ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dip*, -dip-

dip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dip (n.) การจุ่ม See also: การแช่ Syn. dip, dive, plunge Ops. rise, ascent
dip (n.) การตกลง See also: การลดลง Syn. drop, sag, slip
dip (n.) ความเอียงลาด
dip (vt.) จุ่ม See also: แช่, จม Syn. plunge, sink, collapse, droop Ops. surface, emerge
dip (n.) นักล้วงกระเป๋า (คำสแลง) See also: คนล้วงกระเป๋า
dip (vt.) ลดลง See also: ลดธงลง, ก้มลง, ลดค่าลง, ลดต่ำลง Syn. decrease, fall, drop, slump Ops. increase, rise
dip (vt.) เอียง See also: ลาด Syn. fall, slide, slope Ops. rise, soar
dip in (phrv.) จุ่ม See also: แช่
dip into (phrv.) จิ้ม Syn. dunk in
dip into (phrv.) แช่
dip into (phrv.) ว่ายน้ำระยะสั้น
dip into (phrv.) จมลงใน
dip into (phrv.) พลิกดูลวกๆ See also: ดูคร่าวๆ, ดูเผินๆ Syn. look into
dip into (phrv.) ใช้เงินที่เก็บสะสมมา
dip into (phrv.) อ่านเฉพาะใจความสำคัญ Syn. flip through
diphtheria (n.) โรคคอตีบ
diphthong (n.) การออกเสียงสระควบ See also: การออกเสียงอักษรควร Syn. triphthong, voice
diphthong (n.) อักษรควบ See also: สระควบ
diplegia (n.) ภาวะอัมพาตของร่างกายส่วนล่าง Syn. hemiplegia
diploma (n.) อนุปริญญา See also: ประกาศนียบัตร, ใบประกาศนียบัตร Syn. graduation certificate, parchment, honor
diplomacy (n.) การทูต See also: การต่างประเทศ, ศิลปะการทูต Syn. tact, address, savoir, faire Ops. tactlessness, crudeness
diplomacy (n.) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง Syn. tact, artfulness statesmanship Ops. tactlessness, crudeness
diplomat (n.) นักการทูต See also: เอกอัครราชทูต, ทูต, ผู้ที่ต่อรองอย่างมีชั้นเชิง, ผู้ชำนาญในการคบค้าสมาคม Syn. diplomatist, envoy representative
diplomate (n.) ผู้ได้รับประกาศนียบัตร Syn. graduate
diplomatic (adj.) เกี่ยวกับการทูต See also: เกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง Syn. polite, statesmanlike, wise Ops. direct, blunt
diplomatically (adv.) อย่างมีชั้นเชิง
diplomatist (n.) ทูต
dipper (n.) กระบวย See also: ที่ตัก Syn. scoop
dipsomaniac (n.) คนเมา See also: ขี้เมา, คนขี้เมา Syn. boozer, rummy Ops. teetotaler, abstainer
dipstick (sl.) โง่ See also: งี่เง่า
dipute (vi.) ทะเลาะกัน See also: โต้เถียง, ต่อล้อต่อเถียง Syn. argue, quarrel
English-Thai: HOPE Dictionary
dip(ดิพ) {dipped,dipping,dips} vt.,n. (การ) จุ่ม,แช่,จ่อม,จม,ลด,ตัก,เอียง,ล้วง,ล้วงความ,พลิกอ่าน.
dipartiteadj. เกี่ยวกับการแบ่งออกเป็นสองส่วน
diphoresis(ไดอะฟะรี'ซิส) adj. ซึ่งขับเหงื่อ
diphtheria(ดิฟเธีย'เรีย) n. โรคคอตีบ . - diphtherial adj. ดูdiphtheria
diphthong(ดิฟ'ธอง) n. เสียงสระควบ,เสียงสระคู่,เสียงสระกล้ำ,ตัวสระควบ, See also: diphthongal adj. ดูdiphthong
diplegia(ไดพลี'เจีย) n. อัมพาตในส่วนเดียวกันทั้งสองข้างของร่างกาย -diplegic,adj.
