ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rub

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rub*, -rub-

rub ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rub (vt.) นวด Syn. massage
rub (vi.) ขูด See also: ครูด, เสียดสี Syn. chafe, serape
rub (vi.) ขัดถู Syn. polish, wipe
rub (vt.) ขัดถู Syn. polish, wipe
rub (n.) การขัด See also: การถู, การเช็ด Syn. polish, wipe
rub (n.) การนวด Syn. kneading, massage
rub (n.) อุปสรรค See also: ความลำบาก, สิ่งรบกวน, สิ่งระคายเคือง Syn. difficulity, obstacle
rub against (idm.) ถูไปมา Syn. brush up against
rub along (idm.) ทำต่อไปอย่างลำบาก Syn. get by
rub along (idm.) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
rub away (idm.) ถูต่อไป See also: ขัดต่อเนื่อง
rub away (phrv.) ขัดออก See also: ถูออก, เช็ดออก Syn. rub down, rub off
rub down (phrv.) ขัดให้เรียบ See also: ถูให้เรียบ Syn. sand down
rub down (phrv.) เช็ดให้แห้ง Syn. towel down
rub in (phrv.) ถู/เช็ด
rub in (phrv.) สอนซ้ำ See also: สอนตอกย้ำ Syn. hammer in
rub into (phrv.) ถูให้ซึมเข้าสู่ Syn. rub in
rub into (phrv.) พร่ำสอน See also: สอนซ้ำซาก Syn. hammer into
rub it in (phrv.) คอยเตือน (บางคน) ถึง (ความผิดพลาด, ความล้มเหลว ฯลฯ)
rub off (phrv.) ถูออก Syn. rub away, rub down
rub off (phrv.) (ความสำเร็จ) กลายเป็นสิ่งมีความสำคัญน้อย
rub off onto (phrv.) ขูดออก See also: ข่วน
rub off onto (phrv.) มีผลดีต่อ
rub on (phrv.) ถูบน See also: ทาบน
rub out (phrv.) ถูกออก See also: ขัดออก Syn. rub away, rub down
rub out (phrv.) ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำฆาตรกร Syn. bump off
rub the shine off (phrv.) ทำให้ลดลง
rub through (phrv.) ไปถึง (ความสำเร็จ) Syn. get by
rub together (phrv.) เอา 2 สิ่งถูกัน See also: เอา 2 สิ่งขัดกัน
rub up (phrv.) ขัด/ถูให้เป็นเงา Syn. polish up
rub up (phrv.) ฝึกฝน See also: ศึกษาหาความรู้ Syn. brush up, polish up
rub up against (phrv.) ถูต่อเนื่อง See also: ถูไปมา Syn. rub against, brush up against
rub up against (phrv.) พบโดยบังเอิญ See also: ใกล้ชิดกับ Syn. brush up against
rub with (phrv.) ขัดด้วย See also: ถูด้วย, เช็ดด้วย
rubber (n.) ยาง See also: ยางธรรมชาติ, ยางสังเคราะห์
rubber (n.) รองเท้าหุ้มกันน้ำ Syn. waterproof overshoe
rubber (n.) ยางลบ
rubber (n.) ถุงยางอนามัย See also: ถุงยาง Syn. condom
rubber (n.) การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน
rubber band (n.) ยางรัด
English-Thai: HOPE Dictionary
rub(รับ) vt. ถูก,ขัด,สี,เสียดสี,นวด,ลูบ vi. ถูออก,ขัดออก,เสียดสี n. การถู,การขัด,การสี,การนวด,การลูบ,สิ่งระคายเคือง,อุปสรรค,ความลำบาก, Syn. spread,chafe,contact,obstacle
rubber(รับ'เบอะ) n. ยาง,ผู้ถู,ผู้นวด,ยางลบ,ถุงยาง (คุมกำเนิด) ,ผู้ฆ่าคน,อุปสรรค,สิ่งกีดขวาง adj. ทำด้วยยาง,เกี่ยวกับการผลิตยาง, Syn. India rubber,natural rubber,gum elastic,caoutchouc
