ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชิง*, -ชิง-

ชิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิง (v.) rob See also: steal, pilfer, plunder, loot Syn. ชิงทรัพย์, ปล้น
ชิง (v.) usurp See also: contend, seize, grab, vie, strive Syn. แก่งแย่ง, ช่วงชิง, แย่งชิง
ชิง (v.) compete for See also: fight for, beat, contend, contest, vie Syn. แข่งขัน, แข่ง
ชิง (v.) snatch See also: grab, scramble for, seize, compete, vie, wrest something from someone Syn. ช่วงชิง, แย่งชิง, แย่ง
ชิงชนะเลิศ (v.) compete for the championship See also: contend/struggle/fight for the championship
ชิงช่วง (v.) snatch See also: contend, seize, grab, wrest something from someone, usurp Syn. แย่ง, ช่วงชิง, ชิง, แย่งชิง
ชิงช่วง (n.) game played in the water
ชิงชัง (v.) hate See also: dislike, detest, abhor, loathe, abominate Syn. เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ Ops. รัก, ชอบ, พอใจ
ชิงชัน (n.) rosewood See also: Dalbergia oliveri Syn. ประดู่ชิงชัน, ไม้ชิงชัน
ชิงชัย (v.) compete See also: fight, contest, vie, rival, contend Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง
ชิงช้า (n.) swing
ชิงช้าสวรรค์ (n.) Ferris wheel See also: Big Wheel Syn. กระเช้าสวรรค์
ชิงชี่ (n.) Capparis micracantha Syn. ต้นกระโรกใหญ่, แส้ม้าทลาย
ชิงดวง (n.) floral decoration of interlocked flower See also: running floral design Syn. แก้วชิงดวง
ชิงดี (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงดีชิงเด่น (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงตำแหน่ง (v.) run for See also: campaign Syn. ชิงเก้าอี้
ชิงทรัพย์ (v.) rob See also: loot, plunder, raid Syn. ปล้น, โจรกรรม
ชิงทรัพย์ (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การปล้น, การโจรกรรม
ชิงทุน (v.) compete for a scholarship
ชิงพลบ (adj.) twilight See also: dusk Syn. โพล้เพล้, จวนค่ำ
ชิงรางวัล (v.) compete for the prize or reward
ชิงเก้าอี้ (v.) run for See also: campaign
ชิงแชมป์ (v.) compete for the championship Syn. ชิงชนะเลิศ
ชิงโชค (v.) compete for the prize or reward Syn. ชิงรางวัล
ชิงไป (v.) abduct See also: ravish, drag off by force Syn. ลักพา, โฉบไป, ลักไป
ชิงไหวชิงพริบ (v.) outsmart See also: outwit, seek a chance, take advantages of others
English-Thai: HOPE Dictionary
abhor(แอบฮอร์') vt. เกลียดชัง, รังเกียจ, ชิงชัง -abhorrer n., Syn. loathe, hate)
acapniaการขาดคาร์บอนไดออกไซด์อย่างสิ้นเชิงในโลหิต
accursed(อะเคอร์' ซิค) adj. ถูกสาปแช่ง, เคราะห์ร้าย, น่าชิงชัง, อัปรีย์. -accursedness n., Syn. cursed, doomed, condemned)
acoustic memoryหน่วยความจำเชิงเสียงเป็นหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้สายหน่วงเสียง (acoustic delay line) ซึ่งใช้ปรอทหรือ ควอร์ทซ์ (quartz) เป็นสื่อ
actomyosin(แอคโทไม' โอซิน) n., Biochem. โปรตีนเชิงซ้อนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของกล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อกระดูก มันทำปฏิกริยากับ ATP ทำให้กล้ามเนื้อบีบตัวได้ (a complex protein)
alpestrine(แอลเพส' ทริน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลพ์
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)
ambitendency(แอมบิเทน' ดันซึ่) n., (pl. -cies) Psycho. ความรู้สึกรวมที่เป็นทั้งเชิงบวกและเชิงบวกและเชิงลบที่มีต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ
ambivalence(แอมบิฟ' วะลันซฺ) n. ความไม่แน่ใจ (โดยเฉพาะในการเลือกสิ่งที่ตรงกันข้าม) ความรู้สึกรวมที่มีทั้งที่เป็นเชิงบวกและเชิงลบต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งของ. -ambivalent adj.
