ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

argue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *argue*, -argue-

argue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
argue (vi.) โต้เถียง See also: โต้แย้ง, เถียง Syn. quarrel, dispute
argue (vi.) ให้เหตุผล See also: อ้างเหตุผล Syn. claim, explain
argue (vt.) ให้เหตุผล See also: อ้างเหตุผล, อภิปราย
argue about (phrv.) โต้เถียงเรื่อง See also: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง
argue against (phrv.) ถกเถียงเพื่อต่อต้าน See also: อภิปรายแย้ง, อภิปรายต่อต้าน
argue back (phrv.) เถียงกลับ (อย่างไม่พอใจหรือหยาบคาย)
argue down (phrv.) เอาชนะ (ในการแข่งขัน) See also: ทำให้พ่ายแพ้
argue for (phrv.) ถกเถียงเรื่อง See also: อภิปรายเรื่อง
argue into (phrv.) ชักชวนโดยให้เหตุผล Syn. coax into, persuade into, reason into
argue out (phrv.) โต้เถียงเรื่อง See also: ถกเถียงเรื่อง
argue out of (phrv.) ชักชวนโดยให้เหตุผลเพื่อ Syn. coax out of, dissuade from, persuade out of, reason out of, talk out of
argue over (phrv.) ทะเลาะกันเรื่อง See also: ถกเถียงเรื่อง, โต้เถียงเรื่อง Syn. argue about
argue over (phrv.) ทะเลาะกับ Syn. qurrel with
argue with (phrv.) ไม่เห็นด้วยกับ See also: ไม่ยอมรับความจริงว่า Syn. disagree with, quarrel with
arguer (n.) ผู้อภิปราย See also: ผู้โต้แย้ง Syn. talker
English-Thai: HOPE Dictionary
argue(อาร์'กิว) vt.,vi. ถกเถียง,เถียง, โต้คารม, อ้างเหตุผล,อภิปราย,พูดให้ยอม,โต้แย้งพิสูจน์ว่า,แสดงให้เห็นว่า-arguer n., Syn. debate)
English-Thai: Nontri Dictionary
argue(vi,vt) โต้แย้ง,เถียง,ถกเถียง,โต้เถียง,โต้คารม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวประชัน (v.) argue See also: answer suddenly, retort Syn. กล่าวโต้, โต้ตอบ, ถ้อถ้อย, ท่อถ้อย
ตีฝีปากกัน (v.) argue See also: discuss, dispute, quarrel Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ถกเถียง Ops. สงบปากสงบคำ
ถ้อถ้อย (v.) argue See also: answer suddenly, retort Syn. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, โต้ตอบ, ท่อถ้อย
ท้อถ้อย (v.) argue See also: answer suddenly, retort Syn. กล่าวโต้, กล่าวประชัน, โต้ตอบ, ถ้อถ้อย, ท่อถ้อย
ทุ่มเถียง (v.) argue See also: have an argument, have a row, quarrel, have an altercation, dispute Syn. โต้เถียง, เถียง, ถกเถียง
ทุ่มเถียง (v.) argue See also: debate, discuss, talk about, clarify Syn. เจรจา, โต้ตอบ
ประคารม (v.) argue See also: discuss, dispute, quarrel Syn. ปะทะคารม, โต้คารม, โต้เถียง, ตีฝีปากกัน, ถกเถียง Ops. สงบปากสงบคำ
พูดแตกต่าง (v.) argue See also: debate, retort, dispute Syn. พูดแย้ง, พูดโต้
พูดแย้ง (v.) argue See also: debate, retort, dispute Syn. พูดแตกต่าง, พูดโต้
พูดโต้ (v.) argue See also: debate, retort, dispute Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง
วิภาษ (v.) argue See also: debate, retort, dispute Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้
โต้คารม (v.) argue See also: dispute, debate Syn. ปะทะคารม, ประคารม
โต้เถียง (v.) argue See also: debate, dispute
โต้แย้ง (v.) argue See also: counter, oppose, contradict, dispute Ops. เห็นด้วย, คล้อยตาม
ตกฟาก (v.) argue endlessly See also: argue ceaselessly, keep on arguing
เถียงคอเป็นเอ็น (v.) argue incessantly See also: dispute every word
เถียงคำไม่ตกฟาก (v.) argue incessantly See also: dispute every word Syn. เถียงคอเป็นเอ็น
เถียงไม่ขึ้น (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince Syn. เถียงไม่ออก
เถียงไม่ออก (v.) can´t argue See also: argue without reason, lose the argument, be unable to reason with, fail to convince
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do not argue morals with meอย่ามาเถียงเรื่องหลักศีลธรรมกับฉัน
We can argue about this laterพวกเราสามารถเถียงกันเรื่องนี้ทีหลัง
Don't argue with me!อย่ามาเถียงกับฉัน
That's why I am the only one who argues with himนั่นแหล่ะคือเหตุผลที่มีฉันคนเดียวเท่านั้นที่ต่อล้อต่อเถียงกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She remembered insignificant details. How can you argue with that?เธอจำได้ว่ารายละเอียดเล็กน้อย วิธีการที่คุณสามารถโต้เถียงกับที่?
Now who can argue with that?- ใครจะเถียงได้ - สาธุคุณ
Alas, I couldn't argue with him.อนิจจา ผมเถียงเขาไม่ได้
I can't argue with you. I can't talk to you.ฉันไม่เถียงกับคุณหรอก เลิกคุยกันดีกว่า
And I'm in no position to argue with him.ผมไม่มีทางเถียงอะไรกับเขาได้
Don't argue with him.Anybody touches me...
I don't want to argue with you, please, with the stereotypes.ฉันไม่เถียงเรื่องรูปแบบคน
Then the engineers show up, they stand around, they argue about drainage, foundations, codes, exact specifications, fences four kilometers long, 1 ,200 kilograms of barbed wire,มีใบอนุญาต... มีวิศกรมาตรวจสอบท่อระบาย... ... โครงสร้าง...
You could argue he'd done it to curry favor with the guards.คุณสามารถเถียงเขาต้องการทำมันไปประจบกับยาม
Okay, now, please, don´t argue with me. Not-Not now.อย่าเพิ่งเถียงกันตอนนี้นะจ๊ะ
Did she ever argue or fight with anyone?เธอเคยทะเลาะหรือมีปัญหากับใครไหม
She'd argue with anybody who messed up her department.เธอทะเลาะกับทุกคนนั้นแหละ ใครที่ทำให้ห้างของเธอสกปรก