rubber band n.ยางรัด,แถบยางรัด
rubber-stamp(-สแทมพฺ) adj. ซึ่งประทับตรายาง,อนุมัติตามพิธีโดยไม่ได้พิจารณาก่อน
rubbing(รับ'บิง) n. การถู,การนวด
rubbish(รับ'บิช) n. ของเสีย,ขยะ,สวะ,สิ่งที่เหลวไหล,สิ่งที่ไร้สาระ,สิ่งที่ไร้ค่า, Syn. refuse,trash,debris
rubble(รับ'เบิล) n. เศษหิน,เศษอิฐ,เศษเหล็ก,เศษหัก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย
rube(รูบ) n. คนบ้านนอก,คนลูกทุ่ง
rubefacient(รูบะเฟ'เชินทฺ) adj.,n. (สารหรือยาที่) ทำให้ผิวหนังแดง (เลือดคั่ง)
rubella(รูเบล'ละ) n. โรคหัดเยอรมัน, Syn. German measles
rubicon(รู'บะคอน) n. ชื่อแม่น้ำในภาคเหนือของอิตาลี -Phr. (cross (pass) the Rubicon ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว)
rubicund(รู'บะเคินดฺ) adj. แดง (หน้า) แดง,แดงเรื่อ, Syn. red,reddish,ruddy
ruble(รู'เบิล) n. เหรียญเงินและหน่วยเงินตราของโซเวียตมีค่าเท่ากับ100kopecks.
rubric(รู'บริค) n. ตัวหนังสือแดง,หัวเรื่องสีแดง,เครื่องหมายสีแดง,เครื่องหมายนำทางสีแดง,ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา,ข้อควรประพฤติ,กฎ
ruby(รู'บี) n. ทับทิม,พลอยสีแดง,สิ่งที่ทำด้วยทับทิม,สิ่งที่ประดับด้วยทับทิม,
English-Thai: Nontri Dictionary
rub(vt) เฉียด,ถู,ลบ,ลูบ,นวด,ขัด,สี
rubber(n) ผู้ถู,ยางลบ,ยางรถยนต์,อุปสรรค,ถุงยางคุมกำเนิด
rubbish(n) ขยะ,ของสวะ,เศษของ,สิ่งไร้สาระ
rubble(n) เศษอิฐ,เศษหิน,เศษหัก
rubicund(adj) แดงก่ำ,แดงเรื่อ,แดง
ruble(n) เงินรูเบิล
rubric(n) หมายเหตุ,หัวเรื่อง
ruby(adj) ประดับทับทิม,แดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rubber solutionน้ำยาปะยางใน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubber stampผู้ทำตามบัญชา (เสมือนตรายาง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubbingการถูภาพ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rubefacient๑. -ทำให้ผิวแดง๒. สารทำให้ผิวแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubella; measles, Germanโรคหัดเยอรมัน, โรคเหือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubric; rhod(o)-; ruberแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rubyทับทิม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rubberยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber plantation workersคนงานสวนยาง [TU Subject Heading]
Rubbish ขยะแห้ง ขยะชุมชนส่วนที่ไม่รวมเศษอาหารหรือขยะครัว ขยะมูลฝอยที่มีลักษณะ ไม่เกิดการบูดเน่าได้ง่าย ทั้งที่ติดไฟได้ และไม่ติดไฟ เช่น เศษกระดาษ เศษผ้า เศษแก้ว กระป๋อง ขวด ไม้ โลหะต่าง ๆ กิ่งไม้ รวมทั้งผง และฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Rubellaหัดเยอรมัน [TU Subject Heading]
rubyทับทิม, แร่ชนิดหนึ่ง  เป็นผลึกของคอรันดัม (Al2O3) มีสีแดง ความแข็ง 9 ความถ่วงจำเพาะ 4.0 - 4.1 ใช้ทำเครื่องประดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝนตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp
แทงตะไบ (v.) use a file to rub something smooth or sharp Syn. ฝนตะไบ
ขัด (v.) rub See also: burnish, wipe, scrub Syn. ถู, ขูด, ลับ, ขัดเงา, ขัดสี
รู่ (v.) rub See also: scrape Syn. ถู, สี
สี (v.) rub See also: scrape, graze Syn. ถู, ขัด
เช็ดถู (v.) rub See also: scrub, wipe, clean Syn. ถู, ขัด, เช็ดถู, ขัดถู
ลบรอย (v.) rub out the mark
เช็ดตัว (v.) rub the body dry
เช็ดมือ (v.) rub the hands dry
องค์การสวนยาง (n.) Rubber Estate Organization
ท่อยาง (n.) rubber hose See also: rubber tube
สวนยาง (n.) rubber plantation
รองเท้าแตะฟองน้ำ (n.) rubber slippers See also: rubber shoes
ตรายาง (n.) rubber stamp Syn. ตรา, ตราประทับ
ต้นยางพารา (n.) rubber tree See also: hevea brasiliensis
ยางพารา (n.) rubber tree See also: hevea brasiliensis Syn. ต้นยางพารา
สายยาง (n.) rubber tube Syn. ท่อยาง
การถู (n.) rubbing See also: scrubbing, wiping, scraping Syn. การล้าง, การเช็ด, การสี
การล้าง (n.) rubbing See also: scrubbing, wiping, scraping Syn. การเช็ด, การสี
การเช็ด (n.) rubbing See also: scrubbing, wiping, scraping Syn. การล้าง, การสี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't talk rubbishอย่าพูดสั่วๆ นะ
That lesson was absolute rubbishบทเรียนนั่นไร้สาระอย่างสิ้นเชิง
What rubbish are you talking about?เธอกำลังพูดเรื่องเหลวไหลอะไรนี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then sсooр uр the water and rub it on your faсe and go...แล้วตักขึ้นน้ำ และถูมันบนใบหน้าของคุณ และไป
You douse and you souse Rub and you sсrubคุณดับและกดน้ำ และคุณถูขัด
Well, it can't be as bad as all that. Now don't rub it all out. Let me see it first.มันคงไม่เเย่เท่าไหร่หรอกน่า อย่าเพิ่งลบสิ ให้ผมดูก่อน
I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.I'm sure you'll pardon me for this, but I was wondering why you rub your nose like that.
May I rub your ball, sir?มันทำให้ฉันมีความสุขที่ดี
I could use some suntan lotion if someone were willing to rub it on.ฉันคงต้องใช้ครีมกันแดดด้วยนะ... ...ถ้าจะมีใครทา และนวดให้ฉันสักหน่อยก็...
Well, you put it on, you rub it on your lips.คุณทามันแบบนี้นะ ทาลงบนริมฝีปากคุณ
You got some punch, pizzazz, yahoo and how, See all you gotta do is rub that lamp, and I'll sayท่านต่อยเข้า แต่ที่ท่านต้องทำเพียงแค่ ถูตะเกียง และข้าจะพูดว่า
You got a list that's three miles long, no doubt, Well So all you gotta do is rub like so, and oh!ท่านมีลิสต์ยาวกว่า 3 ไมล์ ไม่มีปัญหา เพียงแค่ท่านต้องถูเหมือนเดิมเท่าันั้น
Did you rub my lamp?ท่านถูตะเกียงข้าใช่รึไม่
Never fails. Get in the bath and there's a rub at the lamp.ไม่มีผิดพลาด ถึงแม้จะกำลังอาบน้ำ เมื่อมีคนมาถูตะเกียง
They'll rub me out...พวกนั้นจะไล่ฉันออก..

