ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

add

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *add*, -add-

add ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
add (vi.) คิดผลรวม See also: รวม, คิดยอดรวม Syn. sum, total, sum up, compute
add (vt.) คิดผลรวม See also: รวม, คิดยอดรวม
add (vi.) เติมส่วนผสม See also: เพิ่มส่วนผสม Syn. be an addition
add (vt.) เติมส่วนผสม See also: เพิ่มส่วนผสม
add (vi.) ทำให้รุนแรงขึ้น See also: เสริม, เพิ่ม
add (vt.) นำเข้า See also: เผยแพร่
add (vi.) นำเข้า See also: เผยแพร่
add (vt.) พูดต่อ See also: พูดเติม, พูดเพิ่ม
add (vi.) รวม See also: เชื่อม Syn. unite, attach
add (vt.) รวม See also: เชื่อม
add fuel (vi.) เติมเชื้อเพลิง Syn. kindle
add fuel (vt.) เติมเชื้อเพลิง Syn. kindle
add fuel to the flames (idm.) ทำให้รู้สึกรุนแรงยิ่งขึ้น
add in (phrv.) เพิ่มเข้าไป See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
add insult to injury (idm.) ทำให้เลวร้ายขึ้น (โดยเฉพาะทำให้เศร้าเสียใจ, ทำให้อันตรายมากขึ้น)
add on (phrv.) เพิ่มเข้าไป See also: ใส่เพิ่ม, เพิ่มอีก, บวก
add sugar (vt.) ทำให้หวาน See also: ทำให้หวานขึ้น Syn. mull Ops. sour
add to (phrv.) เพิ่ม See also: ต่อเติม, ใส่เพิ่มให้กับ
add together (phrv.) รวม See also: บวก
add up (phrv.) ทำให้รวมกัน
add up (phrv.) น่าเชื่อถือ (คำไม่เป็นทางการ) See also: น่าจะเป็นจริง, สมเหตุสมผล
add up to (phrv.) รวมกันเป็น See also: รวมแล้วคือ Syn. amount to, come to
add up to (phrv.) เทียบเท่า See also: เท่ากับ, หมายถึง Syn. amount to
added (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่มากขึ้น, ที่เพิ่มเติมขึ้น Syn. supplementary, further
added (adj.) อีก See also: อีกหนึ่ง Syn. one more
added (adj.) เอาอีก See also: เพิ่มอีก Syn. another, extra
addend (n.) จำนวนที่บวกเข้าไป
addendum (n.) ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ) See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
addendum (n.) สิ่งที่เพิ่มเข้า
adder (n.) เครื่องคิดเลข Syn. adding machine
adder (n.) ผู้บวก
addict (vt.) ทำให้ติดยาเสพย์ติด
addict (n.) ผู้ติดยาเสพย์ติด
addict (n.) ผู้ที่หมกมุ่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
addict to (phrv.) ติด (ใช้รูป passive voice เสมอ) See also: ติดยา, ชอบมาก Syn. hook on
addict to (phrv.) ชอบมาก See also: หลงใหล Syn. hook on
addicted (adj.) ซึ่งติดยา See also: ซึ่งติดยาเสพติด
addictive (adj.) ซึ่งทำให้ติดยาได้
adding machine (n.) เครื่องบวกเลข Syn. adder
Addis Ababa (n.) ชื่อเมืองหลวงของประเทศเอธิโอเปีย
English-Thai: HOPE Dictionary
add(แอด) vt.,vi. เติม,บวก,เพิ่ม,เสริม,พูดเติม.
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
addend(แอด' เดนดฺ) n. เลขหรือจำนวนที่บวกเข้าด้วยกัน
addendum(อะเดน' เดิม) n. (pl. -da) สิ่งที่เพิ่มเข้า, การเพิ่มหรือบวกเข้า, ภาคผนวก
adder 1(แอด' เดอะ) n. ผู้บวก,ตัวบวก
adder 2(แอด' เดอะ) n. งูพิษชนิดหนึ่งในในยุโรป
adder's-tongue(แอด' เดอซทัง) n. ต้นเฟิร์นชนิดหนึ่ง (Ophioglossum) (a fern)
addict(แอค' ดิคทฺ) n. ผู้ติดยาเสพติด. -vt. ทำให้ติดยาเสพติด, Syn. devotee, junkie)
addicted(อะดิด' ทิค) adj. ซึ่งติดยาเสพติด, ซึ่งติดนิสัยในบางอย่าง. -addictedness n., Syn. devoted, involved)
addiction(อะดิค' เชิน) n. การติดยาเสพติด, ภาวะติดยาเสพติด, Syn. devotion, dependence ###A. freedom)
addictive(อะดิค' ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้ติดยาได้
adding machineเครื่องบวกเลข
addis ababaแอด' ดิส, แอบ' บะบา) ชื่อเมืองหลวงของเอธิโอเปีย (capital of Ethiopia)
addison' s diseaseโรคที่เนื่องจากการขาด adrenocortical hormones
additament(อะดิท' ทะเมินทฺ) n. สิ่งที่เพิ่มเข้าไปการพิ่ม (something added, an addition)
addition(อะดิช' เชิน) n. การเพิ่ม, การบวก, สิ่งที่เพิ่มเข้าไป, ชื่อที่เพิ่มต่อท้ายชื่อนามสกุล.
