ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hide

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hide*, -hide-

hide ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hide (vt.) ซ่อน See also: ซุกซ่อน, ปกปิด Syn. conceal, ensconce, seclude Ops. disclose, expose, reveal
hide (vi.) ซ่อน See also: ซุกซ่อน, ปกปิด
hide (n.) หนังสัตว์ See also: หนัง Syn. leather, pelt, skin
hide away (phrv.) ซ่อนให้พ้น See also: หลบให้พ้น Syn. hide out
hide from (phrv.) ปกปิดให้พ้นจาก Syn. conceal from
hide in (phrv.) ปกคลุมไว้ See also: ซ่อนไว้, แอบไว้
hide out (phrv.) หลบหนี See also: ซ่อนตัวให้พ้น, ซุ่มซ่อน Syn. hide away
hide with (phrv.) คลุมไว้ด้วย See also: ปิดไว้ด้วย
hide-and-go-seek (n.) การเล่นซ่อนหา
hide-and-seek (n.) การเล่นซ่อนหา Syn. hide-and-go-seek
hide-out (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
hideaway (n.) ที่ซ่อนตัว See also: ที่หลบภัย Syn. hideout, refuge, safe house
hidebound (adj.) ใจแคบ See also: หัวโบราณ Syn. narrow-minded
hideous (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกลียด, น่าตกใจ Syn. dreadful, ghastly, horrendous Ops. appealing, attractive, pleasant
hideout (n.) สถานที่หลบภัย (โดยเฉพาะกับพวกที่ตำรวจต้องการตัว) See also: ที่ซ่อน Syn. hideaway, refuge, safe house
hides (sl.) กลอง
English-Thai: HOPE Dictionary
hide(ไฮดฺ) {hide,hid,hidden} v. ช่อนไว้,ปิดบัง,บัง,ปกคลุม,อำพราง n. หนังสัตว์,หนังฟอก,หนังคน. vt. เฆี่ยน,หวด
hide-and-seekn. เกมซ่อนหาของเด็ก., Syn. hide-and-go-seek
hide-outn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
hideawayn. ที่ซ่อน,ที่หลบภัย adj. ซ่อนเร้น,หลบอยู่, Syn. hidden
hidebound(ไฮด'เบาดฺ) adj. ใจแคบ,หัวโบราณ,ผอมโซแบบหนังติดกระดูก
hideous(ฮิด'เดียส) adj. น่ากลัว,น่าตกใจ,น่าเกลียดมาก,สยดสยอง, ใหญ่โตอย่างน่ากลัว., See also: hideosity n., Syn. shocking,repulsive
hideoutn. สถานที่หลบภัย,ที่ซ่อน, Syn. retreat
English-Thai: Nontri Dictionary
hide(n) หนังสัตว์,หนัง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
hideous(adj) น่าขยะแขยง,น่ารังเกียจ,น่าเกลียด,เขย่าขวัญ,น่าสยดสยอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hides and skinsหนังสัตว์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กุลาซ่อนผ้า (n.) kind of game to hide a handkerchief See also: game of hiding a handkerchief
กบดาน (v.) hide See also: lie, low, conceal low Syn. หลบซ่อน, ซ่อนตัว
ซอกซัง (v.) hide See also: conceal, keep oneself out of view Syn. ซุกซ่อน, ซ่อนเร้น
ซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
ซุก (v.) hide See also: conceal Syn. ซุกซ่อน, ปกปิด, หมก, ซ่อน
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep oneself out of view Syn. ซ่อนเร้น
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, แอบ, หลบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
ซุกซ่อน (v.) hide See also: conceal Syn. ปกปิด, หมก, ซ่อน
บดบัง (v.) hide See also: eclipse, obscure, darken, overshadow, conceal Syn. บัง, พราง Ops. เปิด, เผย, แสดง
ปิด (v.) hide See also: conceal, cover up Syn. ปกปิด
ปิดบัง (v.) hide See also: conceal Syn. ปกปิด, ปิด Ops. เปิดเผย
มุดหัว (v.) hide See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ
ยักเอาไว้ (v.) hide See also: conceal, steal Syn. ซ่อน, แอบ
หดหัว (v.) hide See also: evade, dodge Syn. หลบ
หมกเม็ด (v.) hide See also: conceal, cover, hush up, keep secret, disguise Syn. ปกปิด, ซ่อนเร้น Ops. เปิดเผย
หลบ (v.) hide See also: evade, dodge
หลบ (v.) hide See also: lodge, dodge, conceal, evade, shun, avoid Syn. ซ่อน, แอบ
หลบ (v.) hide See also: conceal, keep secretly Syn. ปกปิด, แอบซ่อน, ซุกซ่อน, แอบ, อำพราง, ปิดบัง, หลบซ่อน
หลบ (v.) hide See also: conceal, secrete Syn. ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น Ops. เปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you find it hard to hide the fact that you're broke?คุณพบว่ามันเป็นการยากที่จะซ่อนความจริงว่าคุณถังแตกใช่ไหม?