rub ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦澡[cā zǎo, ㄘㄚ ㄗㄠˇ, 擦澡] rub oneself down with a wet towel; take a sponge bath
[cèng, ㄘㄥˋ, 蹭] rub against; walk slowly
[sūn, ㄙㄨㄣ, 搎] to rub with the hand; to stroke
碱性金属[jiǎn xìng jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱性金属 / 鹼性金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
碱金属[jiǎn jīn shǔ, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 碱金属 / 鹼金屬] alkali metal (the first column of the periodic table, with valency 1), namely: lithium Li 鋰|锂, sodium Na 鈉|钠, potassium K 鉀|钾, rubidium Ru 銣|铷, cesium Cs 銫|铯, francium Fr 鈁|钫
[chuāi, ㄔㄨㄞ, 搋] to knead; to rub; to clear a drain with a pump; to conceal sth in one's bosom; to carry sth under one's coat
刷子[shuā zi, ㄕㄨㄚ ㄗ˙, 刷子] brush; scrub
灌木[guàn mù, ㄍㄨㄢˋ ㄇㄨˋ, 灌木] bush; shrub
[gǔ, ㄍㄨˇ, 扢] clean; to rub
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, 花丛 / 花叢] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
大戟科[dà jǐ kē, ㄉㄚˋ ㄐㄧˇ ㄎㄜ, 大戟科] Euphorbiaceae (plant family including rubber and cassava)
[zhēn, ㄓㄣ, 桢 / 楨] evergreen shrub
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, 枸杞] wolfberry shrub (Lycium chinense)
德国麻疹[Dé guó má zhěn, ㄉㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄚˊ ㄓㄣˇ, 德国麻疹 / 德國麻疹] German measles; rubella
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 蝤] larva; grub
财迷[cái mí, ㄘㄞˊ ㄇㄧˊ, 财迷 / 財迷] money grubber; miser
恙虫病[yàng chóng bìng, ㄧㄤˋ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 恙虫病 / 恙蟲病] Scrub typhus; Tsutsugamushi disease; Mite-borne typhus fever
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 葥] Rubus palmatus
胶轮[jiāo lún, ㄐㄧㄠ ㄌㄨㄣˊ, 胶轮 / 膠輪] pneumatic tire; rubber tire
还魂橡胶[huán hún xiàng jiāo, ㄏㄨㄢˊ ㄏㄨㄣˊ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, 还魂橡胶 / 還魂橡膠] recycled rubber
杨梅[yáng méi, ㄧㄤˊ ㄇㄟˊ, 杨梅 / 楊梅] red bay tree (Myrica rubra)
残渣[cán zhā, ㄘㄢˊ ㄓㄚ, 残渣 / 殘渣] remainder; filtered out residue; sediment; waste product; debris; detritus; rubbish
卢布[lú bù, ㄌㄨˊ ㄅㄨˋ, 卢布 / 盧布] rouble, Russian currency; also spelt ruble
垃圾桶[lā jī tǒng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄊㄨㄥˇ, 垃圾桶] rubbish bin
垃圾箱[lā jī xiāng, ㄌㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 垃圾箱] rubbish can
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 帖] rubbing from incised inscription
废物[fèi wù, ㄈㄟˋ ˋ, 废物 / 廢物] rubbish; waste material; useless person
拓片[tà piàn, ㄊㄚˋ ㄆㄧㄢˋ, 拓片] rubbings from a tablet
[mó, ㄇㄛˊ, 摩] rub
橡皮[xiàng pí, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ, 橡皮] rubber; an eraser
橡皮球[xiàng pí qiú, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄑㄧㄡˊ, 橡皮球] rubber ball
橡皮筋[xiàng pí jīn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, 橡皮筋] rubber band
[mǎng, ㄇㄤˇ, 莽] thick weeds; luxuriant growth; Illicium anisatum, a shrub with poisonous leaves; impertinent
莽草[mǎng cǎo, ㄇㄤˇ ㄘㄠˇ, 莽草] Chinese anise (Ilicium anisatum, a shrub with poisonous leaves)
橡胶树[xiàng jiāo shù, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄨˋ, 橡胶树] rubber tree
橡胶[xiàng jiāo, ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄠ, 橡胶 / 橡膠] rubber
皮筋[pí jīn, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, 皮筋] rubber band