diploid(ดิพ'พลอยด์) adj. คู่2เท่า,ซ้ำ
diploma(ดิโพล'มะ) n.,อนุปริญญา,ประกาศนียบัตร,ในอนุญาต,หนังสือสำคัญ vt. ให้ diploma
diplomacy(ดิพโพล'มะซี) n. การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(ดิพ'ละแมท) n. นักการทูต
diplomate(ดิพ'ละเมท) n. ผู้ได้รับประกาศนียบัตร,ผู้ได้รับอนุปริญญา
diplomatic(ดิพละแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการทูต, Syn. adep
diplomatic agentn. ทูต
diplomatic corpsn. คณะทูตานุทูต
diplopia(ดิโพล'เพีย) n. การเห็นภาพซ้อน. -diplopic adj.
dipper(ดิพ'เพอะ) n. ผู้จุ่ม,กระบวย,สิ่งที่ใช้จุ่ม,รางน้ำยาล้างฟิล์ม,นกที่ดำน้ำเก่ง,ชื่อกลุ่มดาว (Big Dipper,Little Dipper)
dippy(ดิพ'พี) adj. บ้า. โง่,สติเฟื่อง, Syn. silly,unreasonable
dipt(ดิพทฺ) v. กิริยาช่อง 3 ของ dip
diptera(ดิพ'เทอระ) n. ประเภทแมลงที่มีปีกคู่
dipterousadj. เกี่ยวกับแมลงที่มีปีกคู่ เช่นยุง แมลงวัน
English-Thai: Nontri Dictionary
dip(vt) จมน้ำ,จุ่มน้ำ,แช่น้ำ,ตัก,ล้าง,ลดต่ำลง
diphtheria(n) โรคคอตีบ
diphthong(n) เสียงควบกล้ำ,เสียงกล้ำ,เสียงสระคู่,เสียงสระควบ
diploma(n) ปริญญาบัตร,ประกาศนียบัตร,อนุปริญญา,หนังสือสำคัญ
diplomacy(n) การทูต,ศิลปะการทูต
diplomat(n) ทูต,นักการทูต,ทูตานุทูต
diplomatic(adj) เกี่ยวกับการทูต,ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการทูต
dipper(n) กระบวยตักน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dipมุมเท [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diphtheriaโรคคอตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diphthongสระประสมสองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
diplegiaอัมพาตสองข้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
diploidมีโครโมโซมสองชุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplomaประกาศนียบัตรชั้นสูง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplomacyการทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
diplopia; vision, doubleการเห็นซ้อนสอง, การเห็นภาพซ้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dipstick; oil-level indicatorก้านวัดน้ำมันเครื่อง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dipterousมีสองปีก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dipdip, มุมเท [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Diphtheriaคอตีบ [TU Subject Heading]
Diplegiaอัมพาตสองข้าง [การแพทย์]
Diploidดิปปลอยต์ [การแพทย์]
Diplomacyการฑูต [เศรษฐศาสตร์]
diplomatic agentตัวแทนทางทูต
diplomatic corpsคณะทูตานุทูต
Diplomatist หรือ Diplomatใช้กับราชการทุกคนที่ประจำทำงานในด้านทางการทูต
Diplopiaการเห็นซ้อนสอง,มองเห็นภาพเป็นสอง,เห็นภาพซ้อน,เห็นภาพซ้อนสอง,เห็นหนึ่งเป็นสอง,เห็นเป็น2ภาพ,ภาพซ้อน,ภาวะเห็นภาพซ้อน,มองเห็นวัตถุเป็น2ภาพ,กล้ามเนื้อของตาไม่ประสานกัน,การเห็นภาพเดี่ยวเป็นคู่,เห็นเป็น2ภาพซ้อนกัน,เห็นภาพซ้อน,การเห็นภาพซ้อน,มองเห็นสองภาพ,การมองเห็นเป็น2ภาพ [การแพทย์]
Dipstickการตรวจโดยการจุ่มชิ้นกระดาษลงในปัสสาวะ [การแพทย์]
Dipteocarpus alatusยางนา [TU Subject Heading]
