ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compete*, -compete-

compete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compete (vi.) แข่งขัน Syn. contend, vie with, struggle
compete against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: แข่งขันกับ Syn. compete with, contend against
compete for (phrv.) แข่งขันเพื่อ See also: ต่อสู้เพื่อ Syn. contend for
compete in (phrv.) เข้าแข่งขัน See also: เข้าแข่ง
compete with (phrv.) แข่งขันกับ See also: ต่อสู้กับ Syn. compete against, contend against, contend with
competence (n.) ความสามารถ Syn. competency, capability, skill, proficiency
competency (n.) ความสามารถ Syn. competence, capability, skill, proficiency
competent (adj.) ที่มีความสามารถ See also: เก่ง Syn. fit, capable, skilled
competent (adj.) เพียงพอ Syn. sufficient, acceptable
competently (adv.) อย่างที่ทำได้ดี Syn. well, effectively
competently (adv.) อย่างชำนาญ See also: อย่างเจนจัด
English-Thai: HOPE Dictionary
compete(คัมพีท') {competed,competing,competes} vi. แข่งขัน,แข่ง,ชิงกัน,ชิงชัย, Syn. contend,engage in a contest
competence(คอม'พิเทินซฺ) n. ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง, Syn. fitness
competency(คอม'พิเทินซี) n. ดูcompetence
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
English-Thai: Nontri Dictionary
compete(vt) แข่งขัน,แข่ง,ชิงชัย
competence(n) ความสามารถ,อำนาจ,ความพอเพียง,ธนทรัพย์
competency(n) ความสามารถ,อำนาจ,ธนทรัพย์
competent(adj) สามารถ,รอบรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
competenceอำนาจหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
competent authorityพนักงานเจ้าหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Competeแข่งขัน [การแพทย์]
Competenceความสามารถ,ความเชื่อมั่น [การแพทย์]
Competencyขีดความสามารถ [การจัดการความรู้]
Competentความสมบูรณ์,ความสามารถ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชิงชัย (v.) compete See also: fight, contest, vie, rival, contend Syn. แข่งขัน, ประกวด, ต่อสู้, แย่งชิง
ต่อสู้ (v.) compete See also: contest, contend Syn. แข่งขัน
ประชัน (v.) compete See also: contest, vie, rival Syn. แข่งขัน, ประกวด, ประกวดประขัน, แข่ง
ลงแข่งขัน (v.) compete See also: enter the competition
เข้าแข่งขัน (v.) compete See also: enter the competition Syn. ลงแข่งขัน
แก่งแย่งชิงดี (v.) compete (for a better position) See also: scramble, strive, vie Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง
ชิง (v.) compete for See also: fight for, beat, contend, contest, vie Syn. แข่งขัน, แข่ง
แก่งแย่ง (v.) compete for See also: vie for, contest, wrangle, contend for, struggle for Syn. ชิง, แย่ง, ชิงดีชิงเด่น, ช่วงชิง
ชิงดี (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงดีชิงเด่น (v.) compete for a better position See also: grab the honours, push oneself forward, strive for fame Syn. ชิงดี, เอาดีเอาเด่น, แก่งแย่งชิงดี, ช่วงชิง
ชิงทุน (v.) compete for a scholarship
ชิงชนะเลิศ (v.) compete for the championship See also: contend/struggle/fight for the championship
ชิงแชมป์ (v.) compete for the championship Syn. ชิงชนะเลิศ
ชิงรางวัล (v.) compete for the prize or reward
ชิงโชค (v.) compete for the prize or reward Syn. ชิงรางวัล
ดวลแข้ง (v.) compete in football match See also: compete in football playing, compare in football playing Syn. แข่งฟุตบอล
แข่งฟุตบอล (v.) compete in football match See also: compete in football playing, compare in football playing
คนวิกลจริต (n.) incompetent person
คนไร้ความสามารถ (n.) incompetent person Syn. คนวิกลจริต
ผู้เสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incompetent person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't expect to compete with that.คุณเอาชนะพวกมันไม่ได้หรอก
I can't compete with you physically, and you're no match for my brains.ฉันไม่สามารถสู้กับนายด้านกำลังได้ และสมองนายก็เทียบกับฉันไม่ได้เลย
But I was born to compete in the Olympics.แต่ผมเกิดมาเพื่อไปโอลิมปิก
As you were told, your team must compete in an international race to qualify for the Olympics.อย่างที่บอก ทีมของคุณต้องผ่านการแข่งขัน ระดับประเทศมาก่อน ถึงจะมาคัดเลือกโอลิมปิกได้
...of Jamaica made it all the way here to Calgary... to compete in the bobsled event.จาไมก้าสามารถผ่านมาไกล ถึงที่นี่ คาลการี่ อบสุดท้ายของการแข่งขันบ๊อบสเลด
Invite you to compete for the first egg.- เชิญเจ้าเข้าแข่งขันเพื่อชิงไข่ใบแรก... - ไข่ใบแรก
Will you train me to compete for the Birdman?ฮาอัวท่านจะฝึกให้ข้าเข้าแข่งขันมั้ย
How can I possibly compete with the designer of the system?ทำไงผมถึงจะทำให้ สมบูรณ์กับนักออกแบบระบบ
And using the magic of research oil companies compete with each other in taking the petroleum molecule apart and rearranging it into well you name it...ด้วยความมหัศจรรย์ในการค้นคว้าวิจัย บรรษัทน้ำมันแข่งขันกัน ค้นคว้าเรื่องการแตกโมเลกุลของปิโตรเลียม
Only reason I go there is she lets me rehearse whenever I want for free, I'm gonna compete in the Chicago Taittinger Trophy,ที่เดี๊ยนเรียนที่นี่ก็เพราะว่า ป้าแกให้เดี๊ยน เรียนซ่อมเมื่อไหร่ก็ได้ ฟรีนะยะ เดี๊ยนจะแข่ง ชิงถ้วย Taittinger ที่ชิคาโก้
Every year, all the best dancers from all over the world go to England to compete there, She was there last year with her partner - who they say was much more to her than just her partner,ทุกปีนะฮ้า นักเต้นจากทั่วโลก จะไปแข่งที่อังกฤษน่ะฮ่ะ หล่อนไปกับคู่เมื่อปีที่แล้ว ใครๆเค้าก็พูดกันนะฮ้าว่า เป็นมากกว่าคู่เต้น
An incompetent sub, who didn't compete for 3 years.ตัวสำรองที่ไม่มีความสามารถ ที่ไม่เคยเข้าแข่งเลยตลอด 3 ปี

