ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

parchment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *parchment*, -parchment-

parchment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
parchment (n.) กระดาษหนัง Syn. vellum, goatskin, sheepskin
English-Thai: HOPE Dictionary
parchment(พาร์ช'เมินทฺ) n. กระดาษหนัง,กระดาษเหนียว,ประกาศนียบัตร,ปริญญาบัตร., See also: parchmenty adj.
parchment papern. กระดาษไขกั้นน้ำชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
parchment(n) แผ่นหนังสำหรับเขียนหนังสือ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Parchmentแผ่นหนังสัตว์แผ่นหนังสัตว์ (Parchment) อาจเป็นหนังแกะแพะหรือลูกวัว สำหรับใช้ในการเย็บเล่มและการเขียนหรือการวาดภาพ แผ่นหนังสัตว์นี้ถูกนำมาใช้ในยุโรปประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 2 นอกเหนือจากการใช้กระดาษปาปิรุสซึ่งนำเข้าจากอียิปต์ ที่มีราคาสูงขึ้นและเกิดการขาดแคลนอันมีสาเหตุมาจากต้นกกที่ใช้ทำกระดาษมีจำกัด แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตจะสูงกว่า แต่แผ่นหนังสัตว์มีความทนทานมากกว่ากระดาษปาปิรัส จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 12 การใช้แผ่นหนังสัตว์ในการเขียนจึงเริ่มมีน้อยลง เนื่องจากเริ่มมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์และทำให้กระดาษได้รับความนิยมในเวลาต่อมา เรื่องที่บันทึกไว้บนแผ่นหนังสัตว์ มีการเก็บเป็นม้วนเช่นเดียวกับกระดาษปาปิรุส เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... tworollsof parchment on the werewolf, with emphasis...ฉันต้องการรายงาน 12 แผ่นสำหรับหัวข้อเรื่องมนุษย์หมาป่า
Every piece of Greek parchment shall be burned.ตราบที่ยังภักดีนามแห่งสปาร์ทาอยู่ ลีโอนายเดิสจะถูกลงทัณฑ์ด้วยความตาย
As if on a parchment map, the light spots on this patchwork show abandoned plots.เสมือนแผนที่โบราณ จุดที่เป็นแสงสว่าง แสดงให้เห็นถึงโครงงานที่ล้มเหลว
They're looking for a parchment that would allow them to decipher Crowley's half of the Demon Tablet without a Prophet.พวกเขากำลังตามหาม้วนกระดาษจารึกที่ทำจากหนังซึ่งที่จะทำให้ คราวลี่ย์สามารถถอดความเเผ่นจารึกของปีศาจได้ โดยไม่ต้องใช้ประกาศกของพระเจ้าซักคนเดียว
There are more suitable parchments that will interest you.นี่เป็นบันทึกโบราณ ที่เธออาจสนใจ
And their dung-- it can be... it can be processed into parchment.สามารถ... นำกลับมาแปรรูป ให้เป็นแผ่นหนังได้
For example, I smell freshly mown grass, and new parchment, and spearmint toothpaste.ยกตัวอย่างเช่น -ฉันได้กลิ่น หญ้าที่เพิ่งตัดใหม่ๆ
The Roman parchment.คำภีร์ของพวกโรมันโบราณ
I found this family tree inside the parchment.ฉันค้นแผนผังครอบครัวข้างในกระดาษหนัง
Baked "in parchment", skewered, pan fried, in bouillon, and even raw.ม้วนซะ เป็นหน้าขนมปัง ทอด
I placed a single drop on the parchment.ผมลองหยดนึง บนแผ่นหนัง
And she told you about the parchment?เเล้วเธอบอกเเกเกี่ยวกับม้วนจารึกบ้างไหม ?

parchment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仿羊皮纸[fǎng yáng pí zhǐ, ㄈㄤˇ ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 仿羊皮纸 / 仿羊皮紙] imitation parchment
羊皮纸[yáng pí zhǐ, ㄧㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˇ, 羊皮纸 / 羊皮紙] parchment

parchment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パーチメント[, pa-chimento] (n) (See 羊皮紙) parchment
パーチメントペーパー[, pa-chimentope-pa-] (n) parchment paper
パーチメント紙[パーチメントし, pa-chimento shi] (n) parchment paper
硫酸紙[りゅうさんし, ryuusanshi] (n) parchment paper
羊皮[ようひ, youhi] (n) (1) (abbr) sheep skin; fleece; (2) (See 羊皮紙) parchment
羊皮紙;洋皮紙(iK)[ようひし, youhishi] (n) parchment
ベルガミン[, berugamin] (n) pergamin (transparent, parchment-like paper)

parchment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระดาษหนัง[n. exp.] (kradāt nang) EN: parchment ; vellum ; goatskin ; sheepskin FR: papier-parchemin [m] ; vélin [m] ; parchemin [m]
กระดาษพาทเม้นท์ [n. exp.] (kradāt phāt) EN: parchment paper FR:

parchment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper
Pergament {n}parchment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า parchment
Back to top