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
arrant(แอร์'เรินทฺ) adj. เหลือเกิน,อย่างที่สุด,โดยสิ้นเชิง,ตลอด, ร้ายกาจ, Syn. flagrant, egregious,base ###A. proper ,decent)
fiasco(ฟิแอส'โค) n. ความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง, Syn. failure
authoring systemระบบการเขียนโปรแกรมหมายถึง ระบบการเขียนโปรแกรมโดยที่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโปรแกรมเลย ผู้เขียนเพียงแต่ใช้ภาษาง่าย ๆ ในรูปแบบเชิงโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์เท่านั้น
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
apple ii(แอปเปิลทู) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่บริษัทแอปเปิลผลิตออกมาสู่ตลาด คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ ในเชิงการใช้สอยอย่างมหาศาล ในวงการคอมพิวเตอร์ หลังจากที่แอปเปิล ทูออกสู่ตลาดแล้ว บริษัทแอปเปิลก็ได้ผลิตแอปเปิลทูอี (Apple IIe) และ แอปเปิล ทรี (Apple III) ตามกันออกมาอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์ก็ตัดสินใจหยุดผลิตชุดแอปเปิล ทรี หันมาผลิตชุดแมคอินทอช ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดสูงมากในปัจจุบัน
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
blank(แบลงคฺ) {blanked,blanking,blanks} adj. ว่าง,ว่างเปล่า,ปราศจากเรื่องราว,ยังไม่ได้เขียนหรือพิมพ์อะไร,จืดชืด,ไม่น่าสนใจ,โดยสิ้นเชิง,ทั้งสิ้น,ซีด,ไร้สี n. สถานที่ว่างเปล่า,ช่องว่างสำหรับเติม,แบบฟอร์มที่ว่างเปล่า,จุดขาวตรงกลางของเป้า,เป้า,กระสุนเปล่า,เครื่องห
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
breast(เบรสทฺ) {breasted,breasting,breasts} n. หน้าอก,เต้านม,ทรวงอก,น้ำใจ,อารมณ์,เชิงกำแพง,ส่วนที่นูนออกคล้ายเต้านม vt. เอาอกทาบกับเชือก,เผชิญ,ฝ่าไปข้างหน้า -S.bust
bushing(บุช'ชิง) n. ปลอก
cae(ซีเออี) ย่อมาจาก computer-aided engineering (งานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
candelabrum(แคนดะลา'บรัม) n. เชิงเทียนหลายกิ่ง
candlestickn. เชิงเทียน
catabolism(คะแทบ'บะลิซซึม) n. การสันดาปที่เป็นการทำลาย,การสลายตัวของสารเชิงซ้อนในสิ่งมีชีวิตเป็นสารที่ต่ำลง, See also: catabolic adj. ดูcatabolism, Syn. katabolism
catafalque(แคท'ทะฟอลค) n. ที่ตั้งศพ,เชิงเทินตั่งศพ,รถบรรทุกศพ
chin(ชิน) {chinned,chinning,chins} n. คาง -keep (have) one's chin up อย่าท้อใจ,ไม่ท้อ -take it on the chin แพ้,ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง,ยกคางขึ้น,คุย,สนทนา. -vi. คุย,ยกคางตัวเองขึ้น
ching(ชิง) n. ชนชาติจีน
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
chinky(ชิง'คี) adj. เป็นรอยแตก,เป็นรอยแยก
cinchona(ซินโค'นะ) n. ต้นชิงโคนาที่เปลือกของมันมีควินิน,เปลือกต้นซิงโคนา, See also: cinchonic adj.
