ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

raid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *raid*, -raid-

raid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
raid (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี Syn. attack, foray
raid (n.) การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย See also: การปั่นหุ้น
raid (vt.) จู่โจม See also: โจมตี
raid (vt.) ปล้น Syn. steal
raider (n.) ผู้เข้าจู่โจมทันที Syn. plunderer, invader, commando
English-Thai: HOPE Dictionary
raid(เรด) vt.,vi.,n. (การ) จู่โจม,โจมตีอย่างกะทันหัน,ปล้น,เข้าตรวจค้น, See also: raider n.
English-Thai: Nontri Dictionary
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
raider(n) เครื่องบินจู่โจม,ผู้โจมตี,ผู้ตรวจค้น,ผู้เข้าปล้น
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
RAID (Computer science)เรด (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ที่กำบังภัย (n.) air raid shelter
หลุมหลบภัย (n.) air raid shelter Syn. ที่กำบังภัย
กรอง (v.) braid See also: plait, interlace, weave Syn. ถัก, ทอ
กลัวผี (v.) afraid of ghost See also: fear ghost
ขยาด (v.) be afraid of doing something again Syn. เข็ด, เข็ดขยาด, หลาจำ
ขยาด (v.) be afraid See also: scare, fear, dread Syn. ไม่กล้าสู้
ขยาด (v.) be afraid to do something See also: be scared Syn. เข็ด
ขยาด (v.) be afraid See also: fear, quail, have a feeling of repugnance Syn. กลัว
ขวัญบิน (v.) afraid See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหาย+G118
ขวัญเสีย (v.) afraid See also: fearful, disheartened, unnerved, scared, demoralize Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย+G118
คร้าม (v.) be afraid See also: scare, fear, dread Syn. ขยาด, ไม่กล้าสู้
ดิ้น (n.) braid See also: metallic thread, tinsel
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
พรั่นกลัว (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ประหวั่น, พรั่น, พรั่นพรึง, หวั่นหวาด, เกรง, กริ่งเกรง, ครั่นคร้าม Ops. กล้า, กล้าหาญ, เก่งกล้า
พรั่นกลัว (v.) be afraid See also: fear, be scared, dread Syn. กลัว, หวาดหวั่น, หวั่นกลัว
พรั่นใจ (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง
ยั่น (v.) be afraid See also: fear, dread, frighten, apprehend, be frightened, be alarmed, be scared Syn. ครั่นคร้าม, ท้อถอย
ร้อนตัว (v.) be afraid of being involved or incriminated See also: worry, have a guilty conscience, get alarm
สัญญาณภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning Syn. สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't be afraid of anythingอย่ากลัวสิ่งใด
I'm glad to, but I'm afraid I don't have the timeฉันอยากช่วยอยู่ แต่ฉันเกรงว่าจะไม่มีเวลา
I'm not afraid to try new thingsฉันไม่กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
I'm afraid notฉันเกรงว่าไม่ได้
I'm afraid we have some more bad newsฉันเกรงว่าพวกเราได้ข่าวร้ายบางอย่างมากกว่า
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I'm afraid you're very lateฉันเกรงว่าคุณสายมากแล้ว
I am afraid he would jump bailฉันเกรงว่าเขาอาจหนีประกัน
None of us is afraid of difficultiesพวกเราไม่มีใครกลัวความยากลำบาก
I'm afraid that I cannot help youฉันเกรงว่าฉันไม่สามารถช่วยคุณได้
Are you afraid of the dark?คุณกลัวความมืดไหม?
I’ve been afraid of your reactionฉันกลัวปฏิกิริยาของคุณ
Well, I'm afraid it isn't up to meเอ่อ ฉันเกรงว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ฉันนะ
I am not afraid of your opinionฉันไม่กลัวความเห็นของคุณ
You're the only one I'm not afraid ofคุณเป็นเพียงคนเดียวที่ฉันไม่กลัว
I'm afraid I don't know exactly what this book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆว่าหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
You think I'm afraid of you?คุณคิดว่าฉันกลัวคุณหรือ?
