ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urge*, -urge-

urge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urge (vt.) กระตุ้น See also: เร่งเร้า, ผลักดัน Syn. induce Ops. discourage, restrain
urge (n.) แรงกระตุ้น See also: แรงผลักดัน, แรงชักนำ Syn. impulse
urge (n.) การเร่ง See also: การเร่งเร้า, การเร่งรัด Syn. impluse
urge to (phrv.) กระตุ้น See also: เร่งไปในทาง
urgency (n.) การเร่งรีบ See also: ความเร่งด่วน
urgent (adj.) ที่จำเป็นเร่งด่วน Syn. necessary, imperative, indispensable Ops. untimely
urgent (adj.) เร่งด่วน See also: รีบด่วน, ฉุกเฉิน, ซึ่งต้องเร่งรีบทำ Syn. hasty Ops. hesitant
urgently (adv.) โดยด่วน See also: อย่างรีบด่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
urge(เออจฺ) vt.,vi.,n. (การ) เร่ง,กระตุ้น,ผลักดัน,หนุน,เร้า,แหย่,เร้าใจ,ปลุกเร้า,แรงกระตุ้น,แรงชักนำ., See also: urger n. urgingly adv., Syn. force,drive,beg,entreat
urgency(เออ'เจินซี) n. ความเร่งรีบ,ความเร่งเร้า,ความเร่าร้อน,ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน,urgencies ความรีบด่วน,เรื่องรีบด่วน
urgent(เออ'เจินทฺ) adj. เร่งรีบ,รีบด่วน,ฉุกเฉิน,เร้าร้อน., Syn. compelling,pressing
English-Thai: Nontri Dictionary
urge(vt) กระตุ้น,ผลักดัน,เร่ง,แนะนำ,สนับสนุน
urgency(n) ความรีบด่วน,ภาวะฉุกเฉิน
urgent(adj) ด่วน,เร่งรีบ,ฉุกเฉิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urgency๑. ภาวะรีบด่วน๒. ภาวะปวดปัสสาวะฉับพลัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
urgent motionญัตติด่วน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระตุ้น (v.) urge See also: encourage, incite, support, invigorate, impel, spur Syn. หนุน, ส่งเสริม, สนับสนุน
คะยั้นคะยอ (v.) urge See also: exhort, coax, cajole, wheedle Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
เซ้าซี้ (v.) urge See also: exhort, coax, cajole, wheedle Syn. รบเร้า
เร่งเร้า (v.) urge See also: press, impel, push, spur
เร้า (v.) urge See also: press, impel, push, spur Syn. เร่ง, เร่งเร้า
ความรีบ (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า
ความเร่งด่วน (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ, ความเร่งรีบ Ops. ความเชื่องช้า
ความเร่งรีบ (n.) urgency Syn. ความรีบเร่ง, ความรีบ Ops. ความเชื่องช้า
เรื่องด่วน (n.) urgency See also: hurry, necessity
กระชั้น (adj.) urgent See also: pressing, imminent, impending, rapid Syn. ด่วน Ops. ช้า, นาน
รุดเร่ง (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน
เฉพาะหน้า (adj.) urgent Syn. ด่วน
เร่งร้อน (adj.) urgent See also: pressing Syn. รีบร้อน, รุดเร่ง
อาราม (adv.) urgently See also: impetuously, in haste, in a hurry
โดยด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว, โดยเร่งด่วน
โดยเร่งด่วน (adv.) urgently See also: immediately Syn. โดยเร็ว
การกวาดล้าง (n.) purge See also: wiping out, cleaning up
กินยาถ่าย (v.) purge See also: purge (as with a drug), take a laxative, relive constipation
ด่วนจี๋ (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly Syn. ด่วนมาก
ด่วนมาก (adv.) most urgently See also: extremely pressingly, immediately, instantly
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
I have an urgent message for youฉันมีข้อความด่วนสำหรับคุณ