cockeyed(คอค'อายดฺ) adj. ตาเขหรือเหล่,เอียงไปหรือบิดไปด้านหนึ่ง,โง่,ผิดสิ้นเชิง, Syn. awry
cold(โคลดฺ) n. หนาว,เย็น,เย็นชา,เฉยเมย,ไม่แยแส,ไร้อารมณ์,ตาย,ครบถ้วน,แน่ชัด,อ่อน (กลิ่น) , (สี) เย็นตา. n. ความหนาว,ความเย็น,หวัด,ไข้หวัด,อุณหภูมิใต้ศูนย์องศา -adv. หมดสิ้น,ทั้งสิ้น,สิ้นเชิง,กะทันหัน, Syn. wintry abbr. chronic obstructive lung disease
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competition(คอมพิทิช'เชิน) n. การแข่งขัน,การชิงชัย,ผู้แข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้ในการดำรงชีพ
complete(คัมพลีท') {completed,completing,completes} adj. สมบูรณ์,เสร็จ,สำเร็จ,ครบ,สมบูรณ์,พร้อม,เต็มที่,สิ้นเชิง vt. ทำให้เสร็จ,ทำให้สมบูรณ์,ทำให้ครบ,ส่งฟุตบอลไปข้างหน้าได้สำเร็จ, Syn. remainder,balance -Conf. completer
English-Thai: Nontri Dictionary
abduct(vt) ลักพาตัว,ชิงตัว
abduction(n) การลักพาตัว,การชิงตัว
abductor(n) ผู้ลักพา,ผู้ฉกชิง
abhor(vt) รังเกียจ,ขยะแขยง,เกลียดชัง,ชิงชัง
abhorrence(n) ความรังเกียจ,ความขยะแขยง,ความเกลียดชัง,ความชิงชัง
academic(adj) เชิงวิชาการ,เกี่ยวกับโรงเรียน,เกี่ยวกับสถาบันการศึกษา
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
altogether(adv) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,โดยสิ้นเชิง,พร้อมกัน
anticipate(vt) คาดหมาย,มุ่งหวัง,ชิงทำ,ทำล่วงหน้า
apologetic(adj) เชิงขอโทษ
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
bier(n) เชิงตะกอน,แคร่หามศพ,รถบรรทุกศพ
candlestick(n) เชิงเทียน
catafalque(n) เชิงตะกอน,ที่ตั้งศพ,จิตกาธาน,รถบรรทุกศพ
challenger(n) ผู้ท้าทาย,ผู้ท้าชิง,ผู้ท้าดวล
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competition(n) การแข่งขัน,การแข่ง,การชิงชัย
competitive(adj) ซึ่งแข่งขันกัน,ซึ่งชิงชัยกัน,ซึ่งแข่งกัน
compulsory(adj) เป็นเชิงบังคับ,ซึ่งต้องกระทำ
contend(vt,vi) ต่อสู้,ยืนยัน,โต้แย้ง,ชิงชัย,แข่งขัน
creative(adj) เกี่ยวกับการสร้าง,ในเชิงประดิษฐ์,เจ้าความคิด,ช่างประดิษฐ์
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
despoil(vt) แย่งชิง,ตีชิง,ปล้น,ปล้นสะดม
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
dispossess(vt) ไล่ออก,ขับไล่,ปลด, ริบทรัพย์,ยึดเอา,ชิง
downright(adj) จริงจัง,ชัดแจ้ง,โดยสิ้นเชิง
emulation(n) ความแข่งดี,ความชิงดีชิงเด่น,การแข่งขัน,การเอาอย่าง
emulous(adj) ซึ่งแข่งดี,ซึ่งแข่งขัน,ซึ่งเอาอย่าง,ซึ่งชิงดีชิงเด่น
entirely(adv) อย่างสิ้นเชิง,อย่างแท้จริง,ตลอดทั้งหมด
filch(vt) ลักเล็กขโมยน้อย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ขโมย
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
abhorrent(adj) น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,น่าเกลียดชัง,น่าชิงชัง
imperative(adj) เชิงบังคับ,จำเป็น,ซึ่งเลี่ยงไม่ได้
imperious(adj) หยิ่ง,เผด็จการ,จำเป็น,เชิงบังคับ,เผด็จการ,ด่วน
ledge(n) ชั้น,หิ้ง,คิ้ว,เชิงผา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acoustic memory; acoustic storeหน่วยความจำเชิงเสียง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aerial perspectiveทัศนมิติเชิงอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
affineการเปลี่ยนแปลงเชิงสัมพันธ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amicable numbersจำนวนเชิงมิตร [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analog computerคอมพิวเตอร์เชิงอุปมาน, แอนะล็อกคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
anatomic occlusionการสบ(ฟัน)เชิงกายวิภาค [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
angulate drainage patternแบบรูปทางน้ำเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
applicative language; functional languageภาษาเชิงหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
apronลาดเชิงเขา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arranged total lossความเสียหายสิ้นเชิงตามตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
asymptoticชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axiomaticชิงสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
beaked pelvis; pelvis, rostrateชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
candidate๑. ผู้สมัครรับเลือกตั้ง๒. ผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cardinal numberจำนวนเชิงการนับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
catalytic converterเครื่องฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา, แคทาลิติกคอนเวอร์เตอร์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
chemical diabetesเบาหวานเชิงเคมี [มีความหมายเหมือนกับ diabetes, latent; prediabetes] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
classคลาส [ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
CNC (computerized numerical control)ซีเอ็นซี (การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conceptual artศิลปะเชิงแนวคิด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
condense spikeช่อเชิงลดแน่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
conjoint robberyการร่วมกันชิงทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
conservativeชิงอนุรักษนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conversational modeภาวะเชิงสนทนา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
polar coordinatesพิกัดเชิงขั้ว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cordate pelvis; pelvis, cordiformชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvis, cordate; pelvis, cordiformชิงกรานรูปหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
creative theory of perceptionทฤษฎีสัญชานเชิงสร้างสรรค์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
curvilinearชิงเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
digitalชิงเลข, ดิจิทัล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
digital computerคอมพิวเตอร์เชิงเลข, ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
discordance๑. การแทรกซอนไม่ร่วมแนว๒. รอยชั้นไม่ต่อเนื่องเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
disjunctiveชิงเลือก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dramatic ironyการแฝงนัยเชิงละคร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
elliptic๑. อิลลิปติก ๒. เชิงวงรี [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceleratorเครื่องเร่งอนุภาค, เครื่องเพิ่มความเร็วและพลังงานจลน์ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า เช่น โปรตอนหรืออิเล็กตรอน โดยใช้แรงแม่เหล็กและ/หรือไฟฟ้า ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสง เครื่องเร่งอนุภาคมีหลายชนิด เช่น ไซโคลทรอน ซิงโครทรอน เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น และบีตาทรอน [นิวเคลียร์]
Alluvial Complex Soil ดินตะกอนน้ำพาเชิงซ้อน ดินบริเวณที่ราบน้ำท่วมถึง (flood plain) มีลักษณะสูงๆ ต่ำๆ เนื่องจากการกัดเซาะของน้ำและเกิดจากการทับถม จึงทำให้พบดินตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ปะปนกัน จนไม่สามารถแยกและแสดงไว้บนแผนที่ดินที่มีมาตรส่วนขนาดเล็กได้ จึงรวมไว้ในหน่วยแผนที่เดียวกัน [สิ่งแวดล้อม]
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
angular accelerationความเร่งเชิงมุม, อัตราการเปลี่ยนความเร็วเชิงมุมของวัตถุ หรือความเร็วเชิงมุมของวัตถุที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
Citation footnoteชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Complexซับซ้อนมาก,สารประกอบเชิงซ้อน,สลับซับซ้อน,คอมเพล็กซ์,คอมเพลกซ์,สารเชิงซ้อน,ลักษณะหลายอย่าง,เชิงซ้อน,ความซับซ้อน [การแพทย์]
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
Descriptiveแบบเชิงพรรณนา,แบบบรรยาย [การแพทย์]
