ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graduate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graduate*, -graduate-

graduate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graduate (n.) ผู้สำเร็จการศึกษา See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา Syn. degree-holder, qualified person
graduate (vi.) เรียนจบ See also: จบการศึกษา, ได้รับปริญญา
graduate (adj.) เกี่ยวกับนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้าย Syn. senior, upper-level
graduate (sl.) เปลี่ยนจากใช้ยาธรรมดาเป็นยาเสพติด
graduate from (phrv.) จบการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
graduate from (phrv.) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
graduate in (phrv.) จบ (การศึกษา) สาขา
graduate in (phrv.) วัดเป็น (หน่วย)
graduate school (n.) บัณฑิตวิทยาลัย
graduate with (phrv.) ได้รับปริญญาพร้อมกับหรือด้วย (เกียรตินิยม, คะแนน, รางวัล)
graduate with (phrv.) จบการศึกษาพร้อมกับ
graduated (adj.) ซึ่งแบ่งตามระดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
graduate(แกรด'จุเอท) n.,adj. บัณฑิต,ภาชนะตวงที่แบ่งออกเป็นขีด ๆ vi.สำเร็จการศึกษา,ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลง vt. มอบปริญญาแก่,สำเร็จการศึกษาจาก,แบ่งออกเป็นขีด, See also: graduated adj., Syn. mark off,calibrate
graduate collegeบัณฑิตวิทยาลัย
English-Thai: Nontri Dictionary
graduate(adj) เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graduate actingปรับควบคุมตามส่วน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
graduated taxภาษีอัตราเพิ่มเป็นขั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Graduate Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Graduated Cylindersกระบอกตวง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จบการศึกษา (v.) graduate Syn. จบ
บัณฑิต (n.) graduate See also: pundit, sage
ผู้สำเร็จการศึกษา (n.) graduate Syn. บัณฑิต
สำเร็จการศึกษา (v.) graduate Syn. เรียนจบ
เรียนจบ (v.) graduate Syn. จบ, จบการศึกษา
ป. (n.) graduate of theology Syn. เปรียญ
เปรียญ (n.) graduate of theology
กศ.ม. (n.) graduate studies Syn. การศึกษามหาบัณฑิต
การศึกษามหาบัณฑิต (n.) graduate studies
undergrad (n.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
undergrad (adj.) คำเรียกไม่เป็นทางการของ undergraduate
กศ.บ. (n.) undergraduate studies Syn. การศึกษาบัณฑิต
การศึกษาบัณฑิต (n.) undergraduate studies
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We're about to graduate soonพวกเรากำลังจะสำเร็จการศึกษาในไม่ช้านี้
I graduated three years agoฉันสำเร็จการศึกษา 3 ปีมาแล้ว
I graduated from high school thereฉันจบโรงเรียนในชั้นมัธยมปลายที่นั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That way you could graduate without actually ever stepping foot on campus.จะได้จบโดยไม่ต้องมาเหยียบวิทยาลัย
My old man wants me to graduate high school. Satisfied?พ่อฉันต้องการให้ฉัน จบมัธยมปลาย พอใจมั้ย?
Up until I graduate and pass the bar exam,จนกว่าผมจะเรียนจบ และสอบผ่านการสอบวัดเกณฑ์
You're gonna play USC football, graduate and then you'll manage this business with me.ลูกต้องเข้าทีมฟุตบอล USC หลังจากที่ลูกเรียนจบ และจากนั้น ก็ต้องมาบริหารธุรกิจกับพ่อ อนาคตของลูกถูกกำหนดไว้หมดแล้ว
She was our prize graduate student till she went astray.เธอเคยเป็นศิษย์เก่งของเรา จนกระทั่งเธอหลงผิด ไม่ ผมจะไปหาเธอ
So did you graduate high school?แล้ว พี่สาวเรียนจบหรือยัง
I was a Stanford graduate who'd entered the service through the R. O. T. C.ผมเป็นบัณฑิตจากแสดนฟอร์ดในขณะนั้น และเข้าสู่วงการทหารโดยเป็นกองหนุน..
I mean... we graduate next year, and I don't know.เราจะจบการศึกษาปีหน้า แต่ฉันไม่รู้ว่า
I am in police club I am just graduate actuallyผมอยู่ รร.นายร้อยตำรวจ ผมเพิ่งเรียนจบ
Then why are you speaking to me in that graduate school medical jargon?งั้นทำไมคุณพูดกับผม ในโรงเรียนแพทย์จาร์กอน
Is there a way to graduate without doing the play?มีทางอื่นที่จะเรียนจบ โดยไม่ต้องแสดงละครมั้ย?
Your lawyer said, don't let him graduate without effort.ทนายคุณ พูดว่า... อย่ายอมให้เขาจบนะถ้าเขาไม่พยายามพอ

