ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attack*, -attack-

attack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attack (n.) การโจมตี Syn. assault, charge, strike
attack (vi.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack (vt.) บุก See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี Syn. assault, strike
attack (vi.) เริ่มทำอย่างกระตือรือร้น
attack (vt.) วิจารณ์ Syn. criticize, censure
attacker (n.) ฝ่ายรุกราน See also: ผู้รุกราน Syn. assailant, invader, offender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. raider, trespasser Ops. defender
attacker (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้รบกวน
attacker (n.) ผู้ข่มขู่เพื่อปล้นทรัพย์สิน Syn. assailant, robber
attacker (n.) ผู้โจมตี See also: ผู้เข้าจู่โจม Syn. besieger, combatant
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ละเมิดกฎ Syn. lawbreaker
attacker (n.) ผู้ฝ่าฝืน See also: ผู้ฝ่าฝืน Syn. lawbreaker
attacking (adj.) ซึ่งใช้เพื่อการโจมตี Syn. invading Ops. defensive
English-Thai: HOPE Dictionary
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
English-Thai: Nontri Dictionary
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attack rate; rate, caseอัตราป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attackถูกโจมตี, ระยะชัก, เข้าจับโจม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การถล่ม (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การโจมตี, การทิ้งระเบิด, การบอมบ์
การทิ้งระเบิด (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การโจมตี, การบอมบ์
การบอมบ์ (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การโจมตี, การทิ้งระเบิด
การโจมตี (n.) attack See also: assault, assailing, bomb Syn. การทิ้งระเบิด, การบอมบ์
จู่โจม (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. โจมตี, รุกราน, เล่นงาน
ทำร้ายร่างกาย (v.) attack See also: injure, molest, harm, abuse, hurt
บุกลุก (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. ล่วงล้ำ
พุ่งอาวุธเข้าใส่ (v.) attack See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate Syn. ระดมฟันแทง
รบกวน (v.) attack See also: harass, vex, annoy, disturb Syn. รังควาน, ก่อกวน
ระดมฟันแทง (v.) attack See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate Syn. พุ่งอาวุธเข้าใส่
ราวี (v.) attack See also: harass, vex, annoy, disturb Syn. รังควาน, รบกวน, ก่อกวน
รุกราน (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. บุกลุก, ล่วงล้ำ
ล่วงล้ำ (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. บุกลุก
ห้ำหั่น (v.) attack See also: assail, assault Syn. ฟาดฟัน
เล่นงาน (v.) attack See also: assault, get even with, reprimand, scold, blame, reproach, criticize, tackle
โจมตี (v.) attack See also: burst into, intrude, assault Syn. รุกราน, เล่นงาน
โทรมศัสตราวุธ (v.) attack See also: assail, assault, strike, invade, storm, advance, beset, besiege, beleaguer, infiltrate Syn. ระดมฟันแทง, พุ่งอาวุธเข้าใส่
ตีบ้านตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง
ตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. โจมตีเมือง, ตีบ้านตีเมือง
โจมตีเมือง (v.) attack (a city or country) See also: defeat Syn. ตีบ้านตีเมือง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The ferocious dog attacked the childสุนัขดุนั่นจู่โจมเข้าใส่เด็ก
He's the one that attacked meเขาคือคนที่ทำร้ายฉัน
My dad died of a heart attackพ่อฉันเสียชีวิตจากหัวใจวาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The best time is after the attack when there's a truce to get the wounded.จังหวะเหมาะที่สุดก็คือหลังการโจมตี... ...พอหยุดยิง เพื่อลำเลียงคนเจ็บ
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน
The LMG shall cease firing when the main attack is mounted and is within - figures - 50 yards of the objective.เอลเอมจี จะหยุดยิง เมื่อโจมตีหลักคือการติดตั้งและ เป็น ภายในตัวเลข 50 หลาของ วัตถุประสงค์
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง
Be ready to attack Rock Ridge at noon tomorrow. Here's your badge.เตรียมบุกร็อคริดจ์ พรุ่งนี้เที่ยง นี่ตรา
Listen, we had a shark attack at South Beach this morning, Mayor.มีคนโดนฉลามกัดที่เช้าท์บีช เมื่อเช้านี่ครับ เทศมนตรี
He's going to have a heart attack when he sees what I brought him.เขาต้องหัวใจวายเเน่ ถ้าเห็นไอ้ตัวนี่
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน
Whatever they do to us we will attack no one kill no one.ไม่ว่าเขาจะทำอะไรเรา เราจะไม่ทำอะไรใคร ไม่ฆ่าใคร
It's not a serious attack on the revenue. Its primary importance is symbolic.มันไม่ใช่เรื่องของรายได้ครับ เป็นเรื่องของการแสดงออก
And if you were all these things, then you'd just attack me right now.If it takes us over,
He found out that Chong Yang Palace is right next to Living Tomb where Miss Long lives... so he brought his men to attack Chong Yang Palace.เขารู้มาว่าตำหนักเต็งเอี๊ยงอยู่ใกล้กับสุสานโบราณ ที่แม่นางเล้งอาศัยอยู่... แล้วเขาก็พาคนบุกตำหนักเต็งเอี๊ยง.

