ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

address

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *address*, -address-

address ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
address (vt.) เขียนชื่อที่อยู่ See also: จ่าถึง
address (n.) คำปราศรัย See also: สุนทรพจน์, กระแสพระราชดำรัส Syn. oration, speech
address (vt.) จัดการปัญหา
address (vt.) ปราศรัย
address (n.) หลักแหล่ง See also: ที่พัก, ที่อยู่อาศัย, ที่อยู่ Syn. residence, dwelling, home
address list (n.) รายชื่อและที่อยู่ของผู้ที่ได้รับข่าวสาร ข้อมูลหรือโฆษณาเป็นประจำ Syn. subscribers, list
address oneself to (phrv.) พูดกับ
address oneself to (phrv.) ง่วนอยู่กับ See also: วุ่นอยู่กับ, ยุ่งอยู่กับ
address to (phrv.) จ่าหน้าซองถึง See also: เขียนถึง Syn. direct to
address to (phrv.) ส่ง (คำพูด, ข้อเขียน, ข้อความ) ไปยัง Syn. direct to
addressee (n.) ผู้รับ
addresser (n.) ผู้ส่ง See also: ผู้พูด, ผู้ส่งสาร
English-Thai: HOPE Dictionary
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
addressograph(อะเดรส' โซกราฟ) เครื่องจ่าหน้าซองจดหมายจำนวนมากและรวดเร็ว
English-Thai: Nontri Dictionary
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
addressee(n) ผู้ฟัง,ผู้รับจดหมาย
addresser(n) ผู้พูด,ผู้ส่งจดหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
addressเลขที่อยู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
address to the Crownคำกราบบังคมทูล (ของรัฐสภาอังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Addressเลขที่อยู่เลขที่อยู่ประจำส่วนต่างๆ ตามแต่จะกำหนด เช่น เลขที่อยู่หน่วยความจำหมายถึงเลขที่อยู่ของที่เก็บข้อมูลในหน่วยความจำซึ่งโดยปกติก็คือ เลขที่อยู่ประจำแต่ละไบต์ ทั้งนี้เพราะไบต์เป็นหน่วยความจำที่เล็กที่สุดที่สามารถอ้างถึงหรือระบุได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จ่า (v.) address See also: write Syn. บอก, เขียนบอก
จ่าหน้า (v.) address See also: write down
จ่าหน้าจดหมาย (v.) address
จ่าหน้าซอง (v.) address Syn. จ่าหน้าจดหมาย
ปราศรัย (v.) address See also: speak, make a speech, be engaged in conversation Syn. พูด, อภิปราย
สถานที่ติดต่อ (n.) address
เขียนบอก (v.) address See also: write Syn. บอก
ใบปะหน้า (n.) address label
กะบังหน้า (n.) headdress See also: forehead´s ornament Syn. กรอบหน้า
ชฎา (n.) headdress See also: Thai theatrical crown
ชฎาเดินหน (n.) name of a kind of headdress See also: crown with papal-shaped tip bent backwards
เดินหน (n.) name of a kind of headdress See also: crown with papal-shaped tip bent backwards Syn. ชฎาเดินหน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel's address to the children of the double-cross.เฮนเคิล ต้องอยู่กับเด็กๆ เป็นสนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส
At six, Adenoid Hynkel will address the children of the double-cross.สนธิสัญญา อยู่ที่ อดีนอย เฮนเคิล เด็กๆแห่งสัญญาดับเบิล-คลอส
Napaloni and his wife will step out and Adenoid Hynkel will deliver his address of welcome.เนโพโลนีและภรรยากำลังลงจากรถ และ อดีนอย เฮนเคิล จะไปต้อนรับ
Well in fact, he wrote his address down... right here.ก็ ในความเป็นจริงเขาเขียนที่อยู่ของเขาลง ตรงนี่
How do I address you?แล้วข้าจะขอคำชี้แนะใหม่
Premier UIonova made a televised address and said that technically a state of war exists between our two countries.พรีเมียร์ Ulonova ทำอยู่มีการ ถ่ายทอดสด และบอกว่าในทางเทคนิครัฐ ของสงคราม อยู่ระหว่างสองประเทศ
Is this the right address to meet Mr. Boddy?ที่นี่คือที่อยู่ของคุณบ๊อดดี้ใช่ไหม?