Dipteraแมลงในอันดับดิพเตอรา,ดิพเทร่า,แมลงสองปีก [การแพทย์]
Dipyroneไดพัยโรน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยอ (n.) square dip net See also: kind of fish-trap
จิ้ม (v.) dip See also: plunge, dunk Syn. จุ่ม, จุ้ม
จุ่ม (v.) dip See also: douse, immerse, soak Syn. จุ้ม, จิ้ม
ชุบ (v.) dip See also: soak, immerse, douse Syn. จุ่ม, จ่อม, แช่
แช่ (v.) dip See also: soak, immerse, douse Syn. จุ่ม, จ่อม
จุ่มน้ำ (v.) dip into water See also: dunk into water, put into water, douse
คดข้าว (v.) dip out rice See also: take out, ladle
ฟาย (v.) dip with hand See also: scoop with hand
สวิง (n.) dip-net See also: hand-net, spoon-net
คอตีบ (n.) diphtheria
ควบกล้ำ (adj.) diphthong
สระประสม (n.) diphthong Ops. สระเดี่ยว
อักษรกล้ำ (n.) diphthong Syn. อักษรควบกล้ำ
อักษรควบกล้ำ (n.) diphthong
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (n.) diploma
วุฒิบัตร (n.) diploma
อนุปริญญา (n.) diploma
การทูต (n.) diplomacy See also: statecraft, statesmanship, foreign affairs, external affairs
ทูตานุทูต (n.) diplomat See also: envoy, representative, minister, ambassador, diplomatic body, diplomatic corps Syn. ตัวแทน
นักการทูต (n.) diplomat See also: ambassador, emissary, envoy, consul, minister, statesman
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're supposed to be finding a diplomatic solutionคุณควรจะค้นหาแนวทางแก้ปัญหาทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were other boats going out to sea... ... and the old man heard the dip and push of their oars.มีเรือลำอื่น ๆ ได้จากที่อื่น ๆ ชายหาดที่จะออกไปในทะเล และชายชรา ได้ยินกรมทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันของพายของพวกเขา
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี
He made me dip my fingers in the excrement and feed it to him like a babyเขาทำฉันการจุ่มนิ้วมือของฉัน in the ของเสียของร่างกาย... ...และใส่มันให้เขาชอบทารก
Watch out for that cross wind. Level it out. Dip your left wing.ระวังลมพัดขวาง บินแนวราบไว้ ลดปีกซ้าย
[ Man ] Take the round sheet of tin, dip it in soap emulsion.เอาดีบุกแผ่นกลมๆ... จุ่มน้ำยาเคลือบ...
[ Foreman ] Now, dip the basin with the tongs... into the enamel solution.แล้วคีบภาชนะจุ่มในสารเคลือบ
I might want to take a dip after I have dinner and hit the bar.ฉันอาจอยากว่ายน้ำหลังกินข้าวเย็นเสร็จ
I'd Iike to dip you in Cheez Whiz and spread you over a Ritz cracker, if I'm not being too subtle.อยากจะจุ่มคุณในเนยเหลว แล้วเอาทาให้ทั่วขนมปัง ผมพูดฟังยากไปหรือเปล่า
Are you gonna dip it in yogurt? Cover it with chocolate buttons?คุณจะใส่โยเกิร์ต แล้วเคลือบช็อกโกแลตด้วยมั้ยล่ะ
Did that dip in the river get you waterlogged?หากท่านคิดจะลงน้ำลึก ท่านก็ควรจะมีเรือดำน้ำนะ
Well, dip me in axle grease and call me Slick!ดีจุ่มผมในจาระบีเพลาและ โทรหาฉันเนียน!