compete ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竞争和聚合[jìng zhēng hé jù hé, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ ㄏㄜˊ ㄐㄩˋ ㄏㄜˊ, 竞争和聚合 / 競爭和聚合] compete and converge
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, 一决雌雄 / 一決雌雄] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship
才干[cái gàn, ㄘㄞˊ ㄍㄢˋ, 才干] ability; competence
得力[dé lì, ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ, 得力] able; capable; competent; efficient
能干[néng gàn, ㄋㄥˊ ㄍㄢˋ, 能干 / 能幹] capable; competent
竞逐[jìng zhú, ㄐㄧㄥˋ ㄓㄨˊ, 竞逐 / 競逐] competition; to compete; to pursue
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
不学无术[bù xué wú shù, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ˊ ㄕㄨˋ, 不学无术 / 不學無術] without learning or skills (成语 saw); ignorant and incompetent
庸碌无能[yōng lù wú néng, ㄩㄥ ㄌㄨˋ ˊ ㄋㄥˊ, 庸碌无能 / 庸碌無能] mediocre and incompetent
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, 对着干 / 對著幹] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete
功力[gōng lì, ㄍㄨㄥ ㄌㄧˋ, 功力] merit; efficacy; competence; skill; power
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue

compete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しのぎを削る;鎬を削る[しのぎをけずる, shinogiwokezuru] (exp,v5r) to compete ruthlessly; to sharpen swords
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel
一二を争う[いちにをあらそう, ichiniwoarasou] (exp,v5u) to compete for the first place; to be one of the best
副将[ふくしょう, fukushou] (n) (1) second in command; (2) fourth athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
張り合う[はりあう, hariau] (v5u,vi) to rival; to compete with
次鋒[じほう, jihou] (n) second athlete to compete in a 5-on-5 team competition (kendo, judo, etc.)
歯が立たない[はがたたない, hagatatanai] (exp,adj-i) (1) unable to compete with; not able to make a dent in (e.g. a problem); not able to get a solid hit in (e.g. in a fight); (2) hard to chew
立て引く;達引く;立引く[たてひく, tatehiku] (v5k) to compete with each other (e.g. out of pride, obstinacy, etc.)
競い合う[きそいあう, kisoiau] (v5u) to compete with; to vie for
競う[きそう, kisou] (v5u,vi) (1) to compete with; (2) to emulate; (P)
競り合う(P);競合う[せりあう, seriau] (v5u,vi) to struggle for; to compete with; to vie with; (P)
一端[いっぱし, ippashi] (adv,adj-no) (uk) competent enough; pretty good; like other people
不器量;不縹緻(oK)[ふきりょう;ぶきりょう, fukiryou ; bukiryou] (adj-na,n) (1) ugliness; homeliness; (2) lack of ability; incompetence
不堪[ふかん, fukan] (adj-na,n) (obsc) incompetence
不才[ふさい, fusai] (n) lack of talent; incompetency
不才の致す所[ふさいのいたすところ, fusainoitasutokoro] (n) being due to my incompetence
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
不行き届き;不行届き[ふゆきとどき, fuyukitodoki] (adj-na,n) negligence; carelessness; incompetence; mismanagement
不適任[ふてきにん, futekinin] (adj-na,n) unfitness; incompetency
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
主務[しゅむ, shumu] (n) competent (authorities)
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
伴食宰相[ばんしょくさいしょう, banshokusaishou] (n) an incompetent cabinet minister; a figurehead minister
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent
僭上越権[せんじょうえっけん, senjouekken] (n) exceeding (overstepping) one's powers (competence, authority); abuse of one's legal authority; acting ultra vires
取合う;取り合う[とりあう, toriau] (v5u,vi) (1) to take each other's hands; to clasp (hands); (2) to compete; to scramble for; (3) to pay attention (to someone); to respond
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P)
実力[じつりょく, jitsuryoku] (n) (1) (real) ability; true strength; merit; efficiency; competency; (2) (See 実力行使) arms; force; (P)
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
応答能[おうとうのう, outounou] (n) competence
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
手が利く[てがきく, tegakiku] (exp,v5k) to be able; to be competent
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity
敏腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill
浅才[せんさい, sensai] (n) incompetence; lack of ability
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
争う[あらそう, arasou] Thai: แข่งขัน English: to compete