graduate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕业生[bì yè shēng, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ ㄕㄥ, 毕业生 / 畢業生] graduate (of a school)
研究生[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, 研究生] graduate student
研究生院[yán jiū shēng yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ ㄩㄢˋ, 研究生院] graduate school
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, 研究所] research institute; graduate studies; graduate school
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ, 考研] Master's course entrance exams; taking a graduate exam
量筒[liáng tǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨㄥˇ, 量筒] graduated measuring cylinder; volumetric cylinder
毕业[bì yè, ㄅㄧˋ ㄧㄝˋ, 毕业 / 畢業] graduation; to graduate; to finish school
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
刻度[kè dù, ㄎㄜˋ ㄉㄨˋ, 刻度] marked scale; graduated scale
木讷老人[mù nè lǎo rén, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, 木讷老人 / 木訥老人] ungraduated ruler; straight edge
本科[běn kē, ㄅㄣˇ ㄎㄜ, 本科] undergraduate course; regular college course
满师[mǎn shī, ㄇㄢˇ ㄕ, 满师 / 滿師] to finish apprenticeship; to graduate
界尺[jiè chǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄔˇ, 界尺] ungraduated ruler; straight edge
进士[jìn shì, ㄐㄧㄣˋ ㄕˋ, 进士 / 進士] successful candidate in the highest imperial civil service examination; palace graduate
量杯[liáng bēi, ㄌㄧㄤˊ ㄅㄟ, 量杯] measuring cup; graduated measuring cylinder
量瓶[liáng píng, ㄌㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, 量瓶] measuring flask; graduated measuring cylinder

graduate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[で, de] (n,n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P)
大学を出る[だいがくをでる, daigakuwoderu] (exp,v1) to graduate from a university
大学院[だいがくいん, daigakuin] (n) graduate school; (P)
大学院入学試験[だいがくいんにゅうがくしけん, daigakuinnyuugakushiken] (n) (See 院試) graduate school entrance examination
大学院入試[だいがくいんにゅうし, daigakuinnyuushi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination
大学院受験[だいがくいんじゅけん, daigakuinjuken] (n) (See 大学院入学試験) (act of) taking a graduate school entrance examination
大学院理学研究科[だいがくいんりがくけんきゅうか, daigakuinrigakukenkyuuka] (n) graduate school of sciences
大学院進学[だいがくいんしんがく, daigakuinshingaku] (n) continuing one's education into graduate school
就職浪人[しゅうしょくろうにん, shuushokurounin] (n) jobless university graduate
新卒採用[しんそつさいよう, shinsotsusaiyou] (n) graduate recruitment; employment of new graduates
新規学卒者[しんきがくそつしゃ, shinkigakusotsusha] (n) new graduate
既卒者[きそつしゃ, kisotsusha] (n) (See 卒者) graduate from an earlier year; alumnus; alumna; former graduate
蟻族[ありぞく, arizoku] (n,vs) university graduate who has failed to find a high-paying job
院卒[いんそつ, insotsu] (n) graduate-school graduate
院生[いんせい, insei] (n) (abbr) graduate student
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination
高校卒業生[こうこうそつぎょうせい, koukousotsugyousei] (n) high school graduate
先輩[せんぱい, senpai] (n) (See 後輩・こうはい) senior (at work or school); superior; elder; older graduate; progenitor; old-timer; (P)
出身[しゅっしん, shusshin] (n,adj-no) (1) person's origin (town, city, country, etc.); (2) institution from which one graduated; (3) director in charge of employee relations; (P)
出身者[しゅっしんしゃ, shusshinsha] (n) (1) alumnus (alumnae); graduate; old boy (girl); (2) former member of an organization; (3) former inhabitant (country, region, etc.); (P)
卒業生[そつぎょうせい, sotsugyousei] (n) graduate; alumnus
同期生[どうきせい, doukisei] (n) (1) classmate; graduates in the same class; (2) wrestlers who began their professional careers in the same tournament (sumo)
学卒[がくそつ, gakusotsu] (n) college graduate; (P)
学士[がくし, gakushi] (n) university graduate; (P)
学士入学[がくしにゅうがく, gakushinyuugaku] (n) admission of university graduates to an undergraduate program
学部[がくぶ, gakubu] (n,adj-no) (1) department of a university; (adj-f) (2) undergraduate (course, program, etc.); (P)
学部学生[がくぶがくせい, gakubugakusei] (n) undergraduate student; undergraduate
学部生[がくぶせい, gakubusei] (n) undergraduate
専攻科[せんこうか, senkouka] (n) non-degree course for graduates
新卒[しんそつ, shinsotsu] (n,adj-no) new (recent) graduate; (P)
新卒者[しんそつしゃ, shinsotsusha] (n) new graduate; new graduates
既卒[きそつ, kisotsu] (adj-no,n) previously graduated
昨年度の卒[さくねんどのそつ, sakunendonosotsu] (n) graduated last year
研究科[けんきゅうか, kenkyuuka] (n) (post)graduate course
累進[るいしん, ruishin] (n,vs) successive promotion; gradual promotion; graduated; (P)
累進課税[るいしんかぜい, ruishinkazei] (n) progressive taxation; graduated taxation
終える(P);了える;卒える[おえる, oeru] (v1,vt) (1) (終える, 了える only) to finish; (2) to graduate; (P)
高卒[こうそつ, kousotsu] (n,adj-no) high school graduate; (P)

