ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dislike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dislike*, -dislike-

dislike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dislike (n.) ความไม่ชอบ See also: ความเบื่อหน่าย Syn. aversion, antipathy, distaste Ops. approval, admiration
dislike (vt.) ไม่ชอบ See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ Syn. disesteem, displeasure
dislikeable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ
disliked (adj.) น่ารังเกียจ Syn. miserable
disliked (adj.) ซึ่งไม่เป็นที่นิยม See also: ซึ่งไม่เป็นที่รู้จัก Syn. unaccepted, scorned, unloved
English-Thai: HOPE Dictionary
dislike(ดิสไลคฺ') vt. ไม่ชอบ,เบื่อหน่าย. n. ความไม่ชอบ,ความเบื่อหน่าย
English-Thai: Nontri Dictionary
dislike(n) ความไม่ชอบ,ความเกลียด,ความเบื่อหน่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยะแขยง (v.) dislike See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด Ops. ชอบ, รัก
ความรังเกียจ (n.) dislike See also: hate, hatred, detestability, loathing Syn. ความเกลียด, ความเกลียดชัง Ops. ความชอบ
ชังน้ำหน้า (v.) dislike See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from Syn. ไม่ชอบหน้า, เกลียด Ops. รัก, ชอบ
มันไส้ (v.) dislike See also: be repelled by Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
มันไส้ (v.) dislike See also: be repelled by Syn. หมั่นไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
รังเกียจ (v.) dislike See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate Syn. ไม่พอใจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง Ops. ชอบ, รัก
หมั่นไส้ (v.) dislike See also: despise, detest, hate, disapprove, loathe Syn. มันไส้, ชังน้ำหน้า Ops. รัก, ชอบ
เขม่น (v.) dislike See also: feel antipathy, feel repulsion Syn. เหม็นหน้า, กระเหม่น, หมั่นไส้, เกลียด
เดียดฉันท์ (v.) dislike See also: have a bias against, detest, be prejudiced against, loathe, disgust, hate Syn. ไม่พอใจ, รังเกียจ, ลำเอียง, เกลียด, ขยะแขยง Ops. ชอบ, รัก
เบื่อหน้า (v.) dislike See also: despise, detest, hate, loathe
เหม็นหน้า (v.) dislike See also: despise, detest, hate, loathe Syn. เบื่อหน้า
ไม่ชอบหน้า (v.) dislike See also: hate, abhor, detest, despise, loathe, recoil from Syn. เกลียด Ops. รัก, ชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you dislike being around me?คุณไม่ชอบอยู่ใกล้ๆ ฉันหรือ
He disliked her at first glanceเขาไม่ชอบเธอตั้งแต่แรกเห็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว
I'm starting to dislike you.ผมเริ่มที่จะไม่ชอบคุณ
Why does everyone dislike him?ทำไมทุกคนถึงไม่ชอบเขา?
Is it... is it because you dislike Mr. Heathcliff?มันเป็น เพราะว่า พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์หรือเปล่าคะ
No... not because I dislike Mr. Heathcliff, but because Mr. Heathcliff dislikes me.ไม่ใช่ ไม่ได้เป็นเพราะ พ่อไม่ชอบคุณฮีธคลิฟฟ์ แต่เพราะว่าคุณฮีธคลิฟฟ์
It can't be true. I know how much you dislike him!มันไม่จริงหรอก ฉันรู้ว่าเธอเกลียดเขาขนาดไหน
Maybe it was the love of the planets may be it was just my growing dislike for this one but for as long as I can remember I've dreamed of going into space.บางทีอาจเป็นเพราะความรักในดวงดาว, อาจเพราะผมเกิดมาไม่เหมือนใคร แต่เมื่อผมเริ่มจำความได้, ผมก็ใฝ่ฝันถึงการท่องอวกาศ
Also, I dislike short girls the most.อีกอย่างนะ ฉันน่ะไม่ชอบผู้หญิงเตี้ยที่สุดเลย
Do you dislike my home?เธอไม่ชอบบ้านฉันเหรอ?
I dislike odd-shaped things.ข้าไม่ชอบของที่รูปทรงประหลาดๆ
Don't you dislike brother because of Bu-Young?เจ้าไม่ชอบพี่ชายเพราะพูยองใช่หรือเปล่า?
I really dislike it when people touch my belongings without permission.ฉันไม่ชอบเลยเวลาที่มีใครมาจับของๆฉัน โดยไม่ได้รับอนุญาต

