ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กำ*, -กำ-

กำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำ (clas.) handful See also: bunch, wisp, bundle
กำ (v.) grasp See also: hold, clench, grip, seize Syn. จับ, กุม
กำ (n.) linear measure equal to eight inches
กำ (n.) spokes of a wheel
กำกวม (adj.) ambiguous See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย Ops. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด
กำกวม (v.) be ambiguous See also: doubt, be vague, be unclear, obscure Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย Ops. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด
กำกวม (n.) Burmese stork-billed kingfisher See also: Pelargopsis gurial burmanica Syn. นกกำกวม, นกกระเต็นช้าง
กำกัด (v.) restrict See also: limit, confine, restrain Syn. จำกัด
กำกับ (v.) control See also: regulate, oversee, supervise, superintend Syn. คุม, ควบคุม, ดูแล
กำกับ (v.) attach See also: add, accompany Syn. ควบ, แนบ
กำจร (v.) spread See also: diffuse, emit, emanate, disseminate (in the air) Syn. กระจาย, แพร่, ฟุ้ง
กำจัด (n.) Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC Syn. ต้นกำจัด, มะข่วง, หมากข่วง
กำจัด (v.) eradicate See also: eliminate, get rid of, exterminate, remove, drive away, abolish, clear up Syn. ขจัด, ขับไล่, ปราบ
กำจัดคราบ (v.) wipe See also: clean, brush, rub
กำจัดปัญหา (v.) end a problem See also: eliminate a problem Syn. ยุติปัญหา, แก้ปัญหา
กำจาย (v.) spread See also: diffuse, emit, emanate, disseminate(in the air) Syn. กระจาย, กำจร, แพร่, ฟุ้ง
กำจาย (n.) Caesalpinia digyna Rottler See also: digyna Syn. ต้นกำจาย, หนามจาย, หนามข้อง
กำชับ (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
กำชับกำชา (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
กำซาบ (v.) permeate See also: penetrate, pervade Syn. ซึม, ซึมซาบ
กำซำ (n.) Lepisanthes rubiginosa Leenh. Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำซำ, ต้นกำชำ
กำด้น (n.) nape of the neck See also: occipital portion of the head Syn. ท้ายทอย, คอต่อ
กำดัด (adj.) young See also: youthful, adolescent
กำดัน (n.) occipital bone See also: the back part of the skull, occiput, nape of the neck
กำตัด (n.) gambling game without a banker See also: a kind of game
กำถั่ว (n.) gamble by betting on how many seeds are held in both hands Syn. โปกำ
กำทวน (v.) clamor See also: be noisy, be loud Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง
กำธร (n.) clamor See also: be noisy, be loud Syn. สนั่น, หวั่นไหว, ก้อง
กำนัน (n.) village headman See also: village leader, village elder, village chief, head of a group of villages
กำนัล (v.) present See also: give Syn. ให้
กำนัล (n.) present See also: gift Syn. ของขวัญ, ของกำนัล
กำนัล (n.) maid of honour See also: lady in waiting on the queen Syn. นางกำนัล
กำบัง (n.) shelter See also: sheltered place, shield, screen Syn. ที่กำบัง, ที่ซ่อน, เกราะกำบัง
กำบัง (v.) cover See also: shield, veil, make a shelter for, hide, screen Syn. บัง, ซ่อน, ปิด, บดบัง
กำบัด (v.) brush away See also: push away, sweep away Syn. ปัด
กำปั้น (n.) fist Syn. หมัด
กำปั่น (n.) ship See also: sailing ship Syn. เรือกำปั่น
กำปั่น (n.) coffer See also: strong box, safe
กำปั่น (n.) species of durian
กำปั้นทุบดิน (adv.) indistinctively Ops. แจงสี่เบี้ย
English-Thai: HOPE Dictionary
linear programmingกำหนดการเชิงเส้นเป็นเทคนิคในการคำนวณเพื่อหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาชนิดนี้เป็นการแก้ปัญหาด้วยการหาค่าที่ดีที่สุดขึ้นมาชุดหนึ่ง เช่น การหาสัดส่วนของผสมเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุด มีค่ามากที่สุด และใช้ต้นทุนน้อยที่สุดเป็นต้น
orphanกำพร้า,บรรทัดรั้งท้ายเป็นศัพท์ที่ใช้ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง บรรทัดสุดท้ายของย่อหน้า ที่ถูกแยกจากส่วนที่เหลือทั้งหมดไปอยู่คนละหน้า (ถ้าเป็นบรรทัดแรกของย่อหน้า จะเรียกว่า "widow") โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโปรแกรมจัดพิมพ์ มักจะมีคำสั่งเฉพาะในเรื่องนี้ โดยผู้ใช้สามารถสั่งให้นำไปรวมกับส่วนที่เหลือของย่อหน้าให้ได้ ดู widow เปรียบเทียบ
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
abloom(อะบลูม) adj., adv. กำลังบาน
aborning(อะบอร์' นิง) adj. ในขณะที่กำเนิดหรือคลอดหรือได้ผล (original, inhabitants)
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abulia(อะบู' เลีย) n. โรคจิตเสื่อม, การหมดกำลังจิต -abulic, adj.
