ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grab

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grab*, -grab-

grab ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grab (vt.) คว้า See also: ฉกฉวย, ไขว่คว้า Syn. catch, seize Ops. drop, let
grab (n.) การยึดเกาะ See also: การคว้า, การแย่ง, สิ่งที่ถูก (ฉวย, ยึด, เกาะ)
grab (n.) เรือแบบตะวันออก See also: เรือที่มีเสากระโดง3 เสาและขึงผ้าใบ
grab at (phrv.) พยายามคว้า See also: ยึด, จับ, ฉวย Syn. grab for, grab onto
grab at a straw (idm.) ตะเกียกตะกาย See also: พยายามยึดหรือฉวย (เพื่อให้ปลอดภัย) Syn. catch at, clutch at
grab away (phrv.) คว้าเอาไป See also: ฉวยไปทันที
grab bar (n.) ราวจับ
grab for (phrv.) พยายามคว้า See also: ยึด, จับ, ฉวย Syn. grab at, grab onto, grasp at
grab onto (phrv.) พยายามคว้า See also: ยึด, จับ, ฉวย Syn. grab at, grab for, grasp at
grabber (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ Syn. churl, kinflint, scrooge
grabber (n.) ผู้ครอบครอง See also: ผู้ยึดครอง Syn. snatcher
grabber (n.) ผู้ฉกฉวย See also: ผู้คว้า Syn. seizer
grabbing (n.) การฉกฉวย See also: การชิง, การฉวย, การคว้า
grabble (vi.) คลำ Syn. grope
grabble (vi.) นอนเหยียด See also: นอนแผ่
grabbling (n.) การเอา See also: การหยิบ Syn. catching
grabby (adj.) ละโมบ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ซึ่งช่อบฉกฉวย
English-Thai: HOPE Dictionary
grab(แกรบ) {grabbed,grabbing,grabs} v.,n. (การ) ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ,จับ,โกยเอา n. การฉวย,สิ่งที่ถูก (ฉวย,คว้า,แย่ง,โฉบ), See also: grabber n., Syn. seize
grabblevt. ฉวย,คว้า,แย่ง, See also: grabbler n.
grabenn. ส่วนของพื้นผิวโลก
grabhookn. ขอชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
grab(vt) ฉกชิง,ตะครุบ,ฉวย,คว้า,โฉบ,เฉี่ยว,แย่ง,จับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
grab sampleตัวอย่างสุ่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
grabenกราเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grab Sample ตัวอย่างแบบจ้วง ตัวอย่างที่เก็บเป็นครั้ง โดยไม่คำนึงเรื่องเวลาและอัตราการไหล [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กอบโกย (v.) grab See also: seize Syn. โกย
ตักตวง (v.) grab See also: seize, take a lot of Syn. หาประโยชน์, กอบโกย
ไขว่คว้า (v.) grab See also: seize, clutch
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm gonna go grab the paperฉันกำลังจะไปหยิบหนังสือพิมพ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now when I say, "go," you try to grab it first.พอบอกว่าเอาเลย นายก็รีบคว้าให้ได้ก่อน
Anyway, when you hear the word "go," you just try to grab it.พอได้ยินว่าเอาเลย ก็รีบคว้าเลยนะ
I think he's right under the keg. Grab the boat hook.มันอยู่ใต้ถังเเน่เลย เอาตะขอมาซิ
Okay, fucking asshole, just grab her leg.โอเค ร่วมเพศ โง่ เพียงคว้า เธอ ขา
The atmosphere will slow us down, and Jupiter's gravity will grab hold of us and slingshot us around behind the dark side.บรรยากาศจะชะลอตัวเราลง และแรงโน้มถ่วงของดาว พฤหัสบดีจะคว้าถือของเรา และหนังสติ๊กอยู่เบื้องหลังเรา รอบด้านมืด
That's where we'll grab hold. Ten meters.นั่นคือสิ่งที่เราจะคว้าถือ สิบ เมตร
Somebody tried to grab the gun from me in the dark and the gun went off.ใครบางคนพยายามที่จะคว้าปืนจากผม ตอนที่มันมืดและปืนก็หลุดมือผมไป
Whoever tried to grab the gun from me in the dark was trying to kill him.ใครก็ตามที่คว้าปืนจากผมตอนที่มืด พยายามที่จะฆ่าเขา
I thought maybe we'd grab a hot dog, go for a walk, look at the moon.ผมว่า บางทีเราน่าจะ แบบว่าเดินเล่นไปพลาง กินฮ็อทด็อกไปพลางท่ามกลางแสงจันทร์ดีไหม?
We'll follow them, and at the right moment, grab her.เราจะตามเขาไปเงียบ ๆ และพอได้จังหวะ เราก็จะขโมยหุ่นนั่นมา
You just gonna stand there or are you gonna grab something?คุณเพียงแค่จะยืนอยู่ตรงนั้นหรือสิ่งที่คุณจะคว้า?
If I can grab it before you close your hand I get the girl.LF ลิตรสามารถคว้ามันก่อนที่คุณปิดมือของคุณ ... ... ลิตรได้รับหญิงสาว