attack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空袭[kōng xí, ㄎㄨㄥ ㄒㄧˊ, 空袭 / 空襲] air raid; attack from the air
反围攻[fǎn wéi gōng, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄥ, 反围攻 / 反圍攻] attack against siege
攻占[gōng zhàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄢˋ, 攻占 / 攻佔] attack and occupy
攻防[gōng fáng, ㄍㄨㄥ ㄈㄤˊ, 攻防] attack and defense; the midfield (in soccer)
暗箭[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, 暗箭] attack by a hidden enemy; a stab in the back
进攻[jìn gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄍㄨㄥ, 进攻 / 進攻] attack (military, sports, etc.)
奥姆真理教[ào mǔ zhēn lǐ jiào, ㄠˋ ㄇㄨˇ ㄓㄣ ㄌㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 奥姆真理教 / 奧姆真理教] Aum Shinrikyo, the Japanese death cult responsible for the 1995 sarin gas attack on the Tokyo subway
出其不意攻其不备[chū qí bù yì gōng qí bù bèi, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄍㄨㄥ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄅㄟˋ, 出其不意攻其不备 / 出其不意攻其不備] catch an enemy off guard with a surprise attack (成语 saw, from Sunzi's Art of War 孫子兵法|孙子兵法)
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
应战[yìng zhàn, ˋ ㄓㄢˋ, 应战 / 應戰] face a challenge; face an attack and meet it
正锋[zhèng fēng, ㄓㄥˋ ㄈㄥ, 正锋 / 正鋒] frontal attack (brush movement in painting)
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
攻击机[gōng jī jī, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄐㄧ, 攻击机 / 攻擊機] ground attack aircraft
吹袭[chuī xí, ㄔㄨㄟ ㄒㄧˊ, 吹袭 / 吹襲] hit by hurricane or typhoon; to attack (of wind)
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
攻击型核潜艇[gōng jī xíng hé qián tǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, 攻击型核潜艇 / 攻擊型核潛艇] nuclear-powered attack submarine
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, 侧锋 / 側鋒] oblique attack (brush movement in painting)
以子之矛,攻子之盾[yǐ zǐ zhī máo, ㄧˇ ㄗˇ ㄓ ㄇㄠˊ, gong1 zi3 zhi1 dun4, 以子之矛,攻子之盾] lit. use sb's spear to attack his shield (成语 saw, derived from Han Feizi 韓非子|韩非子); turning a weapon against its owner; fig. to attack an opponent using his own devices; hoist with his own petard
矛头[máo tóu, ㄇㄠˊ ㄊㄡˊ, 矛头 / 矛頭] spearhead; barb; an attack or criticism
[pēng, ㄆㄥ, 抨] attack; impeach
攻打[gōng dǎ, ㄍㄨㄥ ㄉㄚˇ, 攻打] attack; assault
冲打[chōng dǎ, ㄔㄨㄥ ㄉㄚˇ, 冲打 / 衝打] attack; charge
袭击者[xí jī zhě, ㄒㄧˊ ㄐㄧ ㄓㄜˇ, 袭击者 / 襲擊者] attacker
合击[hé jī, ㄏㄜˊ ㄐㄧ, 合击 / 合擊] combined assault; to mount a joint attack
转而[zhuǎn ér, ㄓㄨㄢˇ ㄦˊ, 转而 / 轉而] conversely; but rather; to turn and (address a topic, face attackers etc); to turn against sb; to turn one's thoughts back to; to come around (to a point of view)
缓兵之计[huǎn bīng zhī jì, ㄏㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄓ ㄐㄧˋ, 缓兵之计 / 緩兵之計] delaying tactics; stalling; measures to stave off an attack; strategem to win a respite
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack
引鬼上门[yǐn guǐ shàng mén, ˇ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄤˋ ㄇㄣˊ, 引鬼上门 / 引鬼上門] to lead the devil to the door (成语 saw); to invite the attention of criminals; to leave oneself open to attack
易守难攻[yì shǒu nán gōng, ㄧˋ ㄕㄡˇ ㄋㄢˊ ㄍㄨㄥ, 易守难攻 / 易守難攻] easily guarded, hard to attack
反扑[fǎn pū, ㄈㄢˇ ㄆㄨ, 反扑 / 反撲] to counter-attack; to come back after a defeat; to retrieve lost ground
攻陷[gōng xiàn, ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄢˋ, 攻陷] to defeat; to fall (to an attack); to surrender
迎头痛击[yíng tóu tòng jí, ˊ ㄊㄡˊ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˊ, 迎头痛击 / 迎頭痛擊] head-on; direct attack
[zhēng, ㄓㄥ, 征] journey; trip; expedition; to go on long campaign; to attack
闪击[shǎn jī, ㄕㄢˇ ㄐㄧ, 闪击 / 閃擊] lightning attack; Blitzkrieg
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
心肌梗塞[xīn jī gěng sāi, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄞ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
