ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emit*, -emit-

emit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emit (vt.) ปล่อยออกมา See also: ส่งออกมา Syn. discharge, give forth, sent out
emit from (phrv.) (ความร้อน, แสง, กลิ่น, เสียง) แผ่ออกมาจาก See also: กระจายจาก, ฉายมาจาก, เปล่งออกมาจาก
emit into (phrv.) แผ่เข้าไปใน See also: กระจายเข้าไปใน, ฉายไปยัง
emit light (vi.) ส่องแสง See also: ฉายแสง
emitter (n.) สิ่งที่ปล่อยรังสี
English-Thai: HOPE Dictionary
emit(อีมิท') {emitted,emitting,emits} vt. ปล่อยออกมา,ฉาย,ส่อง,แพร่กระจาย, See also: emitter n. ดูemit, Syn. discharge abbr. enzyme muliplies immunoassay technique
English-Thai: Nontri Dictionary
emit(vt) ส่งออกไป,แพร่ออกไป,ฉายออกมา,กระจายออกมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emittanceความเปล่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emittance - Radiant emittanceการแพร่กระจาย หรือการส่งรังสี [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาย (v.) emit See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge
ชูกลิ่น (v.) emit See also: give out an odor Syn. ส่งกลิ่น
ส่งกลิ่น (v.) emit See also: give out an odor
แผดเผา (v.) emit strong and hot rays of light See also: burn, to be caustic, blaze down on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need you to reconfigure Jack's phone to emit an alternate signal.ฉันอยากให้คุณช่วยปรับสัญญาณโทรศัพท์แจ็ค ให้ส่งสัญญาณอีกประเภทได้
What's most important are the emotions I want to emit to the audience.สิ่งสำคัญก็คือ อารมณ์ที่ต้องการจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ฟัง
Our sun will begin to emit such extreme amounts of radiation...ดวงอาทิตย์จะเริ่มปล่อย รังสีที่รุนแรงมาก
IT DOESN'T ABSORB LIGHT, IT DOESN'T EMIT LIGHT. LIGHT JUST PASSES STRAIGHT THROUGH IT UNAFFECTED.อะไรที่มีมวลดาวหรือกาแลคซี
You know, older buildings like this emit a low enough frequency that you can't consciously hear.รู้ไหม ตึกเก่าแบบนี้ ส่งเสียงความถี่ต่ำ กว่าที่คุณจะรับรู้ได้
The infected emit a pungent pheromone that attracts a nasty breed of UnderFae in for the kill.คนที่มีปรสิทจะส่งกลิ่นดึงดูด เฟชั้นต่ำให้มาฆ่า
It seems the implant can emit some kind of counter signal... to ensure the wearer remains unaffected by the waves from the SIM card.ดูเหมือนวัสดุปลูกฝังจะสามารถ ปล่อยสัญญาณต่อต้านบางอย่างl... เพื่อให้แน่ใจว่ามันได้รับผลกระทบ จากคลื่นวิทยุของซิมการ์ด
We call them "pulsars" when they spin rapidly and emit regular pulses of radio energy.เมื่อพวกเขาหมุนอย่างรวดเร็วและ ปล่อยชีพจรปกติของพลังงานวิทยุ
Are you saying it's wrong to feel sensitive... about anti-Semitism?แกจะพูดว่ามันเป็นเรื่องผิด / ที่จะเกิดความรู้สึกอ่อนไหว... เรื่องการต่อต้านนั่นอีกเหรอ?
All four extremities have been severed at a 45-degree angle,ร่างกายถูดตัดเป็น 4 ท่อน ที่มุม 45 องศา
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ.
It emits some kind of focused sound wave that packs enough punch to rip a submarine in half.มันปล่อยพลังจากคลื่นเสียงมากพอที่จะทำให้ใต้น้ำขาดครึ่ง