accede(แอคซีด') vt. เห็นด้วย, รับคำ, ยอมตาม, เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ, ยินยอม,กำลังจะมาถึง, กำลังครอบงำ, เข้าร่วม. -accedence n.
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
advent(แอด' เวนทฺ) n. การมาถีง, การปรากฎ, การกำเนิด, การจุติของพระเยซูคริสต์, Syn. arrival, appearance ###A. departure, end)
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
agency(เอ'เจนซี) n. หน่วยงานบริการ, สำ-นักงานของตัวแทน, บริษัทตัวแทน,หน่วยงานราชการ, หน้าที่หรือการปฏิบัติงานของตัวแทน, กำลัง, พลัง, Syn. organization, office, means)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
algorism(แอล' กะริสซึม) n. ระบบเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของอาหรับ (โดยใช้ตัวเลข 1, 2, 3.......) วิธีการคำนวณด้วเลขอาหรับ, ลำดับขึ้นตอนที่แน่นอนซึ่งใช้ในการแก้ปัญหา, ขั้นตอนวิธี, ชุดของคำสั่งที่กำหนดไว้อย่างมีขั้นตอนเพื่อใช้แก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง -algorismic adj.
algorithm(แอล' กะริธธึม) n. ระบบกฏเกณฑ์ในการแก้ปัญหาของจำนวนที่แน่นอนทางคณิตศาสตร์เช่นในการหาค่าของตัวหารร่วมที่สุด., Syn. algorism, -algorithmic adj. ขั้นตอนวิธีอัลกอริทึมหมายถึง การวิเคราะห์แยกแยะวิธีการทำงานให้เป็นขั้นเป็นตอนโดยกำหนดให้เรียงกันไปตามลำดับ การเขียนโปรแกรมในยุคแรก ๆ นั้น ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องมองเห็นขั้นตอนในการแก้ปัญหาอย่างแจ่มชัดเสียก่อน จึงจะเขียนโปรแกรมได้
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allocate(แอล' โลเคท) vt. จัดสรร, แบ่งสรร, หาตำแหน่ง, กำหนด, บรรจุ, ลงบัญชี.
allopathy(อะลอพ' พะธี) n. วิธีการรักษาโรคโดยใช้สารที่ออกฤทธิ์ตรงข้ามหรือเข้ากันไม่ได้กับภาวะของโรคที่กำลังรักษา. -allopathic adj.
allotropy(อะโล' โทรพี) n., chem. คุณสมบัติของบางธาตุ (เช่น คาร์บิน, กำมะถัน, ฟอสฟอรัส) ที่มีอยู่หลายรูปแบบ . -allotronism n.
