ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deprive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deprive*, -deprive-

deprive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deprive (vt.) ปลดตำแหน่ง
deprive (vt.) ยึดทรัพย์ See also: ริบทรัพย์, ตัดทอน, ยึด, ถอดถอน Syn. bereave, strip Ops. supply
deprive of (phrv.) ทำให้สูญเสีย See also: เพิกถอน (สิทธิ), ทำให้ไม่ได้รับ
deprived (adj.) ปราศจากสิ่งจำเป็น (เช่น อาหาร เงิน และ อื่นๆ) See also: ขาดแคลน Syn. dispossed, stripped
deprived of life (adj.) ตายแล้ว See also: ซึ่งไม่มีชีวิต, ถึงแก่กรรม, ดับ Syn. deceased, departed, devoid of life, gone, lifeless, no longer living Ops. alive, living, animated, living, vital, being, existing, active
English-Thai: HOPE Dictionary
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลิดรอน (v.) deprive See also: cut off, dispossess Syn. ตัดทอน, ตัดรอน
ตัดสิทธิ์ (v.) deprive of one´s right See also: deny someone the right
หมดสิทธิ (v.) be deprived of the right Ops. ได้สิทธิ
เสียสิทธิ (v.) be deprived of the right Syn. หมดสิทธิ Ops. ได้สิทธิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't deprive you of that pleasureฉันไม่ถอดถอนคุณของความยินดีนั้น
What will that deprive us of? Two rupees of salt tax?แล้วเราจะได้อะไรขึ้นมา ภาษีเกลือแค่ 2 รูปี
Why deprive yourself of life's pleasures?ทำไมถึงกีดกันตัวเอง จากความสุขล่ะ?
I'd hate to deprive you of this.ฉันเกลียดที่จะกีดกันคุณจากการนี​​้
No state can deprive any person of life liberty or property without due process of law.ซึ่งเขียนไว้ว่า "รัฐย่อมไม่อาจเพิกถอนสิทธิของบุคคลใดจากชีวิต "อิสรภาพหรือทรัพย์สินโดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่เหมาะสม"
Oh you cant deprive a person of life liberty or property."ในเมื่อท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิของบุคคลใด ๆ "จากชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สิน
But I'd hate to deprive the nation of China... of that kind of satisfaction.แต่ฉันไม่อยากทำให้ชาวจีน
First to figure out what's threatening to deprive the patient of the 20 or so miserable years he's got left with sma, gets to keep their jobs. .เพื่อหาว่าอะไรกำลังเล่นงานคนไข้ ที่ต้องทนทุกข์เกือบ 20 ปีกับโรคนี้ ให้เขาได้ทำงานเค้าต่อไป
And why should I deprive other men of chance at freedom?แล้วทำไมฉันต้องสนใจ อิสรภาพของคนอื่นด้วยล่ะ?
But it seems a shame to deprive them of even a little more time.แต่มันน่าละอาย ที่ให้เวลากับเขาไม่มาก
You can't deprive yourself like this.นายปฎิเสธตัวเองไม่ได้หรอก
Well, you can give Merlin, here, a kick up the backside. LAUGHING I wouldn't wish to deprive you of the pleasure, Sir.อืม, เจ้าสามารถเตะตูดเจ้าเมอร์ลินนี่ได้ ข้าไม่ปรารถนาจะทำให้ท่าน หมดสนุกหรอกครับท่าน

deprive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥夺[bō duó, ㄅㄛ ㄉㄨㄛˊ, 剥夺 / 剝奪] deprive; expropriate; strip (of)

deprive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剥がす(P);剥す(io)[はがす(P);へがす, hagasu (P); hegasu] (v5s,vt) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; to detach; to disconnect; (P)
剥ぐ[はぐ(P);へぐ, hagu (P); hegu] (v5g) to tear off; to peel off; to rip off; to strip off; to skin; to flay; to disrobe; to deprive of; (P)
干す(P);乾す[ほす, hosu] (v5s,vt) (1) to air; to dry; to desiccate; (2) to drain (off); (3) to drink up; (4) to deprive of a role, job, etc. (usu. in the passive); (P)
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
役を干される[やくをほされる, yakuwohosareru] (exp,v1) to be deprived of one's role; to have one's livelihood taken away
貧困地域[ひんこんちいき, hinkonchiiki] (n) poor region; deprived area

deprive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิดรอน[v.] (litrøn) EN: chip away (at) ; deprive ; cut off ; withhold ; undermine ; impinge (on) ; encroach (on) FR:
เปลื้อง[v.] (pleūang) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of FR: retirer ; ôter
ตัดหนทาง[v. exp.] (tat honthān) EN: deprive s.o. from his livelihood ; destroy one' s own pull FR:
ตัดสิทธิ์[v. exp.] (tat sit) EN: deprive of one' s right FR:
ตัดสิทธิ[v. exp.] (tat sitthi ) EN: deprive s.o. of a right ; deny s.o. the right to do sth FR: priver qqn. de ses droits
ทำให้สูญเสีย[v. exp.] (thamhai sūn) EN: bereave ; deprive of FR:
กันดาร[adj.] (kandān) EN: deprived ; hardship ; arid ; barren ; remote FR:
ขาดความรัก[adj.] (khāt khwām ) EN: in need of love ; unloved ; deprived of love ; deprived of affection FR: en mal d'amour ; en manque d'affection
ปราศ[v.] (prāt) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de
ปราศจาก[v.] (prātsajāk) EN: be without ; be deprived of ; be rid of ; be separated from FR: être dépourvu de ; être privé de

deprive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(wirtschaftliches) Notstandsgebiet {n}depressed area; deprived area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deprive
Back to top