additive(แอด' ดิทิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะหรือเกิดจากการเพิ่มหรือบวก,ซึ่งเพิ่มหรือบวก -n. สิ่ง ที่เพิ่มเข้าไป, Syn. cumulative)
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)
addle-brainedadj. ซึ่งมีจิตที่สับสน hare-Ant. simple-minded
addlepated(แอด' เดิลเพททิด) adj., โง่, จิตสับสน (foolish, silly, addle-brained)
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
adduce(อะดูสซฺ') vt. อ้างอิง, อ้าง. -adduc- able, adducibel adj.,-adducer n.
adduct(อะดัคทฺ') vt. เคลื่อนหรือดึงเข้าสู่แกนร่างกาย-addductive adj.,-adduction n.
adductor(อะดัค' เทอะ) n. กล้ามเนื้อที่ดึงAdelaide (แอด' ดิเลด) ชื่อเมืองในออสเตรเลีย
English-Thai: Nontri Dictionary
add(vt) เพิ่ม,บวก,รวม,เสริม,เติม,แถม
addendum(n) ภาคผนวก,บทเสริม,บทต่อท้าย
adder(n) อสรพิษ
addict(n) คนติดยา,ขี้ยา,คนที่ทำอะไรจนเป็นนิสัย
addicted(adj) ซึ่งติดยาเสพติด,ซึ่งติดเป็นนิสัย
addiction(n) การติดยาเสพติด
addition(n) การรวม,การบวก,การเพิ่ม,การเสริม
additional(adj) ซึ่งเพิ่มขึ้น,ซึ่งรวม
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
adduce(vt) อ้างอิง,อ้างเหตุผล,ยกตัวอย่าง
adduct(vt) ดึงเข้าหากัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
addบวก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
addendตัวบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addendumข้อเพิ่มเติม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adder๑. เครื่องบวก๒. วงจรบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
addiction, drug; dependence, drug; dependency, drugการติดยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
additionการบวก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additiveสารเติมแต่ง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduce counter evidenceนำพยานหลักฐานมาสืบแก้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adduct๑. หุบ๒. (จักษุ.) กลอกเข้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adductor muscleกล้ามเนื้อปิดฝา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Add Life to Yearsให้ความรักพิทักษ์อนามัยผู้สูงวัยอายุยืน [การแพทย์]
Addictionการเสพติดให้โทษ, การเสพติด [การแพทย์]
Additionปฏิกิริยาการรวมตัว, การเพิ่มขึ้น, การเติมเข้าไป, แอดดิชัน [การแพทย์]
Additive สารปรุงแต่ง สารซึ่งนำไปผสมกับผลิตภัณฑ์อื่นในปริมาณเพียง เล็กน้อย เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเคมีหรือทางกายภาพของสินค้า สารปรุงแต่งถูกนำมาใช้เพื่อทำให้อาหารดูน่าทานยิ่งขึ้น เพื่อถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตามสารปรุงแต่งอาจเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เตตระเอทิลลีด (teraethyl lead) ที่ใช้เติมในน้ำมันเพื่อป้องกันการน็อคของเครื่องยนต์ (anti-knock) โดยเพิ่มค่าออกเทนในเครื่องยนต์ที่มีแรงขับเคลื่อนสูง [สิ่งแวดล้อม]
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Adductหุบปลายแขน, มองเข้าด้านใน, ผลผลิตจากการรวมตัว, แอดดักต์ [การแพทย์]
Adductor Brevisแอดดัคเตอร์เบรวิส [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อเติม (v.) add See also: increase, enlarge, grow, multiply, attach, subjoin, annex Syn. เพิ่มเติม