You know, you'll need an address for, like, a green card for a job.รู้มั้ย เธอต้องการที่อยู่นะ และก็บัตรอนุญาตให้ทำงานได้
My mother had given me the address of my Aunt Annie... but I had an invitation to a hippie commune from my old friend...แม่ฉันก็มีให้ฉัน ที่อยู่ของป้าแอนของฉัน ... แต่ฉันมีคำเชิญให้ฮิปปี้ ชุมชนจากเพื่อนเก่าของฉัน ...
I saw the address of the Party headquarters on a poster.ฉันเจอที่อยู่ ฐานทัพคอมมิวนิสต์บนโปสเตอร์
Young man, you will bow and address the Princess as "Your Highness".พ่อหนุ่ม คุณควรคำนับและ กล่าวต่อองค์หญิงว่า "ฝ่าบาท"
Right now, my address is the RMS Titanic.ในขณะนี้ที่อยู่ผมคือเรือไททานิค

address ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
地址的转换[dì zhǐ de zhuǎn huàn, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄉㄜ˙ ㄓㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˋ, 地址的转换 / 地址的轉換] address translation
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 地址解析协议 / 地址解析協議] address resolution protocol; ARP
[yà, ㄧㄚˋ, 娅 / 婭] address term between sons-in-law
通讯录[tōng xùn lù, ㄊㄨㄥ ㄒㄩㄣˋ ㄌㄨˋ, 通讯录 / 通訊錄] address book; directory
哥们[gē men, ㄍㄜ ㄇㄣ˙, 哥们 / 哥們] Brothers!; brethren; friend (colloq.); brother (diminutive form of address between males)
圣上[shèng shàng, ㄕㄥˋ ㄕㄤˋ, 圣上 / 聖上] courtier's or minister's form of address for the current Emperor
伯母[bó mǔ, ㄅㄛˊ ㄇㄨˇ, 伯母] wife of father's elder brother; aunt; (polite form of address for a woman who is about the age of one's mother)
老伯伯[lǎo bó bo, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ ㄅㄛ˙, 老伯伯] grandpa (polite form of address for old man)
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, 夫子] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant
相对地址[xiāng duì dì zhǐ, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 相对地址 / 相對地址] relative address (comp.)
老伯[lǎo bó, ㄌㄠˇ ㄅㄛˊ, 老伯] uncle (polite form of address for older male)
致辞[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, 致辞 / 致辭] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词
住址[zhù zhǐ, ㄓㄨˋ ㄓˇ, 住址] address
可寻址[kě xún zhǐ, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄣˊ ㄓˇ, 可寻址 / 可尋址] addressable (comp.); accessible via an address
地址[dì zhǐ, ㄉㄧˋ ㄓˇ, 地址] address
收货人[shōu huò rén, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ ㄖㄣˊ, 收货人 / 收貨人] addressee; person receiving mail
广播地址[guǎng bō dì zhǐ, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 广播地址 / 廣播地址] broadcast address
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
居住地[jū zhù dì, ㄐㄩ ㄓㄨˋ ㄉㄧˋ, 居住地] current address; place of residence
配送地址[pèi sòng dì zhǐ, ㄆㄟˋ ㄙㄨㄥˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 配送地址] delivery address
目标地址[mù biāo dì zhǐ, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 目标地址 / 目標地址] destination address; target address
终点地址[zhōng diǎn dì zhǐ, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 终点地址 / 終點地址] destination address
电子信箱[diàn zǐ xìn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧㄤ, 电子信箱 / 電子信箱] electronic mailbox; e-mail address
各位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, 各位] everybody (a term of address)
[bó, ㄅㄛˊ, 伯] father's elder brother; senior; paternal elder uncle; eldest of brothers; respectful form of address
[ā, ㄚ, 阿] initial particle; prefix to a name or a term of address
某人[mǒu rén, ㄇㄡˇ ㄖㄣˊ, 某人] someone; a certain person; some people; I (self-address after one's surname)
