ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

theft

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *theft*, -theft-

theft ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
theft (n.) การขโมย See also: การลักเล็กขโมยน้อย Syn. robbery, thievery
theft (n.) สิ่งที่ถูกขโมย
English-Thai: HOPE Dictionary
theft(เธฟทฺ) n. การขโมย,การลักเล็กขโมยน้อย,สิ่งที่ถูกขโมย, Syn. depredation,robbery
English-Thai: Nontri Dictionary
theft(n) การโจรกรรม,การขโมย,การลักขโมย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
theftการลักทรัพย์ [ดู larceny] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Theftการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're a rat underneath. You can have a fire and theft policy.คุณสามารถมีนโยบายที่ไฟไหม้และ การโจรกรรมสำหรับมัน
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting...เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์
September '93, assault. Grand theft auto, February of '94.กันยา 93 ทำร้ายร่างกาย ขโมยของในรถ กุมภา 94
On the night of the theft there was a brawl near Yu's.คืนที่เกิดการขโมย มีการทะเลาะกันใกล้ๆ บ้านยู
Our Mong Ryong is a theft suspect?มงยงเป็นผู้ต้องสงสัย?
It's never been confirmed the Toxin Five theft was Davian.ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า เดเวียน ขโมยสารพิษ
To really help you'd have to reverse the massive theft of property that has taken place.ถ้าจะช่วยจริงๆ.. ..เธอจะต้องทำให้ที่ดินที่ถูกปล้นไปกลับคืนมา
Anything recently rented or purchased, anything tied to a theft or a missing persons report.She died before the expIosion? She died before the expIosion, yeah. Her name is CIaire Kuchever.
Grand theft auto, larceny, robbery, arson, and suspected of murder in Oklahoma.หัวขโมยที่ยิ่งใหญ่ นักย่องเบา นักวางเพลิง และผู้ต้องสงสัยของฆาตกรรมในโอกลาโฮมา
So you're adding murder to grand theft auto.คุณทำให้การฆาตกรรมธรรมดาๆ กลายไปเป็นแกรนด์เธฟออโต้
Property theft is a real problem.ขโมยเป็นปัญหาใหญ่ครับ
I don't see how petty theft is part of my training.เอาละ,นั่นน้อยกว่าที่คาด

theft ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侠盗猎车[xiá dào liè chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ, 侠盗猎车 / 俠盜獵車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗猎飞车[xiá dào liè fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄌㄧㄝˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗猎飞车 / 俠盜獵飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
侠盗飞车[xiá dào fēi chē, ㄒㄧㄚˊ ㄉㄠˋ ㄈㄟ ㄔㄜ, 侠盗飞车 / 俠盜飛車] Grand theft auto: Vice city (computer game)
偷窃[tōu qiè, ㄊㄡ ㄑㄧㄝˋ, 偷窃 / 偷竊] steal; theft

theft ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人情報盗み[こじんじょうほうぬすみ, kojinjouhounusumi] (n) identity theft
窃ちゃり[せっちゃり, secchari] (n) bicycle theft
結合犯[けつごうはん, ketsugouhan] (n) single crime consisting of multiple independent crimes (i.e. robbery, which consists of theft and threats or use of violence)
五悪[ごあく, goaku] (n) the five sins in Buddhism (murder, theft, adultery, falsehood and drink)
五戒[ごかい, gokai] (n) {Buddh} the five precepts (prohibitions against killing, theft, sexual misconduct, lying and intemperance)
四重禁[しじゅうきん;しじゅうごん, shijuukin ; shijuugon] (n) {Buddh} four grave prohibitions (killing, theft, adultery, and deceit)
忍び[しのび, shinobi] (n) (1) stealth; (2) (abbr) (See 忍び歩き) travelling incognito (traveling); (3) (abbr) (See 忍びの術) ninjutsu; (4) (abbr) (See 忍びの者) ninja; (5) sneak theft; sneak thief; (6) (See 忍びない) tolerance
窃取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) theft; stealing; larceny
窃盗[せっとう, settou] (n,vs,adj-no) theft; stealing; larceny; (P)
窃盗犯[せっとうはん, settouhan] (n) theft; stealing; larceny
窃盗罪[せっとうざい, settouzai] (n) theft; stealing; larceny
窃盗行為[せっとうこうい, settoukoui] (n) theft; act of larceny
車泥棒[くるまどろぼう, kurumadorobou] (n) auto theft; car thief

theft ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อทินนาทาน[n.] (athinnāthān) EN: theft FR: vol [m]
โจรกรรม[n.] (jōrakam = j) EN: robbery ; theft ; piracy ; larceny ; burglary FR: vol [m]
การขโมย[n.] (kān khamōi) EN: theft FR: vol [m]
การลักขโมย[n. exp.] (kān lak kha) EN: theft ; stealing FR:
การลักทรัพย์[n. exp.] (kān lak sap) EN: larceny ; theft FR: vol [m]
ความผิดฐานลักทรัพย์[n. exp.] (khwām phit ) EN: theft FR:
กระทำความผิดฐานลักทรัพย์[v. exp.] (kratham khw) EN: commit theft FR:
ลักพระศพ[n. exp.] (lak phra so) EN: theft of the monarch's body FR:
ลักทรัพย์[v. exp.] (lak sap) EN: steal ; commit theft ; commit larceny FR: commettre un vol
กันขโมย[adj.] (kan khamōi) EN: anti-theft ; antitheft FR: antivol

theft ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autodiebstahl {m}car theft; auto theft
Diebstahlversicherung {f}theft loss waiver (TLW)
Kunstdiebstahl {m}theft of objets d'art
Mundraub {m}theft of comestibles for personal consumption

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า theft
Back to top