ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

invader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *invader*, -invader-

invader ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
invader (n.) ผู้รุกราน See also: ผู้บุกรุก Syn. attacker, raider, trespasser Ops. defender
English-Thai: Nontri Dictionary
invader(n) ผู้บุกรุก,ผู้รุกราน,ผู้ย่ำยี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้รุกราน (n.) invader See also: attacker, raider, aggressor Syn. ผู้บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
An alien invader spends over $500 to fly across the universe to hide!มนุษยตางดาวผูลุกลานใชเงินมากกวา 500เหรียญ บินขามจักรวารย... ..... เพือมาซอน
"Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands and invader of the North."เบลอน เกรย์จอย ลอร์ดแห่งหมู่เกาะเหล็ก และผู้รุกรานแคว้นเหนือ
These mountains have defeated every invader.ภูเขาลูกนี้ปราบผู้บุกรุกทุกราย
The truth is that, while we Welsh like to believe that it was the mountains that beat the successive invaders it was, really, the weather that comes with mountains.ความจริงก็คือว่า... เราชาวเวลส์เชื่อว่า... ภูเขาเป็นสิ่งที่ทำให้เรา ชนะเหนือผู้บุกรุก
They are a minority of traitors and invaders.มันเป็นพวกชนกลุ่มน้อย พวกทุรยศ ผู้บุกรุก
Invaders! Search the boat.สำรวจหาผู้บุกรุกบนเรือ
I don't want us to save our dakara records and torch my old copy of space invaders.ฉันไม่ต้องการให้เราเก็บข้อมูลขยะ และจะลบข้อมูลสำเนาของผู้บุกจักรวาลไปซะ
We had tidings from the North that the House of Tregor had fallen to invaders.พวกเราได้ข่าวจาำกทางเหนือว่า สภาทรีเกอร์ ได้ตกเป็นของพวกรุกรานแล้ว
Well, if it's a home invader, don't tell them I'm on the toilet!ถ้าเป็นหัวขโมยปล้นบ้าน อย่าบอกเขาว่าแม่นั่งส้วมอยู่
Getting ready for our first moment in with invaders from outer space.เตรียมตัวใหพรอมสำหรับ ครังแรกทีจะสู... .. .....
The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.The citizens of Glipforg are undaunted by alien invaders.
But I have reason to believe that these invadersแต่ผมมีเหตุผลที่เชื่อว่าผู้บุกรุกนั้น

invader ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, 侵略者] aggressors; invaders
侵入者[qīn rù zhě, ㄑㄧㄣ ㄖㄨˋ ㄓㄜˇ, 侵入者] intruder; invader
逆夷[nì yí, ㄋㄧˋ ㄧˊ, 逆夷] invaders (insulting term); foreign aggressors

invader ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベーダー[, inbe-da-] (n) invader
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader
[こう, kou] (n) (obsc) invasion; invader
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader
スペースインベーダー[, supe-suinbe-da-] (n) space invaders
侵入者[しんにゅうしゃ, shinnyuusha] (n) intruder; invader; trespasser; raider
侵害者[しんがいしゃ, shingaisha] (n) invader; trespasser

invader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้รุกราน[n. exp.] (phū rukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า invader
Back to top