This is very urgentเรื่องนี้เร่งด่วนมาก
You had an urgent phone message about half an hour agoคุณได้รับข้อความด่วนทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงมาแล้ว
I remembered some urgent business, so I've got to goฉันจำได้ว่ามีธุระด่วนบางอย่างที่ต้องทำ งั้นฉันต้องไปแล้วล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When you meet temptation and the urge is very strongเมื่อคุณพบสิ่งล่อใจ และกระตุ้นให้มีความแข็งแรง มาก
I got a powerful urge to help you out So what you wish I really want to knowข้ามีพลังมหาศาลที่จะช่วยท่านออกไป ดังนั้นท่านอยากได้อะไร ข้าอยากจะรู้
I urge you to use those six days to get your personal affairs in order in anticipation of incarceration.แล้วนี่ก็จะเป็นการกำจัดเค้างั้นสิ อะไร รูปถ่ายคุณ
The next time you get the urge to take over someone else's holiday, I'd listen to her.ครั้งหน้านายคงต้องพรากวันหยุดคนอื่นแล้วล่ะ ฉันได้ยินมาจากเธอ
But, you know I do feel the urge to kill someone here.แต่คุณรู้ ผมรู้สึกอยาก จะฆ่าใครบางคนที่นี่
I feel a serious game urge to get out of here.ผมรู้สึกถึงแรงกระตุ้นจากเกม เพื่อจะออกไปจากนี่
I have a terrible urge to port into it. What about you?ผมแหย่พอร์ทเข้ากับมัน คุณละ
Sometimes I get this urge to really strangle him. Come here.บางครั้ง ฉันก็เข้าใจกระตุ้นนี้ โดยการบีบคอของเขาจริงๆ
Although it has been suggested that this is the same kind of attack we've defended for years, I urge the Council to realize the truth.Although it has been suggested that this is the same kind of attack... เราปกป้องมาเป็นปี ผมกระตุ้นให้คณะกรรมการตระหนักถึงความจริง
Mandy, I'm experiencing an atavistic urge right now to carry you, OK?แมนดี้ ผมอยากจะเก็บมันไว้เป็นประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ด้วยการอุ้มคุณไว้ โอเคมั้ย
I'd like to urge all of our viewers to stay away....ขอให้ทุกท่านได้โปรดอย่าเข้าใกล้...
While resisting the urge to strangle the girl's mother.ขณะที่ยับยั้งชั่งใจ ไม่ให้บีบคอแม่ของเด็กซะ

urge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, 吆] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares)
吆喝[yāo he, ㄧㄠ ㄏㄜ˙, 吆喝] to shout; to bawl; to yell (to urge on an animal); to hawk (one's wares); to denounce loudly; to shout slogans
撺掇[cuān duo, ㄘㄨㄢ ㄉㄨㄛ˙, 撺掇 / 攛掇] to urge sb on
[qū, ㄑㄩ, 敺] expel; urge on
鞭策[biān cè, ㄅㄧㄢ ㄘㄜˋ, 鞭策] spur on; urge on
[yòu, ㄧㄡˋ, 侑] urge to eat
[zhān, ㄓㄢ, 鱣] Acipenser micadoi; sturgeon
大浪[dà làng, ㄉㄚˋ ㄌㄤˋ, 大浪] billow; surge
布尔乔亚[bù ěr qiáo yà, ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄑㄧㄠˊ ㄧㄚˋ, 布尔乔亚 / 佈爾喬亞] bourgeois (loan word)
布尔乔亚[bù ěr qiáo yà, ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄑㄧㄠˊ ㄧㄚˋ, 布尔乔亚 / 布爾喬亞] bourgeois (loan word)
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 资产阶级革命 / 資產階級革命] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
促使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 促使] spur on; urge; to cause; to bring about
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
灾害[zāi hài, ㄗㄞ ㄏㄞˋ, 灾害 / 災害] disastrous damage; scourge
特急[tè jí, ㄊㄜˋ ㄐㄧˊ, 特急] especially urgent; top priority
