ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

campaign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *campaign*, -campaign-

campaign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
campaign (n.) การรณรงค์ See also: การกระทำการหรือวางแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
campaign (n.) การหาเสียง See also: การหาเสียงของพรรคการเมือง
campaign against (phrv.) รณรงค์เพื่อ See also: หาเสียงสนับสนุน Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for (phrv.) รณรงค์เพื่อ See also: หาเสียงสนับสนุน Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaign for (phrv.) โฆษณาเผยแพร่ Syn. agitate for, campaign against, crusade against, crusade for
campaigning (n.) การเมือง See also: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง Syn. seeking nomination, electioneering
English-Thai: HOPE Dictionary
campaign(แคมเพน') {campaigned,campaigning,campaigns} vi.,n. (การ) รณรงค์,แข่งขัน, See also: campaigner n. ดูcampaign
English-Thai: Nontri Dictionary
campaign(n) การณรงค์,การรบ,การต่อสู้,การรณรงค์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
campaignการณรงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Campaign fundsทุนในการหาเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายหาเสียง (n.) (political) campaign poster See also: (political) campaign banner Syn. แผ่นป้ายหาเสียง
แผ่นป้ายหาเสียง (n.) (political) campaign poster See also: (political) campaign banner
การต่อสู้ (n.) campaign Syn. การรบ
การรบ (n.) campaign Syn. การต่อสู้
ณรงค์ (n.) campaign Syn. การรบ, การต่อสู้
รณรงค์ (v.) campaign
รณรงค์หาเสียง (v.) campaign See also: seek votes, campaign for votes, look for votes Syn. หาเสียง
ศึก (n.) campaign See also: fight, battle, conflict
หาเสียง (v.) campaign See also: run for an election, try to get votes, solicit votes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the truth is, after all your travels after all your efforts they've stopped the campaign and sent you back empty-handed.ความจริงก็คือ หลังจากที่เดินทางไป หลังจากที่ทุ่มเทอย่างหนัก พวกเขาก็ทำให้การรณรงค์ยุติ และส่งคุณกลับมามือเปล่า
People they suspect of the biggest bombing campaign on British mainland...คนที่พวกเขาสงสัยว่าการที่ใหญ่ที่สุด ระเบิดแคมเปญบน?
The strange thing is... the strange thing is sometimes I think he's a littlejealous... of me taking over the campaign and that there.... สิ่งที่แปลกคือ สิ่งที่แปลกคือบางครั้ง ฉันคิดว่าเขาน้อยอิจฉา ... ของผมรับช่วงแคมเปญ และว่ามี
You know the White House adviser? Clinton's campaign guy?ที่ปรึกษาทำเนียบขาวไงล่ะ ผู้ช่วยคลินตันน่ะ
Your campaign manager is calling. He says he has to talk to you.ผู้จัดการแคมเปญของคุณโทร เขาบอกว่าเขาได้พูดคุยกับคุณ
Yeah, the one who dragged you onto presidential campaign rallies!เออนั่นแหละ คนที่ลากนาย.. เข้าไปหานายกเทศมนตรีน่ะ
Hopefully, we get a grassroot campaign started and get you out.หวังว่าเราจะได้รับแคมเปญ Grassroot เริ่มต้นและได้รับคุณออก
He wants to build a whole ad campaign around it. TV spots, public appearances.เขาต้องการให้ทำโฆษณาทั้งหมด ทั้งทีวี วิทยุ หรือการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชน
Tell me the Furyan is gone... and I can close this campaign without hearing his bootsteps.โดยไม่มีพวกฟิวเรียน มาแผ้วพานข้าอีก หากสิ้นริดดิค...
George Washington's campaign buttons.ชุดที่ระลึกของจอร์จ วอชิงตัน.
That money went to capital campaign for the new wing.เงินนั่นเราส่ง เข้างบกลาง สำหรับสร้างอาคารใหม่แล้ว
I've been asked to present the new ad campaign for Coming In National.พวกเราจะทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ ที่แพร่ภาพไปทั่วประเทศ

