ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discard*, -discard-

discard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discard (vt.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง Syn. get rid of, expel, give up Ops. retain, keep, preserve
discard (n.) สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง
discardable (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. throwaway Ops. hondisposible
discarded (adj.) ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว Syn. throwaway
English-Thai: HOPE Dictionary
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
English-Thai: Nontri Dictionary
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด
พิสัช (v.) discard See also: abandon Syn. สละ, ทิ้ง
มละ (v.) discard See also: abandon, throw away, forsake Syn. ละ, ทิ้ง
เขวี้ยงทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, โยนทิ้ง, กำจัด
โละทิ้ง (v.) discard See also: dump, get rid of, reject
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, Max, as soon as you discard scientific rigour, you are no longer a mathematician, you're a numerologist.แต่แมกซ์... . เมื่อใดก็ตามที่เธอละทิ้ง กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
And I discard whatever I don't like.และทิ้งสิ่งที่ฉันไม่ชอบ
You can discard that one, then I'll discard this.นายทิ้งใบนี้ได้ แล้วพี่ก็จะทิ้งบ้าง
You can discard half these cards.นายทิ้งได้ตั้งครึ่งเลยนะ
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very rootอัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง
When I want to discard its possession, I'll just say...เมื่อชั้นถอนการครอบครอง ชั้นจะพูด... .
Once you discard the ownership, you lose the ability of "the eyes".ครั้งนึงเธอเคยถอนการเป็นเจ้าของ เลยสูญสียตาพิเศษไป
I'll give you a tool to reclaim your life, to discard the vices that have so corrupted your soul.ว่าฉันจะทำอะไร และการทิ้ง จิตวิญญาณชั่วๆของแก.
If we can not discard it.ถ้าเรายกเลิกไม่ได้ล่ะ
Dexter's old discard photosรูปที่ เด็กเตอร์ ถ่ายไว้
You think I don't remember what movie makes you feel better when you're sick? Then they're not good, so don't eat those. Just go ahead and discard those.ว่าหนังเรื่องไหนที่จะทำให้อาการป่วยของคุณดีขึ้น ขั้นต่อไปแกะพวกนั้นทิ้งไป
But, Hotch, if he's an experienced tracker, he'll probably realize he's being hunted by now and discard all nonessentials.แต่ฮอทช์... ถ้าเขาเป็นนักสะกดรอยที่มีประสบการณ์ เขาอาจรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังถูกตามล่า

discard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, 抛弃 / 拋棄] discard; dump
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 废品 / 廢品] production rejects; seconds; scrap; discarded material
[zhì, ㄓˋ, 寘] put aside, put down; discard
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
乱掉[luàn diào, ㄌㄨㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, 乱掉 / 亂掉] throw away; to discard

discard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
捨て山;捨山[すてやま, suteyama] (n) discard pile (card games)
華を去り実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding
切り分ける[きりわける, kiriwakeru] (v1) to cut up; to cut and discard; to eliminate systematically (in fault-finding); to isolate
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] (exp,v1) can be discarded; can be cut down
切り捨てる(P);切捨てる;斬り捨てる[きりすてる, kirisuteru] (v1,vt) (1) to cut down; to slay; (2) to truncate; to round down; to round off; (3) to omit; to discard; to cast away; (P)
安全牌;安全パイ[あんぜんぱい(安全牌);あんぜんパイ(安全パイ), anzenpai ( anzenpai ); anzen pai ( anzen pai )] (n) (1) mahjong tile that may be discarded without risking benefiting an opponent; (2) no-risk choice; easily handled person
安牌[あんぱい, anpai] (n) (1) 'safe' tile in mahjong (one that won't be taken up by other players if discarded); (2) someone that can be safely ignored (e.g. in some competitive situation)
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P)
御払い箱;お払い箱[おはらいばこ, oharaibako] (n) discarding; firing (an employee)
忘れ扇[わすれおうぎ, wasureougi] (n) discarded fan (in autumn); forgotten fan
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
破棄[はき, haki] discard (vs)
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells

discard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
มละ[v.] (mala) EN: discard FR:
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
ระทอด[v.] (rathøt) EN: throw away ; discard FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
เท้ง[v.] (thēng) EN: discard FR:
ทิ้งไพ่[v.] (thing phai) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discard
Back to top