汉堡包[hàn bǎo bāo, ㄏㄢˋ ㄅㄠˇ ㄅㄠ, 汉堡包 / 漢堡包] hamburger
[zǎn, ㄗㄢˇ, 趱 / 趲] hasten; urge
要紧[yào jǐn, ㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˇ, 要紧 / 要緊] important; urgent
反叛分子[fǎn pàn fèn zǐ, ㄈㄢˇ ㄆㄢˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 反叛分子 / 反叛份子] insurgent; rebel
屠格涅夫[Tú gé niè fū, ㄊㄨˊ ㄍㄜˊ ㄋㄧㄝˋ ㄈㄨ, 屠格涅夫] Ivan Sergeevich Turgenev (1818-1883), Russian novelist
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 倥] urgent; pressed
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, 柳叶刀 / 柳葉刀] lancet (surgeon's knife)
加拉罕[Jiā lā hǎn, ㄐㄧㄚ ㄌㄚ ㄏㄢˇ, 加拉罕] Leo Karakhan (1889-1937), Soviet ambassador to China 1921-26, executed in Stalin's 1937 purge
十万火急[shí wàn huǒ jí, ㄕˊ ㄨㄢˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧˊ, 十万火急 / 十萬火急] most urgent; post-haste; express
神经外科[shén jīng wài kē, ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 神经外科 / 神經外科] neurosurgery
矫形[jiǎo xíng, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ, 矫形 / 矯形] orthopedic (e.g. surgery)
矫形外科[jiǎo xíng wài kē, ㄐㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄨㄞˋ ㄎㄜ, 矫形外科 / 矯形外科] orthopedic surgery
骨科[gǔ kē, ㄍㄨˇ ㄎㄜ, 骨科] orthopedics; orthopedic surgery
米夫[Mǐ fū, ㄇㄧˇ ㄈㄨ, 米夫] Pavel Aleksandrovich Mif (1901-1938), Ukrainian Soviet expert on Chinese affairs, secretly executed in Stalin's purges
小资产阶级[xiǎo zī chǎn jiē jí, ㄒㄧㄠˇ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, 小资产阶级 / 小資產階級] petty bourgeois
整容[zhěng róng, ㄓㄥˇ ㄖㄨㄥˊ, 整容] plastic surgery
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, 紧迫 / 緊迫] pressing; urgent
清党[qīng dǎng, ㄑㄧㄥ ㄉㄤˇ, 清党 / 清黨] purge of the party
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动
肃清[sù qīng, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ, 肃清 / 肅清] purge
肃清反革命分子[sù qīng fǎn gé mìng fèn zǐ, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 肃清反革命分子 / 肅清反革命份子] purge of counter-revolutionaries (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. 肅反|肃反
再造手术[zài zào shǒu shù, ㄗㄞˋ ㄗㄠˋ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 再造手术 / 再造手術] reconstructive surgery
祸害[huò hài, ㄏㄨㄛˋ ㄏㄞˋ, 祸害 / 禍害] disaster; harm; scourge; bad person; to damage; to harm; to wreck
火烧眉毛[huǒ shāo méi mao, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄇㄟˊ ㄇㄠ˙, 火烧眉毛 / 火燒眉毛] singeing one's eyebrows; fig. extremely urgent; desperate situation

urge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アージ[, a-ji] (n,vs) urge
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
せき立てる;急き立てる;急立てる(io)[せきたてる, sekitateru] (v1,vt) to hurry (up); to press; to urge on
催促[さいそく, saisoku] (n,vs) request; demand; claim; urge (action); press for; (P)
尿意[にょうい, nyoui] (n) the urge to urinate
急がせる[いそがせる, isogaseru] (v1) to hasten (the work); to urge (a person) on
悪心[おしん, oshin] (n) (See あくしん) nausea; urge to vomit
発情[はつじょう, hatsujou] (n,vs) sexual excitement; capable of breeding; having the urge to breed
責め立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to torture severely; to urge
辞職を迫る[じしょくをせまる, jishokuwosemaru] (exp,v5r) to urge someone to resign; to insist upon someone's resignation