心肌梗塞[xīn jī gěng sè, ㄒㄧㄣ ㄐㄧ ㄍㄥˇ ㄙㄜˋ, 心肌梗塞] myocardial infarction; heart attack
[yīng, , 撄 / 攖] oppose; to attack
[dǎo, ㄉㄠˇ, 捣 / 搗] pound; beat; hull; attack; disturb; stir
追击[zhuī jī, ㄓㄨㄟ ㄐㄧ, 追击 / 追擊] pursue and attack

attack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
DoS攻撃[ディーオーエスこうげき, dei-o-esu kougeki] (n) {comp} denial-of-service (DoS) attack
アタックパターン[, atakkupata-n] (n) {comp} attack pattern
アタックライン[, atakkurain] (n) attack line
カウンターアタック[, kaunta-atakku] (n) counter attack
カカリ[, kakari] (n) attack (esp. a corner approach in the game of go)
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス妨害攻撃[サービスぼうがいこうげき, sa-bisu bougaikougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) {comp} denial of service attack
バッファオーバーフロー攻撃[バッファオーバーフローこうげき, baffao-ba-furo-kougeki] (n) {comp} buffer overflow attack
ブルートフォース攻撃[ブルートフォースこうげき, buru-tofo-su kougeki] (n) {comp} brute force attack
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack
やっ付ける(P);遣っ付ける;遣っつける[やっつける, yattsukeru] (v1,vt) to beat; to attack (an enemy); to do away with; to finish off; (P)
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
一発逆転[いっぱつぎゃくてん, ippatsugyakuten] (n,vs) turning things around with a home run; turning the tables with a single successful attack (move)
三所攻め[みところぜめ, mitokorozeme] (n) triple attack force out (sumo)
個人攻撃[こじんこうげき, kojinkougeki] (n,adj-no) personal attack or denunciation
先制攻撃[せんせいこうげき, senseikougeki] (n) preemptive attack (strike)
切り捲る[きりまくる, kirimakuru] (v5r,vt) to attack and scatter; to argue vehemently
切り込む;斬り込む[きりこむ, kirikomu] (v5m,vi) (1) to cut into; to cut up; (2) to raid; to attack
喘息が起こる[ぜんそくがおこる, zensokugaokoru] (exp,v5r) to have an attack of asthma
変わり身[かわりみ, kawarimi] (n) (1) change of attitude (stance, position); (2) lightness of foot (sumo); ability to dodge out of the way of an attack
巻土重来;捲土重来;けん土重来[けんどじゅうらい;けんどちょうらい, kendojuurai ; kendochourai] (n) recouping one's strength for a renewed attack (on); making another attempt with redoubled efforts
強襲[きょうしゅう, kyoushuu] (n,vs) assault; violent attack
心臓発作[しんぞうほっさ, shinzouhossa] (n) (1) heart attack; (vs) (2) to have a heart attack
心臓麻痺;心臓まひ[しんぞうまひ, shinzoumahi] (n,adj-no) cardioplegia; heart attack
応急攻撃[おうきゅうこうげき, oukyuukougeki] (n) hasty attack
応戦[おうせん, ousen] (n,vs) accepting a challenge; returning fire; fighting back; putting up a fight; responding to an attack
打ち寄せる[うちよせる, uchiyoseru] (v1) to break onto (shore); to wash ashore; to attack
挟み撃ち(P);挟み打ち[はさみうち, hasamiuchi] (n,vs) pincer attack; attack on both sides (flanks); (P)
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
掩撃[えんげき, engeki] (n,vs) sneak attack (by a small group); surprise attack
攻め太鼓[せめだいこ, semedaiko] (n) drum used in ancient warfare to signal an attack
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy
攻め立てる;攻立てる[せめたてる, semetateru] (v1,vt) to make an incessant onslaught; to attack incessantly
攻め込む[せめこむ, semekomu] (v5m,vi) to invade; to attack
攻撃ヘリコプター[こうげきヘリコプター, kougeki herikoputa-] (n) attack helicopter
攻撃態勢[こうげきたいせい, kougekitaisei] (n) attack preparedness
敵の攻撃を退ける[てきのこうげきをしりぞける, tekinokougekiwoshirizokeru] (exp,v1) to beat off an attack by the enemy
斬撃[ざんげき, zangeki] (n,vs) slash; slashing attack
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アタックパターン[あたっくぱたーん, atakkupata-n] attack pattern

attack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ฉะ[v.] (cha) EN: quarrel ; argue ; bicker ; brawl ; fight ; attack ; scold ; devastate verbally FR: engueuler
ดา[v.] (dā) EN: advance along a wide front ; come in force ; go in force ; advance in large numbers ; make a combined attack FR:
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile FR: critiquer ; réprouver ; condamner ; fustiger ; vilipender (litt.)
