ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pervade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pervade*, -pervade-

pervade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pervade (vt.) แผ่กระจายทั่ว See also: ซ่านไปทั่ว, แพร่หลาย, ่ขยาย Syn. diffuse, permeate, saturate
pervade with (phrv.) เต็มไปด้วย See also: อบอวลไปด้วย
English-Thai: HOPE Dictionary
pervade(เพอเวด') vt. แผ่ซ่าน,แผ่ไปทั่ว,แพร่หลาย,ตลบ,ครอบคลุมไปทั่ว., See also: pervader n. pervasively adv. pervasion n. pervasive adj. pervasiveness n., Syn. penetrate,permeate,diffuse,spread
English-Thai: Nontri Dictionary
pervade(vt) แพร่หลาย,แผ่ซ่าน,ตลบ,กระจายไปทั่ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลบ (v.) pervade See also: permeate, diffuse Syn. ฟุ้ง

pervade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chè, ㄔㄜˋ, 彻 / 徹] thorough; penetrating; to pervade; to pass through

pervade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
漲る[みなぎる, minagiru] (v5r,vi) (uk) to swell up; to rise; to be (brim) full of; to pervade
染み渡る;滲み渡る[しみわたる, shimiwataru] (v5r,vi) to penetrate; to pervade; to spread

pervade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
อบอวล[v.] (op-ūan) EN: pervade FR:
แทรกซึม[v.] (saēkseum) EN: infiltrate ; permeate ; pervade ; be abundant FR: s'imprégner ; s'imbiber
ตลบ[v.] (talop) EN: pervade ; permeate ; diffuse FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pervade
Back to top