Didactic literature, Thaiวรรณกรรมเชิงสั่งสอนไทย [TU Subject Heading]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elementธาตุ , สารที่ประกอบด้วยอะตอมที่มีเลขเชิงอะตอมเดียวกัน และไม่สามารถแบ่งแยกเป็นสารอื่นได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรเจน ตะกั่ว ยูเรเนียม [นิวเคลียร์]
Engagedช่วงที่ศีรษะทารกเข้าสู่อุ้งเชิงกราน [การแพทย์]
Engagementส่วนนำส่วนใหญ่ยังไม่ผ่านลงในอุ้งเชิงกราน,ศีรษะเด็กผ่านช่องเข้าลงในเชิงกราน,การลงในอุ้งเชิงกรานของศีรษะเด็ก,การหมั้นหมาย [การแพทย์]
Engineered woodไม้ประกอบเชิงวิศวกรรม [TU Subject Heading]
Exemplary damagesค่าเสียหายเชิงลงโทษ [TU Subject Heading]
Fee-based library servicesบริการห้องสมุดเชิงพาณิชย์ [TU Subject Heading]
Foothill Slope ; Footslope ที่ลาดเชิงเขา พื้นที่บริเวณเชิงเขา มีความลาดชันในลักษณะโค้งเว้าเล็กน้อย [สิ่งแวดล้อม]
fourth-generation languages( 4GLs )โฟร์ทจีแอล, กลุ่มของภาษาที่แตกต่างจากภาษาเชิงกระบวนความ ที่เน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย ภาษาจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาอังกฤษที่ใช้กันอยู่ ตัวอย่างของภาษา 4GL เช่น ภาษาเอสคิวแอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Demographic Model แบบจำลองทางประชากร ประกอบด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นเชิงทฤษฎีซึ่ง อธิบาย วิวัฒนาการของประชากร และผลกระทบของตัวแปรต่างๆ เช่น ภาวะการตาย ความสามารถมีบุตร ฯลฯ ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลง ประชากรหรือวิวัฒนาการของประชากร [สิ่งแวดล้อม]
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
Heritage tourismการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
imaginary axisแกนจินตภาพ, แกนตั้งของระนาบเชิงซ้อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
imaginary numberจำนวนจินตภาพ, จำนวนเชิงซ้อน a + bi  เมื่อ b ¹ 0 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inferential statisticsสถิติเชิงอนุมาน, การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากตัวอย่างเพื่ออ้างอิงไปถึงข้อมูลทั้งหมด เป็นศาสตร์ที่ให้วิธีการเลือกตัวแทนที่ดีของประชากร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isobarไอโซบาร์, นิวไคลด์ที่มีมวลเชิงอะตอมเท่ากันแต่เลขเชิงอะตอมต่างกัน เช่น $ ^{14} $ 6C $ ^{14} $ 7N และ $ ^{14} $ 8O
Labor Force แรงงาน ประชากรที่ทำงานและประชากรที่ทำงานในเชิงเศรษญ กิจ [สิ่งแวดล้อม]
Linear programmingการโปรแกรมเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์]
Mechanically Sorting of Waste Materials การคัดแยกขยะด้วยอุปกรณ์เชิงกล การคัดแยกขยะ โดยใช้อุปกรณ์ เช่น แยกขยะด้วยแม่เหล็ก เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Numbers Complexจำนวนเชิงซ้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Numerical analysisการวิเคราะห์เชิงตัวเลข [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Operational amplifiersวงจรขยายเชิงดำเนินการ [TU Subject Heading]
Packet switching (Data transmission)แพ็กเกตสวิตชิง (การสื่อสารข้อมูล) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pelvic bones ; Coccyxกระดูกเชิงกราน [TU Subject Heading]
Pelvisชิงกราน [TU Subject Heading]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา
Plutoniumพลูโทเนียม, ธาตุหนักที่เป็นโลหะและเป็นธาตุกัมมันตรังสี มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 94 ซึ่งมนุษย์ผลิตขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ไอโซโทปสำคัญ คือ พลูโทเนียม-239 มีครึ่งชีวิต 24,000 ปีสามารถแบ่งแยกนิวเคลียสได้ จึงใช้เป็นเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือทำอาวุธนิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]
Political activistsนักปฏิบัติการเชิงรุกทางการเมือง [TU Subject Heading]
