ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dive*, -dive-

dive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dive (n.) การดำน้ำ
dive (n.) การปักหัวเครื่องบินลง
dive (n.) การพุ่งลงน้ำ Syn. lunge, plunge, nosedive
dive (vi.) ดำน้ำ See also: ดำ Syn. sink, dip, immerse Ops. surface, emerge
dive (n.) บาร์หรือไนต์คลับ (คำไม่เป็นทางการ)
dive (vi.) พุ่งหลาวลงน้ำ See also: กระโดดลงน้ำ (เอาหัวลงก่อน), พุ่งหัวลงน้ำ Syn. plunge, charge, crash, jab
dive in (phrv.) กระโดดน้ำ See also: ดิ่งลง, งมหา Syn. dive into
dive into (phrv.) กระโดดน้ำ See also: ดำลงไป, ดิ่งลง Syn. dive in
dive into (phrv.) เริ่มกินอาหาร See also: เริ่มเข้าร่วมกิจกรรม
dive into (phrv.) หลบเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ) See also: ดอดเข้าไป, แอบเข้าไป
dive off (phrv.) กระโดดน้ำจาก (เอาหัวลงน้ำก่อน) See also: กระโดดจาก, ดิ่งลงมาจาก
diver (n.) นักดำน้ำ See also: ประดาน้ำ
diverge (vi.) แตกต่างกัน See also: ไม่เหมือนกัน, แยกจากกัน Syn. deviate, veer, redirect Ops. agree
diverge from (phrv.) เปลี่ยนทิศทางจาก See also: เบี่ยงเบนจาก
diverge to (phrv.) เปลี่ยน (เส้นทาง) ไปยัง
divergence (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย Syn. difference, divergency Ops. accord, correspondence, resemblance
divergency (n.) ความแตกต่าง See also: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย Syn. difference Ops. accord, correspondence, resemblance
divergent (adj.) ซึ่งแตกต่างกัน See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน Syn. different
diverging (adj.) ซึ่งสัมผัสแต่ไม่ตัดกัน See also: ซึ่งอยู่ในทิศทางของเส้นสัมผัสวง Syn. digressing, divergent
divers (adj.) หลากหลาย (คำทางการ) See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง Syn. several, certain, many, various Ops. unvaried
diverse (adj.) ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง Syn. various, several, few, many
diversely (adv.) อย่างหลากหลาย Syn. differently,
diversification (n.) การทำให้หลากหลาย Syn. spread, escalation
diversified (adj.) ที่หลากหลาย
diversify (vt.) ทำให้มีหลากหลาย See also: ทำให้มากมาย Syn. transform, permute
diversify (vi.) หลากหลาย See also: มากมาย Syn. transform, permute
diversion (n.) การเบี่ยงเบน See also: การหันเหความสนใจ
diversity (n.) ความหลากหลาย
divert (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertain, beguile, tickle
divert (vt.) เบี่ยงเบน See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ Syn. diverge, deviate, distract, shift
divert from (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจาก Syn. deflect from, distract from, divert onto
divert onto (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจราจรไปยัง Syn. divert from, divert to
divert to (phrv.) เปลี่ยนไปยัง
divert with (phrv.) ทำให้ขบขันกับ
diverting (adj.) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertaining, amusing, enjoyable
diverting (adj.) ที่ทำให้หันเห See also: ที่ชักจูงใจ
divertingly (adv.) อย่างเพลิดเพลิน
divest (vt.) ปลดเปลื้อง See also: ทำให้หมดไป
divest of (phrv.) ปลดออกจาก See also: ถอดออกจาก
divest of (phrv.) ปลด
English-Thai: HOPE Dictionary
dive(ไดฟว) {dived,diving,dives} vi. ดำน้ำ,กระโดดลงน้ำ,พุ่งเอาหัวลง,เข้าเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่. vt. ทำให้กระโดดลงน้ำ,ทำให้ลดต่ำลงอย่างกะทันหัน n. การดำน้ำ,การกระโดดลงน้ำ,การพุ่งเอาหัวลง,การตกลงอย่างรวดเร็ว, Syn. dump,joint,pad,hol
diver(ได'เวอะ) n. ประดาน้ำ,ผู้กระโดดลงน้ำ
diverge(ไดเวิร์จ') vi. แยกออก,บานออก,แตกแยก,แผ่ออก,แตกต่างกัน,แยกทาง, Syn. deviate,differ ###A. converge