Do it again! Now, dip your shoulder, keep your head up and run through me!ลดไหล่ลงเงยหน้าขึ้นและวิ่งผ่านฉัน

dip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾角[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 倾角 / 傾角] dip; angle of dip (inclination of a geological plane down from horizontal); tilt (inclination of ship from vertical)
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 淬] dip into water; to temper
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 逆断层 / 逆斷層] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
冲断层[chōng duàn céng, ㄔㄨㄥ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 冲断层 / 衝斷層] thrust fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees
二磷酸腺苷[èr lín suān xiàn gān, ㄦˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄢˋ ㄍㄢ, 二磷酸腺苷] adenosine diphosphate (ADP)
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
使领官员[shǐ lǐng guān yuán, ㄕˇ ㄌㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ ㄩㄢˊ, 使领官员 / 使領官員] ambassador and consul; diplomat
[zhěn, ㄓㄣˇ, 抌] to bale out water, to dip
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, 天璇] beta Ursae Majoris in the Big Dipper
断交[duàn jiāo, ㄉㄨㄢˋ ㄐㄧㄠ, 断交 / 斷交] break off diplomatic relations
斗牛[dòu niú, ㄉㄡˋ ㄋㄧㄡˊ, 斗牛 / 鬥牛] bullfighting; (astr.) Big Dipper and Altair
奖状[jiǎng zhuàng, ㄐㄧㄤˇ ㄓㄨㄤˋ, 奖状 / 獎狀] certificate (of prize, degree, diploma etc)
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 偶然性] chance; fortuity; serendipity
使馆[shǐ guǎn, ㄕˇ ㄍㄨㄢˇ, 使馆 / 使館] consulate; diplomatic mission
国书[guó shū, ㄍㄨㄛˊ ㄕㄨ, 国书 / 國書] credentials (of a diplomat); documents exchanged between nations; national or dynastic history book
滴滴涕[dī dī tì, ㄉㄧ ㄉㄧ ㄊㄧˋ, 滴滴涕] DDT; dichlorodiphenyltrichloroethane
天权[tiān quán, ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄢˊ, 天权 / 天權] delta Ursae Majoris in the Big Dipper
二苯氯胂[èr běn lǜ shēn, ㄦˋ ㄅㄣˇ ㄌㄩˋ ㄕㄣ, 二苯氯胂] diphenylchloroarsine
使团[shǐ tuán, ㄕˇ ㄊㄨㄢˊ, 使团 / 使團] diplomatic mission
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
偶极[ǒu jí, ㄡˇ ㄐㄧˊ, 偶极 / 偶極] dipole (e.g. magnetic dipole)
参赞[cān zàn, ㄘㄢ ㄗㄢˋ, 参赞 / 參贊] diplomatic officer; attache
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
外交官[wài jiāo guān, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ, 外交官] diplomat
外交手腕[wài jiāo shǒu wàn, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕㄡˇ ㄨㄢˋ, 外交手腕] diplomatic
白喉[bái hóu, ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ, 白喉] diphtheria
白喉毒素[bái hóu dú sù, ㄅㄞˊ ㄏㄡˊ ㄉㄨˊ ㄙㄨˋ, 白喉毒素] diphtheria toxin
复音形[fù yīn xíng, ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 复音形 / 複音形] diphthong; liaison
双倍体[shuāng bèi tǐ, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, 双倍体 / 雙倍體] diploid (doubled chromosomes)
外交风波[wài jiāo fēng bō, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄈㄥ ㄅㄛ, 外交风波 / 外交風波] diplomatic crisis
文凭[wén píng, ㄨㄣˊ ㄆㄧㄥˊ, 文凭 / 文憑] diploma
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 豁免权 / 豁免權] diplomatic immunity; immunity from prosecution
通牒[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通牒] diplomatic note