compete ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิง[v.] (ching) EN: compete for ; fight for ; beat ; contend ; contest ; vie ; struggle ; strive for FR: lutter ; rivaliser ; se battre ; bagarrer pour (fam.)
ชิงแชมป์[v. exp.] (ching chaem) EN: compete for the championship FR:
ชิงชัย[v.] (chingchai) EN: compete ; fight ; contest ; vie ; rival ; contend FR: lutter ; rivaliser ; se battre
ชิงชนะเลิศ[v. exp.] (ching chana) EN: compete for the championship FR:
ชิงโชค[v. exp.] (ching chōk) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงรางวัล[v. exp.] (ching rāngw) EN: compete for a prize ; compete for a reward FR:
ชิงทุน[v. exp.] (ching thun) EN: compete for a scholarship FR:
แก่งแย่ง[v.] (kaengyaēng) EN: compete for ; vie for ; contest ; wrangle ; contend for ; struggle for ; scramble ; strive ; rival FR:
แก่งแย่งชิงดี[v. exp.] (kaengyaēng ) EN: compete (for a better position) ; scramble ; strive ; vie FR:
แข่ง[v.] (khaeng) EN: compete ; contest ; vie ; race ; content ; match FR: rivaliser ; concourir ; disputer une compétition ; lutter ; jouer
แข่งขัน[v. exp.] (khaengkhan) EN: contend ; compete ; contest ; vie with ; have a competition ; race ; challenge FR: lutter contre ; entrer en lutte ; rencontrer ; s'affronter ; être aux prises avec ; entrer en compétition ; jouer contre ; défier ; rivaliser
เข้าแข่งขัน[v. exp.] (khao khaeng) EN: compete ; enter a competition FR: entrer en lice ; entrer en compétition
ประชัน[v.] (prachan) EN: rival ; compete ; vie FR: rivaliser avec ; concourir ; être le rival de ; lutter contre ; concurrencer
ประชน[v.] (prachon) EN: compete FR:
ประชนประชัน[v. exp.] (prachon pra) EN: compete FR:
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
รับมือ[v.] (rapmeū) EN: cope with ; deal with ; handle ; withstand ; compete with FR: faire face ; affronter ; lutter contre
สู้ไม่ได้[v. exp.] (sū mai dāi) EN: be no match (for) ; cannot compare (with) ; unable to compete ; be not comparable FR:
สู้ราคา[v. exp.] (sū rākhā) EN: be able to compete FR: faire une offre de prix
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: ravir ; usurper
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ[n. exp.] (bukkhon sam) EN: quasi-incompetent person FR:
ชำนาญ[v. exp.] (chamnān) EN: be experienced ; have experience in ; be skilled ; be good at ; be expert in FR: être expérimenté ; avoir de l'expérience ; être spécialisé ; être expert ; être compétent ; être bon en
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; talented ; good at ; smart (Am.) FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent ; habile ; talentueux
แข็งงาน[adj.] (khaeng ngān) EN: capable ; competent FR:
ขาดความสามารถ[n. exp.] (khāt khwāms) EN: be incompetent ; be incapacitated FR: manquer de compétence ; manquer de compétences
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
ขีดความสามารถ[n. exp.] (khīt khwāms) EN: capability ; capacity ; competency ; potency FR: capacité [f]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawutth) EN: qualification ; competence ; ability FR: qualification [f] ; capacité [f]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถเฉพาะ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: specific competencies ; skills FR:
ความสามารถภายในองค์กร[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: organizational competencies FR:
ความสามารถพิเศษ[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: talent ; gift ; specific competencies ; specific ability ; special ability FR: talent [m] ; don [m]
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: FR: compétences informatiques [fpl]
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่เอาไหน[adv.] (mai ao nai) EN: uselessly ; incompetently FR:

compete ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
Fachabteilung {f}competent department
Kernkompetenz {f}core competency
Niete {f}; unfähige Person | Nieten in Nadelstreifendead loss; wash-out | incompetent managers
Stümperei {f}botching; incompetence; bungling
Untüchtigkeit {f}incompetency
Sprachfähigkeit {f}linguistic competence; linguistic ability
Fachkompetenz {f}professional competence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compete
Back to top