emit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乙种粒子[yǐ zhǒng lì zǐ, ㄧˇ ㄓㄨㄥˇ ㄌㄧˋ ㄗˇ, 乙种粒子 / 乙種粒子] beta particle (electron, esp. high speed electron emitted by radioactive nucleus)
阴极[yīn jí, ㄐㄧˊ, 阴极 / 陰極] cathode; negative electrode (i.e. emitting electrons)
票汇[piào huì, ㄆㄧㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 票汇 / 票匯] draft remittance
末端[mò duān, ㄇㄛˋ ㄉㄨㄢ, 末端] extremity
[duān, ㄉㄨㄢ, 端] end; extremity; item; port; to hold sth level with both hands; to carry; regular
西端[xī duān, ㄒㄧ ㄉㄨㄢ, 西端] Western extremity
不懈[bù xiè, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄝˋ, 不懈] untiring; unremitting; indefatigable
光二极管[guāng èr jí guǎn, ㄍㄨㄤ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, 光二极管 / 光二極管] light emitting diode; LED
[lǚ, ㄌㄩˇ, 吕 / 呂] pitchpipe, pitch standard, one of the twelve semitones in the traditional tone system
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 汇 / 匯] remit; to converge (of rivers); to exchange
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 汇兑 / 匯兌] remittance; funds paid to a bank account
汇出行[huì chū háng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄤˊ, 汇出行 / 匯出行] remitting bank
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, 汇划 / 匯劃] remittance
汇寄[huì jì, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 汇寄 / 匯寄] remit
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, 汇款 / 匯款] remit money; remittance
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, 汇水 / 匯水] remittance fee
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, 汇费 / 匯費] remittance fee
赦免[shè miǎn, ㄕㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, 赦免] remit; pardon
闪语[shǎn yǔ, ㄕㄢˇ ㄩˇ, 闪语 / 閃語] Semitic language
半透明[bàn tòu míng, ㄅㄢˋ ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, 半透明] translucent; semitransparent

emit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二酸化炭素排出権[にさんかたんそはいしゅつけん, nisankatansohaishutsuken] (n) right to emit carbon dioxide
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t,vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P)
LED[エルイーディー, erui-dei-] (n) (See 発光ダイオード) light-emitting diode; LED
アンチセミティズム[, anchisemiteizumu] (n) (obsc) (See 反ユダヤ主義) anti-Semitism
イレズミエイラクブカ[, irezumieirakubuka] (n) Hemitriakis complicofasciata (species of houndshark found in the Ryukyu Islands and Taiwan)
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica)
エイラクブカ属[エイラクブカぞく, eirakubuka zoku] (n) Hemitriakis (genus of houndshark in the family Triakidae)
エミッター[, emitta-] (n) emitter
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] (n) {comp} ECL; Emitter Coupled Logic
カスミチョウチョウウオ属[カスミチョウチョウウオぞく, kasumichouchouuo zoku] (n) Hemitaurichthys (genus of tropical butterflyfish in the family Chaetodontidae)
セム人[セムじん, semu jin] (n) Semite (speaker of a semitic language, esp. Jews and Arabs)
セム語派[セムごは, semu goha] (n) Semitic (branch of languages)
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something)
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so
デミタス;ドミタス[, demitasu ; domitasu] (n) demi-tasse (fre
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages)
ブラックピラミッドバタフライフィッシュ[, burakkupiramiddobatafuraifisshu] (n) brown-and-white butterflyfish (Hemitaurichthys zoster); black pyramid butterflyfish
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract)
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P)
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity
両極[りょうきょく, ryoukyoku] (n) both extremities; north and south poles; positive and negative poles
八極拳[はっきょくけん, hakkyokuken] (n) {MA} Eight Extremities Fist
出外れ[ではずれ, dehazure] (n) end; extremity (of a village)
北端[ほくたん, hokutan] (n) northern extremity; (P)
北辺[ほくへん, hokuhen] (n) northern extremity
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to vomit; to throw up; to spit up; (2) to emit; to send forth; to breathe out; (3) to give (an opinion); to make (a comment); to express; to tell; (4) to confess; (P)
吹く(P);噴く[ふく, fuku] (v5k) (1) to blow (wind, etc.); to play a wind instrument; (2) to emit; to spout; (3) to whistle; (P)
四肢[しし, shishi] (n,adj-no) limbs; extremities; (P)
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P)
孜々営々;孜孜営営[ししえいえい, shishieiei] (adj-t,adv-to) assiduously; with unremitting zeal
振り込め詐欺[ふりこめさぎ, furikomesagi] (n) remittance fraud; bank transfer scam
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
末端[まったん, mattan] (n,adj-no) (See 末端価格,末端消費者) end; tip; extremities; terminal; (P)
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P)
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL
エミッタ結合素子[エミッタけつごうそし, emitta ketsugousoshi] ECL, Emitter Coupled Logic
発光ダイオード[はっこうダイオード, hakkou daio-do] light emitting diode, LED
発光ダイオド[はっこうダイオド, hakkou daiodo] LED, light emitting diode
発光素子[かっこうそし, kakkousoshi] light emitter (fiber optics)

