ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dusk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dusk*, -dusk-

dusk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dusk (n.) เวลาเย็นก่อนค่ำ See also: เวลาโพล้เพล้, สนธยา Syn. half-light, twilight, gloaming
dusky (adj.) ซึ่งมืดมัว Syn. dim, dingy
dusky (adj.) เต็มไปด้วยร่มเงา See also: เป็นเงามืด, ให้ร่มเงา, มืด, สลัว, คลุมเครือ, ไม่ชัดเจน, น่าสงสัย Syn. sheltered
English-Thai: HOPE Dictionary
dusk(ดัสคฺ) n. ยามสายัณห์,ยามค่ำ,ยามโพล้เพล้,เงา,ความสลัว
dusky(ดัส'คี) adj. ค่อนข้างมืด,สลัว,เป็นเงาคล้ำ,ดำ,มืดมน., See also: duskily adv. ดูdusky duskiness n. ดูdusky, Syn. dark,shadowy,gloomy
English-Thai: Nontri Dictionary
dusk(adj) สลัว,มืด,สีมอ,คล้ำ,ไม่สดใส
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนค่ำ (n.) dusk See also: sunset, evening, nightfall, night-time Syn. เวลาค่ำ, ค่ำๆ, ตอนกลางคืน Ops. ตอนเช้ามืด
พลบ (n.) dusk See also: twilight, nightfall, evening Syn. พลบค่ำ
พลบค่ำ (n.) dusk See also: twilight, nightfall, evening Syn. พลบ
พี้โพ้ (n.) dusk See also: twilight Syn. เพล้โพล้
ยามค่ำ (n.) dusk See also: six o´clock in the evening, nightfall, toward evening Syn. พลบค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา Ops. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง
ย่ำค่ำ (n.) dusk See also: six o´clock in the evening, nightfall, toward evening Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น, สนธนา Ops. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง
สนธนา (n.) dusk See also: six o´clock in the evening, nightfall, toward evening Syn. พลบค่ำ, ยามค่ำ, เวลาเย็น Ops. เช้าตรู่, เช้ามืด, ย่ำรุ่ง
อ่ำ (n.) dusk See also: evening Syn. เวลาค่ำ
เย็นย่ำ (n.) dusk See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming Syn. ย่ำค่ำ
เวลาค่ำ (n.) dusk See also: evening
เวลาค่ำ (n.) dusk See also: sunset, evening, nightfall, night-time Syn. ค่ำๆ, ตอนกลางคืน Ops. ตอนเช้ามืด
เวลาย่ำค่ำ (n.) dusk See also: nightfall, twilight, dark, evening, gloaming Syn. ย่ำค่ำ, เย็นย่ำ
โพล้เพล้ (n.) dusk See also: twilight Syn. เพล้โพล้, พี้โพ้
ยอแสง (v.) shine duskily See also: lessen the ray
ยอแสง (v.) shine duskily See also: lessen the ray
เข้าไต้เข้าไฟ (adv.) at dusk See also: evening time, nightfall twilight, getting dark eventide, early night-time Syn. พลบ, พลบค่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's the brightest star you can see in the dusk of evening.เป็นดาวที่สว่างที่สุด ที่สามารถเห็นได้ตอนพลบค่ำ
Wherever you may be in the dusk of evening, you look up at the Dog Star.ไม่ว่าหลานจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ ลองมองไปที่ดาวสุนัข
But no matter where I am, in the dusk of evening,แต่ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหน ตอนพลบค่ำ
I can become again the man who once crossed the Surrey park... at dusk in my best suit, swaggering on the promise of life.ผมสามารถกลับมาเป็นคนนั้น คนที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในความมืดมิด ในสวนเซอเรย์ เข้ามามีบทบาทในคำมั่นสัญญาของชีวิต
I will always remember...that beautiful dusk and the sound her humming as she rode the bicycle.ชั้นยังคงจดจำได้เสมอ... ยามพระอาทิตย์ตกที่งดงาม และเสียงฮัมเพลงขณะที่เค้าปั่นจักรยาน
Now, the comet will be its brightest right after dusk during tomorrow's celebration.เรากวนคุณรึเปล่า คุณซัลวาทัล คุณกิลเบิร์ต
# It went by # # Like dusk to dawn ## ผ่านไปเหมือน กาลเวลา #
♪ from dusk till dawn. ♪จากพลบค่ำยันตะวันฉาย
At night they see fires blazing in the mountains from dusk until dawn.ยามราตรีพวกเขาเห็นเสงไฟ โชติช่วงในหุบเขา ตั้งแต่ค่ำจนเช้าตรู่
This is the best holiday season ever. From dawn to dusk (?ตอนนี่คนเต็มรีสอทเลย แต่ที่นี่เงียบสงบมาก
She often works from dusk till dawn.นางมักทำงานตั้งแต่ ย่ำรุ่งจวบจนพลบค่ำ
She must be very glad to have you helping her from dusk till dawn.นางต้องดีใจมากแน่ๆ ที่มีเจ้าค่อยช่วยเหลือ ตั้งแต่ย่ำรุ่ง จวบจนพลบค่ำ

