ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detest*, -detest-

detest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detest (vt.) เกลียดมาก See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ Syn. abhor, dislike, loathe Ops. love, like
detestable (adj.) ที่เกลียดชัง See also: ที่รังเกียจ Syn. dislikeable
detestation (n.) ความเกลียดอย่างมาก See also: ความรังเกียจ, ความไม่ชอบอย่างมาก Syn. hate, hatred, loathing Ops. attraction
detested (adj.) เป็นที่รังเกียจ Syn. hated
English-Thai: HOPE Dictionary
detest(ดิเทสทฺ') vi. เกลียด,ไม่ชอบมาก, See also: detester n., Syn. hate
detestable(ดิเทส'ทะเบิล) adj. น่าชัง,น่าเกลียด, See also: detestableness n. ดูdetestable detestability n. ดูdetestable, Syn. hateful
detestation(ดีเทสเท'เชิน) n. ความเกลียด,ความชัง,ผู้ที่ถูกเกลียด,ผู้ที่ถูกชัง, Syn. hatred
English-Thai: Nontri Dictionary
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestable(adj) น่าชิงชัง,น่าเกลียดชัง,น่าชัง
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่ายแหนง (v.) detest Syn. แหนงหน่าย, เบื่อหน่าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aristocrats detest biting for blood on that night... because they believe this moon causes the flow of impure blood.พวกรัตติกาลชั้นสูง จะละการดูดเลือด ในคืนนั้น เพราะเชื่อว่า จันทราสีเลือดจะมอบ เหยื่อที่บริสุทธิ์มาให้
Let me tell you, what an odyssey that has been. Rose decided she wanted lavender. She knows I detest the color.โรสเลือกสีม่วงทั้งๆ ที่รู้ว่าฉันเกลียด
There's nothing I detest more than curry.ฉันเกลียดแกงกะหรี่ที่สุด
All of his coworkers detest him.ไม่มีที่อยู่เป็นหลังแหล่ง ค่าใช้จ่ายของเขาถูกส่งไปที่ฟาร์มเก่าๆแห่งหนึ่ง
No, had I really experienced that emotion, I should, at present, detest the very sight of him.อารมณ์แบบนี้ฉันเคยเจอมาแล้ว ฉันควรแสดงท่ารังเกียจเมื่อได้เจอเขา
Understand this-- I detest you.ก็ขออภัยสำหรับความคลุมเครือแล้วกัน เข้าใจไว้ด้วยว่า..
I think it was supposed to be a surprise, but I know how you detest those.ฉันคิดว่าจะเซอร์ไพรท์คุณ แต่ไม่รู้จะถูกใจคุณเปล่านะค่ะ
Like you, I detest those who prey upon the gullibility of the masses.เช่นเดียวกับคุณผมเกลียดชังผู้ที่เหยื่อ เมื่อหลอกของมวล.
I'm listening. May I... request more time? As much as I detest this website, more time won't change the facts here.ฉันเด็บไง บ้านะ ที่มายืนคุยกับคุณแบบนี้
Where are you, you detestable little worm?แกอยู่ไหนไอ้หนอนน้อยน่ารังเกียจ?
I was now a member of a relatively new and particularly detested segment of society.ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมชั้นสูง
Any bastard you hate, but can't dare to kill Any bitch you detest, but want more than kill We are at your serviceไอ้สารเลวตัวไหนที่คุณเกลียด แต่ไม่กล้าฆ่า ไอ้หน้าตัวเมียตัวไหนที่คุณไม่ชอบมากๆ แต่ต้องการมากกว่าจะฆ่ามัน พวกเรายินดีรับใช้

detest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zēng, ㄗㄥ, 憎] detest
憎恨[zēng hèn, ㄗㄥ ㄏㄣˋ, 憎恨] detest; hatred