campaign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
助选活动[zhù xuǎn huó dòng, ㄓㄨˋ ㄒㄩㄢˇ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 助选活动 / 助選活動] campaign meeting
拉票[lā piào, ㄌㄚ ㄆㄧㄠˋ, 拉票] campaign for votes; ask voters for support
扫黄[sǎo huáng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ, 扫黄 / 掃黃] campaign against pornography
扫黄运动[sǎo huáng yùn dòng, ㄙㄠˇ ㄏㄨㄤˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 扫黄运动 / 掃黃運動] campaign against pornography
护国运动[hù guó yùn dòng, ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 护国运动 / 護國運動] Campaign to defend the republic (1915) or National protection war, a rebellion against the installation of Yuan Shikai as emperor
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 二次革命] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords
征战[zhēng zhàn, ㄓㄥ ㄓㄢˋ, 征战 / 征戰] campaign; expedition
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 风潮 / 風潮] campaign; storm and stress
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
[yì, ㄧˋ, 役] forced labor; corvée; obligatory task; military service; to use as servant; to enserf; a servant (in former times); a war; a campaign; a battle
戈尔[Gē ěr, ㄍㄜ ㄦˇ, 戈尔 / 戈爾] Gore (name); Al Gore (1948-), US vice-president 1993-2001 under Bill Clinton, subsequently environmental campaigner and Nobel Peace laureate
[zhēng, ㄓㄥ, 征] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack
宣传攻势[xuān chuán gōng shì, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 宣传攻势 / 宣傳攻勢] marketing campaign
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 运动 / 運動] movement; campaign; sports

campaign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドキャンペーン[, adokyanpe-n] (n) ad campaign
ウォームビズ[, uo-mubizu] (n) (See クールビズ) WARM BIZ (Japanese government campaign encouraging companies to set their heater thermostats to 20 degrees Celsius over the winter)
カンパ[, kanpa] (n,vs) (1) (abbr) (See カンパニア) fund raising campaign (rus
カンパニア[, kanpania] (n,vs) fund-raising campaign (rus
キャンギャル[, kyangyaru] (n) (abbr) model featured in an advertising campaign (wasei
キャンペーンセール[, kyanpe-nse-ru] (n) campaign sale
クールビズ[, ku-rubizu] (n) (See ウォームビズ) cool biz; cool business; business casual (Japanese Ministry of the Environment (MOE) campaign encouraging people to wear lighter clothes and for companies to set their air conditioners to 28C, etc.)
コンビナートキャンペーン[, konbina-tokyanpe-n] (n) industrial campaign (rus
スポットキャンペーン[, supottokyanpe-n] (n) spot campaign
テーマキャンペーン[, te-makyanpe-n] (n) Theme campaign
プレスキャンペーン[, puresukyanpe-n] (n) press campaign
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一坪運動[ひとつぼうんどう, hitotsuboundou] (n) campaign to prevent a public construction work by acquiring a minuscule tract of land
声かけ運動;声掛け運動[こえかけうんどう, koekakeundou] (n) friendly-greeting campaign; campaign for people to exchange greetings
大坂冬の陣[おおさかふゆのじん, oosakafuyunojin] (exp,n) (See 大坂夏の陣) winter campaign of the siege of Osaka (1614 CE)
大坂夏の陣[おおさかなつのじん, oosakanatsunojin] (exp,n) (See 大坂冬の陣) summer campaign of the siege of Osaka (1615 CE)
応援演説[おうえんえんぜつ, ouen'enzetsu] (n) campaign (vote-getting) speech (for a candidate)
拡大連座制[かくだいれんざせい, kakudairenzasei] (n) (See 連座制) expanded system of guilt by association in Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime
泥仕合;泥試合(iK)[どろじあい, dorojiai] (n) mudslinging; smear campaign
軍資[ぐんし, gunshi] (n) war materiel; military expenses; war fund; campaign funds
連座制[れんざせい, renzasei] (n) system of guilt by association (especially that of Japanese election law, which stipulates that an elected official may lose his position if someone in his campaign commits a crime)
遊説先[ゆうぜいさき, yuuzeisaki] (n) campaign stop; stop on a speaking tour
選挙資金[せんきょしきん, senkyoshikin] (n) election campaign fund; electoral funds
鴬嬢;鶯嬢[うぐいすじょう, uguisujou] (n) female announcer; woman who makes public announcements (e.g. from an election campaign truck)
キャンペーン[, kyanpe-n] (n) campaign; (P)
事前運動[じぜんうんどう, jizen'undou] (n) pre-election campaigning
出納責任者[すいとうせきにんしゃ, suitousekininsha] (n) person appointed by an electoral nominee to be in charge of their campaign-fund accounting
啓蒙活動[けいもうかつどう, keimoukatsudou] (n) information campaign; awareness program
抗議運動[こうぎうんどう, kougiundou] (n) protest campaign; demonstration
百戦百勝[ひゃくせんひゃくしょう, hyakusenhyakushou] (n) ever-victorious; many successful campaigns; invincibility
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
試験実所過程[しけんじっしかてい, shikenjisshikatei] test campaign