grab ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuā, ㄓㄨㄚ, 抓] to grab; to catch; to arrest; to snatch
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
抓住[zhuā zhù, ㄓㄨㄚ ㄓㄨˋ, 抓住] grab
揪住[jiū zhù, ㄐㄧㄡ ㄓㄨˋ, 揪住] grab
抓子儿[zhuā zǐ r, ㄓㄨㄚ ㄗˇ ㄖ˙, 抓子儿 / 抓子兒] kids' game involving throwing and grabbing

grab ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グラブバケット[, gurabubaketto] (n) grab bucket
一獲;一攫[いっかく, ikkaku] (n) one grab
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior
人目を引く[ひとめをひく, hitomewohiku] (exp,v5k) to grab attention; to attract notice; to be eye-catching
差し手争い[さしてあらそい, sashitearasoi] (exp) struggling to grab hold of one's opponent's belt with one's dominant hand (sumo)
引っ掴む;引っつかむ[ひっつかむ, hittsukamu] (v5m) to snatch (at); to grab
掴み出す[つかみだす, tsukamidasu] (v5s,vt) to take out; to take a handful of; to grab and throw; to turn someone out of a house
掴み掛かる[つかみかかる, tsukamikakaru] (v5r) to grab at
握り返す[にぎりかえす, nigirikaesu] (v5s) to grasp back; to squeeze back; to grab back
胸ぐらを掴む;胸ぐらをつかむ[むなぐらをつかむ, munagurawotsukamu] (exp,v5m) to grab someone by the collar; to grab someone by the lapels
膳越し[ぜんごし, zengoshi] (n) rudely reaching over one's serving tray to grab food behind it with one's chopsticks
グラバーハンド[, guraba-hando] (n) {comp} grabber hand
グラブ[, gurabu] (n) (1) (See グローブ・1) glove (esp. sports); mitt; (2) grab; (P)
ふんだくる[, fundakuru] (v5r,vt) (1) to snatch; to grab; to steal; (2) to charge (an exorbitant price) for
向付け;向付[むこうづけ, mukouduke] (n) (1) (See 懐石・2) dish placed on the far side of the serving table (kaiseki cuisine); side dishes (not rice or soup) at a banquet; (2) resting one's forehead on the chest of one's opponent and grabbing his belt (sumo)
引っ掛け;引っ懸け[ひっかけ, hikkake] (n) arm-grabbing force out (sumo)
手づかみ;手掴み;手捉み[てづかみ, tedukami] (n) grasping (with one's bare hands); holding; grabbing; seizing; catching
掴む(P);摑む;攫む;把む;捉む[つかむ, tsukamu] (v5m,vt) (1) to seize; to catch; to grasp; to grip; to grab; to hold; to catch hold of; to lay one's hands on; to clutch; (2) to understand; to grasp; to comprehend; (P)