dusk ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍晚[bàng wǎn, ㄅㄤˋ ㄨㄢˇ, 傍晚] in the evening; when night falls; towards evening; at night fall; at dusk
傍黑[bàng hēi, ㄅㄤˋ ㄏㄟ, 傍黑] dusk
[xì, ㄒㄧˋ, 夕] dusk
擦黑儿[cā hēi er, ㄘㄚ ㄏㄟ ㄦ˙, 擦黑儿 / 擦黑兒] dusk
昏暗[hūn àn, ㄏㄨㄣ ㄢˋ, 昏暗] dusky
蒙蒙黑[mēng mēng hēi, ㄇㄥ ㄇㄥ ㄏㄟ, 蒙蒙黑 / 矇矇黑] dusk
薄暮[bó mù, ㄅㄛˊ ㄇㄨˋ, 薄暮] dusk; twilight
黄昏[huáng hūn, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄣ, 黄昏 / 黃昏] dusk; evening; nightfall

dusk ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
クロソラスズメダイ[, kurosorasuzumedai] (n) dusky farmerfish (Stegastes nigricans, species of Indo-Pacific damselfish); dusky gregory
ダスキー・スパインフット;ダスキースパインフット[, dasuki-. supainfutto ; dasuki-supainfutto] (n) dusky spinefoot (Siganus luridus, species of rabbitfish from the Western Indian Ocean)
チモール文鳥[チモールぶんちょう, chimo-ru bunchou] (n) Timor dusky sparrow (Lonchura fuscata, Padda fuscata)
どす黒い[どすぐろい, dosuguroi] (adj-i) darkish; dusky
ドタブカ[, dotabuka] (n) dusky shark (Carcharhinus obscurus, species of reef-associated requiem shark)
パールクロミス;ダスキーテールクロミス[, pa-rukuromisu ; dasuki-te-rukuromisu] (n) duskytail chromis (Chromis pelloura)
ハナジロチョウチョウウオ[, hanajirochouchouuo] (n) black butterflyfish (Chaetodon flavirostris); dusky butterflyfish
ブルーアクシルクロミス[, buru-akushirukuromisu] (n) blue-axil chromis (Chromis caudalis); dusky puller
夕闇[ゆうやみ, yuuyami] (n) dusk; twilight
宵闇[よいやみ, yoiyami] (n) dusk; twilight
小暗い[おぐらい;こぐらい, ogurai ; kogurai] (adj-i) dusky; dim; shady
日暮れ(P);日ぐれ;日暮[ひぐれ, higure] (n) twilight; sunset; dusk; evening; (P)
暮色[ぼしょく, boshoku] (n) dusk; twilight scene
灯点し頃;火灯し頃;火点し頃;火ともし頃;火点しごろ;火点頃;燈ともし頃[ひともしごろ;ひとぼしごろ(火点し頃;火点しごろ;火点頃), hitomoshigoro ; hitoboshigoro ( hi sashi goro ; hi sashi goro ; hi ten goro )] (n) early evening; dusk; lamp-lighting time; lighting-up time
蒼茫[そうぼう, soubou] (adj-na,n) dusky; shadowy
薄明[はくめい, hakumei] (n) twilight; dusk; faint light
薄暗がり[うすくらがり, usukuragari] (n) semi-darkness; dusk; twilight; poor light
薄暮[はくぼ, hakubo] (n) dusk; nightfall; twilight
銀紙鯵;銀亀鯵;銀河目鯵[ぎんがめあじ;ギンガメアジ, gingameaji ; gingameaji] (n) (uk) bigeye trevally (Caranx sexfasciatus); bigeye jack; great trevally; six-banded trevally; dusky jack
黄昏[たそがれ(P);こうこん, tasogare (P); koukon] (n) dusk; twilight; (P)
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate

dusk ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่ำ[n.] (am) EN: dusk FR:
หัวค่ำ[n.] (hūakham) EN: early evening ; dusk FR: début de soirée [m] ; tôt dans la soirée
ค่ำ[n.] (kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night FR: soir [m] ; tombée de la nuit [f] ; nuit tombante [f] ; crépuscule [m]
เข้าไต้เข้าไฟ[adv.] (khaotaikhao) EN: at dusk ; twilight ; dusk in falling FR:
มืด[adj.] (meūt) EN: dark ; obscur ; dusk ; black FR: sombre ; obscur ; noir
เพล้โพล้[n.] (phlēphlō) EN: dusk ; twilight FR: crépuscule [m] ; tombée du jour [f]
พลบ[n.] (phlop) EN: dusk ; sunset FR: crépuscule [m]
โพล้เพล้[n.] (phlōphlē) EN: dusk ; twilight FR: crépuscule [m] ; tombée du jour [f]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming FR: crépuscule [m]
รชนิ[n.] (rachani) EN: dusk ; evening ; night FR:
รชนี[n.] (rachanī) EN: dusk ; evening ; night FR:
สายัณห์ ; สายาห์[n.] (sāyan ; sāy) EN: evening ; twilight ; dusk FR: soir [m] ; soirée [f]
สนธยา[n.] (sonthayā) EN: twilight ; dusk FR:
ตกค่ำ [n. exp.] (tok kham) EN: nightfall ; dusk ; sunset ; evening ; twilight ; sundown FR: tombée du jour [f]
ตอนค่ำ[n.] (tøn kham) EN: dusk ; sunset ; evening ; nightfall ; night-time FR: soir [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
ย่ำค่ำ[n.] (yamkham) EN: dusk ; six o'clock in the evening ; nightfall ; toward evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; six heures du soir ; dix-huit heures
ย่ำสนธยา[n.] (yamsonthayā) EN: twilight ; dusk FR:
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming FR: début de soirée [m] ; soir [m] ; fin d'après-midi [f]
ดำ[adj.] (dam) EN: black ; dark ; dusky FR: noir ; obscur ; noirâtre
ด้วงหนวดยาวอกหนามดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Dusky Longhorn FR:
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
ค่างแว่นถิ่นใต้[n. exp.] (khāng waen ) EN: Dusky Langur ; Trachypithecus obscurus FR: Trachypithecus obscurus
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
หมองมัว[adj.] (møngmūa) EN: gloomy ; obscure ; shadowy ; dusky FR:
นกเดินดงอกลาย ; นกเดินดงอกลายดำ[n. exp.] (nok doēndon) EN: Dusky Thrush FR:
นกเค้าใหญ่สีคล้ำ[n. exp.] (nokkhao yai) EN: Dusky Eagle Owl FR: Grand-duc de Coromandel [m] ; Grand-duc sombre [m]
นกกระจิ๊ดสีคล้ำ[n. exp.] (nok krajit ) EN: Dusky Warbler FR: Pouillot brun [m] ; Pouillot sombre [m] ; Pouillot fuligineux [m]
นกนางแอ่นผาสีคล้ำ[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Dusky Crag-Martin FR: Hirondelle concolore [f]
นกพญาปากกว้างสีดำ[n. exp.] (nok phayāpā) EN: Dusky Broadbill FR: Eurylaime corydon [m] ; Eurylaime sombre [m]
พยับ[adj.] (phayap) EN: dull ; overcast ; cloudy ; rainy ; heavy ; dark ; gloomy ; dusky ; dim FR: nuageux ; couvert
ปลาแมว[n.] (plā maēo) EN: Dusky-hairfin anchovy ; Setipinna melanochir FR: anchois [m] ; Setipinna melanochir
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning FR: aube [f]

dusk ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Borneobronzemännchen {n} [ornith.]Dusky Mannikin
Bronzeguan {m} [ornith.]Dusky-legged Guan
Ceylonschnäpper {m} [ornith.]Sri Lankan Dusky Blue Flycatcher
Chapmanbreitschnabel {m} [ornith.]Dusky-tailed Flatbill
düster; dunkel {adj} | düsterer; dunkler | am düstersten; am dunkelstendusky | duskier | duskiest
Dunkellaubsänger {m} [ornith.]Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus)
Naumanndrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush (Turdus naumanni); Naumann's Thrush
Rostflügeldrossel {f} [ornith.]Dusky Thrush
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl
Papuateichhuhn {n} [ornith.]Dusky Moorhen
Lavamöwe {f} [ornith.]Dusky Gull
Goodsontaube {f} [ornith.]Dusky Pigeon
Trauerturteltaube {f} [ornith.]Dusky Turtle Dove
Weißbürzellori {m} [ornith.]Dusky Lory
Veilchenpapagei {m} [ornith.]Dusky Parrot
Schweifkuckuck {m} [ornith.]Dusky Long-tailed Cuckoo
Koromandeluhu {m} [ornith.]Dusky Eagle Owl
Bergnachtschwalbe {f} [ornith.]Dusky Nightjar
Grünmusketier {n} [ornith.]Dusky Starfrontlet
Jacksonastrild {m} [ornith.]Dusky Crimson-wing
Salmonglanzvogel {m} [ornith.]Dusky-backed Jacamar
Weddellsittich {m} [ornith.]Dusky-headed Conure

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dusk
Back to top