追い立てる;追いたてる;追立てる[おいたてる, oitateru] (v1,vt) (1) to drive on; to urge forward (e.g. cattle); to rouse (game from its cover); (2) to press a tenant to leave; to evict
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to
アージェンシー;アージャンシー[, a-jienshi-; a-janshi-] (n) urgency
アージェント;アージャント[, a-jiento ; a-janto] (n) urgent
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador)
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
インディアンオーシャンミミックサージョンフィッシュ;インディアンオーシャンミミックサージャンフィッシュ[, indeian'o-shanmimikkusa-jonfisshu ; indeian'o-shanmimikkusa-janfisshu] (n) Indian Ocean mimic surgeonfish (Acanthurus tristis, species of tang from the Indian Ocean)
オーシャンサージョン;オーシャンサージャン[, o-shansa-jon ; o-shansa-jan] (n) ocean surgeon (Acanthurus bahianus, species of Atlantic tang)
オスジクロハギ;ダークサージャン;ダークサージョン;リングテールサージャンフィッシュ;リングテールサージョンフィッシュ[, osujikurohagi ; da-kusa-jan ; da-kusa-jon ; ringute-rusa-janfisshu ; ringute-rusa-j] (n) ringtail surgeonfish (Acanthurus blochii, species of tang from the Indo-Pacific); blue-banded pualu; dark surgeon; tailring surgeonfish
オハグロハギ[, ohagurohagi] (n) Thompson's surgeonfish (Acanthurus thompsoni, species of Indo-Pacific tang whose Indian Ocean population lacks the white caudal fin of the Pacific variety)
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[, orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific)
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico)
キヌベラ[, kinubera] (n) surge wrasse (Thalassoma purpureum)
キンリンサザナミハギ;ゴールドリングサージョンフィッシュ;ゴールドリング・ブリストルトゥース;ゴールドリングブリストルトゥース[, kinrinsazanamihagi ; go-rudoringusa-jonfisshu ; go-rudoringu . burisutorutou-su ; g] (n) spotted surgeonfish (Ctenochaetus strigosus, species of bristletooth tang found in Hawaii, Johnston Island, and Australia); goldring surgeonfish; goldring bristletooth
クログチニザ;チョコレートサージャンフィッシュ;チョコレートサージョンフィッシュ;ミミックサージャンフィッシュ;ミミックサージョンフィッシュ[, kuroguchiniza ; chokore-tosa-janfisshu ; chokore-tosa-jonfisshu ; mimikkusa-janfiss] (n) chocolate surgeonfish (Acanthurus pyroferus, Indo-Pacific species of tang); mimic surgeonfish; orange-gilled surgeonfish
クロハギ;イエローフィンサージャンフィッシュ;イエローフィンサージョンフィッシュ[, kurohagi ; iero-finsa-janfisshu ; iero-finsa-jonfisshu] (n) yellowfin surgeonfish (Acanthurus xanthopterus, Indo-Pacific species of tang)
クロハギ属[クロハギぞく, kurohagi zoku] (n) Acanthurus (type genus of surgeonfishes and tangs in the family Acanthuridae which have a pair of sharp spines on either side of the base of the tail)
クロモンガラ[, kuromongara] (n) pinktail durgon (durgeon) (triggerfish) (Melicthys vidua)
クロモンツキ[, kuromontsuki] (n) epaulette surgeonfish (Acanthurus nigricauda, Indo-Pacific species of tang); blackstreak surgeonfish
コクテンサザナミハギ[, kokutensazanamihagi] (n) twospot surgeonfish (Ctenochaetus binotatus, species of bristletooth tang native to the Indo-Pacific)
ゴマニザ[, gomaniza] (n) whitespotted surgeonfish (Acanthurus guttatus, Indo-Pacific species of tang)
コンヴィクトサージャンフィッシュ;コンヴィクト・サージャンフィッシュ[, konvikutosa-janfisshu ; konvikuto . sa-janfisshu] (n) convict surgeonfish (Acanthurus triostegus, species of the Indo-Pacific); convict tang; manini
