ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plunge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plunge*, -plunge-

plunge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plunge (vi.) พุ่งไปข้างหน้า See also: ตกลงอย่างแรง Syn. fall Ops. rise
plunge (vt.) พุ่งไปข้างหน้า See also: ตกลงอย่างแรง Syn. fall Ops. rise
plunge (vi.) ลดลงอย่างเร็ว (เช่น ราคา, อุณหภูมิ) Syn. plummet
plunge (vi.) ลาดชันลงไป
plunge (n.) การพุ่งลงไปในน้ำ Syn. dive
plunge (n.) การตกอย่างรวดเร็ว See also: การลดลงอย่างรวดเร็ว Syn. fall
plunge (n.) สถานที่ว่ายน้ำ
plunge down (phrv.) กระโจนพรวดลงไป
plunge in (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. press in, push in, thrust in
plunge into (phrv.) พรวดพราดเข้าไป Syn. plunge in, thrust into
plunge into (phrv.) รีบเข้าสู่ (กิจกรรม,สภาพ) Syn. precipitate into, thrust into
plunge into (phrv.) ทำให้รู้สึก (บางอย่าง) ทันที
plunger (n.) ผู้กระโดดน้ำ
plunger (n.) ลูกสูบยาง
English-Thai: HOPE Dictionary
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด
English-Thai: Nontri Dictionary
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plungeพลันจ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระโดด (v.) plunge in/into See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip Syn. โดด, กระโจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"'You don't know. You can never be sure. But you take the plunge anyway."คุณไม่รู้หรอก แถมยังไม่มีวันแน่ใจด้วย แต่คุณก็ลองเสี่ยงอยู่ดี"
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen.ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้
I think we have got the winning hand, and I want to plunge forward.ฉันคิดว่าตัวเองมีไพ่เจ๋งอยู่ในมือ และฉันอยากจะเปิดมัน ฉันอยากจะเสี่ยง
We've gotta have a discussion about this before you plunge ahead.เราต้องคุยกันก่อน ที่นายจะทำอะไรลงไป
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness!วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป
You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his...ไม่สิ คุณกระชากเชือกขาดกระจายเลยต่างหาก เป็นเวลากับที่เขากำลังจะพรวด..
But the basis for her, uh, shareholder suit was the plunge in unr's stock price.แต่โดยพื้นฐานของเธอแล้ว,เออ, ผู้ถือหุ้นยังเชื่อในราคาหุ้นของUNR
So we decided you should take the plunge like us.โอว ลิลลี่ กับ รูฟัส พวกเราไม่เจอคุณเลย
This young man has managed to infiltrate OZ's system and plunge it into chaos.ชายหนุ่มคนนี้ได้ทำการแทรกซึมระบบของ OZ และก่อให้ความวุ่นวายขึ้น
Or plunge you into a mysterious past.หรือ พาเข้าไปในอดีตที่ลึกลับของคุณ
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math.งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต
It was meant to bash into this iceberg thing and plunge into the briny deep with all this hoopla, and I saved it.มันควรจะต้อง ชนกับภูเขาน้ำแข็ง แล้วจมลงก้มทะเล พร้อมกับผู้โดยสาร แต่ฉันช่วยมันเอาไว้

plunge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, 鏦] spear; to plunge (with spear)
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, 搋子] plunger (for clearing drains)
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, 跳进 / 跳進] plunge; jump into
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, 马桶拔 / 馬桶拔] plunger for unblocking toilet

plunge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
嵌まる;填まる;嵌る(io);填る(io)[はまる;ハマる(P), hamaru ; hama ru (P)] (v5r,vi) (1) (uk) to fit; to get into; to go into; (2) (uk) to be fit for (a job, etc.); to be suited for; to satisfy (conditions); (3) (uk) to fall into; to plunge into; to get stuck; to get caught; (4) (uk) to be deceived; to be taken in; to fall into a trap; (5) (uk) to be addicted to; to be deep into; to be crazy about; to be stuck on; (P)
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m,vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P)
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge
飛び込む(P);飛込む[とびこむ, tobikomu] (v5m,vi) to jump in; to leap in; to plunge into; to dive; (P)
ピストン[, pisuton] (n) piston; plunger; (P)
プランジャー[, puranja-] (n) plunger
プランジャーポンプ[, puranja-ponpu] (n) plunger pump
ラバーカップ[, raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P)
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P)
飛び込み(P);飛込み[とびこみ, tobikomi] (n) (1) jump; plunge; dive; (n,adj-no) (2) appearing without an appointment; bursting in; arriving unannounced; cropping up suddenly; (P)

plunge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ้ม[v.] (jim) EN: dip ; plunge ; dunk FR: plonger ; tremper
ปัก[v.] (pak) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in FR: planter ; enfoncer ; ficher
พุ่งหลาว[v.] (phunglāo) EN: dive head first ; swan dive ; plunge ; do a dive FR: faire un plongeon
ต่ำ[v.] (tam) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive FR: plonger
ถลา[v.] (thalā) EN: fall ; slip ; stumble ; swoop in ; plunge down ; lurch over FR: trébucher
ตกเหว[v. exp.] (tok hēo) EN: plunge into ravine FR: tomber dans un ravin

plunge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kupplung {f} [auto] | Kupplungen
Napfdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Tellerdichtung {f}cup gasket; plunger washer
Napfkolben {m}plunger cup
Kolbenpumpe {f}plunger pump
Tauchspule {f}plunger coil
Teller {m}plunger cup

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plunge
Back to top