alternator(ออล' เทอะเนเทอะ, แอล-) n. ตัวกำเนิดไฟฟ้าสลับ (of alternating current)
amain(อะเมน') adv. เติมกำลัง, ด้วยความเร็วเต็มที่, ทันที, ฉับพลัน, รีบร้อน, ดุเดือด, รุนแรง
ambiguity(แอมบิกิว' อีที) n., (pl. -ties) ความมีสองนัย, ความหมายที่คลุมเครือ, คำพูดที่คลุมเครือ, ภาวะกำกวม, Syn. vagueness, deceptiveness ###A. clearness, certainty)
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
amperage(แอม' เพอเรจฺ, แอมแพร' เรจฺ) n. กำลังกระแสไฟฟ้าที่วัดเป็นหน่วยแอมแปร์
ampere(แอม' แพร์, แอมแพร์') n. หน่วยของกำลังไฟฟ้าที่เท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทานหนึ่งโอห์ม เมื่อมีศักยไฟฟ้าหนึ่งโวลต์ หรือมีค่าเท่ากับหนึ่งคูลอมบ์ต่อวินาที.
ampere-turn(แอม' แพร์เทอน) n. กำลังแม่เหล้กไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ที่วิ่งผ่านขดลวดหนึ่งรอบ At.
amplidyne(แอม' พลิไดน์) n. เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าตรงที่ขยายกำลังให้มากขึ้น
amplification(แอมพลิฟีเค' เชิน) n. การขยายออกให้กว้างหรือใหญ่ขึ้น, ภาวะที่ถูกขยายออก, การขยายข้อความหรือเรื่องราว, ข้อความหรือเรื่องราวที่ขยายออก, สิ่งที่ใช้ขยาย, การเพิ่มกำลังกระแสไฟฟ้าหรือการเพิ่มโวลต์, Syn. enlargement ###A. reduction)
amyloid(แอม' มิลอยด์) n. ผลิตผลชนิดหนึ่งจากปฏิกริยาของกรดกำมะถันกับเซลลูโลส, อาหารที่ประกอบด้วยแป้งเป็นส่วนใหญ่. -adj. ซึ่งคล้ายแป้ง
amyostheniaกล้ามเนื้อขาดกำลัง
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
accouchement(n) การให้กำเนิด,การคลอดลูก
advent(n) การมาถึง,การกำเนิด,การลงมาจุติ
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
ambiguity(n) ความกำกวม,ความคลุมเครือ,ความเคลือบคลุม
ambiguous(adj) กำกวม,คลุมเครือ,เคลือบคลุม,มีสองนัย
ampere(n) หน่วยวัดกำลังกระแสไฟฟ้าเป็นแอมแปร์
ancestry(n) กำพืด,เทือกเถาเหล่ากอ
anklet(n) กำไลข้อเท้า
antecedents(n) บรรพบุรุษ,บรรพชน,กำพืด,พงศาวดาร
appoint(vt) แต่งตั้ง,กำหนด,มีโองการ,ออกคำสั่ง,นัดหมาย
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
apron(n) ผ้ากันเปื้อน,ที่กำบัง,ลานจอดเครื่องบิน
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
armlet(n) กำไลต้นแขน
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assign(vt) กำหนด,มอบหมาย,แต่งตั้ง,จัดให้
assignment(n) การกำหนด,การมอบหมาย,การแต่งตั้ง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
hydraulic(adj) ซึ่งใช้กำลังน้ำ
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
bangle(n) กำไล,กุณฑล
banish(vt) กำจัด,ขับไล่,เนรเทศ,ไล่
battery(n) กองปืนใหญ่,แบตเตอรี,หม้อกำเนิดไฟฟ้า
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
befoul(vi) ทำสกปรก,ทำเปื้อน,กำยุ่ง
beget(vt) ทำให้เกิด,ก่อกำเนิด
benefit(vi) ได้รับผลดี,ได้รับประโยชน์,ได้กำไร
betimes(adv) ก่อนกำหนด,แต่เช้า,ไม่ชักช้า
birth(n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด
BIRTH birth control(n) การคุมกำเนิด
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
birthright(n) สิทธิแต่กำเนิด
bogus(adj) ปลอม,เก๊,กำมะลอ,ไม่แท้
born(adj) โดยกำเนิด,ตั้งแต่เกิด
bouncing(adj) ใหญ่,แข็งแรง,กำยำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abiogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งไร้ชีวิต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advertised powerกำลังตามโฆษณา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
armed forcesกำลังรบ, กองกำลังติดอาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assignกำหนด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biogenesisกำเนิดชีวิตจากสิ่งมีชีวิต [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
determine preciselyกำหนดแน่นอน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
eliminateกำจัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
flareกำเริบทันที [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forceกำลังแรง, แรงบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
genesisกำเนิด, การทำให้เกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gitologyกำเนิดสินแร่วิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
labour forceกำลังแรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