称谓[chēng wèi, ㄔㄥ ㄨㄟˋ, 称谓 / 稱謂] title; appellation; form of address

address ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Eメールアドレス[イーメールアドレス, i-me-ruadoresu] (n) {comp} email address
IPアドレス[アイピーアドレス, aipi-adoresu] (n) (See インターネットプロトコルアドレス) Internet Protocol address; IP address
アドレスカウンタ[, adoresukaunta] (n) {comp} address counter
アドレスクラス[, adoresukurasu] (n) {comp} address classes
アドレスジェネレータ[, adoresujienere-ta] (n) {comp} address generator
アドレススクリーニング[, adoresusukuri-ningu] (n) {comp} address screening
アドレスデコーダ[, adoresudeko-da] (n) {comp} address decoder
アドレスマスク[, adoresumasuku] (n) {comp} address mask
アドレスレジスタ[, adoresurejisuta] (n) {comp} address register
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] (n) {comp} address translation; address mapping
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] (n) {comp} address translator
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal
アドレス帳[アドレスちょう, adoresu chou] (n) address book
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] (n) {comp} address format
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] (n) {comp} address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] (n) {comp} address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] (n) {comp} address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] (n) {comp} address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] (n) {comp} address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] (n) {comp} address field; address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] (n) {comp} address field extension
アド帳[アドちょう, ado chou] (n) address book (email)
イーサネットアドレス[, i-sanettoadoresu] (n) {comp} Ethernet address
インターネットプロトコルアドレス[, inta-nettopurotokoruadoresu] (n) {comp} Internet Protocol address; IP address
お兄ちゃん;御兄ちゃん[おにいちゃん, oniichan] (n) (1) (fam) familiar form of "older brother"; (2) (fam) form of address for young adult male; mister
お姉ちゃん[おねえちゃん, oneechan] (n) (1) (fam) (See お姉さん) familiar form of "older sister"; (2) (fam) form of address for young adult female
グローバルIPアドレス[グローバルアイピーアドレス, guro-baruaipi-adoresu] (n) {comp} global IP address
グローバルアドレス[, guro-baruadoresu] (n) {comp} global address
サブネットワークアドレス[, sabunettowa-kuadoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] (n) {comp} subnetwork point of attachment address; subnetwork address
ゼロアドレス命令[ゼロアドレスめいれい, zeroadoresu meirei] (n) {comp} zero address instruction
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] (n) {comp} base address of data
プログラムレジスタ[, puroguramurejisuta] (n) {comp} instruction address register; program register; instruction pointer register
ベースアドレス[, be-suadoresu] (n) {comp} base address
ベースアドレスレジスタ[, be-suadoresurejisuta] (n) {comp} base address register
メアド[, meado] (n) (abbr) (See メールアドレス) email address
メルアド;メールアド[, meruado ; me-ruado] (n) (abbr) e-mail address
Japanese-English: COMDICT Dictionary
Eメールアドレス[E めーるあどれす, E me-ruadoresu] email address
アドレス[あどれす, adoresu] address
アドレスカウンタ[あどれすかうんた, adoresukaunta] address counter
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator
アドレススクリーニング[あどれすすくりーにんぐ, adoresusukuri-ningu] address screening
アドレスバス[あどれすばす, adoresubasu] address bus
アドレスレジスタ[あどれすれじすた, adoresurejisuta] address register
アドレス修飾[アドレスしゅうしょく, adoresu shuushoku] address modification