I ain't afraid of himฉันไม่กลัวเขา
I've been so afraid of losing himฉันกลัวเหลือเกินที่จะเสียเขาไป
I'm afraid I don't know exactly what your book is aboutเกรงว่าฉันไม่ทราบจริงๆ ว่าหนังสือของคุณเกี่ยวกับเรื่องอะไร
I'm afraid that will be impossibleฉันเกรงว่านั่นคงจะเป็นไปไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works.และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้
We can report the air raid sirens are going off.ทางเราสามารถจับภาพ การโจมตีทางอากาศได้
You didn't come to raid my minibar, did you?คุณไม่ได้บุกมาหาผมโดยไม่ทันตั้งตัว ใช่ไหม ?
We need to raid your linen closet.เราจำเป็นต้องบุกตู้เสื้อผ้าผ้าลินินของคุณ
Those Templars have been hung for a raid that I know you commanded. Prove it.ข้ารู้ว่าเทมปร้าพวกนั้น เขาทำตามคำสั่งของเจ้าเลยถูกแขวนคอ.
A textbook-style raid that can only succeed through speed, surprise and overwhelming firepower.มันเป็นการรุกที่ต้องอาศัย.. ความว่องไว การจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัว และการกระหน่ำยิงอย่างไม่ยั้ง..
Lieutenant Able, you've got 12 hours till this raid kicks off.ร้อยโท เอเบิ้ล.. คุณมีเวลา 12 ชั่วโมงก่อนทำการบุก
We planned to raid it many times ourselves.เราตั้งใจจะบุกค่ายนี้ด้วยตัวเองก็หลายหน..
The guerillas are edgy. They're afraid the bridge will blow before the raid begins.พวกกัปตันปาโยต้ากลัวว่าสะพานจะระเบิด ก่อนที่เราจะเริ่มบุกน่ะสิ
Now, this is only an initial report but at this time, it's believed that during this heroic raid the terrorist was shot and killed.นี่เป็นรายงานล่าสุด... ...แต่ขณะนี้ เราเชื่อว่า ขณะที่ทำการจับกุม... ...ผู้ก่อการร้ายได้ถูกยิงเสียชีวิต.
On their way to air raid shelterระหว่างทางไปหลุมหลบภัยน่ะ
Air raid alert!ิเครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตี!

raid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危惧[wēi jù, ㄨㄟ ㄐㄩˋ, 危惧 / 危懼] afraid; apprehensive
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, 怯] afraid; rustic
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[jì, ㄐㄧˋ, 悸] afraid
[lì, ㄌㄧˋ, 栗 / 慄] afraid; trembling
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
[háo, ㄏㄠˊ, 壕] air-raid shelter; trench
防空洞[fáng kōng dòng, ㄈㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, 防空洞] air-raid shelter
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 紽] braid on a robe
[tāo, ㄊㄠ, 绦 / 絛] braid; cord; sash
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 缏 / 緶] braid
[tāo, ㄊㄠ, 縚] braid; cord; sash
发辫[fà biàn, ㄈㄚˋ ㄅㄧㄢˋ, 发辫 / 髮辮] braid
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)
怕生[pà shēng, ㄆㄚˋ ㄕㄥ, 怕生] fear of strangers; to be afraid of strangers (of small children)
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, 恐怕] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe
争臣[zhēng chén, ㄓㄥ ㄔㄣˊ, 争臣 / 爭臣] minister not afraid to give forthright criticism
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
奔袭[bēn xí, ㄅㄣ ㄒㄧˊ, 奔袭 / 奔襲] long-range raid
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, 辫子 / 辮子] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle
进袭[jìn xí, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧˊ, 进袭 / 進襲] raid; carry out a raid; invade
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened
古墓丽影[gǔ mù lì yǐng, ㄍㄨˇ ㄇㄨˋ ㄌㄧˋ ˇ, 古墓丽影 / 古墓麗影] Tomb Raider