瓦砾[wǎ lì, ㄨㄚˇ ㄌㄧˋ, 瓦砾 / 瓦礫] rubble; debris
亚比玉[Yà bǐ yù, ㄧㄚˋ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 亚比玉 / 亞比玉] Abiud (son of Zerubbabel)

rub ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade
ラブオブザグリーン[, rabuobuzaguri-n] (exp) rub of the green
拭い去る;ぬぐい去る[ぬぐいさる, nuguisaru] (v5r) to rub out; to clean off; to clear away; to efface; to erase
揉み込む;揉みこむ[もみこむ, momikomu] (v5m,vt) (1) (arch) to rub into; (2) to train for; to prepare for
摩る(P);擦る;摩する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P)
擦り落とす[こすりおとす, kosuriotosu] (v5s) to scrape off; to rub off
擦れ合う[すれあう, sureau] (v5u,vi) to rub against; to chafe; to quarrel
磨り砕く[すりくだく, surikudaku] (v5k) to rub to pieces; to grind into powder
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test
DINバルブ[ディンバルブ, deinbarubu] (n) DIN type scuba tank valve
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM
MMRワクチン[エムエムアールワクチン, emuemua-ruwakuchin] (n) MMR vaccine (for measles, mumps and rubella)
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV
RV車;アールブイ車[アールブイしゃ, a-rubui sha] (n) sports utility vehicle; SUV; four wheel drive (car or minivan); lit
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
アウアセルブズ[, auaserubuzu] (n) ourselves
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006)
アクリルゴム[, akurirugomu] (n) acrylic rubber
アクリロニトリルゴム[, akurironitorirugomu] (n) acrylonitrile rubber
アクリロニトリルブタジエンゴム[, akurironitorirubutajiengomu] (n) acrylonitrile; butadiene rubber
アスコルビン酸[アスコルビンさん, asukorubin san] (n) ascorbic acid
アスチルベ[, asuchirube] (n) astilbe (flowering plant of the saxifrage family)
アゼルバイジャン語[アゼルバイジャンご, azerubaijan go] (n) Azerbaijani (language)
あどけない[, adokenai] (adj-i) innocent; cherubic
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin
アブソルバン;アプソルバン[, abusoruban ; apusoruban] (adj-no) absorbant (fre
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate
アルキルベンゼン[, arukirubenzen] (n) alkyl benzene
アルキルベンゼンスルホン酸塩[アルキルベンゼンスルホンさんえん, arukirubenzensuruhon san'en] (n) alkyl benzene sulfonate
アルバートサウルス[, aruba-tosaurusu] (n) Albertosaurus
アルバイター[, arubaita-] (n) (See アルバイト・1) part-time worker (ger
アルバイト[, arubaito] (n,vs) (1) (See パート・3,パートタイム) part-time job (ger
アルバトロス[, arubatorosu] (n) albatross
アルバニア[, arubania] (n) Albania
アルバニア語[アルバニアご, arubania go] (n) Albanian (language)
アルバニア語派[アルバニアごは, arubania goha] (n) Albanian (branch of languages)
アルバム[, arubamu] (n) album; (P)
アルビノ;アルビーノ[, arubino ; arubi-no] (n) (See 白子) albino
アルビレオ[, arubireo] (n) Albireo (aka Beta Cygni)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
オーアールビー[おーあーるびー, o-a-rubi-] ORB
コルバ[こるば, koruba] CORBA
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
シングルボードコンピュータ[しんぐるぼーどこんぴゅーた, shingurubo-dokonpyu-ta] single-board computer
スクロールバー[すくろーるばー, sukuro-ruba-] scroll bar
スペクトルバンド[すぺくとるばんど, supekutorubando] spectral band
スモールビジネス[すもーるびじねす, sumo-rubijinesu] small business
セルバス[せるばす, serubasu] cell path
セルバッファ[せるばっふぁ, serubaffa] cell buffer
セルベース[せるべーす, serube-su] cell based
セル分割[せるぶんかつ, serubunkatsu] cell splitting
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar
ダブルバイト[だぶるばいと, daburubaito] double byte
ツールバー[つーるばー, tsu-ruba-] toolbar