We need somewhere to hideเราต้องหาที่ซ่อนตัวสักแห่ง
You broke into our hideoutคุณบุกรุกเข้ามาในที่ซ่อนตัวของเรา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rags cannot hide her gentle grace.ยาจกไม่สามารถซ่อนพระคุณ อ่อนโยนของเธอ
Well, it's good for the soul Аnd it's good for the hide to go...ก็ก็เป็นสิ่งที่ก็ให้กับดวง วิญญาณ และมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการ ซ่อนที่จะไป
He was dragging his left leg and trying to hide it, because he was ashamed.เขาถูกลากขาซ้ายของเขาและพยายามที่จะซ่อนมัน เพราะเขารู้สึกละอายใจ
(# THE BEATLES: "You've Got to Hide Your Love Away") # Here I stand with head in handนี่ฉันยืนอยู่กับหัวในมือ
# "Hey, you've got to hide your love away!"เฮย, คุณได้มีการซ่อนความรักของ คุณไป
At first, I'll hide behind the trees.ตอนแรก ฉันจะซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้
Find a place to hide I need youค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ
I never, never find a place to hide I need youผมไม่เคย ไม่เคย ค้นหาที่ซ่อน ผมต้องการคุณ
The teacher didn't hide his either.ครูไม่ได้ซ่อนของเ- ขาอย่างใดอย่างหนึ่ง
I'm gonna hide this tape when I'm finished.when it takes you over.
Take the baby and hide it.เรียกการ์ดมาซิ เอาเด็กน้อยนี่ไปซอ่น
My dad will hide me anyway, but hell, it's worth a hiding.ยังไงพ่อก็เฆี่ยนฉันอยู่ดี แต่ให้ตายสิ ถึงเฆี่ยนก็คุ้มว่ะ

hide ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
[shì, ㄕˋ, 饰 / 飾] decoration; ornament; to decorate; to adorn; to hide; to conceal (a fault); excuse (to hide a fault); to play a role (in opera); to impersonate
阿胶[ē jiāo, ㄜ ㄐㄧㄠ, 阿胶 / 阿膠] donkey hide glue (used in traditional Chinese medicine)
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
捉迷藏[zhuō mí cáng, ㄓㄨㄛ ㄇㄧˊ ㄘㄤˊ, 捉迷藏] hide and seek
昼伏夜出[zhòu fú yè chū, ㄓㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄝˋ ㄔㄨ, 昼伏夜出 / 晝伏夜出] nocturnal; to hide by day and come out at night
欲盖弥彰[yù gài mí zhāng, ㄩˋ ㄍㄞˋ ㄇㄧˊ ㄓㄤ, 欲盖弥彰 / 慾蓋彌彰] trying to hide it makes it more conspicuous (成语 saw); A cover up only makes matters worse.
