ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

execrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *execrate*, -execrate-

execrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
execrate (vt.) ประณาม See also: แช่ง, ด่าว่ารุนแรง Syn. anathematize, denounce, imprecate
English-Thai: HOPE Dictionary
execrate(เอค'ซะเครท) v. ด่าว่าอย่างรุนแรง,สาปแช่ง,เกลียด,ประณาม., See also: execrator n. ดูexecrate
English-Thai: Nontri Dictionary
execrate(vt) เกลียดชัง,เกลียด,ประณาม,ด่าว่า,แช่ง,สาป

execrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่ง[v.] (chaeng) EN: curse ; swear ; abuse ; damn ; execrate FR: maudire ; médire
แช่งด่า[v. exp.] (chaeng dā) EN: curse ; damn ; execrate ; denounce ; anathematize FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า execrate
Back to top