Prize contests in advertisingการแข่งขันชิงรางวัลในงานโฆษณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
usurp (vi.) ชิง See also: ช่วงชิง, แย่งชิง Syn. seize
steal a march on (idm.) ชิงกระทำบางสิ่งก่อน (คนอื่น) เพื่อความได้เปรียบ See also: ชิงลงมือก่อน
abominate (vt.) ชิงชัง See also: เกลียด, ชัง Syn. abhor, execrate Ops. like, love
hanging seat (n.) ชิงช้า See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา
swing (n.) ชิงช้า See also: เก้าอี้ที่ห้อยแกว่งไปมา Syn. hanging seat
big wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel
Ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. ferris wheel, big wheel
ferris wheel (n.) ชิงช้าสวรรค์ See also: กระเช้าลอยฟ้า Syn. Ferris wheel
abhorrence (n.) ความชิงชัง See also: ความเกลียดชัง Syn. execration, detestation
abstract (vt.) คิดในเชิงทฤษฎี
affair (n.) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว Syn. amour, liaison, affaire
affaire (n.) ความสัมพันธ์เชิงชู้สาว Syn. amour, liaison, affair
alpestrine (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับบริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ Syn. alpine
antithesis (n.) สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง See also: ผู้ที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง Syn. direct opposite, converse
anymore (adv.) ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ (ใช้ในเชิงลบ) See also: อีกต่อไป Syn. now, nowadays
anything (adv.) ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ) Syn. in any way, at all
banquette (n.) เชิงที่มั่นสำหรับยิงของทหาร Syn. fort, barbette
barbette (n.) เชิงที่มั่นสำหรับยิงของทหาร Syn. fort
bombastic (adj.) เชิงสำนวนโวหาร Syn. oratorical, eloquent
bravura (n.) ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You have completely misunderstoodคุณเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิง
I have totally lost controlฉันสูญเสียการควบคุมไปโดยสิ้นเชิง
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
He's a complete lunaticเขาเป็นคนเสียสติโดยสิ้นเชิง
He's completely lost his mind!เขาเสียสติไปอย่างสิ้นเชิง
Thinking negatively can become a habitการคิดในเชิงลบอาจกลายเป็นนิสัยได้
Everyone here is a total strangerทุกคนที่นี่เป็นคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิง
His actions and eyes are saying totally opposite thingsสายตาและการกระทำของเขาบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am Inspector Lau Ching Hei of Island Homicide.ฉันเป็นนักสืบ เลา ชิง ไฮ จากแผนกฆาตรกรรม
Captain Lau Ching Hei, line 3.ผู้กองเลา ชิง ไฮ สาย 3 ครับ
Ching, tell your sister how many candies you made today.ชิง, บอกพี่สาวซิ ว่าวันนี้ทำลูกกวาดได้กี่อัน
What's your opinion?ชิง... มีความเห็นอย่างไร
Shingleton, where the hell are you? !ชิงกลทน คุณอยู่ที่ไหน
We're gonna rob the guys who just beat us senseless.ชิงของจากคนที่อัดเราจนไร้สติ
You steal a force you can't hope to control.ชิงขุมพลัง ที่แกก็อาจคุมไม่อยู่
Reclaim our hearth and home.ชิงคนรักและบ้านเกิดคืน
Should Ching be upstairs?ชิงควรอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอ
And despised the power and wealth that Kings buy with the lives of men.ชิงชังอำนาจและเงินทอง ที่กษัตริย์ได้มาโดยชีวิตของผู้คนมากมาย
Large parts of the corporate elite despised what Roosevelt's new deal stood for.ชิงชังโครงการนิวดีลของรูสเวลท์
Stay off there. I haven't fixed them yet.ชิงช้านั่นมันอันตราย อย่าไปเล่น พ่อยังไม่ได้ซ่อมมัน
Ferris wheel. it's a circle.ชิงช้าสวรรค์ เป็นวงกลม
Ferris wheel's up. How about you let us take a ride?ชิงช้าสวรรค์ยังอยู่ เราขึ้นสักรอบได้ไหม
That's ridiculous.ชิงช้าในบ้านเนี่ยนะ?