兽皮[shòu pí, ㄕㄡˋ ㄆㄧˊ, 兽皮 / 獸皮] animal skin; hide
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 躲] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
喝叱[hē chì, ㄏㄜ ㄔˋ, 喝叱] chide
隐秘[yǐn mì, ˇ ㄇㄧˋ, 隐秘 / 隱秘] conceal; hide; secret
[zhē, ㄓㄜ, 遮] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal
牛皮[niú pí, ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧˊ, 牛皮] cow hide; leather; fig. flexible and tough; to brag
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, 乱七八糟 / 亂七八糟] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens
奇丑无比[qí chǒu wú bǐ, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ ˊ ㄅㄧˇ, 奇丑无比 / 奇醜無比] extremely ugly; incomparably hideous
奇丑[qí chǒu, ㄑㄧˊ ㄔㄡˇ, 奇丑 / 奇醜] grotesque; extremely ugly; hideous
中田英寿[zhōng tián yīng shòu, ㄓㄨㄥ ㄊㄧㄢˊ ㄕㄡˋ, 中田英寿 / 中田英壽] Hidetoshi Nakata
墨守成规[mò shǒu chéng guī, ㄇㄛˋ ㄕㄡˇ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 墨守成规 / 墨守成規] hidebound by convention (成语 saw)
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 潜 / 潛] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive
暗藏[àn cáng, ㄢˋ ㄘㄤˊ, 暗藏] hide; conceal
[zhēng, ㄓㄥ, 狰 / 猙] hideous; fierce-looking
藏身[cáng shēn, ㄘㄤˊ ㄕㄣ, 藏身] hide; go into hiding; take shelter
躲藏[duǒ cáng, ㄉㄨㄛˇ ㄘㄤˊ, 躲藏] hide
巢穴[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, 巢穴] lair; nest; den; hideout
无处容身[wú chù róng shēn, ˊ ㄔㄨˋ ㄖㄨㄥˊ ㄕㄣ, 无处容身 / 無處容身] nowhere to hide
雌黄[cí huáng, ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 雌黄 / 雌黃] orpiment; arsenic trisulphide As2S3; make changes in writing; malign; criticize without grounds
生皮[shēng pí, ㄕㄥ ㄆㄧˊ, 生皮] pelt; raw hide
此地无银三百两[cǐ dì wú yín sān bǎi liǎng, ㄘˇ ㄉㄧˋ ˊ ˊ ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄌㄧㄤˇ, 此地无银三百两 / 此地無銀三百兩] lit. 300 silver taels not hidden here (成语 saw); fig. to reveal what one intends to hide

hide ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls)
ぬめ革;滑革;ヌメ革[ぬめかわ(ぬめ革;滑革);ヌメかわ(ヌメ革), numekawa ( nume kawa ; katsu kawa ); nume kawa ( nume kawa )] (n) cow hide tanned using tannin
伏す[ふす, fusu] (v5s) (1) to bend down; to bow down; to prostrate oneself; (2) to hide oneself
偽装工作[ぎそうこうさく, gisoukousaku] (n,vs) diversionary tactics (maneuvering); disguise; hide by camouflage
[とく, toku] (n) shelter; shield; hide
匿う[かくまう, kakumau] (v5u,vt) to shelter; to shield; to hide
塗り隠す[ぬりかくす, nurikakusu] (v5s,vt) to cover with paint; to hide with paint or make-up
隠し場所[かくしばしょ, kakushibasho] (n) cache; place to hide something
鱗皮[りんぴ, rinpi] (n) scaly hide or skin
ADHD[エーディーエッチディー, e-dei-ecchidei-] (n) attention-deficit hyperactivity disorder; ADHD
HDD[エッチディーディー;エイチディーディー, ecchidei-dei-; eichidei-dei-] (n) {comp} (See ハードディスク) hard disk drive; HDD
HDDVD;HD・DVD[エッチディーディーブイディー(HDDVD);エッチディー・ディーブイディー(HD・DVD), ecchidei-dei-buidei-( HDDVD ); ecchidei-. dei-buidei-( HD.DVD )] (n) high-definition digital versatile disc (HD DVD, high-definition DVD)
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL
アクシデンタル;アクスィデンタル[, akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental
アクシデント(P);アクスィデン[, akushidento (P); akusuiden] (n) accident; (P)
アジト[, ajito] (n) hideout (rus
いかがお過ごしですか[いかがおすごしですか, ikagaosugoshidesuka] (exp) How are things with you?; How are you doing?