沿边儿[yán biān r, ㄧㄢˊ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 沿边儿 / 沿邊兒] to trim (border with braid, tape etc)
[zhà, ㄓㄚˋ, 吒] upbraid
昂然[áng rán, ㄤˊ ㄖㄢˊ, 昂然] upright and unafraid
编织[biān zhī, ㄅㄧㄢ ㄓ, 编织 / 編織] weave; knit; plait; braid
编制[biān zhì, ㄅㄧㄢ ㄓˋ, 编制 / 編製] weave; plait; braid; work out; draw up; authorized strength; establishment
好怕的[hǎo pà de, ㄏㄠˇ ㄆㄚˋ ㄉㄜ˙, 好怕的] worthy of being afraid of

raid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り入る[きりいる, kiriiru] (v5r,vt) to cut into; to raid
大捕り物;大捕物[おおとりもの, ootorimono] (n) roundup (criminals, animals, etc.); manhunt; crackdown; swoop; raid
東京大空襲[とうきょうだいくうしゅう, toukyoudaikuushuu] (n) Great Tokyo Air Raid (firebombing of Tokyo, Mar. 10, 1945)
討ち入る[うちいる, uchiiru] (v5r,vi) to break into (a house to kill the master); to raid
アーセニッククロライド[, a-senikkukuroraido] (n) arsenic chloride
ウォータースライダー;ウオータースライダー[, uo-ta-suraida-; uo-ta-suraida-] (n) (See 水滑り台) water slide; water slider
オーバースライド[, o-ba-suraido] (n) overslide
オーバーライド[, o-ba-raido] (n) override
お下げ[おさげ, osage] (n) wearing one's hair in braids
カライダ[, karaida] (n) {comp} Kaleida
キスアンドライド[, kisuandoraido] (n) kiss-and-ride; dropping family member off at a station
グライダー[, guraida-] (n) glider; (P)
グライドパス[, guraidopasu] (n) glide path
グラフスライド[, gurafusuraido] (n) {comp} chart slide
コライダー[, koraida-] (n) collider
ジューンブライド[, ju-nburaido] (n) June bride; (P)
ショットガンブライド[, shottoganburaido] (n) shotgun bride
スクロールバースライダ[, sukuro-ruba-suraida] (n) {comp} scroll bar slider
ストライド[, sutoraido] (n) stride
スナップショットスライド[, sunappushottosuraido] (n) {comp} snapshot slide
スライダ[, suraida] (n) {comp} slider
スライダー[, suraida-] (n) slider (usu. volume control); (P)
スライダーメモリ[, suraida-memori] (n) slider-memory
スライダック[, suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer
スライディング[, suraideingu] (n,vs) sliding; (P)
スライディングキャッチ[, suraideingukyacchi] (n) sliding catch
スライディングシート[, suraideingushi-to] (n) sliding seat
スライディングシステム[, suraideingushisutemu] (n) sliding system
スライディングスケール[, suraideingusuke-ru] (n) sliding scale
スライディングタックル[, suraideingutakkuru] (n) sliding tackle
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
スライドガラス[, suraidogarasu] (n) microscope slide (wasei
スライドバルブ[, suraidobarubu] (n) slide valve
スライドフィルム[, suraidofirumu] (n) (See ポジフィルム) slide film; positive or reversal film
スライドプロジェクター[, suraidopurojiekuta-] (n) slide projector
スライドライブラリ[, suraidoraiburari] (n) {comp} slide library
スライドルール[, suraidoru-ru] (n) (obsc) (See 計算尺) slide rule
パラグライダー[, paraguraida-] (n) paraglider; (P)
ハンググライダー[, hanguguraida-] (n) hang glider
ハングライダー[, hanguraida-] (n) (col) (abbr) (See ハンググライダー) hang glider
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レイド[れいど, reido] RAID
位取り表現[くらいどりひょうげん, kuraidorihyougen] positional representation
位取り表現法[くらいどりひょうげんほう, kuraidorihyougenhou] positional (representation) system, positional notation
位取り表記法[くらいどりひょうきほう, kuraidorihyoukihou] positional (representation) system, positional notation
信頼できるホスト[しんらいできるホスト, shinraidekiru hosuto] trusted host
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality

raid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid FR: attaquer ; charger ; assaillir
การโจมตี[n.] (kān jōmtī) EN: attack ; blow ; raid FR: attaque [f]