Springs, I was A leaf!ชิงชุน ข้าเอง ยิปมัน
Springs, I was A leaf springsชิงชุน นี่ข้าเอง ยิปมัน
Secure the hostage, and stay the enemy advance.ชิงตัวประกัน และสกัดไม่ให้ข้าศึกรุกราน
They're gonna break him out of police custody. He'll be free again!ชิงตัวหมอนั่น หมอนั่นจะกลับมา
Extraction plan? There is no extraction plan.ชิงตัวเชลยงั้นรึ ไม่มีแผนชิงตัวเชลย
Grabbed her, gagged her, threw her in a well.ชิงตัวเธอ ปิดปากเธอ โยนเธอลงบ่อน้ำ
That's so Ali.ชิงตำแหน่งกัปตันทีมกับชั้นน่ะหรอ นั่นมันช่างเหมือน ...อาลิ
Steal her from Rama!ชิงนางมาจากพระรามเสีย!
You take it from me, and you die first.ชิงมันจากฉัน แกได้ตายประเดิม
Shingen, Master Yashida's son.ชิงเกน บุตรนายท่านยาชิดะ
Shingen promised me a fortune for my help.ชิงเก็นสัญญาความก้าวหน้าจากการช่วยเหลือของผม
Shingen lied, protected the old man... concealed the debt from stockholders and the board.ชิงเก็นโกหก ปกป้องตาแก่น่ะ Concealed the debt from stockholders and the board.
The match between the world's chess championชิงแชมป์หมากรุกโลกเกิดผิดแผน
It's world cup-- football without the silly hats you wear in america, where they all jump on top each other like a bunch of batty boys.ชิงแชมป์โลก ฟุตบอลที่ไม่ใส่หมวกตลกๆนั่น ในอเมริกา ที่พวกมันวิ่งใส่กัน เหมือนเด็กเล่นขายของ
Shingo and I were close friends, like brothers.ชิงโกะและลิตรเป็นเพื่อนสนิทเหมือนพี่น้อง
Ching is grown up now. Please have a little courage, ok?ชิงโตแล้วนะ มีความกล้าหาญหน่อย ตกลงมั้ย
Ching is not a good child. I don't like you any more.ชิงไม่ใช่เด็กดีแล้ว ชั้นไม่ชอบเลยนะ
I can't wait. Napaloni's army might invade first.ผมรอไม่ได้ กองทัพ เพโพโลนี อาจชิงบุกก่อน
We must strike now.เราจะต้องชิงบุกเดี๋ยวนี้
You despise me, don't you?คุณรู้สึกชิงชังผมเเล้วใช่มั้ย
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
The people in Washington, the people in my embassy.{\cHFFFFFF}คนที่อยู่ในกรุงวอชิงตัน คนที่อยู่ในสถานทูตของฉัน
I love you.ในทางเชิงเปรียบเทียบที่ เข้มงวด
He's not an officer, for all his voice and his linear belt.สำหรับเสียงของเขาและเข็มขัด เชิงเส้นของเขา ดังนั้นเขาไม่อาจทำให้การกล่าว สุนทรพจน์
The footnotes for my 19th book.ชิงอรรถสำหรับหนังสือเล่มที่ 19 ของฉัน

ชิง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชิง
Back to top