linear programmingกำหนดการเชิงเส้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mill powerกำลังแรงน้ำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
moraleกำลังใจ, ขวัญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paramilitary forcesกำลังรบกึ่งทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
party wallกำแพงร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perceiveกำหนดรู้, รับรู้ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
perfuseกำซาบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmeกำหนดการ, แผนงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadraticกำลังสอง [มีความหมายเหมือนกับ quadric ๑] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rental periodกำหนดระยะเวลาชำระค่าเช่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usanceกำหนดเวลาใช้เงินตามธรรมเนียม (สำหรับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
A.C. welding generatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชื่อมกระแสสลับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
ablepharia; ablepharonสภาพไร้หนังตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abrachiaสภาพไร้แขนแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
accelerated endowmentการใช้เงินปันผลเร่งให้สัญญาครบกำหนด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accountants clauseข้อกำหนดนักบัญชี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acheiliaสภาพไร้ริมฝีปากแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aesthesia; esthesia; perceptionความรู้สึก, การรับรู้, การกำหนดรู้ [มีความหมายเหมือนกับ sense ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alopecia adnataสภาพหัวล้านแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternatorเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambiguityความกำกวม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analogous-กำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
analogyต้นกำเนิดต่างกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aphrodisiacยาเร้ากำหนัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anisometropiaกำลังสายตาในตาทั้งสองต่างกันมาก [การแพทย์]
Anklets (Ornaments)กำไลข้อเท้า [TU Subject Heading]
Arbitraryกำหนดเอง [การบัญชี]
Breakwatersกำแพงกันคลื่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Contribution marginกำไรผันแปร [การบัญชี]
Crazy, Goingกำลังจะเป็นบ้า [การแพทย์]
Earned surplusกำไรสะสม [การบัญชี]
Earning per shareกำไรต่อหุ้นส่วนของกำไรสุทธิที่แบ่งเฉลี่ยแก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น มีสูตรคำนวณดังนี้
Earningsกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Frequencyกำหนดออก ทรัพยากรสารสนเทศบางประเภท หรือบางชื่อเรื่อง มีกำหนดในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยกำหนดออก อาจแบ่งได้ดังนี้
Graspกำมือ, [การแพทย์]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
initializeกำหนดค่าตั้งต้น [คอมพิวเตอร์]
Magnificationกำลังขยาย, การขยายของภาพ, ภาพที่ขยายขนาด [การแพทย์]
Manpowerกำลังคน [TU Subject Heading]
Pile Load กำลังแบกทานของเสาเข็ม ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ำหนักได้โดยมีการ ทรุดตัว ไม่เกินอัตราที่กำหนดใว้ในกฏกระทรวงนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Realized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นแล้ว [การบัญชี]
Retained earningsกำไรสะสม [การบัญชี]
rhombic sulphur [alpha sulphur]กำมะถันรอมบิก, ผลึกรูปหนึ่งของกำมะถันซึ่งอยู่ตัวที่อุณหภูมิปกติ  มีสีเหลือง  ลักษณะผลึกที่สมบูรณ์เป็นดังรูป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Seigniorageกำไจากการทำเหรียญกระษาปณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Strength of materialsกำลังวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sulphurกำมะถัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Unrealized gain (loss)กำไร (ขาดทุน) ที่ไม่เกิดขึ้น [การบัญชี]
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Abruptio Placentaeรกลอกตัวก่อนกำหนด, รกลอกตัวก่อนคลอด, การลอกตัวของรกก่อนกำหนดคลอด, รกตำแหน่งปกติลอกตัวก่อนเวลา, รกลอกตัวก่อนเวลา, การลอกตัวก่อนเวลาของทารก [การแพทย์]