บวก (v.) add See also: total Syn. รวบรวม
รวม (v.) add See also: total Syn. บวก, รวบรวม
เติม (v.) add See also: add more, fill, increase Syn. เพิ่ม, เพิ่มเติม
เติมต่อ (v.) add See also: increase, supplement Syn. ต่อเติม, เพิ่ม, เสริม Ops. ลดลง, ลด
เติมให้ (v.) add See also: give something extra, give in addition, give an extra amount Syn. เพิ่มให้, เพิ่ม
เพิ่ม (v.) add See also: give something extra, give in addition, give an extra amount Syn. เติมให้, เพิ่มให้
เพิ่ม (v.) add See also: add more, fill, increase Syn. เพิ่มเติม
เพิ่ม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เสริมเติม, เสริมเพิ่ม
เพิ่ม (v.) add See also: increase, supplement Syn. ต่อเติม, เสริม Ops. ลดลง, ลด
เพิ่มเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเติม, เสริมเพิ่ม
เพิ่มให้ (v.) add See also: give something extra, give in addition, give an extra amount Syn. เติมให้, เพิ่ม
เสริมเติม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเพิ่ม
เสริมเพิ่ม (v.) add See also: increase, append, augment, mount, raise, supplement, attach Syn. เพิ่ม, เสริมเติม
แถม (v.) add See also: give something extra, give in addition, give an extra amount Syn. เติมให้, เพิ่มให้, เพิ่ม
แถมท้าย (v.) add See also: include
มูน (v.) add coconut juice to glutinous rice See also: mix coconut cream with steaming glutinous rice Syn. ทา
เติมน้ำมัน (v.) add fuel See also: put in gasoline
เดาะ (v.) add gradually Syn. เติม, เหยาะ
เหยาะ (v.) add little by little See also: drop by drop Syn. ใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Think of the saddest thing that's ever happened to you!คิดถึงสิ่งที่เศร้าที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับคุณ
Your daddy should be home from work by nowพ่อของลูกควรจะกลับถึงบ้านแล้วตอนนี้
Just promise your daddy one thingสัญญากับพ่อสักข้อนะลูก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By doing so, you will add enormously to the enemy's difficulties.โดยทำเช่นนี้คุณจะเพิ่มมหาศาล ความยากลำบากของศัตรู
I'd like to add to the enormous enemy...ฉันต้องการที่จะเพิ่มให้กับศัตรู อย่างมาก ฉันไม่เคยรำคาญ
Now I shall have to start all over again. Here, add up these figures.ทีนี้ฉันต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง นี่ บวกตัวเลขพวกนี้
Well, I'll add it to my threat collection.ก็ฉันจะเพิ่มเข้าไปใน คอลเลกชันภัยคุกคามของฉัน
Thin your mixture, add CO2.บางส่วนผสมของคุณ เพิ่ม ซีโอ2
We add the element of scorched earth.อย่างเช่น ระเบิดจริง
You can add kidnapping to that, too.คุณเพิ่มข้อหาลักพาตัวด้วยก็ได้ครับ
I have nothing further to add to what I have said.ฉันไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มสิ่งที่ฉันได้กล่าวว่า
And if every one of those pikers comes through, it could add up to a lot of money.ถ้าพวกเพื่อนๆ ไต้เห็นล่ะก็ ..ฉันจะไต้เงินอีกเยอะเลย
There it is: "Bring to a full rolling bubble. Add two drops oil of boil."อยู่นี่เอง : "นำฟองอากาศทั้งหมดกับน้ำมันเดือด 2 หยด.
