ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

larceny

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *larceny*, -larceny-

larceny ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
larceny (n.) การลักขโมย See also: การขโมย, การโจรกรรม Syn. theft, robbery
English-Thai: HOPE Dictionary
larceny(ลาร์'ซะนี) n. การลักขโมย. -grand larceny การลักขโมยน้อย, See also: larcenist n. ดูlarceny larcener n. ดูlarceny
English-Thai: Nontri Dictionary
larceny(n) การโจรกรรม,การลักขโมย,การขโมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
larcenyการลักทรัพย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Larcenyความผิดฐานลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
OF PETTY LARCENY AND VANDALISM IN THE LAST YEAR,มีคนที่ควรจับตาดูเป็นพิเศษแค่ไม่กี่คน ฉันกำลังส่งรูปคนพวกนั้นไปให้
If you consider larceny okay.ถ้าคุณคิดว่าการลักทรัพย์ไม่ผิดกฏหมายน่ะนะ
You committed larceny for me?คุณทำผิดกฏหมายเพื่อผมเหรอ
Teenage troublemaker, BE her sophomore year, and a string of larceny charges.เป็นวัยรุ่นที่ชอบสร้างปัญหา ตอนเป็นนักศึกษาปี 2 และเคยถูกจับข้อหาลักขโมย
Well, you've never committed larceny before.ก็ลูกไม่เคยขโมยมาก่อนนี่
Some of whom, they were just doing business as usual, helping their communities or their states, but some of them knew they had larceny in their blood.ท่ามกลางคนที่ทำธุรกิจอย่างปกติ ช่วยเหลือชุมชนและรับใช้รัฐ แต่บางคนในพวกเขา มีสันดานลักขโมยในสายเลือด
Arrests for larceny and robbery, aggravated assault.การจับกุมในข้อหาลักขโมย และการโจรกรรม การจู่โจม
David "Tweener" Apolskis, five years for grand larceny.เดวิด "ทวีนเนอร์" อโพสกิส 5 ปีจากลักขโมย
Grand theft auto, larceny, robbery, arson, and suspected of murder in Oklahoma.หัวขโมยที่ยิ่งใหญ่ นักย่องเบา นักวางเพลิง และผู้ต้องสงสัยของฆาตกรรมในโอกลาโฮมา
For EPA violations, felony larceny, maybe, but not for murder.สำหรับข้อหาอื่นที่ไม่ใช่ฆาตกรรม
Burglary, larceny, bribing a city official.ย่องเบา โจรกรรม ติดสินบนเจ้่าหน้าที่
And you hope to earn it back through larceny?และคุณหวังจะได้มันกลับมาด้วยการขโมย?

larceny ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
盗犯[とうはん, touhan] (n) burglary; larceny
窃取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) theft; stealing; larceny
窃盗犯[せっとうはん, settouhan] (n) theft; stealing; larceny
窃盗罪[せっとうざい, settouzai] (n) theft; stealing; larceny
窃盗行為[せっとうこうい, settoukoui] (n) theft; act of larceny
窃盗[せっとう, settou] (n,vs,adj-no) theft; stealing; larceny; (P)

larceny ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
การลักทรัพย์[n. exp.] (kān lak sap) EN: larceny ; theft FR: vol [m]
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny FR: commettre un vol
โทษฐานลักทรัพย์[n. exp.] (thōt thān l) EN: conviction for larceny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า larceny
Back to top