เหตุก่อการร้าย[n. exp.] (hēt køkānrā) EN: terrorist threat ; possible terrorist attack FR: menace d'attaque terroriste [f] ; menace d'attentat terroriste [f]
หัวใจวาย[n. exp.] (hūajai wāi) EN: heart attack ; heart failure FR: crise cardiaque [f] ; attaque cardiaque [f]
โจมจู่[v.] (jōmjū) EN: attack suddenly FR:
จมเขี้ยว[v. exp.] (jom khīo) EN: sink its teeth into ; attack without let-up FR:
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid FR: attaquer ; charger ; assaillir
จวกแหลก[v. exp.] (jūak laēk) EN: attack ; make a stabbing criticism FR:
จู่โจม[v.] (jūjōm) EN: attack suddenly ; burst into ; intrude ; assault ; make a sudden and violent attack FR: attaquer
การโจมตี[n.] (kān jōmtī) EN: attack ; blow ; raid FR: attaque [f]
การโจมตีทางไซเบอร์[n. exp.] (kān jōmtī t) EN: cyber attack FR: cyberattaque [f]
การจู่โจม[n.] (kān jūjōm) EN: attack FR: attaque [f]
การกล่าวโจมตี[n. exp.] (kān klāo jō) EN: attack FR: attaque [f]
การรุกราน[n.] (kān rukrān) EN: aggression ; invasion ; attack ; offensive FR: agression [f] ; invasion [f] ; offensive [f] ; envahissement [m]
การทิ้งระเบิด[n. exp.] (kān thing r) EN: attack FR:
กัด[v.] (kat) EN: corrode ; erode ; eat away ; harm ; attack FR: corroder ; mordre ; ronger ; attaquer
กัดกร่อน[v.] (katkrǿn) EN: erode ; corrode ; attack FR: corroder ; attaquer ; éroder
กัดกร่อนโลหะ[v. exp.] (katkrǿn lōh) EN: attack metal FR: attaquer les métaux
เข้าโจมตี[v. exp.] (khao jōmtī) EN: attack FR:
เข้าตี[v. exp.] (khao tī) EN: attack ; fight with FR:
กล่าวโจมตี[v. exp.] (klāo jōmtī) EN: attack verbally ; sharply criticize FR: attaquer verbalement
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle FR: avoir la dent dure
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. ; surround FR:
ลอบกัด [v.] (løpkat) EN: backbite ; attack s.o. behind his back ; scheme behind one's back ; attack from behind FR: attaquer à revers ; faire qqch. derrière le dos de qqn. ; médire de
มุมกระทบ[n. exp.] (mum krathop) EN: angle of impact ; attack angle FR:
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
พ่นพิษ[v. exp.] (phon phit) EN: spray poison ; attack with venom ; be venomous FR:
พุ่งอาวุธเข้าใส่[v. exp.] (phung āwut ) EN: attack FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ระดมฟันแทง[v. exp.] (radom fan t) EN: attack FR:
ราวี[v.] (rāwī) EN: attack FR:
รุก[v.] (ruk) EN: invade ; be on the offensive ; commit aggression ; trespass ; assail ; attack FR: envahir ; assaillir ; attaquer
รุกราน[v.] (rukrān) EN: invade ; attack ; assault ; encroach ; raid ; infringe ; intrude ; burst into FR: envahir ; attaquer ; assaillir ; agresser
โทรมศัสตราวุธ[v.] (sōmsattrāwu) EN: attack with weapons ; attack FR:
ตลบหลัง[v.] (taloplang) EN: betray ; attack from behind FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter

attack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anstellwinkel {m}angle of attack
Gallenkolik {f} [med.]bilious attack
Brandanschlag {m}incendiary attack
Scheinangriff {m}feint attack
Frontalangriff {m}frontal attack
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack
angriffsbereit {adj}poised to attack
Privatsphäre {f}; private Lebenssphäre | Eingriff in die Privatsphäreprivacy | attack on privacy
Tiefangriff {m}low level attack
Anfall {m}; Attacke
Kampfhund {m}attack dog
Neuzugangsziffer {f}attack rate
Überfall {m} (auf)attack (on); raid (on)
Herzinfarkt {m} [med.]heart attack; coronary
paroxysmal; anfallsartig {adj} [med.]paroxysmal; in sudden attacks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attack
Back to top