Dead man's toe Add a dead man's toeนิ้วเท้าคนตาย เพิ่มนิ้วเท้าคนตาย
Well, we'll add some flavoring when we market it.เดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเวลาเราจำหน่ายละกัน

add ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, 增添] add to; increase
三个臭皮匠,合成一个诸葛亮[sān gè chòu pí jiang, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄔㄡˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄤ˙, he2 cheng2 yi1 ge4 Zhu1 ge3 Liang4, 三个臭皮匠,合成一个诸葛亮 / 三個臭皮匠,合成一個諸葛亮] lit. three ignorant cobblers add up to a genius (成语 saw); fig. collective wisdom
加﹍于[jiā yú, ㄐㄧㄚ ㄩˊ, 加﹍于 / 加﹍於] impose; add to
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注释 / 注釋] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text
加上[jiā shàng, ㄐㄧㄚ ㄕㄤˋ, 加上] plus; to put in; to add; to add on; to add into; in addition; on top of that
精密化[jīng mì huà, ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 精密化] refinement; to add precision
增光[zēng guāng, ㄗㄥ ㄍㄨㄤ, 增光] to add luster; to add glory
增删[zēng shān, ㄗㄥ ㄕㄢ, 增删 / 增刪] add and delete
亚的斯亚贝巴[Yà dì sī Yà bèi bā, ㄧㄚˋ ㄉㄧˋ ㄙ ㄧㄚˋ ㄅㄟˋ ㄅㄚ, 亚的斯亚贝巴 / 亞的斯亞貝巴] Addis Ababa (capital of Ethiopia)
住址[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, 住址] address
价值增殖[jià zhí zēng zhí, ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓˊ, 价值增殖 / 價值增殖] adding value
加法[jiā fǎ, ㄐㄧㄚ ㄈㄚˇ, 加法] addition
助剂[zhù jì, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ, 助剂 / 助劑] additive; reagent
另外[lìng wài, ㄌㄧㄥˋ ㄨㄞˋ, 另外] additional; in addition; besides; separate; other; moreover; furthermore
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
[shì, ㄕˋ, 嗜] addicted to; fond of; stem corresponding to -phil or -phile
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, 地址] address
地址的转换[dì zhǐ de zhuǎn huàn, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 地址的转换 / 地址的轉換] address translation
补遗[bǔ yí, ㄅㄨˇ ㄧˊ, 补遗 / 補遺] addendum
有药瘾者[yǒu yào yǐn zhě, ㄧㄡˇ ㄧㄠˋ ˇ ㄓㄜˇ, 有药瘾者 / 有藥癮者] addict
[yǐn, ˇ, 瘾 / 癮] addiction; craving
[dān, ㄉㄢ, 酖] addicted to liquor
续增[xù zēng, ㄒㄩˋ ㄗㄥ, 续增 / 續增] addition; appendix; addendum
补票处[bǔ piào chù, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄔㄨˋ, 补票处 / 補票處] additional ticket desk; stand-by counter
附加[fù jiā, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄚ, 附加] additional; annex
堆垒数论[duī lěi shù lùn, ㄉㄨㄟ ㄌㄟˇ ㄕㄨˋ ㄌㄨㄣˋ, 堆垒数论 / 堆壘數論] additive number theory (math.)
外加剂[wài jiā jì, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 外加剂 / 外加劑] additive
添加剂[tiān jiā jì, ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄚ ㄐㄧˋ, 添加剂 / 添加劑] additive; food additive
相加性的[xiāng jiā xìng de, ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄉㄜ˙, 相加性的] additive
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, 进修 / 進修] advanced studies; additional studies
阿拉丁[Ā lā dīng, ㄚ ㄌㄚ ㄉㄧㄥ, 阿拉丁] Aladdin, character in one of the tales in the The Book of One Thousand and One Nights
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
并且[bìng qiě, ㄅㄧㄥˋ ㄑㄧㄝˇ, 并且 / 並且] and; besides; moreover; furthermore; in addition
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
加添[jiā tiān, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄢ, 加添] augment; add
球童[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ, 球童] ball boy (tennis); caddie (golf)

add ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water
上る(P);登る(P);昇る(P);陞る(oK)[のぼる, noboru] (v5r,vi) (1) to ascend; to go up; to climb; (2) (usu. 昇る) to ascend (as a natural process, e.g. the sun); to rise; (3) to go to (the capital); (4) to be promoted; (5) to add up to; (6) to advance (in price); (7) to swim up (a river); to sail up; (8) to come up (on the agenda); (P)
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff
付け加える(P);つけ加える;付加える;附け加える;附加える[つけくわえる, tsukekuwaeru] (v1,vt) to add one thing to another; (P)
付け合わせる[つけあわせる, tsukeawaseru] (v1) to add to
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
和する[わする, wasuru] (vs-s,vi) (1) to get along; (2) to add (one's own concordant voice, etc.)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
引っ[ひっ, hitsu] (pref) (from 引き) (See 引っ抱える) goes before a verb to strengthen its meaning or to add emphasis