detest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
呪う(P);詛う[のろう, norou] (v5u,vt) to curse; to put a curse on; to detest intensely; (P)
忌む;斎む;諱む[いむ, imu] (v5m,vi) (1) to avoid; to refrain from; to shun; (2) (忌む, 諱む only) to detest
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
厭悪[えんお, en'o] (n,vs) dislike; detestation
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
忌み嫌う;忌嫌う[いみきらう, imikirau] (v5u,vt) to detest; to abhor; to loathe
忌むべき[いむべき, imubeki] (exp) abominable; detestable
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P)
憎憎しい;憎々しい[にくにくしい, nikunikushii] (adj-i) hateful; detestable; loathsome
蛇蠍;蛇蝎[だかつ, dakatsu] (n) (1) serpent (snake) and scorpion; (2) detestation
見るのも汚らわしい[みるのもけがらわしい, mirunomokegarawashii] (exp,adj-i) detestable to look at
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

detest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื่อหน้า[v. exp.] (beūa nā) EN: dislike s.o. ; detest s.o. ; hate s.o. FR: se lasser de qqn
ชัง[v.] (chang) EN: hate ; detest ; despise ; abhor ; loathe ; dislike ; abominate FR: détester ; haïr ; abhorrer ; mépriser ; avoir en horreur ; abominer
ชิงชัง[v.] (chingchang) EN: hate ; detest ; abhor FR: détester
เดียดฉันท์[v.] (dīetchan) EN: dislike ; have a bias against ; detest ; be prejudiced against ; loathe ; disgust ; hate ; abhor FR: détester
จงเกลียดจงชัง[v.] (jongklīetjo) EN: have it in for (s.o.) ; detest ; loathe ; hate FR: abhorrer
เขม่น[v.] (khamen) EN: find someone unbearable ; find someone annoying ; dislike ; take a dislike to s.o. ; detest FR:
ขยะแขยง[v.] (khayakhayaē) EN: be disgusted ; feel disgusted ; be revolted ; be repelled ; revolt at the sight of sth ; abhor ; detest ; loathe ; feel repugnant ; feel repulsive FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester ; abhorrer
เกลียด[v.] (klīet) EN: hate ; detest ; abhor ; despise ; loathe ; dislike FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer ; exécrer ; avoir en horreur
เกลียดชัง[v. exp.] (klīet chang) EN: loathe ; hate ; detest ; despise ; abhor FR: haïr ; détester ; abominer ; abhorrer
กระเลียด[v.] (kralīet) EN: hate ; detest FR: abhorrer ; haïr
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
หน่ายแหนง[v.] (nāinaēng) EN: detest FR:
อากาศแย่มาก[xp] (ākāt yaē mā) EN: what awful weather! FR: quel temps détestable !
เกลียดกัน[v. exp.] (klīet kan) EN: FR: se détester ; se haïr
เลวทราม[adj.] (lēo sām) EN: bad ; evil ; wicked ; base ; vicious ; abominable ; detestable ; vile FR: ignoble ; sordide ; abject ; vil
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike ; be averse to ; have a distaste for FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer ; détester
น่าเกลียดน่าชัง[adj.] (nāklīet-nāc) EN: cute ?; lovable ?; charming ?; sweet ?; lovely ? FR: haïssable ; détestable
น่าเกลียดน่ากลัว[adj.] (nāklīet-nāk) EN: disgusting ; repulsive ; detestable FR:
รังเกียจ[v.] (rangkīet) EN: conceive a dislike ; hate ; be averse to ; have a distaste for ; object to ; mind ; take offence ; take offense (Am.) ; complain FR: abhorrer ; avoir horreur de ; avoir du dégoût pour ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester ; être gêné ; être incommodé ; objecter ; s'opposer
รังเกียจเดียดฉันท์[v. exp.] (rangkīet dī) EN: have an aversion (for) ; dislike ; hate ; look down on ; have antipathy (for) FR: abhorrer ; avoir une aversion envers/contre/pour ; détester
ระยำ[adj.] (rayam) EN: despicable ; vile ; villainous ; detestable ; low FR: maudit ; damné
ฤดียา ; ฤติยา[v.] (reudīyā ; r) EN: hate ; dislike FR: détester
ฤติยา[v.] (reutiyā) EN: hate ; dislike FR: détester
แย่[adj.] (yaē) EN: terrible ; bad ; too bad ; horrible ; awful ; lousy FR: affreux ; abominable ; détestable ; horrible

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detest
Back to top