アドレス変換[アドレスへんかん, adoresu henkan] address translation, address mapping
アドレス変換機構[アドレスへんかんきこう, adoresu henkankikou] address translator
アドレス変更[アドレスへんこう, adoresu henkou] address modification
アドレス変更子[アドレスへんこうし, adoresu henkoushi] address modifier
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal
アドレス形式[アドレスけいしき, adoresu keishiki] address format
アドレス情報[アドレスじょうほう, adoresu jouhou] address information
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
アドレス管理[アドレスかんり, adoresu kanri] address administration
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation
アドレス部[アドレスぶ, adoresu bu] address field, address part
アドレス部拡張[アドレスぶかくちょう, adoresu bukakuchou] address field extension
インタフェースアドレス[いんたふぇーすあどれす, intafe-suadoresu] interface address
グループアドレス[ぐるーぷあどれす, guru-puadoresu] group address
グローバルアドレス[ぐろーばるあどれす, guro-baruadoresu] global address
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
ゼロアドレス命令[ぜろアドレスめいれい, zero adoresu meirei] zero address instruction
データの基底アドレス[データのきていアドレス, de-ta nokitei adoresu] base address of data
ネットワークプロトコルアドレス指定情報[ネットワークぷろとこるアドレスしていじょうほう, nettowa-ku purotokoru adoresu shiteijouhou] network protocol address information
プログラムレジスタ[ぷろぐらむれじすた, puroguramurejisuta] instruction address register, program register, instruction pointer register
ベースアドレス[べーすあどれす, be-suadoresu] base address
ベースアドレスレジスタ[べーすあどれすれじすた, be-suadoresurejisuta] base address register
ホームアドレス[ほーむあどれす, ho-muadoresu] home address
メールアドレス[めーるあどれす, me-ruadoresu] mail address
住居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number
全域アドレス管理[ぜんいきアドレスかんり, zen'iki adoresu kanri] universal address administration, global address administration
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
アドレス[あどれす, adoresu] Thai: ที่อยู่ English: address

address ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเลขที่[n. exp.] (bān lēkthī) EN: address FR: adresse [f]
บพิตร[pr.] (bøphit) EN: the 2nd person pronoun used by a monk to address a king or venerable person] ; Your Majesty FR:
อีเมล ; อีเมล์[n.] (īmēl ; īmē) EN: email = e-mail ; electronic mail ; e-mail address FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จา[v.] (jā) EN: talk ; say ; speak ; utter ; tell ; address FR:
จ่า[v.] (jā) EN: address ; write FR:
แจ้งความมายัง[n. exp.] (jaēngkhwām ) EN: form of address formerly used in official letters FR:
แจ้งย้ายสำมะโนครัวออก[v. exp.] (jaēng yāi s) EN: give notice of departure from present address FR:
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จัดการปัญหา ; จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān panh) EN: deal with a problem ; deal with ; address a problem FR: gérer un problème
การกล่าวปราศรัย[n. exp.] (kān klāo pr) EN: address FR:
คำอำลา[n. exp.] (kham amlā) EN: farewell address ; goodbye FR:
คำขึ้นต้น[n. exp.] (kham kheun ) EN: form of address ; salutation FR:
คำปราศรัย[n.] (kham prāsai) EN: speech ; address ; harangue ; oration ; talk FR: discours [m] ; harangue [f] ; speech (inf.) [m]
คำทักทาย[n. exp.] (kham thakth) EN: greeting ; address FR: salutations [fpl] ; formule de salutation [f]
กล่าวปราศรัย[v. exp.] (klāo prāsai) EN: address FR:
กล่าวสาร[v. exp.] (klāo sān) EN: give an address FR:
กระแสพระราชดำรัส[n.] (krasaēphrar) EN: speech of king ; order of king ; king's address FR:
โอภา[v.] (ōphā) EN: greet ; address ; warmly welcome FR: saluer ; parler gentiment avec qqn.