通谍[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通谍 / 通諜] diplomatic note
[piáo, ㄆㄧㄠˊ, 瓢] dipper; ladle
双翅目[shuāng chì mù, ㄕㄨㄤ ㄔˋ ㄇㄨˋ, 双翅目 / 雙翅目] Diptera (insect order including flies)
复听[fù tīng, ㄈㄨˋ ㄊㄧㄥ, 复听 / 復聽] double hearing; diplacusis
复视[fù shì, ㄈㄨˋ ㄕˋ, 复视 / 復視] double vision; diplopia

dip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
押し目[おしめ, oshime] (n) weakness; dip
掬い上げる;すくい上げる[すくいあげる, sukuiageru] (v1,vt) to dip or scoop up
掬い取る[すくいとる, sukuitoru] (v5r) to dip or scoop up; to ladle out
漬ける(P);浸ける[つける, tsukeru] (v1,vt) (1) to soak; to seep; to dip in; (2) (漬ける only) to pickle; (P)
ADP[エーディーピー, e-dei-pi-] (n) (See アデノシン二燐酸) adenosine diphosphate; ADP
DDT[ディーディーティー, dei-dei-tei-] (n) dichlorodiphenyl-trichloro-ethane; DDT
アデノシン二リン酸;アデノシン二燐酸[アデノシンにリンさん(アデノシン二リン酸);アデノシンにりんさん(アデノシン二燐酸), adenoshin ni rin san ( adenoshin ni rin san ); adenoshin nirinsan ( adenoshin ni ri] (n) adenosine diphosphate; ADP
アメリカンドッグ[, amerikandoggu] (n) corn dog (frankfurter on a stick dipped in batter and deep-fried) (wasei
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
エディプスコンプレックス[, edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother
カンガルー鼠[カンガルーねずみ;カンガルーネズミ, kangaru-nezumi ; kangaru-nezumi] (n) (uk) kangaroo rat (of North America; any rodent of genus Dipodomys)
くさや[, kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun
グリグリ[, guriguri] (adv,n,vs) (1) (on-mim) grinding against; rubbing with turning movements (e.g. shoulders); (2) hard lump under the skin (e.g. an adipous tumor or lymph node tumor); (3) big and round eyes; googly eyes; (4) rattling sound
ざる蕎麦;笊蕎麦;ザル蕎麦;笊そば[ざるそば(ざる蕎麦;笊蕎麦;笊そば);ザルそば(ザル蕎麦), zarusoba ( zaru soba ; sou soba ; sou soba ); zaru soba ( zaru soba )] (n) (uk) zaru soba (soba served on a bamboo draining basket with dipping sauce)
ジフテリア;ジフテリヤ;ジフトリア[, jifuteria ; jifuteriya ; jifutoria] (n) diphtheria
ジフテリア菌[ジフテリアきん, jifuteria kin] (n) Corynebacterium diphtheriae (bacterium that causes diphtheria)
ジペプチド[, jipepuchido] (n) dipeptide
シャトル外交[シャトルがいこう, shatoru gaikou] (n) shuttle diplomacy
しゃぶしゃぶ[, shabushabu] (adv,n) (1) shabu-shabu (thinly sliced meat boiled quickly with vegetables, and dipped in sauce); (2) sound of this dish being prepared; (P)
シロガネツバメウオ[, shiroganetsubameuo] (n) Atlantic spadefish (Chaetodipterus faber, species of Western Atlantic spadefish)
シロガネツバメウオ属[シロガネツバメウオぞく, shiroganetsubameuo zoku] (n) Chaetodipterus (genus of 3 species of spadefishes in the family Ephippidae)
セレンディピティ[, serendeipitei] (n) serendipity
セレンディピティー[, serendeipitei-] (n) serendipity
ダイポールアンテナ[, daipo-ruantena] (n) dipole antenna
ちり[, chiri] (n) (See ちり鍋) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce
ちり鍋[ちりなべ, chirinabe] (n) dish of fish (meat, etc.), tofu, vegetables boiled together and served with ponzu dipping sauce; pot used to cook such a dish
ツートンドクロミス;チョコレートディップクロミス[, tsu-tondokuromisu ; chokore-todeippukuromisu] (n) chocolatedip chromis (Chromis dimidiata); half-and-half chromis; twotone chromis
つけ麺;付け麺[つけめん, tsukemen] (n) cold Chinese noodles accompanied by soup for dipping
ディプロマ[, deipuroma] (n) diploma
