ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crudeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crudeness*, -crudeness-

crudeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crudeness (n.) ความหยาบ (วัสดุ) See also: ความไม่ประณีต Syn. stiffness, harshness, roughness
crudeness (n.) ความหยาบช้า See also: ความหยาบโลน, ความหยาบคาย, ความเลว Syn. rudeness, vulgarity, unrefinement, churlishness, indecency

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crudeness
Back to top