ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

converse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *converse*, -converse-

converse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
converse (n.) การสนทนา See also: การพูดคุย Syn. conversation
converse (vi.) คุยโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์
converse (vi.) สนทนา See also: พูดคุย Syn. talk, speak, have a talk with
converse (n.) ความตรงกันข้าม Syn. opposite, reverse
converse (adj.) ที่ตรงกันข้าม Syn. opposite, reversed
converse about (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ
converse on (phrv.) พูดคุยเกี่ยวกับ
converse with (phrv.) พูดคุยกับ See also: สนทนากับ
conversely (adv.) ในทางกลับกัน See also: ในทำนองกลับกัน Syn. the other way around
English-Thai: HOPE Dictionary
converse(คันเวิร์ส') {conversed,conversing,converses} vi. สนทนา,คุยกัน. n. (คอน'เวิร์ส) การสนทนา,การคุยกัน,ความตรงกันข้าม,การกลับกัน,คนที่มีนิสัยตรงกันข้าม,ข้อเสนอที่กลับกันกับอีกข้อเสนอหนึ่ง adj. (คันเวิร์ส') ซึ่งตรงกันข้ามซึ่งกลับกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
converse(adj) กลับกัน,ตรงกันข้าม,แปลง,เปลี่ยน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
converseบทกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังสนทนา (v.) converse See also: talk, speak Syn. สั่งสนทนา, คุย, พูดคุย, สนทนา
ในทางกลับกัน (conj.) conversely See also: on the other hand Syn. ในทางตรงกันข้าม
พบปะสนทนา (v.) meet and converse Syn. พบปะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm surprised m. i. t. even lets you converse with us pedestrian met uers so early.ฉันประหลาดใจ ทำไม M.I.Tยอมให้เธอติดต่อโลกภายนอกได้แต่เช้า
Well, it's just been fascinating to converse with someone from a normal society.น่าทึ่งมากเลยที่ได้พูดคุย กับคนจากสังคมปกติ
I see no reason not to complete the tasks or to converse further.ผมรู้ว่าไม่มีเหตุผลอะไร ที่งานจะไม่สำเร็จ
Ugh. I don't converse with liars or Lewinskys.เอิ่ม ฉันไม่คุยกับคนโกหกหรือเลวินสกี้
Trust me, I know girls I can converse with who are way more annoying.เชื่อสิ ผมรู้จักผู้หญิงที่ผมมีปฏิสัมพันธ์ด้วยได้ คนที่ซึ่งน่ารำคาญกว่านี้มาก
In the Tibetan teachings, the near-death experiencer can often converse with those who have already died.ชาวทิเบตสอนไว้ คนที่มีประสบการณ์ก่อนความตาย บ่อยครั้งที่ ได้ติดต่อกับคนที่ตายไปแล้ว
I've tried to converse with him on a variety of subjects.ฉันพยายามปรับตัวพูดคุยกับเค้าหลยเรื่อง
I wish we could converse as two honest, intelligent men. I wish we could, too.แล้วเขาก็บอกข้าว่า เขาจะยกมันให้กับเรนลี่ย์
If you haven't noticed we don't converse like that.หากคุณไม่ได้สังเกตเห็น เราไม่ได้พูดคุยอย่างนั้น
Why will You not converse with me?ทำไมพระองค์ไม่บำบัดข้าบ้าง
Are they using a game to converse with their heptapods?มันจะใช้เกมที่จะพูดคุยกับ เฮพ ทะพอดs ของมัน?
And, conversely even without actually having heard it...และ ในทางกลับกัน... ...แม้ความจริงจะไม่ไ้ด้ยิน... ผมก็ได้ยินเสียงของคุณ

converse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
逆定理[nì dìng lǐ, ㄋㄧˋ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ, 逆定理] converse theorem (math.)
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, 反过来 / 反過來] conversely; in reverse order; in an opposite direction
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
反之[fǎn zhī, ㄈㄢˇ ㄓ, 反之] on the other hand...; conversely...
交谈[jiāo tán, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˊ, 交谈 / 交談] talk with each other; converse; chat

converse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンバース[, konba-su] (n) converse
[ぎゃく, gyaku] (adj-na,n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P)
引き替えに[ひきかえに, hikikaeni] (adv) conversely
翻って;飜って[ひるがえって, hirugaette] (adv) conversely; from another angle
話す(P);咄す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to talk; to speak; to converse; to chat; (2) to tell; to explain; to narrate; to mention; to describe; to discuss; (3) to speak (a language); (P)
逆に[ぎゃくに, gyakuni] (adv) conversely; on the contrary

converse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทกลับ[X] (bot klap) EN: converse FR:
ฉอเลาะกัน[v. exp.] (chølǿ kan) EN: bill and coo ; converse affectionately FR:
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
พบปะสนทนา[v. exp.] (phoppa sont) EN: meet and converse FR: discuter ensemble
พร้อง[v.] (phrøng) EN: speak ; talk ; converse ; call ; utter FR:
พูดจา[v.] (phūtjā) EN: converse ; speak ; have a talk ; confer FR: converser
พูดคุย[v. exp.] (phūt khui) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss FR: bavarder ; converser ; chatter ; discuter
สังสรรค์[v.] (sangsan) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally ; converse FR: se réunir ; se retrouver
สังสนทนา = สั่งสนทนา[v.] (sangsonthan) EN: converse FR:
สื่อสาร[v.] (seūsān) EN: communicate ; chat ; speak ; talk ; chatter ; converse ; utter FR: communiquer ; converser ; entrer en communication ; faire passer
เสวนะ[v.] (sēwana) EN: talk ; speak ; converse FR:
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā pr) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with FR: causer
คุยกัน[v. exp.] (khui kan) EN: chat together ; discuss ; talk FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
กลับกัน[adv.] (klap kan) EN: vice versa ; conversely FR:
ในทางกลับกัน[conj.] (nai thāng k) EN: conversely ; on the other hand FR:
ตรงกันข้าม[adv.] (trongkankhā) EN: on the contrary ; to the contrary ; conversely ; vice versa ; against ; right across FR: à l'opposé ; au contraire ; en revanche ; inversement ; réciproquement ; vice versa = vice-versa
ตรงข้าม[adv.] (trongkhām) EN: to the contrary ; conversely FR: en face ; vis-à-vis de ; à l'opposé de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า converse
Back to top