โอวาท[n.] (ōwāt) EN: homily ; lecture ; address ; preaching ; sermon ; discourse FR: sermon [m] ; homélie [f] ; lecture [f] ; adresse [f] ; discours [m]
ปาฐกถา[n.] (pāthakathā) EN: speech ; sermon ; lecture ; talk ; address ; spar FR: discours [m] ; adresse [f] ; conférence [f]
เพ็ดทูล[v.] (phetthūn) EN: speak to/with ; address ; report FR:
พิดทูล[v.] (phitthūn) EN: speak ; address ; report FR:
ปราศรัย[n.] (prāsai) EN: speech ; address FR: discours [m]
ปราศรัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address ; speak ; be engaged in conversation ; address FR: faire un discours ; adresser un discours
ปราสัย[v.] (prāsai) EN: make a speech ; deliver a speech ; make an address FR: faire un discours ; adresser un discours
เรียน[v.] (rīen) EN: inform ; report ; tell ; address FR: informer ; rapporter
แสดงปาฐกถา[v. exp.] (sadaēng pāt) EN: give a lecture ; deliver a speech ; make an address FR: tenir une conférence ; prononcer un discours
สมุดจดที่อยู่ [n. exp.] (samut jot t) EN: address book FR: carnet d'adresses [m]
สมุดที่อยู่ [n. exp.] (samut thīyū) EN: address book FR: carnet d'adresses [m]
สถานที่ติดต่อ[n. exp.] (sathānthī t) EN: address FR: adresse de contact [f]
สุนทรพจน์[n.] (suntharapho) EN: speech ; address ; harangue ; oration FR: discours [m] ; allocution [f]
สุนทรพจน์[n.] (sunthønraph) EN: speech ; spoken words ; address ; oration FR:
สุนทรพจน์[n.] (sunthørapho) EN: speech ; spoken words ; address ; oration FR:
ตำบลที่อยู่ [n. exp.] (tambon thīy) EN: address FR: adresse [f]
ทัก[v.] (thak) EN: greet ; address ; speak to ; say hello FR: s'adresser à ; apostropher
ทักทาย[v.] (thakthāi) EN: greet ; say hello ; address FR: adresser la parole à ; saluer
ทักทายปราศรัย[v. exp.] (thakthāi pr) EN: greet ; address ; exchange greeting ; say hello ; speak to FR:
แถลง[v.] (thalaēng) EN: state ; declare ; announce ; express ; expound ; make a statement ; relate a story ; address an audience FR: publier ; rendre public ; exposer
ที่ส่งบัตรหมาย[n. exp.] (thī song ba) EN: address for service FR:

address ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kurzadresse {f}abbreviated address
Absolutadressbereich {m} [comp.]absolute address area
Briefkastenadresse {f}accommodation address
Nachsendeadresse {f}accommodation address
Bereichsadresse {f}area address
Basisadresse {f} [comp.]base address
Distanzadresse {f}bias address
Broadcast-Adresse {f}broadcast address
Aufrufadresse {f} [comp.]call address
Gedenkrede {f}commemorative address
Kontaktadresse {f}contact address
Zylinderadresse {f}cylinder address
Distanzadresse {f} [comp.]displacement address
Wohnsitz {m} | seinen Wohnsitz haben; wohnen; sich aufhalten | ohne festen Wohnsitzdomicile | to reside | of no fixed address
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Sprungadresse {f} [comp.]jump address
Lautsprecheranlage {f} | integrierte Lautsprecheranlage | öffentliche Lautsprecheranlageloudspeaker system | integrated loudspeaker | public address system
Maschinenadresse {f} [comp.]machine address
Mehradressrechner {m}multi address computer
Nulladresse {f}zero address
Eröffnungsansprache {f}opening address
Pseudoadresse {f}pseudo address
Rückkehradresse {f} [comp.]return address
Verkettungsadresse {f}sequence address
Sprungadresse {f} [comp.]branch address
Spuradresse {f}track address
Anfangsadresse {f} [comp.]start address
Irrläufer {m}; falsch zugestellter Briefstray letter; misdirected mail; letter delivered to the wrong address
Straße {f} (in Adresse)street address
Adresssatz {m}address record
Adressanhängung {f}address enable
Adressaufbau {m}address structure
Adressaufruf {m}address call
Adressauswahl {f}address selection
Adressbereich {m}address range
Adressbit {n}address bit
Adressbereich {m}address space
Adressbuch {n}address book; address-book
Adressbuch {n}address table
Adressbus {m}address bus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า address
Back to top