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P)
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P)
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P)
書き加える[かきくわえる, kakikuwaeru] (v1,vt) to add (e.g. a postscript)
書き足す[かきたす, kakitasu] (v5s,vt) to add to; to insert
替え玉(P);替玉[かえだま, kaedama] (n) (1) substitute; double; (2) second serving (ball) of noodles (to add to previously purchased ramen); (P)
殖やす(P);増やす(P)[ふやす, fuyasu] (v5s,vt) to increase; to add to; to augment; (P)
油を注ぐ;油をそそぐ[あぶらをそそぐ, aburawososogu] (exp,v5g) (1) (See 火に油を注ぐ・ひにあぶらをそそぐ) to pour oil on (something); to anoint with oil; (2) to turn up; to add fuel (e.g. to a dispute); to rev up; to encourage
注す(P);点す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) (esp. 注す) (See 差す・さす・12) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (2) (esp. 点す) (See 差す・さす・13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (3) (esp. 点す) (See 差す・さす・14) to light (a fire); to burn; (P)
添える(P);副える[そえる, soeru] (v1,vt) (1) to garnish; to accompany (as a card does a gift); (2) to add to as support; to prop up; (3) to accompany (as an aid, guide, translator, etc.); (4) (arch) to mimic; to imitate; (5) (arch) to draw something near to oneself; to approach nearby; (P)
申し添える[もうしそえる, moushisoeru] (v1,vt) to add to what has been said
継ぎ足す;継足す;接ぎ足す(iK)[つぎたす, tsugitasu] (v5s,vt) to extend (e.g. a house); to add to (e.g. coals to a fire)
繰り入れる;繰入れる[くりいれる, kuriireru] (v1,vt) (1) to transfer (esp. money in); to add (esp. money to an account); (2) to reel in (e.g. net, fishing line)
追加削除[ついかさくじょ, tsuikasakujo] (n) (1) additions and deletions; adding and deleting; revisions; revising; (vs) (2) to add and to delete; to revise
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
2進加算器[にしんかさんき, nishinkasanki] (n) {comp} binary adder
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
NAD[エヌエーディー;ナッド, enue-dei-; naddo] (n) (See ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド) nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
アエクィデンステトラメルス[, aekuidensutetoramerusu] (n) saddle cichlid (Aequidens tetramerus)
アジクト[, ajikuto] (n) addict
アジソン病[アジソンびょう, ajison byou] (n) Addison's disease
アディショナル[, adeishonaru] (adj-f) additional
アド[, ado] (n) (1) ad; advertisement; (2) (abbr) (See アドレス・1) address; (P)
アドインソフト[, adoinsofuto] (n) {comp} add-in software
アドインソフトウェア[, adoinsofutouea] (n) {comp} add-in software
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode
論理和[ろんりわ, ronriwa] disjunction, OR operation, INCLUSIVE-OR operation, logical add
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドオン[あどおん, adoon] add-on
アドストリップ[あどすとりっぷ, adosutorippu] Add-Strip
アドレシング[あどれしんぐ, adoreshingu] addressing
アドレシング可能[アドレシングかのう, adoreshingu kanou] addressable (an)
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換例外[アドレスへんかんれいがい, adoresu henkanreigai] (address) translation exception
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス指定例外[アドレスしていれいがい, adoresu shiteireigai] addressing exception
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アドレス指定能力[アドレスしていのうりょく, adoresu shiteinouryoku] addressability
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
オーバレイアドレッシング[おーばれいあどれっしんぐ, o-bareiadoresshingu] overlay addressing
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
足す[たす, tasu] Thai: บวก(เลข) English: to add (numbers)
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address
添える[そえる, soeru] Thai: เสริม English: to add

add ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทาน[v.] (banthān) EN: add FR:
บวก[v.] (būak) EN: add FR: additionner
บุนนะบุนนัง[v.] (bunnabunnan) EN: restore ; add FR:
จานเจือ[v.] (jānjeūa) EN: add ; mix FR:
เจือ[v.] (jeūa) EN: add ; adulterate ; dilute FR: ajouter ; diluer
เจือปน[v.] (jeūapon) EN: mix ; blend ; mingle ; add ; dilute ; adulterate FR: mélanger ; ajouter
เคราะห์ซ้ำกรรมซัด[v.] (khrǿsamkams) EN: add insult to injury ; make matters even worse FR:
กล่าวเสริม[v. exp.] (klāo soēm) EN: add FR: ajouter ; dire en plus ; préciser
ลงคราม[v. exp.] (longkhrām) EN: blue ; add bluing to the wash FR: bleuir