divergence(ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร, Syn. digression
divergency(ไดเวอ'เจินซี) n. ดูdivergence
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด,ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ ,ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
diverticulum(ไดเวิทิค'คิวลัม) n. ถุงที่ผนังอวัยวะ., See also: diverticular adj. -pl. diverticula
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
divest(ไดเวสทฺ') {divested,divesting,divests} vt. เปลื้องผ้า,เปลื้อง,ปลด,กำจัด,ละทิ้ง., See also: divestible adj. ดูdivest divestiture n. ดูdivest, Syn. unclothe,denude,deprive
English-Thai: Nontri Dictionary
dive(n) การดำน้ำ,การกระโจนลงน้ำ,การพุ่งลงน้ำ,การกระโดดน้ำ
diver(n) นักประดาน้ำ,นักดำน้ำ
diverge(vi) ถ่างออก,บานออก,ลู่ออก,แยกออก,แตกต่าง,แตกแยก,ผิดแผก
divergence(n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
divest(vt) ขจัด,กำจัด,ทำให้สิ้นไป,ปลดเปลื้อง,ละทิ้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divergenceการเบนออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diversionการผันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diverter valveลิ้นเปลี่ยนทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dive Bomerยุบข้อยกเท้า [การแพทย์]
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Diversityความหลายหลาก [การแพทย์]
Diverticulaไดเวอร์ติคูล่า [การแพทย์]
Diverticulumถุงงอกจากอวัยวะที่เป็นโพรงหรือท่อ,ไดเวอร์ติคูลัม,ส่วนยื่นเป็นกระพุ้ง,กระพุ้ง,ไดเวอร์ติคูลัม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดำ (v.) dive See also: submerge, remain under water Syn. ดำน้ำ, มุดน้ำ
ดำน้ำ (v.) dive See also: submerge, remain under water Syn. มุดน้ำ
พำ (v.) dive See also: fall face down wards, tumble Syn. ปำ
มุดน้ำ (v.) dive See also: submerge, remain under water Syn. ดำน้ำ
มุดน้ำ (v.) dive See also: submerge, remain under water
ผลุบ (v.) dive in/out quickly See also: slip in/out quickly, dive down, duck
นักดำน้ำ (n.) diver See also: frogman, skilled diver Syn. มนุษย์กบ
นักดำน้ำ (n.) diver See also: frogman Syn. มนุษย์กบ
นักประดาน้ำ (n.) diver See also: frogman Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ
ประดาน้ำ (n.) diver See also: frogman, skilled diver Syn. มนุษย์กบ, นักดำน้ำ
ออกนอกเรื่อง (v.) diverge See also: divert, deviate from the main theme, wander from the subject
เลนส์เว้า (n.) divergent lens See also: concave lens Syn. เลนส์ถ่างแสง
ออกนอกเรื่อง (adv.) divergently See also: divertingly, irrelevant
พิกัติ (n.) diversification See also: invention Syn. การประดิษฐ์
หันเห (v.) divert See also: veer, swerve, deviate, be deflected Syn. เหหัน, เบน
เหหัน (v.) divert See also: veer, swerve, deviate, be deflected Syn. เบน
ทางเบี่ยง (n.) road diversion
พุ่งหลาว (v.) swan-dive
ใช้กลอุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick
ใช้อุบาย (v.) raise a diversion See also: fool, trick Syn. ใช้กลอุบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the ice breaks dive straight in.เมื่อแบ่งน้ำแข็งดำน้ำตรงใน มันอยู่ทางขวามือ
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก
The seediest dive on the wharf, populated with every reject and cut-throat from Bombay to Calcutta.คนเที่ยวมีแต่โหดๆ ห่วยๆ ตั้งแต่บอมเบย์ถึงกัลกัตต้า
Or would you dive in to rescue me?หรือไม่ก็คงมีคนโดดลงไปช่วยฉัน
In any case, we won't be sure until we chart the ghost sector and dive into it.จริงๆแล้ว เรายังแน่ใจไม่ได้ จนกว่าเราจะได้ไปที่ระบบควบคุมจิต และได้เข้าไปในนั้น
