ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ascent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ascent*, -ascent-

ascent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ascent (n.) การปีน See also: การเคลื่อนขึ้น Syn. climbing, mounting, rising
ascent (n.) การย้อนไปในอดีต
ascent (n.) ความก้าวหน้าขึ้น (เช่น ในหน้าที่การงาน) Syn. advancement
ascent (n.) ทางชัน Syn. slope
English-Thai: HOPE Dictionary
ascent(อะเซนทฺ') n. การขึ้น,การขึ้นสู่ที่สูงกว่า (ตำแหน่ง ,ฐานะ, ปริญญา,ฯลฯ) วิถีทางที่ขึ้น
English-Thai: Nontri Dictionary
ascent(n) การขึ้น,ทางขึ้น,เนินลาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascentการสืบมรดกโดยสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางขึ้น (n.) ascent See also: runway Ops. ทางลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Worthless remnants of a time before Sparta's ascent from darkness.กากเดนแห่งจารีต ไร้สำนึก จารีตที่แม้ลีโอนายเดิส ก็ไม่อาจเป็นปฏิปักษ์
And his dazzling ascent to the top of fine French cuisine has made his competitors envious.และการได้ขึ้นไปเป็น อันดับหนึ่งของร้านอาหารฝรั่งเศสชั้นเลิศ ทำให้คู่แข่งพากันอิจฉา
And the man behind their meteoric ascent was the late fight impresario, Dante Slate.และคนที่อยู่เบื้องหลังของพวกเขาขึ้นบรรยากาศ คือการแสดงการต่อสู้สายชนวนดังเต้
During a risky ascent in a hydrogen balloon, he attained an altitude of more than three miles.ในระหว่างที่มีความเสี่ยง ในการขึ้นบอลลูนไฮโดรเจน เขาบรรลุความสูงกว่าสามไมล์
Astronauts Beck, Johanssen, Martinez and Vogel... were all able to reach the Mars ascent vehicle... and perform an emergency launch at 7:28 Central time.นักบินอวกาศเบ็คและมาร์ติเน โจแฮนเสน โฟเกล ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึง รถขึ้นบนดาวอังคาร
You want a remote-controlled ascent with no backup comms?คุณต้องการควบคุมระยะไกล ขึ้นกับ การสื่อสาร สำรองไม่?
Copy, Condor. Beginning our ascent now. Over.คัดลอกแร้ง เริ่มต้นขึ้นของเรา ตอนนี้ เกิน.
The being is in a nascent state.สิ่งมีชีวิตอยู่ ในสภาพแรกกำเนิด
Continue your ascent, and you will gain freedom.จงก้าวขึ้นไปอีก แล้วเจ้าจะพบกับอิสรภาพ
Since I'm working to recreate your meteoric ascent,ตั้งแต่ผมเริ่มเดินตามรอยเท้าคุณ
While deep down, I experienced a nascent sense of a silver lining to this most tragic turn.thะต wrะฐth ะพf gะตnะตrะฐlั• fะพr hั–ั• ั˜ะพurnะฐlั–ั•tั–ั ั–ntะตgrั–ty. Whะฐt kั–nd ะพf dะฐughtะตr wะพuld ฮ™ bะต ั–f ฮ™ bะฐั–lะตd whะตn thั–ngั• gะพt ะฐ lั–ttlะต tะพugh?
It's in the nascent stages and asymmetrical.มันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและ .... ไม่สมมาตรกัน

ascent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上がり下り;上がり降り[あがりおり, agariori] (n,vs) going up and down; ascent and descent
上り口;登り口[のぼりぐち, noboriguchi] (n) starting point for an ascent (mountain, stairs, etc.)
緊急浮上[きんきゅうふじょう, kinkyuufujou] (n) emergency ascent (submarine); emergency surfacing
上がり[あがり, agari] (n,suf) (1) ascent; rise; slope; (2) freshly-drawn green tea (esp. in sushi shops); (3) advance income; crop yield; (4) death; spinning; completion; stop; finish; (5) after (rain); ex (official, etc.); (6) (end) results (e.g. of crafts like painting, pottery, etc.); how something comes out; (P)
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n,adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P)
上り坂[のぼりざか, noborizaka] (n) (See 下り坂) ascent; upgrade; (P)
新生[しんせい, shinsei] (n,vs,adj-no) rebirth; new birth; nascent; (P)
登山口[とざんぐち, tozanguchi] (n) starting point of a mountain ascent; trailhead (leading up a mountain)

ascent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปีน[n.] (kān pīn) EN: mounting ; ascent FR: escalade [f] ; ascension [f]
ขาขึ้น[X] (khākheun) EN: on the way up ; ascent FR:
ความรุ่งเรือง[n.] (khwām rungr) EN: ascent ; flame FR:

ascent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steiggeschwindigkeit {f}rate of ascent; rate of climb

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ascent
Back to top