ディプロマット[, deipuromatto] (n) diplomat
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy
ハエ目;蠅目[ハエもく(ハエ目);はえもく(蠅目), hae moku ( hae me ); haemoku ( hae me )] (n) Diptera
パシフィックスペードフィッシュ[, pashifikkusupe-dofisshu] (n) Pacific spadefish (Chaetodipterus zonatus, species of Eastern Pacific spadefish found from California to Peru)
ぴくっと[, pikutto] (adv) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter
ぴくり[, pikuri] (adv-to,adv) (on-mim) (See ぴくっと) with a twitch (e.g. an eyebrow); with a dip; with a bob; with a flutter
リットル病[リットルびょう, rittoru byou] (n) Little's disease (i.e. spastic diplegia, a form of cerebral palsy)
リン化水素;燐化水素[リンかすいそ(リン化水素);りんかすいそ(燐化水素), rin kasuiso ( rin ka suiso ); rinkasuiso ( rin ka suiso )] (n) (1) {chem} (See ホスフィン) phosphine; phosphane; PH3; hydrogen phosphide; phosphorus trihydride; (2) diphosphine; diphosphane; P2H4; (3) solid hydrogen phosphides (a yellow powder)
七つの星[ななつのほし, nanatsunohoshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter & Saturn
七つ星[ななつぼし, nanatsuboshi] (n) (1) (See 北斗七星) Big Dipper; (2) (See 七曜・1) family crest representing the seven luminaries (with one central circle surrounded by six other circles); (3) (See 真鰯) Japanese pilchard; Japanese sardine (Sardinops melanostictus)
七星[しちせい;しちしょう, shichisei ; shichishou] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Ursa Major
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディップ[でいっぷ, deippu] dip, DIP (Dual Inline Package)
ディップスイッチ[でいっぷすいっち, deippusuicchi] DIP switch
ディプスイッチ[でいぷすいっち, deipusuicchi] dip switch
デュアルインラインパッケージ[でゆあるいんらいんぱっけーじ, deyuaruinrainpakke-ji] dual inline package (DIP)
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外交[がいこう, gaikou] Thai: การฑูตระหว่างประเทศ English: diplomacy
外交官[がいこうかん, gaikoukan] Thai: ผู้เจรจาทางการทูต English: diplomat

dip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่[v.] (chaē) EN: steep ; soak ; immerse ; dip FR: macérer ; tremper ; immerger
ช้อน[v.] (chøn) EN: take up ; scoop ; dip up FR: puiser ; retirer
ชุบ[v.] (chup) EN: soak ; immerse ; dip ; steep ; put in a bathe ; douse FR: plonger ; tremper ; immerger
ชุบน้ำ[v. exp.] (chup nām) EN: moisten ; wet ; dip in water FR: mouiller
ได้ดิบได้ดี[v. exp.] (dāi dip dāi) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success FR:
ฟาย[n.] (fāi) EN: dip with hand FR:
แจ่ว[n.] (jaēo) EN: spicy dip ; spice mixture FR: sauce pimentée [f]
แจ่วบอง[n. exp.] (jaēo bøng) EN: anchovy dip FR:
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk FR: plonger ; tremper
จิ้มหมึก[v.] (jim meuk) EN: dip in ink FR: tremper dans l'encre
จ่อม[n.] (jǿm) EN: pickeld fish dip FR:
จุ่ม[v.] (jum) EN: dip ; douse ; immerse ; soak ; steep FR: plonger ; tremper
จุ่มน้ำ[v. exp.] (jum nām) EN: dip into water ; dunk into water ; put into water ; douse FR: plonger dans l'eau ; tremper dans l'eau
จุ่มน้ำหมึก[v. exp.] (jum nāmmeuk) EN: dip in ink FR: tremper dans l'encre
การแช่[n. exp.] (kān chaē) EN: dip ; infusion ; soakage FR:
ขายดิบขายดี[v. exp.] (khāi dip kh) EN: sell well ; sell like hotcakes FR: se vendre comme des petits pains ; marcher du tonnerre
