ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

droop

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *droop*, -droop-

droop ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
droop (vi.) ห่อเหี่ยว See also: ท้อแท้, หมดกำลังใจ Syn. fail, languish
droop (vt.) อ่อนแอ See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย Syn. sag, swag, drop
droop down (phrv.) ก้มลงต่ำ
drooping (adj.) อ่อนกำลัง See also: อ่อนเพลีย
drooping (adj.) ห้อย See also: หย่อน
droopy (adj.) ที่ห้อย See also: หลวม, ที่หย่อน Syn. loose Ops. tight
English-Thai: HOPE Dictionary
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
English-Thai: Nontri Dictionary
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
drooping characteristicwelding setชุดเชื่อมแรงดันลด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตูบ (v.) droop See also: hang down Syn. หลบลง, หุบลง Ops. ตั้ง, บาน
ย้อย (v.) droop See also: hang down loosely, suspend Syn. ห้อย
หลบลง (v.) droop See also: hang down Syn. หุบลง Ops. ตั้ง, บาน
หุบลง (v.) droop See also: hang down Syn. หลบลง Ops. ตั้ง, บาน
หูตูบ (n.) drooping ears See also: looping ears, pendant ears Ops. หูกาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Droop it down! Droop it down! Decline!ว่างมันลง ว่างมันลง แย่แล้ว
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น
This poem, drooping shy and unseen, that I always carry.กวีบทนี้ /ละทิ้งความไม่ไว้ใจและสิ่งที่มองไม่เห็น
That means this one is slightly up and this one slightly drooping.นั่นหมายความว่าอันนี้ มันเล็กกว่า และอันนี้มันห้อยลงมาเล็กน้อย
He's right. This one's drooping.เขาพูดถูก อันนี้มันห้อยลงมา
She's got a droopy eye, fat face, thick neck.เธอมีตาโปน หน้าอ้วน คอหนา
When Roy's spirits are drooping, the problem is global.ถ้ารอยหดหู่ ก็ปัญหาก็บานเเบอะ
Are these your droopy white granny panties,jacob?หรือนี่เป็นกางเกงในของย่านาย เจค็อบ?
Cheap suit and the... the bad breath and the droopy eyes.ชุดสูทราคาถูก แล้วก็... ลมหายใจเหม็น และสายตาห่อเหี่ยว
And I kept saying, hey, man, why are the eyes so droopy?แล้วผมจะพูดไปเรื่อยๆ เลยเพื่อน ว่าทำไมนายถึงสายตาห่อเหี่ยวนัก?
Mind drifting, eyelids drooping, and...ปล่อยใจล่องลอยไป ปิดตาลงแล้ว...
And we get all cold, shivery and everything starts feeling droopy.เราเริ่มหนาวจนตัวสั่น แล้วทุกสิ่งรอบๆเริ่มรู้สึกห่อเหี่ยว

droop ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
低垂[dī chuí, ㄉㄧ ㄔㄨㄟˊ, 低垂] drooping; hanging low
冉冉[rǎn rǎn, ㄖㄢˇ ㄖㄢˇ, 冉冉] gradually; slowly; softly drooping (branches, hair)
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")

droop ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たるたる[, tarutaru] (adj-no) (col) droopy (e.g. of skin); drooping
下がり松[さがりまつ, sagarimatsu] (n) drooping pine
下垂[かすい, kasui] (n,vs,adj-no) drooping; hanging down
初冠[ういこうぶり;ういかぶり;ういかむり;ういかんむり;しょかん, uikouburi ; uikaburi ; uikamuri ; uikanmuri ; shokan] (n,vs) (1) (arch) (See 元服) crowning a boy for the first time at a coming-of-age ceremony; (n) (2) (ういかんむり only) (See 巻纓,垂纓) noh cap with a rolled or drooping tail (indicative of nobility)
君子蘭[くんしらん, kunshiran] (n) clivia (esp. drooping clivia, Clivia nobilis); Kaffir lily (Clivia miniata)
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P)
天神髭[てんじんひげ, tenjinhige] (n) goatee; drooping moustache
撓わ;撓[たわわ, tawawa] (adj-na) (of a branch heavily laden with fruit, etc.) drooping; bending
枝垂れる;垂れる[しだれる, shidareru] (v1,vi) to droop; to hang down; to weep
枝垂桜;枝垂れ桜[しだれざくら, shidarezakura] (n) weeping cherry; shidare cherry; variety of cherry tree with drooping branches; Prunus itosakura
糸桜[いとざくら, itozakura] (n) droopy-branch cherry tree
萎える[なえる, naeru] (v1,vi) to wither; to droop; to be lame
萎れる(P);凋れる;悄れる[しおれる, shioreru] (v1,vi) (1) (esp. 萎れる, 凋れる) to wither; to wilt; to droop; to fade; (2) (esp. 萎れる, 悄れる) to be dejected; to be disheartened; to be depressed; to be crestfallen; (P)

droop ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉา[v.] (chao) EN: wither ; wilt ; fade ; shrivel (up) ; droop ; dry out ; decline FR: se flétrir ; se faner ; se dessécher ; s'affaiblir ; fléchir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate FR: se faner ; se dessécher ; se flétrir
หลุบ[v.] (lup) EN: droop down ; turn down ; lower FR:
ร่วงโรย[v. exp.] (ruangrōi) EN: droop ; fade ; wither ; wilt FR:
เศร้าใจ[v. exp.] (saojai) EN: feel sad ; feel depressed ; be melancholy ; be down-hearted ; be low-spirited ; be sad ; droop FR:
เสียกำลังใจ[v. exp.] (sīakamlangj) EN: despond ; droop ; be discouraged FR: être découragé
ย้อย[v.] (yøi) EN: hang down ; droop FR:
ย้อย[v.] (yøi) EN: droop ; hang down loosely ; suspend FR: pendre ; traîner
เหี่ยว[adj.] (hīo) EN: wilted ; withered ; wrinkled ; faded ; drooped ; shrivelled ; shriveled (Am.) ; dried out ; languished ; deteriorated FR: fané ; desséché ; flétri ; ratatiné ; affaibli
ห่อเหี่ยว[adj.] (høhīo) EN: dejected ; downcast ; dispirited ; depressed ; drooping ; wilted ; miserable FR: découragé ; abattu
หูตูบ[n.] (hū tūp) EN: drooping ears FR:
ร่วงโรย[adj.] (ruangrōi) EN: wilted ; drooping ; lifeless FR:
ตูบ[adj.] (tūp) EN: hanging ; drooping FR:
ยาน[adj.] (yān) EN: drooping ; flabby FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า droop
Back to top