campaign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หาเสียง[v.] (hāsīeng) EN: campaign ; run for an election ; electioneer ; try to get votes ; solicit votes ; woo FR: faire campagne ; mener campagne ; chercher à attirer les électeurs
การรณรงค์[n.] (kān ronnaro) EN: campaign FR: campagne [f]
การรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kān ronnaro) EN: campaign FR: campagne électorale [f]
การรณรงค์การโฆษณา[n. exp.] (kān ronnaro) EN: advertising campaign ; publicity campaign FR: campagne publicitaire [f] ; campagne de publicité [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang FR: mouvement [m] ; organisation [f]
แคมเปญ[n.] (khaēmpēn) EN: campaign FR: campagne [f]
คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา 112 (ครก. 112)[n. exp.] (khana ronna) EN: Campaign Committee for the Amendment of Article 112 (CCAA 112) FR:
กิจกรรมในการรณรงค์หาเสียง[n. exp.] (kitjakam na) EN: campaign trail FR:
ณรงค์[n.] (narong) EN: campaign ; battle FR: campagne [f] ; bataille [f]
ณรงค์[v.] (narong) EN: fight ; battle ; engage in battle ; campaign FR:
แผ่นป้ายหาเสียง[n. exp.] (phaenpāi hā) EN: political campaign poster FR: panneau électoral [m]
แผนยุทธการ[n. exp.] (phaēn yutth) EN: plan of campaign ; battle plan ; strategic map FR: plan stratégique [m] ; plan de bataille [m]
รณรงค์[n.] (ronnarong) EN: campaign ; movement FR: campagne [f] ; croisade [f]
รณรงค์หาเสียง[v. exp.] (ronnarong h) EN: campaign ; seek votes ; campaign for votes ; look for votes FR: faire campagne ; mener campagne
รณยุทธ์[n.] (ronnayut) EN: campaign ; battle ; war FR:
ศึก[n.] (seuk) EN: war ; campaign ; conflict ; battle ; combat ; fight FR: guerre [f] ; campagne militaire [f] ; campagne [f] ; bataille [f] ; combat [m]
ยุทธนา[n.] (yutthanā) EN: war ; battle , campaign ; fight FR: guerre [f]
หัวคะแนน[n.] (hūakhanaēn) EN: canvasser ; election canvasser ; election campaigner FR: militant [m]
มือหาเสียง[n. exp.] (meū hāsīeng) EN: expert in political campaigning FR:
นักรณรงค์[n.] (nak ronnaro) EN: campaigner FR:
ผู้ร่วมรณรงค์[n. exp.] (phū ruam ro) EN: campaigner FR:

campaign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alphabetisierungskampagne {f}; Kampagne gegen das Analphabetentumliteracy campaign
Antiabtreibungskampagne {f}anti-abortion campaign
Bürgerrechtsbewegung {f}civil rights campaign
Werbeaktion {f}publicity campaign
Rufmordkampagne {f}smear campaign
Spendenaktion {f}fundraising campaign
Spendenaktion {f}campaign for donations
Bürgerrechtskämpfer {m}civil rights campaigner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า campaign
Back to top