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Acaricidesสารพิษกำจัดเห็บไร, ยาฆ่าแมงมุมแดง [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
accumulatorหม้อสะสมไฟฟ้า, เซลล์ไฟฟ้าแบบทุติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าชนิดอาศัยปฏิกิริยาเคมี  หลังจากใช้ไฟฟ้าไปบ้างแล้วก็สามารถประจุไฟฟ้ากลับคืนได้ โดยการผ่านไฟฟ้ากระแสตรงจากแหล่งกำเนิดอื่นที่มีความต่างศักย์สูงกว่าเข้าไปในทิศทางตรงข้าม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adaเอดาภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากำหนดให้ผู้รับเหมาเขียนโปรแกรมและงานประยุกต์ให้กับกระทรวงฯ ชื่อของภาษานี้ตั้งขึ้นตามนามของออกุสตา เอดา ไบรอน (Augusta Ada Byron) ผู้เป็นนักคณิตศาสตร์สตรีชาวอังกฤษ ภาษาเอดามีโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกับภาษาปาสกาล แต่มีส่วนประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมอีกมากทำให้กลายเป็นภาษาที่ใหญ่ [คอมพิวเตอร์]
Administered priceราคาที่กำหนดขึ้น [เศรษฐศาสตร์]
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
algebraic functionฟังก์ชันพีชคณิต, ฟังก์ชันที่ค่าของฟังก์ชัน เขียนในรูปสัญลักษณ์ทางพืชคณิต ที่ประกอบด้วยค่าคงตัว ตัวแปร และเครื่องหมาย บวก ลบ คูณ หาร กรณฑ์ กำลัง เช่น y = 2x + 1 เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Anaphrodisiacsยาลดกำหนัด [การแพทย์]
Anonychiaไม่มีเล็บแต่กำเนิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cloudy (adj.) กำกวม See also: ไม่ชัดเจน Syn. vague, indistinct Ops. clear
cryptic (adj.) กำกวม See also: ไม่ชัดเจน Syn. hidden, obscure
left-handed (adj.) กำกวม See also: คลุมเครือ, น่าสงสัย, ไม่จริงใจ Syn. ambiguous, doubtful, insincere
nationalise (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
nationalize (vt.) กำกับดูแลโดยรัฐบาล
stage-manage (vt.) กำกับเวที
be off with (phrv.) กำจัด See also: เลิก, หยุด Syn. be on with
be rid of (idm.) กำจัด See also: ขจัด
castrate (vt.) กำจัด See also: ขจัด Syn. deprive
chuck out (phrv.) กำจัด Syn. throw ot
clean out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clear out
clear of (phrv.) กำจัด See also: ทำให้ว่าง, ทำให้โล่ง
clear out (phrv.) กำจัด See also: ขจัดออกไป, ทำให้ว่าง Syn. clean out
get of (phrv.) กำจัด See also: ทิ้ง, เป็นอิสระ Syn. be of, rid of
get rid of (vt.) กำจัด
junk (vt.) กำจัด See also: ทิ้ง, ขว้างทิ้ง, โยนทิ้ง Syn. discard, ditch, jettison Ops. retain, keep
kiss away (phrv.) กำจัด
lose (vt.) กำจัด Syn. get rid of
offload (vt.) กำจัด See also: โละทิ้ง Syn. unload
prune away (phrv.) กำจัด See also: เอาออก, ขจัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's getting late, and I have to go nowกำลังสายแล้ว และฉันต้องไปแล้วตอนนี้
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
He's on the phoneเขากำลังโทรศัพท์อยู่
She's going to be 40 next monthเธอกำลังจะเข้า 40 ปีเดือนหน้านี้
Thanks for your encouragementขอบคุณสำหรับกำลังใจของคุณ
Oh really? I'm moving there tooโอ จริงๆ หรือ ฉันกำลังจะย้ายไปที่นั่นเหมือนกัน
I'm going to be lateฉันกำลังสาย ฉันจะโทรหาคุณทีหลังนะ
I'm in a rushฉันกำลังรีบอยู่
You're gonna get us into troubleคุณกำลังจะสร้างปัญหาให้เรา
I'm in a hurry, I don't have timeฉันกำลังรีบอยู่ ฉันไม่มีเวลา
I'm gonna go walk with himฉันกำลังจะไปเดินเล่นกับเขา
I'm going to take the chance without any fearฉันกำลังจะคว้าโอกาสโดยปราศจากความกลัว
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
You are falling asleep againคุณกำลังจะหลับอีกแล้ว
I am going to call your bossฉันกำลังจะโทรหาเจ้านายคุณ
You are getting too old for thisคุณกำลังแก่เกินไปสำหรับสิ่งนี้
You'll never be rid of meแกจะไม่มีทางกำจัดฉันได้
We are wasting timeพวกเรากำลังเสียเวลาเปล่า
I'm learning how to run my own businessฉันกำลังเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจของตนเอง
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
Well, what are you all waiting for?เอ่อ พวกคุณทั้งหมดนี้กำลังรออะไรอยู่หรือ?