graduate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัณฑิต[n.] (bandit) EN: graduate ; bachelor FR: bachelier [m] ; licencié [m] ; diplômé [m]
บัณฑิตวิทยาลัย[n. exp.] (bandit witt) EN: graduate school FR:
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kān seu) EN: graduate FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école
การศึกษามหาบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: graduate studies FR:
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา[n. exp.] (kān seuksā ) EN: graduate study FR:
มหา[n.] (mahā) EN: third degree graduate in Buddhist theology ; monk who has passed Pali grade 3 (parian 3) ; maha FR:
นักศึกษาปริญญาโท[n. exp.] (nakseuksā p) EN: graduate student ; master student FR:
เนติบัณฑิต[n.] (nētibandit) EN: lawyer ; solicitor ; barrister ; barrister-at-law ; attorney ; law graduate ; bachelor of laws FR: avocat [m] ; licencié en droit [m]
นิสิตปริญญาโท[n. exp.] (nisit parin) EN: graduate student ; master student FR:
เปรียญ[n.] (parīen) EN: graduate of theology ; graduate in Pali studies ; holder of a certificate in Pali studies (from the third to the ninth level) FR: diplômé en théologie [m] ; diplôme écclésiastique [m]
ผู้สำเร็จการศึกษา[n. exp.] (phū samret ) EN: graduate FR: diplômé [m]
ประกาศนียบัตรบัณฑิต[n. exp.] (prakātsanīy) EN: graduate diploma FR:
เรียนจบ[v. exp.] (rīen jop) EN: graduate FR: obtenir son diplôme
สำเร็จการศึกษา[v. exp.] (samret kāns) EN: graduate ; finish school FR: terminer ses études ; achever ses études
อุดมศึกษา[n.] (udommaseuks) EN: higher education ; undergraduate study ; graduate study ; university education ; college education FR:
ให้ความรู้นักศึกษา[v. exp.] (hai khwāmrū) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
การศึกษาบัณฑิต[n. exp.] (kān seuksā ) EN: undergraduate studies FR:
นักศึกษา[n.] (nakseuksā) EN: student ; university student ; academic ; learner ; scholar ; undergraduate FR: étudiant [m] ; étudiante [f]
นักศึกษาปริญญาตรี[n. exp.] (nakseuksā p) EN: undergraduate FR:
นิสิต[n.] (nisit) EN: undergraduate ; college student FR: étudiant [m]
นิสิตปริญญาตรี[n. exp.] (nisit parin) EN: undergraduate FR:
ภาษีอัตราเพิ่มเป็นขั้น [n. exp.] (phāsī attrā) EN: graduated tax FR:
ถ้วยยูริก้า[n. exp.] (thūay yūrik) EN: graduated cylinder ; graduated beaker FR:

graduate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Graduiertenkolleg {n}post graduate programme
Hochschulabsolvent {m}university graduate
Schulentlassene {m,f}; Schulentlassenerschool leaver [Br.]; school graduate [Am.]
Diplomkaufmann {m} (Dipl.-Kfm.)business graduate; MBA
Diplomingenieur {m}graduate engineer
Aufbaustudium {n}postgraduate course; postgraduate studies
Graduierte {m,f}; Graduierterpostgraduate
Betriebswirt {m}graduate in business management
Bürette {f} mit Eichstrichengraduated burette
Messkolben {m} (Labor)graduated flask
Messpipette {f}graduated pipette
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar
Teilkreis {m}pitch circle; graduated circle
berufliche Weiterbildung {f}postgraduate professional education

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graduate
Back to top