dislike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǐ, ㄗˇ, 訾] backbite; dislike
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 憝] dislike; hate
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 怼 / 懟] dislike; hate
[duì, ㄉㄨㄟˋ, 譈] dislike; hate
[dàn, ㄉㄢˋ, 惮 / 憚] dread; fear; dislike
感情[gǎn qíng, ㄍㄢˇ ㄑㄧㄥˊ, 感情] feeling; emotion; sensation; likes and dislikes; deep affection for sb or sth; relationship (i.e. love affair)
喜怒哀乐[xǐ nù āi lè, ㄒㄧˇ ㄋㄨˋ ㄞ ㄌㄜˋ, 喜怒哀乐 / 喜怒哀樂] likes and dislikes
反感[fǎn gǎn, ㄈㄢˇ ㄍㄢˇ, 反感] (strongly) dislike
各有所好[gè yǒu suǒ hào, ㄍㄜˋ ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ ㄏㄠˋ, 各有所好] each has his likes and dislikes (成语 saw); chacun son gout
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 嫌] to dislike; to suspect
嫌弃[xián qì, ㄒㄧㄢˊ ㄑㄧˋ, 嫌弃 / 嫌棄] to avoid sb (out of dislike); to one's back on sb; to ignore

dislike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
煙たがる;烟たがる[けむたがる;けぶたがる, kemutagaru ; kebutagaru] (v5r,vi) (1) to be sensitive to smoke; (v5r,vt) (2) to dislike the company of (someone); to consider (someone) a burden or nuisance
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P)
アンチ[, anchi] (n) anti-; disliked; (P)
厭う[いとう, itou] (v5u,vt) to dislike; to hate; to grudge (doing); to spare (oneself); to be weary of; to take (good) care of
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation
大嫌い[だいきらい, daikirai] (adj-na,n) very dislikeable; hate, loathe, abhor; (P)
好き嫌い[すききらい, sukikirai] (n) likes and dislikes; pickiness (about food); choosiness; fussiness; tastes; preferences; (P)
嫌い[きらい, kirai] (adj-na,n) (1) dislike; hate; (suf) (2) suspicion; tendency; smack (of); (P)
嫌う[きらう, kirau] (v5u,vt) to hate; to dislike; to loathe; (P)
嫌がる(P);厭がる[いやがる, iyagaru] (v5r,vt) to hate; to dislike; (P)
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion
怨憎会苦[おんぞうえく, onzoueku] (n) {Buddh} the pain of meeting people one dislikes
愛憎[あいぞう, aizou] (adj-na,n,adj-no) love and hate; likes and dislikes; (P)
犬も食わない[いぬもくわない, inumokuwanai] (exp) (id) avoided by everybody; disliked by everybody; lit
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike

dislike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o. FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชังน้ำหน้า[v. exp.] (chang nāmnā) EN: dislike FR:
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
ความเบื่อหน่าย[n. exp.] (khwām beūa ) EN: boredom ; tiresomeness ; dislike ; ennui FR: ennui [m]
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai c) EN: dislike ; distaste FR: aversion [f]
ความรังเกียจ[n.] (khwām rangk) EN: dislike ; distaste FR:
ขวางนัยน์ตา[v.] (khwāng nait) EN: dislike FR:
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike ; be averse to ; have a distaste for FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer ; détester
ไม่ชอบหน้า[v. exp.] (mai chøp nā) EN: dislike someone ; I can't stand him FR:
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
ฤดียา ; ฤติยา[v.] (reudīyā ; r) EN: hate ; dislike FR: détester
ฤติยา[v.] (reutiyā) EN: hate ; dislike FR: détester
โรคกลัวฝรั่งเศส[n. exp.] (rōk klūa Fa) EN: Francophobia ; Gallophobia ; dislike toward France ; hatred toward the People of France FR:
โรคกลัวความยุติธรรม[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: dikephobia ; fear of justice ; dislike of justice FR:
โรคกลัวนักการเมือง[n. exp.] (rōk klūa na) EN: politicophobia ; fear of politicians ; abnormal dislike of politicians FR:
โรคกลัวเทคโนโลยี[n. exp.] (rōk klūa th) EN: technophobia ; fear or dislike of advanced technology or complex devices ; fear of computers FR:
สายตาไม่กินกัน[xp] (saītā mai k) EN: I don't like him ; I dislike him FR:

dislike ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}dislike

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dislike
Back to top