emit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉาย[v.] (chāi) EN: shine ; emit ; radiate ; illuminate ; light up FR: éclairer ; rayonner
ชูกลิ่น[v.] (chūklin) EN: emit FR:
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
แผดเผา[v.] (phaētphao) EN: emit strong and hot rays of light ; burn ; to be caustic ; blaze down on FR:
ผาย[v.] (phāi) EN: emit ; emanate ; release ; spread ; split ; slit ; cleave FR: émettre ; relâcher ; lâcher ; envoyer
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นควัน[v. exp.] (phon khwan) EN: emit smoke ; emit fumes ; smoke FR: cracher de la fumée
พวยพุ่ง[v.] (phūayphung) EN: stream out ; pour out ; radiate ; emit FR: se dégager
เปล่ง[v.] (pleng) EN: emit ; sound ; radiate FR: émettre ; rayonner
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อยแสง[v. exp.] (plǿi saēng) EN: give out light ; emit light ; radiate FR:
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: emit ; give off FR: libérer ; émettre ; relâcher
ส่งกลิ่น[v.] (songklin) EN: emit an odour ; give out an odour FR: dégager une odeur
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
ฝอยทอง[n.] (føithøng) EN: fireworks emitting a shower of golden sparks FR:
หัว[n.] (hūa) EN: top ; end ; extremity ; tip FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[n.] (hūathøk) EN: extremity of the penis ; exposed glans ; retracted foreskin FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip ; top ; end FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[n. exp.] (kān ōn ngoe) EN: remittance ; money transfer FR:
การส่งเงิน[n. exp.] (kān song ng) EN: remittance FR:
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:
ขี้แย[adj.] (khīyaē) EN: whining ; tearful ; weepy ; being a cry-baby  FR: pleurnicheur (fam.) ; qui gémit ; qui se lamente ; bébé pleureur
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
ความเปล่งรังสี[n. exp.] (khwām pleng) EN: emittance FR:
กบเคอร์มิต ; กบเคอร์มิท[n. prop.] (kop Khoēmit) EN: Kermit the Frog FR:
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken FR: baisser ; diminuer ; décroître ; réduire ; amoindrir ; alléger ; abaisser
ไม่ลดละ[adj.] (mai lotla) EN: relentless ; unremitting FR:
เงินโอน[n. exp.] (ngoen ōn) EN: transfer payment ; remittance FR:
โอน[v.] (ōn) EN: convey ; transfer ; hand over ; make over ; make a remittance ; remit money FR: transférer ; transmettre ; convertir
โอนเงิน[v. exp.] (ōn ngoen) EN: transfer money ; make a remittance FR: transférer de l'argent ; virer de l'argent
ปืนอิเล็กตรอน = อิเล็กตร็อน[n. exp.] (peūn ilektr) EN: electron gun ; electron emitter FR:
พากเพียร[adj.] (phākphīen) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable ; industrious ; diligent ; hard-working FR: persévérant ; industrieux
พากเพียรพยายาม[adj.] (phākphīen p) EN: persistent ; unremitting ; indefatigable FR: persévérant
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation FR: mettre à l'épreuve
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ปลายปีก[n. exp.] (plāi pīk) EN: FR: extrémité des ailes [f]
ปลายประสาท[n. exp.] (plāi prasāt) EN: FR: extrémité nerveuse [f]

emit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klebstoff {m}; Klebemittel
Bindemittel {n} | Bindemittel
Emissionsbereich (Halbl.) {m}emitter zone
Gliedmaßen {pl}; Extremitäten
Pratze {f} (als Lastaufnahmemittel)fork hook
Kühlmittel {n}; Kältemittel
mittellos; unbemittelt; unvermögend {adj} | mittelloser; unbemittelter | am mittellosesten; am unbemitteltstenimpecunious | more impecunious | most impecunious
Pressemitteilung {f} | Pressemitteilungen
Remittenden {pl}remittees
Erlassung {f}remittal
Semit {m}semite
Sender {m}; Emitter
Lösungsmittel {n}; Lösemittel
Traverse {f} (als Lastaufnahmemittel)lifting beam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emit
Back to top