Chief, I'm assembling a barrier maze. Tomorrow I'll dive into that thing.หัวหน้า, ฉันถอดระบบป้องกันที่กวนใจฉันออกไปแล้ว พรุ่งนี้ฉันจะเข้ามาดูมันเอง
And don't let anybody, no one, dive before I've gone in!และอย่าให้ใครเข้าไปยุ่งกับมัน จนกว่าฉันจะกลับมา
You caused the Puppet Master to dive into a cyborg, then meanwhile murdered his real body?คุณหมายความว่าเจ้านักเชิดหุ่นมันเข้ามาในร่างไซบอร์ก, แล้วในระหว่างนั้นร่างจริงของเขาก็ถูกทำลายงั้นรึ?
I'll never have another chance to dive into it!ฉันจะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปหรอก.
It may not be much use but I'll try to monitor your dive through this guy's brain.มันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่, – ผมอยากเห็นตอนคุณเข้าไปในหัวหมอนั่น
I didn't dive in after Lex's car. It hit me a 60 mph.ผมไม่ได้ดำลงไปช่วยเล็กซ์นะ รถมันพุ่งชนผมด้วยความเร็ว 60 ไมล์ตกลงไป
I didn't dive in after Lex's car. It hit me at 60 mph.ผมไม่ได้ดำน้ำตามรถนั่น แต่มันชนผมด้วยความเร็ว 60กม/ชม.

dive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
生命多样性[shēng mìng duō yàng xìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 生命多样性 / 生命多樣性] biodiversity
生物多元化[shēng wù duō yuán huà, ㄕㄥ ˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 生物多元化] biodiversity
生物多样性[shēng wù duō yàng xìng, ㄕㄥ ˋ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 生物多样性 / 生物多樣性] biodiversity
分支[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, 分支] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
偏离[piān lí, ㄆㄧㄢ ㄌㄧˊ, 偏离 / 偏離] deviate; diverge; wander
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, 他用] diversion
使转向[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使转向 / 使轉向] divert
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, 另用] diversion
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, 各色各样 / 各色各樣] diverse
多元性[duō yuán xìng, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 多元性] diversity
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多姿多彩] diversity (of forms and colors)
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多样 / 多樣] diversity; manifold
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, 多样化 / 多樣化] diversification; to diversify
套曲[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, 套曲] divertimento (music)
[qí, ㄑㄧˊ, 岐] divergent; side road; steep
[qí, ㄑㄧˊ, 歧] divergent; side road
兼收并蓄[jiān shōu bìng xù, ㄐㄧㄢ ㄕㄡ ㄅㄧㄥˋ ㄒㄩˋ, 兼收并蓄 / 兼收並蓄] incorporating diverse things; eclectic; all-embrasing
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
繁杂[fán zá, ㄈㄢˊ ㄗㄚˊ, 繁杂 / 繁雜] many; diverse
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 潜 / 潛] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive
生态孤岛[shēng tài gū dǎo, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄍㄨ ㄉㄠˇ, 生态孤岛 / 生態孤島] insularization (as a threat to biodiversity)
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, 千差万别 / 千差萬別] manifold diversity
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion
烟幕[yān mù, ㄧㄢ ㄇㄨˋ, 烟幕 / 煙幕] smokescreen; fig. a diversion
多样性[duō yàng xìng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 多样性 / 多樣性] variegation; diversity

dive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルティチュード・ダイブ;アルティチュードダイブ[, aruteichu-do . daibu ; aruteichu-dodaibu] (n) altitude dive
ダイバー・プロパルジョン・ビークル・ダイブ;ダイバープロパルジョンビークル[, daiba-. puroparujon . bi-kuru . daibu ; daiba-puroparujonbi-kuru] (n) diver propulsion vehicle dive
