ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

occiput

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *occiput*, -occiput-

occiput ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
occiput (n.) ส่วนหลังของศีรษะ See also: ท้ายทอย
English-Thai: HOPE Dictionary
occiput(ออค'ซะพัท) n. หัวด้านหลัง,ท้ายทอย, See also: occipital adj. pl. occiputs,occipita
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
occiputท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

occiput ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ท้ายทอย[n.] (thāithøi) EN: occipital bone ; back part of the skull ; occiput ; nake of the neck ; hindneck FR: os occipital [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า occiput
Back to top