サージ[, sa-ji] (n,vs) (1) surge; (2) serge
サージプロテクタ[, sa-jipurotekuta] (n) {comp} surge protector
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
サザナミハギ[, sazanamihagi] (n) striated surgeonfish (Ctenochaetus striatus, species of bristletooth tang native to the Indo- Pacific)
スジクロハギ;ホワイトバーサージャンフィッシュ;ホワイトバーサージョンフィッシュ[, sujikurohagi ; howaitoba-sa-janfisshu ; howaitoba-sa-jonfisshu] (n) whitebar surgeonfish (Acanthurus leucopareius, Western Central Pacific species of tang)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージ[さーじ, sa-ji] surge (vs)
サージプロテクタ[さーじぷろてくた, sa-jipurotekuta] surge protector
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
トラヒックサージ[とらひっくさーじ, torahikkusa-ji] traffic surge
パージ[ぱーじ, pa-ji] purge (vs)
促す[うながす, unagasu] to prompt, to urge, to press, to suggest, to demand, to stimulate, to quicken, to incite, to invite (attention to)
消去[しょうきょ, shoukyo] clearing (vs), purge, erasure
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
促す[うながす, unagasu] Thai: กระตุ้น English: to urge
成形[せいけい, seikei] Thai: การผ่าตัดทำศัลยกรรมหรือการสร้างรูปทรงโดยใช้เครื่อง English: plastic surgery

urge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชวน[v.] (chūan) EN: advise ; urge ; try to persuade ; persuade ; induce ; invite ; ask FR: persuader ; influencer ; décider ; inviter
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido ; sexual urge FR: instinct sexuel [m] ; libido [f]
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
แค่น[v.] (khaen) EN: be constrained to ; feel obliged to ; force oneself ; urge FR: se forcer (à) ; s'obliger
คัน[v.] (khan) EN: itch to do sth ; itch for sth ; long for ; crave for ; have an urge to do sth ; have an itch to do sth FR: démanger ; causer une envie irrépressible
คันมือ[v. exp.] (khan meū) EN: have an urge to do sth ; be itching to FR:
คันปาก[v. exp.] (khan pāk) EN: be itching to speak ; have an urge to speak out FR: avoir envie de parler
คันเท้า[v. exp.] (khan thāo) EN: have an itch to kick s.o. ; have an urge to kick s.o. FR:
เคี่ยวเข็ญ[v.] (khīokhen ) EN: drive ; compel ; force ; urge ; encourage ; prod ; press FR: encourager
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod ; drive FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse ; trigger FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter ; activer ; éveiller
กระแหย่ง[v.] (krayaēng) EN: urge ; insist FR:
เน้น[v.] (nēn) EN: emphasize ; stress ; underline ; underscore ; highlight ; accentuate ; urge ; attach importance to FR: insister sur ; souligner ; accentuer ; accorder de l'importance à
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
เปรี้ยวปาก[v.] (prīopāk) EN: have an urge to ; crave FR:
ปวดฉี่[v. exp.] (pūat chī) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดปัสสาวะ[v. exp.] (pūat patsāw) EN: have the urge to urinate FR: avoir un besoin urgent d'uriner
ปวดเยี่ยว[v. exp.] (pūat yīo) EN: have to piss ; have the urge to pee (inf.) FR: avoir un besoin urgent de pisser (inf.)