ไม่ประวิสรรชนีย์[v. exp.] (mai prawisa) EN: not add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: ne pas ajouter la voyelle 'ะ'
มูน[v.] (mūn) EN: add coconut juice to glutinous rice FR:
ผนวก[v.] (phanūak) EN: append ; annex ; attach ; mix with ; add FR: ajouter ; annexer
ผสม[v.] (phasom) EN: mix ; mix in ; blend ; whisk ; combine ; merge ; mingle ; add FR: mélanger ; combiner ; mixer ; composer
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เพิ่มเข้าไป[v. exp.] (phoēm khao ) EN: add FR: ajouter
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
โปะ[v.] (po) EN: top up ; add on ; give extra ; pay off faster FR:
ประดน[v.] (pradon) EN: add FR:
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
ประสมประเส[v.] (prasomprasē) EN: add together ; join in FR:
ประวิสรรชนีย์[v.] (prawisancha) EN: write the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) ; add the vowel 'ะ' (after a syllable, consonant or word) FR: écrire la voyelle 'ะ' ; ajouter la voyelle 'ะ'
รวม[v.] (rūam = ruam) EN: total ; add up ; add together ; sum up FR: ajouter ; totaliser ; globaliser
รวมทั้งหมด[v.] (rūam thangm) EN: total ; add up ; amount ; come altogether to FR:
รวมยอด[v. exp.] (rūam yøt) EN: add up ; sum up FR:
แซม[v.] (saēm) EN: insert ; thrust in between ; add in ; replace FR:
ใส่[v.] (sai) EN: supply ; apply ; add ; put in ; insert FR: mettre ; ajouter ; appliquer
ซ้ำเติม[v.] (samtoēm) EN: lay it on ; aggravate ; add to another's woes ; make things worse for (s.o.) FR:
เสริม[v.] (soēm) EN: supplement ; add FR: ajouter ; rajouter ; joindre
สมทบ[v.] (somthop) EN: join ; associate ; combine ; unite ; add ; do jointly ; do conjointly FR: se joindre ; participer
แถม[v.] (thaēm) EN: add ; add a premium FR: donner en prime ; ajouter ; offrir
แถมท้าย[v.] (thaēmthāi) EN: add FR:
ทวี[v.] (thawī) EN: multiply ; double ; redouble ; increase ; add ; raise ; rise FR: croître ; augmenter
ทิ้งท้าย[v.] (thingthāi) EN: add ; wind up with FR:
ทบ[v.] (thop) EN: compound ; add ; double ; increase FR: doubler
ทด[v.] (thot) EN: add (to) ; increase ; carry forward ; carry FR: reporter ; ajouter
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add FR: prolonger ; renouveler
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมให้[v. exp.] (toēm hai) EN: add FR:
เติมน้ำ[v.] (toēm nām) EN: add water ; water ; pour water FR: ajouter de l'eau ; diluer

add ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzadresse {f}abbreviated address
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Fallreep {n} [naut.]accommodation ladder
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Adresssatz {m}address record
Addierer {m}; Addierwerk
Addiermaschine {f}adding machine
Addierschaltung {f}adding network
Addierschaltung {f}adding circuit
Addition {f} | Additionen
Additionsbefehl {m}add instruction
Additivität {f} [math.]additivity
Ergänzungsprodukt {n}add on product
Zusatzprogramm {n}add on program
Zusatzsteuer {f}add on tax; additive tax
süchtig {adj} | nicht süchtigaddicted | unaddicted
Abhängigkeit {f} (von)addiction (to)
Suchtmittel {n}addictive drug
Familienzuwachs {m}addition to the family
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Zusatz {m} | ohne Zusatz von | unter Zusatz vonaddition | without the addition of; without adding | while adding of
Beiladung {f}additional cargo
Bezugsnebenkosten {pl}additional delivery costs
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Frachtzuschlag {m}additional carriage
Frachtzuschlag {m}additional freight
Hardwarezusätze {pl} [comp.]additional hardware
Hilfsbereich {m}additional area
Mehrausgabe {f}additional expenditure
Mehreinnahme {f}additional receipts
Mehrkosten {pl}additional costs; extra charge
Mitversicherte {m,f}; Mitversicherteradditional insured
Nachforderung {f}additional demand; additional charge
Adressanhängung {f}address enable
Adressaufbau {m}address structure
Adressaufruf {m}address call
Adressauswahl {f}address selection
Adressbereich {m}address range
Adressbit {n}address bit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า add
Back to top