インシデント[, inshidento] (n) incident
エイチディー[, eichidei-] (n) {comp} HD
エイチディーエルシー[, eichidei-erushi-] (n) {comp} HDLC
エビシディック[, ebishideikku] (n) {comp} EBCDIC
エフディーエイチディー[, efudei-eichidei-] (n) {comp} FDHD
オクシデント[, okushidento] (n) (See オリエント) Occident
カウハイド[, kauhaido] (n) cowhide
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] (n) {comp} Gallium Arsenide Phosphide; GaAsP
ケードロ;ケイドロ[, ke-doro ; keidoro] (n) cops and robbers (hide-and-seek game)
シナバー[, shinaba-] (n) cinnabar; mercury sulphide (sulfide)
タンナー[, tanna-] (n) tanner (person who tans animal hides)
なしで済ます;無しで済ます[なしですます, nashidesumasu] (exp,v5s) to do without
なめし革;鞣革[なめしがわ, nameshigawa] (n,adj-no) (1) leather; tanned animal hide; suede; (2) kanji "tanned leather" radical (radical 178)
ニーエイチディー[, ni-eichidei-] (n) {comp} 2HD
ヒッキー[, hikki-] (n) (derog) (sl) (See 引きこもり・1) someone who withdraws from society (e.g. hides in their room); hikikomori
ぶっ叩く;打っ叩く[ぶったたく, buttataku] (v5k) to beat vigorously; to rain stikes upon someone; to tan someone's hide; to mericlessly pummel; to beat the daylights out of
マルチディスプレイ[, maruchideisupurei] (n) {comp} multi-display
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to
リン化水素;燐化水素[リンかすいそ(リン化水素);りんかすいそ(燐化水素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder)
レガシデバイス[, regashidebaisu] (n) {comp} legacy device
ろ紙電気泳動;濾紙電気泳動[ろしでんきえいどう, roshidenkieidou] (n) paper electrophoresis
乾皮[かんぴ, kanpi] (n) dried hides
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エイチディー[えいちでいー, eichidei-] HD
エイチディーエルシー[えいちでいーえるしー, eichidei-erushi-] HDLC
エイチディーディー[えいちでいーでいー, eichidei-dei-] HDD
エビシディック[えびしでいっく, ebishideikku] EBCDIC
エフディーエイチディー[えふでいーえいちでいー, efudei-eichidei-] FDHD
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP
ニーエイチディー[にーえいちでいー, ni-eichidei-] 2HD
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] Thai: ซ่อน English: to hide (vi)
秘める[ひめる, himeru] Thai: เก็บงำ English: to hide
覆う[おうう, ouu] Thai: ปิดซ่อน English: to hide

hide ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบแฝง [v.] (aēpfaēng) EN: hide ; conceal ; lurk FR: cacher
แอบซ่อน[v.] (aēp sǿn) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud FR: cacher ; dissimuler
อำ[v.] (am) EN: hide ; cover up ; keep silent ; suppress ; conceal ; hush something up ; suppress ; bluff ; pull someone's leg ; fool someone FR: cacher ; dissimuler ; couvrir ; bluffer
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; dissemble ; disguise ; gloss over FR: camoufler ; déguiser
อำยวน[v.] (amyūan) EN: hide ; conceal FR:
บัง[v.] (bang) EN: conceal ; hide ; gloss over ; cover up FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
บัง[v.] (bang) EN: shade ; shelter ; screen ; cover ; hide from view ; take cover ; protect from ; obstruct FR: abriter ; s'abriter ; protéger
บังไพร[n.] (bangphrai) EN: hunter's blind ; camouflage hide FR:
บด[v.] (bot) EN: hide FR:
บดบัง[v.] (botbang) EN: hide ; eclipse ; obscure ; darken ; overshadow ; conceal FR: éclipser ; occulter ; effacer
ชรุก[v.] (charuk) EN: hide FR:
แฝง[v.] (faēng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; obscure ; seclude ; disguise FR: cacher ; dissimuler ; receler ; recéler
หดหัว[v. exp.] (hot hūa) EN: hide FR:
จอบ[v.] (jøp) EN: hide FR:
กำบัง[v.] (kambang) EN: cover ; shield ; shelter ; veil ; make a shelter for ; hide ; screen ; protect FR: abriter ; protéger
กำบด[v.] (kambot) EN: hide FR:
เก็บอาการ[v.] (kep-ākān) EN: hide one's feelings ; not show one's feelings FR: cacher ses sentiments
คมในฝัก[v.] (khomnaifak) EN: hide one's light under a bushel FR:
กลืนทุกข์[v. exp.] (kleūn thuk) EN: hide one's grief FR: cacher sa tristesse
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบเกลื่อน[v.] (klopkleūoen) EN: conceal ; cover up ; hide FR: cacher ; couvrir ; dissimuler
กลบเกลื่อนความตื่นเต้น[v. exp.] (klopkleūoen) EN: hide (one's) nervousness FR: cacher sa nervosité
กบดาน[v.] (kopdān) EN: lie low ; stay down ; go into hiding ; be in hiding ; hole up somewhere ; hide out FR: s'allonger ; s'étendre
กบไต๋[v.] (koptai) EN: hide one's trump card FR:
กระหยบ[v.] (krayop) EN: hide FR:
กุลาซ่อนผ้า[n.] (kulāsønphā) EN: children's circle game ; [kind of game to hide a handkerchief] FR:
ลี้[v.] (lī) EN: flee ; hide ; take refuge ; escape ; slip away FR: se cacher ; se réfugier ; fuir
เม้ม[v.] (mem = mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back FR: cacher
หมก[v.] (mok) EN: bury ; cover ; hide ; shelve FR: enfouir ; cacher ; recouvrir ; dissimuler
มุดหัว[v.] (muthūa) EN: hide FR:
หนัง[n.] (nang) EN: leather ; skin ; hide FR: cuir [m] ; peau [f]
หนังโค[v. exp.] (nang khō) EN: cow hide FR:
หนังกระบือ[n. exp.] (nang krabeū) EN: buffalo hide FR:
หนังหมักเกลือ[n. exp.] (nang mak kl) EN: wet salted hide FR:
งำ[v.] (ngam) EN: cover up ; conceal ; hide ; suppress ; cover from sight ; keep from sight FR: couvrir ; cacher ; dissimuler ; soustraire ; masquer
อม[v.] (om) EN: hide ; keep to oneself FR:
พราง[v.] (phrāng) EN: hide ; conceal ; deceive ; mislead ; camouflage ; disguise ; mask ; dissemble FR: camoufler ; déguiser ; dissimuler
ปิด[v.] (pit) EN: hide ; conceal ; cover up ; keep FR: cacher
ปิดบัง[v.] (pitbang) EN: hide ; conceal ; keep back ; cover up ; gloss over ; avert ; enshroud FR: cacher ; dissimuler ; garder secret ; celer ; taire ; glisser sur

hide ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kuhhaut {f}cow hide
Schwefelkohlenstoff {m} [chem.]carbon disulphide; carbon disulfide [Am.]
Versteckspiel {n}hide and seek
Schwefelwasserstoff {m} [chem.]hydrogen sulphide [Br.]; hydrogen sulfide [Am.]
Lederpeitsche {f}cowhide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hide
Back to top