But we don't know what we're going to do yetแต่พวกเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังจะทำอะไรเลย
I'm in quite a hurry tooฉันก็กำลังรีบด้วยเหมือนกัน
It's getting dark outsideข้างนอกกำลังมืดแล้ว
Are you typing a letter?คุณกำลังพิมพ์จดหมายหรือ?
Are you painting a picture?คุณกำลังวาดภาพอยู่หรือ?
Are you reading the paper?คุณกำลังอ่านหนังสือพิมพ์หรือ?
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
Are you writing a report?คุณกำลังเขียนรายงานอยู่หรือ?
Are you solving a puzzle?คุณกำลังแก้เกมปริศนาอยู่หรือ?
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
I'm waiting for a friendฉันกำลังคอยเพื่อนคนหนึ่ง
I'm getting ready for dinnerฉันกำลังพร้อมแล้วสำหรับอาหารค่ำ
I'm doing my workฉันกำลังทำงานของฉันอยู่
I'm practicing English with my friendsฉันกำลังฝึกภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆ
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We are doing all we can to…พวกเรากำลังทำทุกสิ่งที่พวกเราสามารถทำได้ในการ...
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're hungry!\ นาย กำ ลัง หิว ไง!
Jackass cryptic.กำกวมแบบกวนตีนต่างหาก
Like, religious cryptic?กำกวมแบบอ้างหลักศาสนาน่ะหรอ
Directed by Hayao Miyazakiกำกับการแสดงโดย Hayao Miyazaki
Give me that, quick.กำกับก็ไม่เป็น ไม่มีกึ๋นเลยสักนิด
Directed by Goro Miyazakiกำกับภาพยนต์ โดย มิยาซากิ โกโร่
Screenplay by Park Yun-seonกำกับภาพโดย ปาร์ค ยุนเซียน
What movie director are you talking about?กำกับหนังอะไร นายพูดถึงอะไรกัน?
Directed and Produced by Wong Kar Waiกำกับและผลิตโดย หว่อง การ์ ไว
C - style Cine Qua Non Directed, Written and Edited by KORE-EDA Hirokazuกำกับและเขียนบทโดย NKORE-EDA Hirokazu
Directed by Kim Kyung-hyungกำกับโดย คิม กยุง-ฮยุง
Screenplay Director SHIN Dong-yup Play with me! You!กำกับโดย ชิน ดอง ยุค นี่เธอ!
Directed by AKIHIKO SHIOTAกำกับโดย นากิฮิโกะ ชิโอตะ
Directed by HUR Jin-ho Produced by KANG Bong-rae Executive Producer KIM Dong-joo, BAE Yong-kookกำกับโดย ฮู จิน-โฮ \ จัดการผลิตโดย คิม ดอง โจ, เบ ยอง-กุ๊ก\ผลิตโดย คัง บอง เร
Directed by Yohei Fukudaกำกับโดย โยเฮ ฟูกุดะ
Sergio Leone.กำกับโดยเซอร์จิโอ ลีโอเน่
Taking out the Green Arrow and his friends...กำจัด Green Arrow และเพื่อนมัน
Eliminate the American conspirators."กำจัด ผู้สมรู้ร่วมคิดชาวอเมริกัน."
