ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

boozer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *boozer*, -boozer-

boozer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
boozer (n.) ผับ See also: คนดื่มเหล้ามาก
boozer (sl.) ร้านเหล้า
boozer (sl.) นักดื่ม See also: คนที่ดื่มเหล้าเป็นประจำ, คนที่ติดเหล้า
boozer-booze (sl.) การดื่ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world's greatest mystery's been solved by a boozer on a train bound for Los Angeles.ความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของโลก ถูกค้นพบโดยคอเหล้า ในตู้เสบียงรถไฟไป ลอส แองเจิลลีส
OH, ERIC. HE WAS A BOOZER. HE SPENT MOST OF HIS TIME AT POP'S PLACE.ดูจากจำนวนกระสุนที่เขาซื้อ บอกได้เลยว่าคนทั้งเมืองรักเขา
AND THE BOOZER,ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะ
I've always heard it was overrun with boozers and drunks.ผมได้ยินมาว่า ข้องเกี่ยวกับพวกของมึนเมาอยู่เป็นประจำ
Oi! What the fuck you doing in my boozer?เฮ้ย แกมาทำอะไรในร้านฉันวะ

boozer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer

boozer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้เหล้า[n. exp.] (khī lao) EN: drunkard ; boozer ; alcoholic ; drunken FR: alcoolique
คนขี้เมา[n. exp.] (khon khīmao) EN: drunkard ; drunken man ; alkie (vulg.) ; boozer ; dipso (vulg.) ; tippler ; wino (vulg.) FR: ivrogne [m, f] ; éponge [f] (fam.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า boozer
Back to top