ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abominate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abominate*, -abominate-

abominate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abominate (vt.) ชิงชัง See also: เกลียด, ชัง Syn. abhor, execrate Ops. like, love
English-Thai: HOPE Dictionary
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
English-Thai: Nontri Dictionary
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด

abominate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abominate
Back to top