ツールボックス[つーるぼっくす, tsu-rubokkusu] toolbox
ディジタルビデオディスク[でいじたるびでおでいすく, deijitarubideodeisuku] digital video disk, DVD
デジタルビデオディスク[でじたるびでおでいすく, dejitarubideodeisuku] Digital Video Disk
デュアルバンド[でゆあるばんど, deyuarubando] dual band
トランザクションロールバック[とらんざくしょんろーるばっく, toranzakushonro-rubakku] transaction rollback, rollback
ヌルバイト[ぬるばいと, nurubaito] null byte
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate
ファイナルバージョン[ふぁいなるばーじょん, fainaruba-jon] final version
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup
フォールバック[ふぉーるばっく, fo-rubakku] fall back
フルバージョン[ふるばーじょん, furuba-jon] full version
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup
メールボックス[めーるぼっくす, me-rubokkusu] mailbox
メイルボックス[めいるぼっくす, meirubokkusu] mailbox
ヨンサンマルブイエックス[よんさんまるぶいえっくす, yonsanmarubuiekkusu] 430VX
ラバーバンディング[らばーばんでいんぐ, raba-bandeingu] rubber-banding
ラバーバンド[らばーばんど, raba-bando] rubberband
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver
ルビ[るび, rubi] ruby
ローカルバス[ろーかるばす, ro-karubasu] local bus
ローカルバスグラフィックス[ろーかるばすぐらふぃっくす, ro-karubasugurafikkusu] local bus graphics
ローカルバスビデオ[ろーかるばすびでお, ro-karubasubideo] (local bus graphics), local bus video
ロールバック[ろーるばっく, ro-rubakku] transaction rollback, rollback
ロールバック起動サービスプリミティブ[ロールバックきどうサービスプリミティブ, ro-rubakku kidou sa-bisupurimiteibu] Rollback-initiating service primitive

rub ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช็ด[v.] (chet) EN: wipe ; rub ; clean ; mop ; scrub FR: essuyer ; sécher ; nettoyer en frottant ; frotter
เช็ดมือ[v. exp.] (chet meū) EN: rub the hands dry FR: essuyer les mains
เช็ดหน้า[v. exp.] (chet nā) EN: scrub one's face ; rub the face dry ; wipe one's face FR: essuyer le visage
เช็ดถู[v.] (chetthū) EN: rub ; scrub ; wipe ; clean FR:
เช็ดตัว[v. exp.] (chet tūa) EN: rub the body dry FR: essuyer
ฝนตะไบ[v. exp.] (fon tabai) EN: use a file to rub something smooth/sharp FR:
ฝนแท่งหมึกจีน[v. exp.] (fon thaeng ) EN: rub an ink stick FR:
ขจัดคราบ[v. exp.] (khajat khrā) EN: wipe ; clean ; brush ; rub FR:
ขัด[v.] (khat) EN: scrub ; polish ; wipe ; rub ; burnish ; scrub off ; scrape ; sand FR: récurer ; polir ; astiquer
ขัดสี[v.] (khat sī) EN: scrub ; rub ; scour FR:
ขัดถู[v.] (khat thū) EN: polish ; burnish ; wipe ; scrub ; rub FR: récurer ; polir ; astiquer
ขยี้[v.] (khayī) EN: rub ; scrub FR: frotter
ขยี้ผ้า[v. exp.] (khayī phā) EN: rub the clothes FR: frotter le linge
ขยี้ตา[v. exp.] (khayī tā) EN: rub one's eyes FR: se frotter les yeux
คลึง[v.] (khleung) EN: roll into a ball with the hand ; knead ; rub ; roll ; massage FR: rouler dans la main
ครูด[v.] (khrūt ) EN: scrape ; rub over ; scratch FR: gratter ; frotter
ขูด[v.] (khūt) EN: abrade ; scrape off ; grate ; rasp ; chafe ; rub FR: gratter ; râper ; racler
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กระทบไหล่[v.] (krathoplai) EN: meet ; associate ; talk ; rub elbows ; rub shoulders FR:
กระทบไหล่ดารา[v. exp.] (krathop lai) EN: meet a celebrity in person ; see a celebrity in person ; rub elbows with a celebrity ; rub shoulders with a celebrity ; associate closely with a celebrity ; mingle with a celebrity FR:
ไล้[v.] (lai) EN: apply ; smear ; rub on FR: enduire ; barbouiller
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลูบหลัง[v. exp.] (lūp lang) EN: give a pat on the back ; rub someone's back FR:
ลูบหน้า[v. exp.] (lūp nā) EN: wipe one's face ; rub one's face FR:
นวด[n.] (nūat) EN: massage ; rub down FR: masser ; frictionner
นวดฟั้น[v.] (nūatfan) EN: massage ; rub down ; caress ; stroke ; press FR:
พันแข้งพันขา[v.] (phankhaengp) EN: rub a body against someone's legs ; intertwine around the legs of FR:
สี[v.] (sī) EN: rub ; scrape ; graze FR: frotter
เสียดสี[v.] (sīetsī) EN: graze ; rub against FR: égratigner ; frotter contre
ทา[v.] (thā) EN: coat ; paint ; apply ; besmear ; anoint ; rub ; put on ; smear ; spread ; daub FR: couvrir ; enduire ; revêtir ; recouvrir ; appliquer ; étaler ; étendre
แทงตะไบ[v. exp.] (thaēng taba) EN: use a file to rub something smooth/sharp FR:
ทะเลทรายรุบแอลคาลี[n. prop.] (Thalēsāi Ru) EN: Rub'al Khali Desert FR: Rub al-Khali
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher
ทายา[v. exp.] (thāyā) EN: apply a medicine ; apply an oinment ; apply a salve ; rub a medicament on ; apply some remedy to the wound FR:
ถู[v.] (thū) EN: scrub ; rub ; wipe ; polish ; clean FR: frotter ; récurer ; frictionner
ถูมือ[v. exp.] (thū meū) EN: rub one's hands together with pleasure FR: se frotter les mains
ถูตัว[v. exp.] (thū tūa) EN: rub oneself FR:
ตอกย้ำ[v.] (tøkyam) EN: keep emphasizing (that) ; emphasize ; rub it in FR:
ตอกย้ำซ้ำเติม[v. exp.] (tøkyam samt) EN: rub it in time and again to remind (someone of something) FR:
ย้อนเกล็ด[v. exp.] (yøn klet) EN: get back (at) ; rub someone the wrong way FR:

rub ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Säureluftwäscher {m} [techn.]acid scrubber
Algenfilter {m}algal scrubber
Bismarckhuhn {n} [ornith.]Bismarck Scrub Fowl
Attentat {n} (auf) | ein Attentat auf jdn. verübenassassination attempt (on); (attempted) assassination | to assassinate someone
Kerngummierung {f}bead wire rubber
Rote Bete {f}; Rote Rübe
Überpressung {f}rubber fold
Moosgummi {m}black cellular rubber
Borneobuschsänger {m} [ornith.]Kinabalu Scrub Warbler
Sperrmüll {m}bulk rubbish
Laufflächengummi {m}cap (tyre); tread gum; tread rubber
Kapernstrauch {m} [bot.]caper shrub
Kategorie {f}; Rubrik
Schaumgummistreifen {m}cellular rubber strip
Zwergherzogfisch {m} (Centropyge argi) [zool.]cherub pygmy angel
Wonneproppen {m}chubby cherub
Tongrube {f}; Lehmgrube
Engerling {m}cock chafer grub
Kohlenbergwerk {n}; Kohlengrube
Spalte {f}; Rubrik
Unterplatte {f}cushion rubber
betrüblich {adj} | betrüblicher | am betrüblichstendeplorable | more deplorable | most deplorable
Doppelgummitülle {f}double rubber grommet
Dunkelheit {f}; Trübsinn
Großfußhuhn {n} [ornith.]Dusky Scrub Fowl
Trümmerfeld {n}expanse of rubble
Falle {f}; Fallgrube
Purpurkopfbarbe {f} (Barbus nigrofasciatus) [zool.]ruby barb
Reibechtheit {f}fastness to rubbing
Pressgrat {m}flash rubber
Schaumgummi {m}foam rubber
Schaumgummi {m}foam rubber; sponge rubber
dunkel; trübselig {adj} | dunkler; trübseliger | am dunkelsten; am trübseligstengloomy | gloomier | gloomiest
Goldgrube {f} | Goldgruben
Gewindestift {m}grub screw
Grubber {m}grubber
Grube {f} | Gruben
Grubengas {n} | Grubengase
Schlampigkeit {f}grubbiness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rub
Back to top