ドリフト・ダイブ;ドリフトダイブ[, dorifuto . daibu ; dorifutodaibu] (n) drift dive
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other
マスククリア[, masukukuria] (vs) (See マスクブロー) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water (wasei
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
レック・ダイブ;レックダイブ[, rekku . daibu ; rekkudaibu] (n) wreck dive
急降下爆撃[きゅうこうかばくげき, kyuukoukabakugeki] (n) dive bombing
水中スクーター・ダイブ;水中スクーターダイブ[すいちゅうスクーター・ダイブ(水中スクーター・ダイブ);すいちゅうスクーターダイブ(水中スクーターダイブ), suichuu suku-ta-. daibu ( suichuu suku-ta-. daibu ); suichuu suku-ta-daibu ( suichu] (n) dive on an underwater scooter; diver propulsion vehicle dive
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) to dive (into or under water); to get in; to go underground
究極の浮力コントロール・ダイブ;究極の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive
高所ダイブ[こうしょダイブ, kousho daibu] (n) altitude dive
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified
Pバルブ[ピーバルブ, pi-barubu] (n) P-valve; urinal built into a diver's dry suit
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver
アンチダイブ[, anchidaibu] (adj-no) anti-dive
アンディーブ[, andei-bu] (n) (1) (uk) (See エンダイブ) endive (fre
エンダイブ[, endaibu] (n) endive
オープンウオーターダイバー[, o-pun'uo-ta-daiba-] (n) open water diver
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
スカイダイバー[, sukaidaiba-] (n) skydiver
スキンダイバー[, sukindaiba-] (n) skin diver
スクーバダイバー;スクーバ・ダイバー[, suku-badaiba-; suku-ba . daiba-] (n) scuba diver
スペシャルティ・ダイバー;スペシャルティダイバー[, supesharutei . daiba-; supesharuteidaiba-] (n) specialty diver
ダイバーシティ[, daiba-shitei] (n) {comp} diversity
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei
ディヴェルティスマン[, deiveruteisuman] (n) divertissement (dance) (fre
ディベルティメント;ディヴェルティメント[, deiberuteimento ; deiveruteimento] (n) (See 嬉遊曲) divertimento (ita
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
トライミックス[, toraimikkusu] (n) trimix; diver's gas mix of helium, oxygen, and nitrogen
ブラックアイ・ラビットフィッシュ;ブラックアイラビットフィッシュ[, burakkuai . rabittofisshu ; burakkuairabittofisshu] (n) blackeye rabbitfish (Siganus puelloides, species of rabbitfish found in the Maldives and the Similan Islands)
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body)
レスキューダイバー[, resukyu-daiba-] (n) rescue diver
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
万状[ばんじょう, banjou] (n) diversification; multifariousness
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
乖離[かいり, kairi] (n,vs) divergence; alienation; deviation; estrangement; separation; detachment
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity
多様化[たようか, tayouka] diversification
発散[はっさん, hassan] divergence (vs)

dive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดำ[v.] (dam) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; s'immerger
ดำน้ำ[v.] (damnām) EN: dive ; submerge ; remain under water FR: plonger ; immerger
ดำน้ำทน[X] (damnām thon) EN: lasting dive FR:
โจน[v.] (jōn) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive FR: bondir ; sauter ; plonger
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:
กระโดดน้ำ[v. exp.] (kradōt nām) EN: jump into the water ; dive FR: plonger dans l'eau
ลดลง [v. exp.] (lot long) EN: go down ; decrease ; abate ; become lower ; be down ; subside ; diminish ; cut ; decline ; reduce ; knock off ; dip ; recede ; wane ; dive ; fall FR: descendre ; baisser ; diminuer ; décroître ; s'amoindrir ; s’aténuer ; plonger ; chuter
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