argue ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, 辩论 / 辯論] debate; argue over
强词夺理[qiáng cí duó lǐ, ㄑㄧㄤˊ ㄘˊ ㄉㄨㄛˊ ㄌㄧˇ, 强词夺理 / 強詞奪理] powerful words devoid of sense (成语 saw); to argue irrationally
[luò, ㄌㄨㄛˋ, 咯] cough (blood); to argue; debate
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 辩 / 辯] dispute; debate; argue; discuss

argue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーギュー[, a-gyu-] (n,vs) argue
ぎゃふん[, gyafun] (n) speechlessness; state of being unable to argue
と言ってしまえばそれまで[といってしまえばそれまで, toitteshimaebasoremade] (exp) it is certain true that ... (but); you can't argue that it's not ... (but)
やり合う;遣り合う[やりあう, yariau] (v5u,vt) to compete with; to argue with; to quarrel
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
捏ねる[こねる, koneru] (v1,vt) (1) to knead; to mix with fingers; (2) to quibble; to argue for argument's sake
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
言いくるめる;言い包める[いいくるめる, iikurumeru] (v1,vt) to deceive somebody into believing (e.g. that black is white); to cajole; to talk into; to explain away (e.g. unpleasant evidence); to argue away; to wheedle
言い伏せる;言伏せる[いいふせる, iifuseru] (v1,vt) to argue down
言い募る;言募る[いいつのる, iitsunoru] (v5r,vi) to argue vehemently
言い破る;言破る[いいやぶる, iiyaburu] (v5r,vt) to argue down; to confute
言い込める;言い籠める;言込める;言籠める[いいこめる, iikomeru] (v1,vt) to talk down; to argue down
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on
論戦を張る[ろんせんをはる, ronsenwoharu] (exp,v5r) (obsc) (unorthodox version of 論陣を張る) (See 論陣を張る) to take a firm stand; to argue about
論陣を張る[ろんじんをはる, ronjinwoharu] (exp,v5r) to take a firm stand; to argue about
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down
鬩ぐ[せめぐ, semegu] (v5g) (1) to be mutually bitter; to argue together; to quarrel; (2) to resent and bemoan
ぎゃふんと言う[ぎゃふんという, gyafuntoiu] (exp,v5u) to be beaten hollow; to be argued into silence
フランス菊[フランスぎく;フランスギク, furansu giku ; furansugiku] (n) (uk) oxeye daisy (Leucanthemum vulgare); marguerite
マーガレット;マガレイト;マガレート[, ma-garetto ; magareito ; magare-to] (n) (1) marguerite (Chrysanthemum frutescens); (2) Japanese women's hairstyle comprised of a long braid tied up in a loop with a ribbon (ca. 1885)
争う[あらそう, arasou] (v5u,vi) (1) to compete; to contest; to contend; (2) to quarrel; to argue; to dispute; to be at variance; to oppose; (3) (See 争えない) (usu. in negative form) to deny (e.g. evidence); (P)
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate

argue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้างเหตุผล[v. exp.] (āng hētphon) EN: argue ; cite reasons ; offer supporting reasons FR:
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
หือ[v.] (heū) EN: argue (with) ; mess (with) ; disagree (with) ; protest FR:
กัด[v.] (kat) EN: quarrel ; argue ; fight ; be at odds FR:
คะคาน[v.] (khakhān) EN: argue FR:
เกียง[v.] (kīeng) EN: argue (over) ; disagree (with) FR:
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
กล่าวประชัน[v. exp.] (klāo pracha) EN: argue FR:
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khāro) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords FR: se heurter
พูดโต้[v. exp.] (phūt tō) EN: argue FR:
พูดแย้ง[v. exp.] (phūt yaēng) EN: argue FR:
ทะเลาะเบาะแว้ง[v.] (thalǿbǿwaēn) EN: brawl ; wrangle ; bicker ; quarrel ; dispute ; argue ; squabble ; spat FR:
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
เถียงดื้อ ๆ = เถียงดื้อๆ[v. exp.] (thīeng deū-) EN: argue stubbornly ; argue obstinately FR:
เถียงกับ[v. exp.] (thīeng kap) EN: argue with FR:
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham) EN: argue incessantly ; dispute every word FR: discuter sans relâche
เถียงไม่ขึ้น[v. exp.] (thīeng mai ) EN: can't argue ; argue without reason ; lose the argument ; be unable to reason with ; fail to convince ; argue without success ; be unpersuasive FR:
เถียงตะบัน[v. exp.] (thīeng taba) EN: argue unremittingly ; argue stubbornly FR:
ถ้อ[v.] (thø) EN: dispute ; contend ; argue FR:
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre
ถกเถียงกัน[v. exp.] (thokthīeng ) EN: argue FR:
ถ้อถ้อย[v.] (thøthǿi) EN: argue FR:
ท้วง[v.] (thūang) EN: object to ; protest against ; argue against ; put forward an objection ; raise an objection ; criticize ; remonstrate ; expostulate FR: s'opposer (à) ; protester (contre) ; être en désaccord (avec) ; rouspéter (fam.)
โต้[v.] (tō) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oppose ; object ; back ; contend ; counter ; reply ; respond ; retort FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตกฟาก[v.] (tokfāk) EN: argue endlessly FR:
โต้คารม[v.] (tōkhārom) EN: argue ; debate FR: argumenter ; discuter
ต่อล้อต่อเถียง[v.] (tøløtøthīen) EN: argue ; be argumentative ; talk back FR:
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: plead a case ; argue ; relate ; tell ; discuss FR:
ต่อปากหลากคำ[v.] (tøpāklākkha) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
ต่อปากต่อคำ[v.] (tøpāktøkham) EN: argue (with) ; squabble (with) ; have a spat ; have an altercation FR:
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute ; raise an objection ; refute ; rebut ; oppose ; content ; dissent ; answer FR: polémiquer ; batailler ; discuter ; disputer (vx - litt.)
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer
โต้แย้ง[v.] (tōyaēng) EN: argue ; dispute ; raise an objection ; object ; refute ; rebut ; oppose ; contest ; content FR: disputer ; argumenter ; polémiquer ; controverser (r.)
วิภาษ[v.] (wiphāt) EN: argue FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller
เดซี่[n.] (dēsī ) EN: daisy FR: marguerite
เดซี่[n. prop.] (Dēsī ) EN: Daisy FR: Marguerite
โดนเท[v. exp.] (dōn thē) EN: be abandoned FR: se faire larguer (fam.)

argue ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argumentierende {m,f}; Argumentierenderarguer
Margerite {f} [bot.]marguerite; oxeye daisy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า argue
Back to top