Kill Yeon Soha?กำจัด ยวน โซฮา งั้นหรือ
How old are you? The question isn't how old we are... But when old we are.กำจัด! เอานี่ไปกินซะ พวก Blorgons
I know you have received orders from our Commandant, which he has received from his superiors, to dispose of the population of this camp.กำจัดคนงานยิวให้เกลี้ยง จะทำก็ทำซะ... พวกเขาอยู่ที่นี่แล้ว
Murdering his best and his brightest.กำจัดคนที่เก่งและมีฝีมือที่สุด
Get bad off the streets, only the good was standing.กำจัดคนเลวออกจากถนน จะได้เหลือไว้แต่คนดี
Bump off the mom, make the baby disappear, problem solved.กำจัดคนแม่ ทำให้เด็กหายตัวไป หมดปัญหา
[chuckles] perish the thought, Mon Ami.กำจัดความคิดซะเถอะ มอน เอมี่
Eliminate individual doubts and conflicts.กำจัดความคิดส่วนตัวของแต่ละคน
We have rid it of its imperfection.กำจัดความไม่สมบูรณ์แบบ
And getting rid of you isn't gonna fix anything either.กำจัดคุณไป ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเหมือนกัน
With just one bullet, I can be a hero.กำจัดฉันได้, นายก็จะได้ซิโมน
Removed the barber from his plate.กำจัดช่างตัดผมออกให้พ้นทาง
Rid yourself of Ashur's man.กำจัดตัวเองของมนุษย์ Ashur ของ
Eliminate the variable.กำจัดตัวแปรอื่นออก ลงมือให้ใกล้กับ
To silence all those who silenced me.กำจัดทุกคนที่กำจัดฉัน
Get rid of the firefighter before you start a fire.กำจัดนักดับเพลิงก่อนที่จะวางเพลิง
Banish all demons off the face of the Earth, lock them away forever.กำจัดปีศาจ ให้หมดโลกซะ และขังพวกมันไว้/nตลอดไป
Get rid of that gun.กำจัดปืนนั่นทิ้งไปซะ
Getting rid of ghosts. There must be a way.กำจัดผี มันต้องมีวิธี
Maybe she got rid of the boy she thought raped her daughter and then she told her daughter not to say anything.กำจัดผู้ชายที่ข่มขืนลูกสาวเธอ แล้วไปบอกให้ลูกสาวเธอ ว่าไม่ต้องพูดอะไร
Knocking off the candidates, torching the buildings...กำจัดผู้ลงสมัครเลือกตั้ง เผาอาคาร...
It descended seven demons?กำจัดพวกของเราถึงเจ็ดตนเชียวเหรอ

กำ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
はやる[はやる, hayaru] Thai: กำลังฮิต English: to come into fashion
プログラム[ぷろぐらむ, puroguramu] Thai: กำหนดการ English: schedule
与える[あたえる, ataeru] Thai: กำหนด (เช่น กำหนดค่าตัวแปร) English: to give
予定[よてい, yotei] Thai: กำหนดนัดหมาย English: schedule
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside
処理[しょり, shori] Thai: การกำหนด English: disposition
出産[しゅっさん, shussan] Thai: การเกิด, การกำเนิดของสิ่งมีชีวิต English: birth
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
定める[さだめる, sadameru] Thai: กำหนด
後天的[こうてんてき, koutenteki] Thai: สิ่งที่เกิดภายหลังจากที่ถือกำเนิดมา English: a posteriori
指定[してい, shitei] Thai: การกำหนด English: assignment
既定[きてい, kitei] Thai: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว English: default
献立[こんだて, kondate] Thai: กำหนดการ English: schedule
計画[けいかく, keikaku] Thai: กำหนดการ English: schedule

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กำ
Back to top