ข้าวผัดน้ำพริกนรก[n. exp.] (khāophat nā) EN: fried rice with chili dip and sausage FR:
ข้าวผัดน้ำพริกกุ้งสด[n. exp.] (khāophat nā) EN: shrimp chili dip fried rice FR:
ข้าวตังหน้าตั้ง[n. exp.] (khāotang nā) EN: crispy rice cake ; rice crackers with pork and shrimp dip FR:
คด[v.] (khot) EN: ladle ; dip up ; dish up FR:
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
ลดลงเล็กน้อย[v. exp.] (lot long le) EN: dip fairly FR:
มุมเท[n. exp.] (mum thē) EN: angle of dip ; magnetic dip ; slope ; dip FR: angle d'inclinaison [m]
น้ำจิ้ม[n.] (nāmjim) EN: sauce ; dip FR:
น้ำจิ้มแจ่ว[n. exp.] (nāmjim jaēo) EN: spicy dip FR:
น้ำพริกกะปิ[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: shrimp paste chilli sauce ; shrimp paste chili sauce (Am.) : shrimp paste chilli dip ; shrimp paste chili dip (Am.) FR:
น้ำพริกนรก[n. exp.] (nāmphrik na) EN: spicy chili dip FR:
น้ำพริกหนุ่ม[n. exp.] (nāmphrik nu) EN: green chili dip ; spicy dip with mashed green chillies FR:
น้ำพริกระกำ[n. exp.] (nāmphrik ra) EN: luk rakam chili dip FR:
ปากกาคอแร้ง[n. exp.] (pākkā khøra) EN: dip pen ; drawing pen FR: porte-plume [m]
ตัก[v.] (tak) EN: fetch ; ladle ; scoop ; dip ; draw ; get FR: puiser ; vider
วัก[v.] (wak) EN: scoop up in the hands ; use one's hand to bail water ; bail ; dip and throw FR: puiser avec les mains
ยอ[n.] (yø) EN: square dip net ; square fish net FR:
อาหารดิบ[n. exp.] (āhān dip) EN: raw foods FR:
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong FR: diphtongue [f]
อมรเบิกฟ้า [n. exp.] (amøn boēk f) EN: Rose dipladenia FR:
อนุปริญญา[n.] (anuparinyā) EN: junior degree ; diploma FR: diplôme [m] ; certificat [m] ; titre [m] ; diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire [m]
อาบยาพิษ[x] (āp yā phit) EN: dipped in poison FR:
ใบประกาศเกียรติคุณ[n. exp.] (bai prakāt ) EN: cerfificate of honour ; certificate of merit ; certificate of excellence ; commendation ; diploma FR:

dip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tasche {f} | tief in die Tasche greifen | in die eigene Tasche arbeitenpocket | to dip into one's purse (pocket) | to line one's pocket
Fettgewebe {n} [anat.]adipose tissue
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.]
Abiturzeugnis {n}"Abitur" certificate; GCE A-levels [Br.]; graduation diploma [Am.]
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Abblendschalter {m}dip switch
Diphtherie {f}diphtheria
Diplom {n} | Diplome
Diplomarbeit {f}diploma thesis; degree dissertation; final year project
Diplomand {m}student about to take his diploma
Diplomandin {f}student about to take her diploma
Diplomat {m}; Diplomatin
Diplomatie {f}diplomacy
Diplomprüfung {f}diploma examination
diplomatische Vertretung {f}diplomatic mission
diplomatisch {adj} | auf diplomatischem Wegediplomatic | through diplomatic channels
Abschlusszeugnis {n} | Abschlusszeugnis einer High Schooldiploma [Am.] | high school diploma
diplomatisch {adv}diplomatically
Kuriergepäck {n}diplomatic bag
Grauwasseramsel {f} [ornith.]North American Dipper

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dip
Back to top