นาฬิกาดำน้ำ[n. exp.] (nālikā damn) EN: diving watch ; diver's ; dive watch FR: montre de plongée [f]
งม[v.] (ngom) EN: dive for ; fish for ; fumble ; grope in the water FR: plonger pour ; chercher à tâtons ; fouiller
งมไข่มุก[v. exp.] (ngom khaimu) EN: dive for pearls FR:
พำ[v.] (pham) EN: dive ; tumble FR:
ผลุบ[v.] (phlup) EN: dive (into) ; pop (into) ; plop (into) FR:
พุ่งหลาว[v.] (phunglāo) EN: dive head first ; swan dive ; plunge ; do a dive FR: faire un plongeon
ประดา[v.] (pradā) EN: dive and stay under water FR: plonger
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive FR: plonger
ทิ้งมะพร้าวห้าว[X] (thing maphr) EN: dive with the body and limbs rolled up FR:
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
บรรดา[adj.] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบนเส้นทาง[v. exp.] (bēn senthān) EN: divert FR:
เบนเส้นทางเดินน้ำ[v. exp.] (bēn senthān) EN: divert FR: détourner le cours
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary FR: divers
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
บริการต่าง ๆ = บริการต่างๆ[n. exp.] (børikān tān) EN: services FR: services divers [mpl] ; autres services [mpl]
บัวตอง[n. exp.] (būa tøng) EN: tree marigold ; Mexican tournesol ; Mexican sunflower ; Japanese sunflower ; Tithonia diversifolia FR: Tithonia diversifolia
ช้า[adv.] (chā) EN: slowly ; behind time ; behindhand ; late FR: lentement ; tardivement ; tard ; en retard
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ชนิดต่าง ๆ = ชนิดต่างๆ[n. exp.] (chanit tāng) EN: several models FR: divers modèles [mpl]
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
ไดเวอร์เจนซ์[n.] (daiwoējēn) EN: divergence FR: divergence [f]
อื่น ๆ = อื่นๆ[X] (eūn-eūn) EN: others FR: autres ; divers ; d'autres
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
จากกัน[v. exp.] (jāk kan) EN: be separated ; part from ; break up with ; diverge from ; be estranged with ; divide from FR: se quitter ; se séparer ; se diviser
จำปีแขก[n.] (jampīkhaēk) EN: Pterospermum diversifolium FR: Pterospermum diversifolium
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry FR: divers ; de toutes sortes ; variés
การเบี่ยงเบนทางการค้า[n. exp.] (kān bīengbē) EN: trade diversion FR:

dive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Startsprung {f} (Schwimmen) [sport]racing dive
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species
Anrufumleitung {f}call diversion
Divergenz {f}divergence
Divergenz {f} [math.] | Divergenzen
Diversifikation {f}; Diversifizierung
divergierend {adv}divergently
divers {adj}various; miscellaneous; diverse
Divertikulitis {f} [med.]diverticulitis
Abzweigung {f}divergency
Verschiedenheit {f}diverseness
mannigfaltig; abwechslungsreich {adj}diverse
verschieden; ungleich {adj}diverse
verschieden {adv}diversely
abwechslungsreich {adj} | abwechslungsreicher | am abwechslungsreichstendiversified | more diversified | most diversified
Wasserumleitung {f}diversion of water
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Mannigfaltigkeit {f}diversity
Sturzflug {m} | einen Sturzflug machennose dive; nosedive | to nosedive
Pazifiktaucher {m} [ornith.]Pacific Diver
Perlentaucher {m}pearl diver
Amtsenthebungsverfahren {n}procedure for divestiture; suspension proceedings
Smiths Säbelzahnblenni {m}; Malediven-Säbelzahnschleimfisch
Springer {m}jumper; diver; vaulter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dive
Back to top