเป็นนิรันดร์

everlasting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dí, ㄉㄧˊ, 荻] Anaphalis yedoensis (pearly everlasting reed); used in Japanese names with phonetic value Ogi
永恒[yǒng héng, ㄩㄥˇ ㄏㄥˊ, 永恒 / 永恆] eternal; everlasting; fig. to pass into eternity (i.e. to die)
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, 永久] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, 永存] everlasting; to endure forever
无极[wú jí, ˊ ㄐㄧˊ, 无极 / 無極] everlasting; unbounded

everlasting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents
常夏[とこなつ, tokonatsu] (n) everlasting summer
常夏の国[とこなつのくに, tokonatsunokuni] (n) land of everlasting summer
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting
不変[ふへん, fuhen] (adj-na,n,adj-no) eternal; everlasting; unchangeable; immutable; immovable; constant; permanent; indestructible; (P)
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不朽不滅[ふきゅうふめつ, fukyuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; eternal; immortal; imperishable; undying
千古不滅[せんこふめつ, senkofumetsu] (n) everlasting; unchangeable; immortal
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P)
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited
津々;津津[しんしん, shinshin] (adj-t,adv-to) (See 興味津々) gushing; overflowing; everlasting; unfailing; endless

everlasting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อมตะ[adj.] (amata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
อมต-[pref.] (amata-) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga ; Gomphrena globosa FR: immortelle [f] ; Gomphrena globosa
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī ) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending FR: sans fin
ไม่มีวันสิ้นสุด[adj.] (mai mī wan ) EN: everlasting FR: éternel
มิคลาย[X] (mi khlāi) EN: undying ; everlasting FR:
นิรันดร์[adj.] (niran) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันตร-[pref.] (nirantara-) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting FR: stable ; permanent
สถาวร[adj.] (sathāwøn) EN: perpetual ; permanent ; everlasting FR: permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual ; fixed FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
กัลปาวสาน[adv.] (kanlapāwasā) EN: eternally ; everlastingly ; forever FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า everlasting
Back to top