การโจมตีทางอากาศ[n. exp.] (kān jōmtī t) EN: air strike ; air raid FR: attaque aérienne [f]
การเข้าตรวจค้น[n. exp.] (kān khao tr) EN: raid FR:
เข้าตรวจค้น[v. exp.] (khao trūat ) EN: raid FR:
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot FR:
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
ที่กำบังภัย[n. exp.] (thīkambang ) EN: air raid shelter FR: abri antiaérien [m]
อันมีรายได้[X] (an mī rāidā) EN: gainful ; income-producing FR:
ช่วยกัน[v. exp.] (chūay kan) EN: help one another ; help each other ; help together FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir ; s'aider mutuellement
ช่วยเหลือกัน[v. exp.] (chūayleūa k) EN: FR: s'entraider ; s'aider mutuellement
ดิ้น[n.] (din) EN: braid ; metallic thread ; tinsel FR:
ดุด่า[v. exp.] (du dā) EN: berate ; abuse ; upbraid ; chew out FR:
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งทื่อ[v.] (khaeng theū) EN: be rigid ; be solid , be stiff FR: raidir
ขาม[v.] (khām) EN: be afraid of ; fear FR: craindre ; avoir peur (de)
ขมวดจุก[v. exp.] (khamūat juk) EN: plait one's hair ; braid one's hair ; tie a cord in a knot FR: nouer un chignon
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
ขยาด[v.] (khayāt) EN: fear ; quail ; recoil ; be afraid FR: craindre ; être craintif ; se méfier ; être méfiant
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เข็ดขยาด[v.] (khetkhayāt) EN: be afraid of doing something again FR:
เข็ดเขี้ยว[v.] (khetkhīo) EN: be afraid to do something again ; have learned one's lesson FR:
เข็ดข้อ[v.] (khetkhø) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดข้อเข็ดลำ[v.] (khetkhøkhet) EN: be afraid to fight again FR:
เข็ดลำ[v. exp.] (khet lam) EN: be afraid to face someone again ; have learned one's lesson ; be chastened FR:
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
คร้ามเกรง[v.] (khrāmkrēng) EN: be afraid of FR:
ครั่นคร้าม[v.] (khrankhrām) EN: fear ; be afraid FR:
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
ความตึง[n.] (khwām teung) EN: tightness ; strictness FR: raideur [f] ; tension [f]
ขวัญบิน[adj.] (khwanbin) EN: terrified ; afraid FR:
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
ขวัญเสีย[adj.] (khwan sīa) EN: afraid ; fearful ; disheartened ; unnerved ; scared ; demoralized FR:
แกลน[v.] (klaēn) EN: be afraid ; fear FR: craindre
กล้าตัดสินใจ[v. exp.] (klā tatsinj) EN: be unafraid to make a decision ; be decisive FR: assumer sa décision
เกลือก[v.] (kleūak) EN: be afraid of ; scare ; fear ; be terrified FR: craindre

raid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fliegeralarm {m}air raid warning
Überfall {m} (auf)attack (on); raid (on)
Raubüberfall {m} durch Rammen mit einem Fahrzeugsram raid
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Kabelschirmanschluss {m}braid termination
Litze {f}braid (wire); lace; cord; flex
Zopf {m}braid [Am.]; plait
Abschirmung {f}shield; screen; shield braid
Luftschutz {m} | ziviler Luftschutzair-raid protection | civil air defence; civil air defense [Am.]
Razzia {f}raid; round-up; crackdown
Schirmgeflecht {n} [electr.] | überstehendes Schirmgeflechtshielding braid | protruding shielding braid
Tresse {f} | goldene Tresse(strip of) braid; stripe | gold braid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า raid
Back to top