เร่งเร้า[v.] (rengrāo) EN: urge ; press ; impel ; push ; spur FR: stimuler ; pousser à
วิงวอน[v.] (wingwøn) EN: plead ; implore ; beseech ; entreat ; beg for ; appeal ; urge ; supplicate FR: supplier ; implorer
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment FR: provoquer ; exciter
อาหารแช่แข็ง[n. exp.] (āhān chāe k) EN: frozen food FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
บายพาสหัวใจ[n. exp.] (bāiphāt hūa) EN: heart bypass surgery ; coronary artery bypass surgery FR:
เบอร์เกอร์[n.] (boēkoē) EN: burger FR: hamburger [m] (anglic.)
เบอร์เกอร์คิง = เบอร์เกอร์ คิง[TM] (Boēkoē Khin) EN: Burger King FR: Burger King
เบอร์เกอร์สเต็ก[n. exp.] (boēkoē sate) EN: burger steak FR:
บูร์เกนลันด์ = บูร์เก็นลันด์[n. prop.] (Būkenlan) EN: Burgenland FR:
แช่แข็ง[v. exp.] (chaē khaeng) EN: freeze FR: surgeler ; congeler
แช่แข็ง[adj.] (chaē khaeng) EN: frozen FR: surge
เฉพาะหน้า[adj.] (chaphǿnā) EN: urgent FR:
โชคชัยสเต็กเบอร์เกอร์[n. prop.] (Chōkchai sa) EN: Chokchai steak burger FR:
ชนชั้นนายทุน[n. exp.] (chonchan nā) EN: bourgeoisie FR:
ช่องแช่แข็ง[n. exp.] (chǿng chaē ) EN: freezing compartment FR: compartiment de surgélation [m]
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis FR: urgence [f] ; crise [f]
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
โดยด่วน[adv.] (dōi duan = ) EN: urgently ; immediately FR: d'urgence ; en urgence ; urgemment
โดยเร่งด่วน[adv.] (dōi rengdua) EN: urgently FR:

urge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schaffensdrang {m}creative urge
Ableiter {m}surge arrester
Aktionsgemeinschaft {f}; Bürgerinitiative
Bürge {m} | Bürgen
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Branden {n} (des Meeres)surge (of the sea)
Bakkalaureus {m} der ChirurgieBS : Bachelor of Surgery [Br.]
Burgenland {n}Burgenland
Bürgerin {f} | Bürger
Bypass-Operation {f} [med.]bypass surgery
Unfallchirurgie {f}casualty surgery
Cheeseburger {m}cheeseburger
Bürger {m}; Staatsbürger
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
Staatsangehörigkeit {f}; Staatsbürgerschaft
Bürgerrecht {n} | Bürgerrechte
Schönheitsoperation {f}cosmetic surgery; plastic surgery
Entraucher {m}gas purger [am.]; smoke extract [Br.]
Entrauchung {f}gas purge [Am.]; smoke extraction [Br.]
Hamburger {m}hamburger
Herzchirurg {m} [med.]heart surgeon; cardiac surgeon
Herzchirurgie {f} [med.]heart surgery; cardiac surgery
Bürgermeister {m} | Bürgermeister
Bürgermeisteramt {n}; Bürgermeisterschaft
Arztpraxis {f}medical practice; doctor's surgery [Br.]
kleinbürgerlich {adj}lower middle-class; petty bourgeois
Militärarzt {m}military surgeon
Neurochirurgie {f} [med.]neurosurgery
Kieferchirurgie {f} [med.]oral surgery
Kleinbürger {m}petty bourgeois
Facharzt {m} für plastische Chirurgie [med.]plastic surgeon
Plastik {f} [med.]plastic surgery
Radikalchirurgie {f} [med.]radical surgery
Rebell {m}insurgent
Geißel {f}whip; scourge
Würger {m} | Würger
Spitzenstrom {m}surge current
Stoßspannung {f}surge voltage
Zerstörfestigkeit {f}surge immunity
Doktorfisch {m} (Acanthuridae) [zool.]surgeon fish

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urge
Back to top