grab ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de ; remporter
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)
ฉก[v.] (chok) EN: strike ; grab ; punch ; hit FR:
ฉกฉวย[v.] (chokchuay) EN: seize ; grab ; take ; wrest ; snatch ; catch ; grasp ; pinch FR: saisir
ช่วง[v.] (chūang) EN: catch ; grab ; snatch FR:
ช่วงชิง[v.] (chūangching) EN: capture ; snatch ; grab ; win ; usurp FR: saisir ; s'emparer de ; usurper
ฉวย[v.] (chūay) EN: snatch ; grab ; catch ; seize ; take away ; grasp ; wrest FR: saisir ; attraper ; empoigner ; s'emparer ; prendre
ฮุบที่ดิน[v. exp.] (hup thīdin) EN: swallow up the land ; grab land FR:
จับ[v.] (jap) EN: catch ; hold ; grab ; seize FR: saisir ; attraper ; prendre en main ; empoigner ; agripper
จับกุม[v.] (japkum) EN: arrest ; capture ; seize ; catch ; grab ; apprehend FR: saisir ; attraper ; arrêter ; appréhender ; capturer
จับพลัดจับผลู[v.] (japphlatjap) EN: take at random ; grab at random ; occur unintentionally FR:
จิก[v.] (jik) EN: tear at ; pull ; seize ; clutch ; grab ; pinch FR:
ขยุ้ม[v.] (khayum) EN: grab a handful ; scoop up with the hand ; pick up with all five fingers FR:
คว้า[v.] (khwā) EN: seize ; grab ; grasp ; clutch ; snatch ; clinch FR: saisir ; attraper
ไขว่คว้า[v.] (khwaikhwā) EN: grasp at ; grab ; snatch ; seize ; clutch FR:
คว้าไขว่[v.] (khwākhwai) EN: grasp at ; grab ; snatch FR:
คว้าหมับ[v. exp.] (khwā map) EN: snatch ; grab FR:
กอบโกย[v.] (køpkōi) EN: grab ; amass ; pile up ; rake in FR:
รวบ[v.] (rūap) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate FR: rassembler ; réunir ; ramasser
ตะครุบ[v.] (takhrup) EN: catch ; pounce (on) ; seize ; grab ; snatch ; grasp FR: attraper ; saisir ; s'abattre sur ; fondre sur
ตักตวง[v.] (taktūang) EN: grab ; seize ; take a lot of ; amass FR: prendre
ตะปบ[v.] (tapop) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold ; catch in flight FR: saisir ; agripper ; attraper
ตวัดคอ[v. exp.] (tawat khø) EN: grab around the neck FR:
ตีขลุม[v.] (tīkhlum) EN: grab ; claim ; assume ; grab for oneself FR:
ตีกิน[v.] (tīkin) EN: take advantage ; take advantage immorally ; grab ; take unfair advantage of FR:
แย่ง[v.] (yaēng) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: accaparer ; s'approprier
แย่งชิง[v.] (yaēngching) EN: snatch ; grab ; scramble for ; seize ; compete ; vie ; wrest ; catch FR: ravir ; usurper
ยื้อ[v.] (yeū) EN: grab ; seize ; snatch away FR: saisir ; s'emparer
ยื้อยุด[v.] (yeūyut) EN: forcibly grab ; seize FR:
หาปริพันธ์ได้[adj.] (hā pariphan) EN: integrable FR:
มีให้ชิงชัยกัน[v. exp.] (mī hai chin) EN: up for grabs FR:
ปริพันธ์ได้[adj.] (pariphan dā) EN: integrable FR: intégrable

grab ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerdigung {f}; Begräbnis
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
Gräber {m}; Ausgräber
Graben {m}; Straßengraben
Grabschrift {f}; Grabinschrift
Ausgrabung {f} | Ausgrabungen
Ausgräber {m}; Ausgräberin
Bewässerungsgraben {m} | Bewässerungsgräben
Begräbnis {n} | Begräbnisse
Grab {n}; Grabkammer
Graben {m} | Gräben
Graben {m} [geol.]graben
Grabstein {m} | Grabsteine
Megalithgrab {n}; Großsteingrab
Stadtgraben {m}; Festungsgraben
Orchesterraum {m}; Orchestergraben
Profil {n}; Grabungsschnitt
Heiligengrab {n} | Heiligengräber
Schatzgräber {m} | Schatzgräber
Schützengraben {m}; Graben

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grab
Back to top