ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

regulate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *regulate*, -regulate-

regulate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
regulate (vt.) ควบคุม (ทางวิศวกรรม) See also: ดูแล Syn. control, manage
regulate (vt.) วางระเบียบ (ทางกฎหมาย) See also: กำหนด, บัญญัติ
regulated (adj.) ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี Syn. restrained, reasonable
English-Thai: HOPE Dictionary
regulate(เรก'กิวเลท) vt. ควบคุม,ดูแล,ปรับ,ทำให้เป็นระเบียบ,วางระเบียบ,กำหนด,บัญญัติ, See also: regulative adj. regulatory adj., Syn. control,adjust,rule
English-Thai: Nontri Dictionary
regulate(vt) วางระเบียบ,ออกกฎ,บังคับ,กำหนด,ตั้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regulateวางระเบียบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับอากาศ (v.) regulate the room temperature Syn. ติดแอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Endocrine: it carries secretions of certain glands... like the thyroid, adrenal, and pituitary... which regulate growth.ต่อมที่ทำหน้าที่รับเพื่อสร้างความรู้สึกทั้งหมด เหมือนต่อมไทรอยด์, แอดดรีนัล และพีทูอีทารี่ ซึ่งควบคุมการเติบโต
Without me,... ..Jack could not regulate his heart rate or breathing."ก็พอๆกันนั่นแหละ แล้วพอผมเรียนจบ ผมก็โทรทางไกลไปหาเค้า
In 2000, my opponent pledged to regulate CO2 and then...ในปี 2000 ฝ่ายค้านให้คำสัญญาว่าจะควบคุมคาร์บอนไดออกไซด์ แต่แล้ว...
If we get our hands on some liquid nitrogen, we could regulate the temperature.ถ้าพวกเราใช้ในโตรเจนเหลว เราก็จะคุมอุณหภูมิได้
To regulate and control them.ที่จะจัดระเบียบ และควบคุมมัน
They are sponges that regulate the flow of water.ฟองน้ำควบคุมการไหลของน้ำ
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน
Sure, because nobody will come in and make them regulate the stench.แน่นอน เพราะไม่มีใครเข้าไปดูและควบคุมกลิ่นรบกวนนั่น
I also bought scented soaps, pantyhose, Midol, calcium chews and what is apparently a yogurt specifically designed to regulate the female bowel.ผมยังซื้อสบู่กลุ่นหอม ถุงน่อง ยาแก้ปวดประจำเดือน แคลเซียมเม็ด และโยเกิร์ต ที่ดูเหมือนผลิตมาเพื่อให้ ผู้หญิงถ่ายคล่องโดยเฉพาะ
Means you can't regulate the input.หมายถึงคุณไม่สามารถคำนวณสิ่งที่นำเข้าได้
Sophie wants to regulate everything about my child's existence.โซฟีต้องการที่จะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเด็ก
Addiction will not be tolerated and those who cannot regulate will be cut from the program.ผู้ที่มีอาการเสพติดผู้ที่ไม่สามารถควบคุมได้จะถูกตัดจากโครงการ

regulate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
[yì, ㄧˋ, 乂] to regulate; to govern; to control; to mow
[zhì, ㄓˋ, 制] system; to make; to manufacture; to control; to regulate
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 絜] marking line; pure; regulate
[zǔn, ㄗㄨㄣˇ, 撙] regulate; restrain
调节[tiáo jié, ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄝˊ, 调节 / 調節] to adjust; to regulate; to harmonize; to reconcile (accounting, etc)

regulate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整った[ととのった, totonotta] (adj-f) well-ordered; in good order; well-featured; well-regulated; (P)
野放しにする[のばなしにする, nobanashinisuru] (exp,vs-i) (1) to send cattle out grazing; (2) to leave at large (a criminal); to leave unregulated; to leave something to take care of itself or something
野放図;野放途[のほうず, nohouzu] (adj-na,n) unregulated; unruly; wild; unbridled

regulate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
จัดระเบียบ[v. exp.] (jat rabīep) EN: regulate ; organize ; reform ; put order into FR:
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับอากาศ[v.] (prap-akāt) EN: air-condition ; regulate the room temperature ; apply air-conditioning FR: climatiser
ถวัลย์[v.] (thawan) EN: govern ; regulate by authority ; command ; reign FR:
ดิมเมอร์[n.] (dimmoē) EN: dimmer FR: régulateur d'éclairage [m]
จัดระเบียบใหม่[v. exp.] (jat rabīep ) EN: reregulate FR:

regulate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verkehr {m} | für den Verkehr freigeben | den Verkehr regeln | Verkehr aus der Gegenrichtung | abbiegender Verkehrtraffic | to open to traffic | to regulate the traffic; to regulate the flow of traffic | oncoming traffic | turning traffic
Druckaufbau {m} | freier Druckaufbau | geregelter Druckaufbauinflation | capped inflation | regulated inflation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า regulate
Back to top